Ny (2007) - Dansk Reumatologisk Selskab

danskreumatologiskselskab.dk

Ny (2007) - Dansk Reumatologisk Selskab

Navn __________________________________________________ CPR______________ Skema 17. Struktureret klinisk observation af en TVÆRFAGLIG KONFERENCE Denne vurdering foregår ved, at supervisor observerer den uddannelsessøgende under en tværfaglig konference, f.eks. en hjemmepleje konference hvor patienten deltager. Supervisor kan være vejleder eller anden speciallæge. Introduktion Forbereder konferencen tilfredsstillende. Afklarer de tilstedeværendes forudsætninger og roller. Afklarer patientens ønske om tilstedeværelse af pårørende og evt. andre og deres rolle Sikrer at alle relevante er tilstede og sikrer præsentation af disse Orienterer om rammerne for konferencen, så som formål, indhold, evt. tidsramme Anamnese Beder patient og derefter evt. pårørende om at fortælle om hans/hendes problem/tilstand Inviterer til uddybning af forestillinger og bekymringer Udviser adækvat empatisk respons på patientens og evt. pårørendes bekymringer Stiller fagligt hensigtsmæssige og adækvate spørgsmål af opklarende og uddybende karakter Formår på en ligefrem og uanstødelig måde at få patienten og evt. pårørende til at holde sig til det relevante Inviterer til de øvrige teammedlemmers bidrag og evt. uddybning af problemstilling. Konklusion og problemformulering Resumerer den indsamlede information og afklarer om patient, evt. pårørende og øvrige personale er enige og evt. har noget at tilføje. Opsumerer plan sammen med patient og team. Afslutning Sikre at patient og evt. pårørende har forstået og accepteret planen. Resumerer aftaler og præcisere opgavefordeling, herunder konkret handlingsplan. Denne kompetence er tilfredsstillende (ja til alle spørgsmål) Supervisors underskrift Dato JA NEJ 34

More magazines by this user
Similar magazines