ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

haft en pårørende eller en fagperson tilstede under interviewet, hvor disse som nære

relationspartnere, har kunnet hjælpe brugeren med uddybende forklaringer, når brugeren har

ønsket det.

Med udgangspunkt i brugernes påpegede tematikker har vi interviewet nærmeste

personale/kontaktperson på deres botilbud. I forhold til den ene af brugernes påpegede

problematikker har det været vigtigt også at tale med dagtilbuddets personale.

Efterfølgende har vi talt med lederne for de to botilbud, hvor vi har præsenteret først brugernes

dernæst personalets tematikker.

Herefter har vi interviewet en talsmand for hver af de to kommuner.

Endelig har vi forsøgt at få kontakt på det øverste politiske niveau, Velfærdsministeriets Kontor

for handicap. Kontoret står for forberedelsen af Forslag til Folketingsbeslutning om Danmarks

ratifikation af FN’s konvention. Embedsmændene har haft svært ved at afse tid, så det er blevet

til en tlf. samtale, og lidt mailkorrespondance i stedet for et egentligt interview.

Vi har også kontaktet to politiske ordførere på det handicappolitiske område, hhv. Lone

Dybkjær (RV) og Anne Baastrup (SF). Sidstnævnte har kort besvaret vores mail.

Til at nuancere og sammenligne tematikkerne med et større erfaringsland i forhold til opgavens

målgruppe, samt diskutere muligheder for anskuelsesvinkler og indsats har vi i starten af det

empiriske forløb talt med to særlige videnshavere hhv. Landsforeningen LEV 13 og VIKOM 14 .

De fulde referater fra samtalerne er vedlagt opgaven som bilag.

Form og rammer for interviews

Alle interviews er foregået som en semistruktureret samtale i en åben og ligeværdig atmosfære.

Interviewpersonerne er blevet informeret om interviewets formål, indhold og rammer.

Der er blevet skrevet fulde referater af samtlige interviews, og vi har været i korrespondance

med hver af interviewpersonerne efterfølgende, indtil de har kunnet godkende referatet.

Brugerne har godkendt deres referat med en nærpersons hjælp. De har også fået udskrifter af de

fotograferede svar på Talking Mats, så de har visuelt tilgængelig dokumentation for deres

udtalelser, som de kan drøfte i deres nærmiljø efterfølgende.

13 Landsforeningen LEV (”udvikling for udviklingshæmmede” tidl. Landsforeningen Evnesvages Vel). LEV er en privat

landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede.

14 VIKOM (Videnscenter om Kommunikation og Multiple funktionsnedsættelser hos Børn og Unge uden et Talesprog). VIKOM har

til formål at støtte op om den professionelle indsats på området kommunikation med børn og unge med multiple

funktionsnedsættelser. VIKOM hører under Servicestyrelsen, og er en lille del af det overordnede VISO ("Den nationale videns- og

specialrådgivningsorganisation".)

11

Similar magazines