ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

Lederne peger på følgende:

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

at beboernes kommunikation fremover skal være i fokus på bostedet, og at der etableres

debat om holdninger, værdier og prioriteringer på botilbuddet

at beboernes adgang til elektronisk kommunikation skal opprioriteres

at botilbuddet skal være tænkt og indrettet som et sted for unge mennesker

at personale og ledelse generelt skal klædes bedre på med viden om ASK og IKT, at

overlevering af viden systematiseres, og en rød tråd skabes i kommunikationsindsatsen.

at kommunens visitatorer også skulle vide mere om ASK

at botilbuddenes kommuner bør have mere viden om fokusgruppen og være mere opsøgende

og vejledende omkring ASK behov og tiltag ude på botilbuddene

Kommunale synspunkter

(se Bilag IX og X)

I vores henvendelse til Kommune 1 og 2 er vi blevet vejledt forskelligt, i forhold til hvem

kommunen har anbefalet os at tale med..

I Kommune 1 har vi talt med en fagkonsulent fra Handicap og Psykiatri-afdelingen. Hun synes

godt om temaet for dette projekt; det falder i tråd med, at der i kommunen er planer om at lave

kompetenceudvikling på voksenområdet i forhold til kommunikation, og der lægges generelt vægt

på borgernes inddragelse og eget fingeraftryk..

Fagkonsulenten mener, der ikke er viden nok i det kommunale led om gruppen af mennesker med

multiple funktionsnedsættelser uden talesprog til at imødekomme brugernes behov i tilstrækkeligt

omfang. I den kommunale organisation er det praksis, at det politiske udvalg med mellemrum

orienteres om ”rigets tilstand”, i fagforvaltningerne kastes der lys på de særlige temaer, der er behov

for, og afdelingschefen holder hyppige møder med chefgruppen, hvor relevante emner diskuteres og

besluttes – også på foranledning af embedsmændenes ønsker. Rådmanden har desuden sin daglige

gang i afdelingen og interesserer sig for, hvad der rører sig i praksis. I sidste ende er det så det

politiske niveau, der er ansvarligt for at lægge serviceniveauet.

Fagkonsulenten mener, at Thomas’ rettigheder til kommunikation ikke opfyldes, og at han bliver

gjort mere handicappet, end han egentlig er. Hun mener, at situationen er uværdig for Thomas, og at

personalet ikke er tilstrækkeligt klædt på til at kommunikere på Thomas’ præmisser. Behovet for

udvikling vokser nedefra f.eks. ved handleplansmøderne. Her drøftes den enkelte borgers helt

21

Similar magazines