ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Brugere, personale og ledere på bo- og dagtilbud samt repræsentanter fra kommuner er blevet

informeret om, at referaterne i opgaven vil blive anonymiseret.

LEV og VIKOM, Velfærdsministeriet samt den politiske ordfører fremstår som navngivne

repræsentanter for deres/deres organisations synspunkter.

Som forberedelse til vores interviews har vi, ud over at formulere specifikke spørgsmål til hver

interviewperson/organisation, fundet det nødvendigt at orientere os i hver af de to kommuners

handicappolitik, deres visitationsproces til botilbud, deres strategiplan for ansvarsfordeling og

kommunikation mellem botilbud og kommune, og endelig har vi set på sammensætningen af

kommunernes obligatoriske kommunale handicapråd. Derudover har vi fulgt med i nyhedsbreve fra

Velfærdsministeriet, VIKOM, og Center for ligebehandling af Handicappede (CLH).

Kan empirien generaliseres?

Interviews med 3 ASK-brugere har givet os et indblik i lige præcis de 3 unge menneskers vilkår og

synspunkter omkring deres kommunikation. Ved at løfte denne viden op til dialog med

kontaktpædagoger og ledelsesrepræsentanter har vi dog udvidet feltet og fået deres mere generelle

viden bragt i spil. Udvidelsen af erfaringerne er yderligere øget, dels ved at tage skridtet videre til

det kommunale led, Velfærdsministeriet og politikeren, og dels ved at inddrage den store viden hos

de særlige videnshavere VIKOM og LEV. Derfor mener vi, empirien kan underbygge nogle

generelle betragtninger og konklusioner.

Brugersynspunkter

Præsentation af de 3 brugere, (navnene er ændret):

Anders: 28 år, har CP, tetraplegi med spasticitet i begge arme og ben. Har ikke talesprog - kun

enkelte ord. Stort impressivt sprog. Kommunikerer via naturlige udtryksmåder 15 og blisstavle. Bor

på botilbud og har hyppig kontakt med sin familie. Medlem af Spastikerforeningens bestyrelse og

går regelmæssigt i aftenklub. (Se Bilag I)

Camilla: 22 år, har CP, tetraplegi med spasticitet i begge ben og arme. Har ikke talesprog - kun

enkelte ord. Stort impressivt sprog. Kommunikerer via naturlige udtryksmåder, blisstavle og

talemaskine (når den virker). Kender bogstaver og nogle ord og har potentiale for yderligere læse-

/skriveindlæring. Bor på botilbud og har hyppig kontakt med pårørende. Kommer i dagtilbud og har

aktivt fritidsliv. (Se Bilag II)

15 Naturlige udtryksmåder = kropsbaserede kommunikationsformer som mimik/kropssprog, gestus, øjenudpegning og lyde.

12

Similar magazines