ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Thomas: 22 år, har CP med skiftende muskelspænding. Har ikke talesprog, men et stort impressivt

sprog. Kommunikerer via naturlige udtryksmåder og stavetavle - med øjenudpegning og helt

afhængig af partnerstøtte. Kan benytte læsning og skrivning som kommunikationsmulighed. Bor på

botilbud og har tæt kontakt med sine forældre. Kommer i dagtilbud, går til ridning og er medlem af

Spastikerforeningen. (Se Bilag III)

Alle tre unge mennesker i vores empiri betegner det at kunne kommunikere med andre som meget

vigtigt (3/3 og 5/5) 16 . To betegner det som meget vigtigt (3/3) at kunne kommunikere selvstændigt,

for den tredje er det knapt så vigtigt (3/5), og han får kun nogenlunde sagt det, han gerne vil i

hverdagen (3/5), hvilket kræver én, der kan hjælpe ham med stavetavle og/eller stille gode ja/nej-

spørgsmål.

To af dem betegner det som et stort problem, at andre tror, de forstår mindre end de gør, fordi de

ikke kan tale. Den ene uddyber, at det gælder fremmede, men også nyt personale - især nye vikarer

- på botilbuddet. To oplever det som et stort problem (3/3 og 5/5) ikke at blive hørt, fordi de ikke

kan tale. Kropsbaserede kommunikationsformer som mimik/kropssprog, gestus og øjenudpegning

er særdeles vigtige for alle, men det er forskelligt, hvor effektive kommunikationsformerne er med

forskellige samtalepartnere afhængig af, hvor godt de kender hinanden. Alle tre har et meget stort

ønske om, at deres lettilgængelige kropsbaserede

udtryksmåder kunne benyttes mere effektivt i

kommunikationen sammen med flere, og har stort

ønske om selv at kunne forklare deres måder at

kommunikere på og selv kunne vejlede deres

samtalepartnere. Det har ingen af dem mulighed for

p.t. Alle tre mener, at personalet på deres botilbud

har brug for mere viden om deres foretrukne

hjælpemiddelbaserede kommunikationsformer - hhv.

stavetavle (som Thomas øjenudpeger på), blisstavle

(Anders), blisstavle og talecomputer (Camilla).

Der er forskel på, hvor godt de har følt, at de selv og

Anders: Hvor vigtigt er det for dig at få et

kommunikationspas – en lille bog om din måde at

kommunikere på?

Se hvordan de 3 interviews er foregået i de fulde

brugerreferater (Bilag)

personalet er blevet undervist i kommunikation i de forskellige miljøer - børnehave, skole,

ungdomsskole, botilbud og dagtilbud. Ved nogle af miljøskiftene synes Thomas, at han har fået

videreført sine kommunikationsformer fint (5/5), mens det er gået knapt så godt andre steder

16 Der henvises til hhv. en værdiskala 1-3 på Talking Mats, som Camilla og Anders har brugt, samt en værdiskala 1-5 som Thomas

(og Anders i 2. del af interviewet) har benyttet. Laveste tal står for ”ikke vigtigt”, højeste tal for ”meget vigtigt” I eksemplet har alle

brugere valgt højeste værdi, hhv. 5 ud af 5 og 3 ud af 3, altså ”meget vigtigt”.

13

Similar magazines