ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Tema 3. Nødvendige kompetencer hos pårørende og fagpersoner - det tætte netværk omkring

brugeren

Tema 4. Grundlag for holdninger, viden og praksis indenfor alternativ og supplerende

kommunikation

Tema 5. FN’s Handicapkonvention og ratificeringsprocessen i Danmark

Disse temaer har dannet baggrund for formulering af en række spørgsmål, som er anvendt i

forskellige udformninger gennem empirien. I forhold til vores bruger interviews er indhold og

kompleksitet efter bedste evne tilpasset et niveau, som vi mener svarer til den enkelte brugers

kompetencer. I løbet af samtalerne har brugerne selv identificeret de tematikker indenfor nævnte

temaer, som er vigtige for dem, og som vi har lovet dem at løfte videre opad i systemet.

Som inspiration til den empiriske del har vi brugt BIKVA-modellen. BIKVA betyder Bruger

Inddragelse i KVAlitetsudvikling, hvor brugernes vurdering i evaluering af en indsats inddrages

som en væsentlig kilde til at sætte spørgsmålstegn ved indsatsens udmøntning i praksis. Formålet er

at udfordre ”systemets” rutiner og tankemåder samt inspirere medarbejdere og beslutningstagere til

refleksion. Brugerne identificerer de kvalitetstemaer, der er grundlaget for læring og forandring i

hele organisationen. BIKVA-modellen kan beskrives som en fortløbende proces, hvor en gruppe

interessenters oplevelser og vurderinger af en indsats bliver drøftet i en anden interessentgruppe,

hvis overvejelser så igen danner grundlag for en tredje interessentgruppes refleksioner osv. I

BIKVA-modellen tænkes læreprocessen at ske ved, at interessenterne konfronteres med hinandens

fortolkninger af og perspektiver på en given indsats 11 .

Det ligger ud over denne opgaves rammer at igangsætte en egentlig læreproces, men vi har håbet

gennem vores interviews, tematikker og anskuelsesvinkler at kunne åbne øjne og påvirke indirekte

hos fagfolk, der befinder sig på forskellige niveauer omkring de aktuelle brugere.

Hvem er blevet interviewet?

Vi har lavet individuelle interviews med 3 brugere med multiple funktionsnedsættelser uden

talesprog. De er alle unge mennesker i 20’erne, som bor på to forskellige botilbud i to

forskellige kommuner i Danmark. Som visuelt supplement til interviewspørgsmålene har vi

brugt den billedestøttede interviewform Talking Mats 12 , hvor forberedelsen af symbolkort og

værdiskala er lavet ud fra kendskabet til den enkeltes kompetencer og behov. Alle 3 brugere har

11 Kilde: BIKVA er beskrevet i den danske regerings moderniseringsprogram, på følgelde webside:

http://www.moderniseringsprogram.dk/visArtikel.asp?artikelID=4967

12 Talking Mats er et low-tech kommunikationshjælpemiddel, som benytter symbolkort og en værdi/betydnings-skala påhæftet en

måtte. Talking Mats er udviklet for at hjælpe mennesker med kommunikationsvanskeligheder til at tænke over emner, der diskuteres

med dem, og give dem en måde at udtrykke deres mening på. Det giver personen mulighed for at finde emners betydning og

udtrykke sin mening på en visuel måde, der let kan registreres. Talking Mats er udviklet af Joan Murphy på Stirling Universitet i

Skotland.

10

Similar magazines