ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Kontaktpersonen mener, at det private selskab, der driver Camilla og Anders’ botilbud, burde være

mere opmærksom på behovet for specialiseret viden og støtte til mennesker uden talesprog.

Camillas kontaktperson oplever stort behov for flere tidsmæssige ressourcer i dagligdagen for at

kunne varetage beboernes behov tilfredsstillende. Hun mener personalets praktiske og administrative

opgaver, der ikke er direkte relateret til beboerne, fylder for meget. Også Thomas’

kontaktpædagoger oplever stort behov for mere tid til kommunikation med Thomas og andre

brugere. Botilbuddets kontaktpædagog er begyndt at planlægge særlig tid (15 - 30 min.) en gang

imellem, så Thomas og hun kan kommunikere om praktiske ting i hverdagen. Hun fortæller, at der

ikke er tid til på bostedet at hjælpe beboere med at bruge talecomputere, der skal monteres af/på

kørestol. Hun er desuden usikker på, om hun har mulighed for at hjælpe Thomas med at få lavet et

kommunikationspas. Hun kender ikke til evt. rapporter til kommunen, hvor man som

personale/ledelse kan gøre opmærksom på særlige problemer og behov, der bør sættes fokus på.

Dagtilbuddets pædagoger kender til deres udviklingskontrakt med kommunen, hvor de tænker, at et

øget fokus på kommunikation bør drøftes.

Dagtilbuddets pædagoger anerkender personalets ansvar for tiltag omkring Thomas og

kommunikation - også i erkendelse af, at de bør støtte op om de unge menneskers selvstændighed.

Konkret handler det også om at blive bedre til at hjælpe Thomas med at kommunikere via

stavetavlen. De anerkender værdien og nødvendigheden af, at Thomas’ mor viser dem, hvordan

hans computer fungerer. I over ½ år har computeren ikke været i brug på dagtilbuddet i kølvandet

på udskiftning af halvdelen af dagtilbuddets personale. De oplever generelt viden som personbåren

frem for systembåren. I forhold til "genoplivning" af Thomas’ talecomputer opleves et fælles ansvar

i samarbejde med botilbuddet. Dog er det erfaringen, at manglende løsning af tekniske problemer

får personalet til at miste modet og brænde ud. Kontaktpædagogen præsenteres for et

kommunikationspas, og ser dette som en værdifuld mulighed for Thomas og andre brugere. Han vil

gerne være med til at lave et.

Direkte adspurgt mener Thomas’ dagtilbuds pædagoger kun, at han får sine rettigheder til

kommunikation delvist opfyldt. Dagtilbuddets leder har været med til at udfærdige kommunens nye

handicappolitik, men der har ikke som sådan været fokus på den i forbindelse med indholdet af

dagtilbuddet. Pædagogerne i Thomas’ dagtilbud synes, at kommunen mangler viden om mennesker

med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog. De mener, at de på dagtilbuddet har et ansvar

for at oplyse om de aktuelle behov, – at det er mennesker, der skal ses og høres. De vil også -

inspireret af dette projekt - stille spørgsmål om, hvordan de som organisation forholder sig til

kommunikation, inddrager kommunal handicappolitik og FN’s Handicapkonvention om rettigheder.

17

Similar magazines