ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

individuelle tilbud og livssituation. Konklusioner, særlige ønsker eller opmærksomhedspunkter

bliver via et referat formidlet til borgerens sagsbehandler, som, uanset om hun deltager i mødet, er

forpligtet til at videreformidle konklusionerne til de, der skal tage action herpå. Her kan botilbuddet

også beskrive egne indsatsområder – også de, der kræver særlig understøttelse fra forvaltningen.

Fx vil Thomas på sit handleplansmøde kunne give udtryk for, at personalet ikke er i stand til at

kommunikere med ham pga. manglende redskaber eller viden, og dette budskab vil rådgiveren

kunne gøre ”udførerdelen” opmærksom på mhp. iværksættelse.

Fagkonsulenten tænker, at forventningerne om fokus på kommunikation måske ikke tydeligt nok

formuleres over for det pædagogiske personale. Det er erfaringen fra udviklingskontrakterne

mellem botilbud og kommune, at kun et fåtal af botilbuddene nævner kommunikation som et

indsatsområde.

Det er hendes indtryk, at det pædagogiske personale på botilbud skal favne bredt mht. opgaver og

nok er vant til at klare sig med det, de kan i forvejen på kommunikationsområdet, selv om det ikke

er nok. Hun mener, at der burde gives mere viden via pædagoguddannelsen omkring teknik og

computere.

Borgerne visiteres til et botilbud gennem et § 141 visitationsgrundlag. På nuværende tidspunkt

indgår kommunikation ikke som et særskilt fokus i dette grundlag.

Vedr. spørgsmålet om tilstrækkelig tid til personalet til at gøre arbejdet omkring kommunikation

tænker konsulenten, at det primært handler om holdningsændringer i dagligdagen i forhold til, hvad

der er vigtigst for brugerne.

Den nye handicappolitik i kommune 1 kan være med til at styrke de positive holdningsskift, men

der er ikke sat konkrete tiltag i værk for at sikre ejerskab og implementering af politikkens indhold

ude på stederne.

I Kommune 2 har vi talt med Teamlederen for kommunens institutionsservice 20 . Botilbud 2 drives

af et privat selskab, med kommunen som tilsynsførende myndighed 21 . Teamleder forklarer, at der

med strukturreformen er sket en driftsomlægning indenfor det sociale område fra rammeøkonomi

(Amternes sociale opgaver) til markedsøkonomi (kommunernes). Dette betyder, at de sociale tilbud

skal udvikles til at være forretninger, hvor man skal leve af at sælge pladser, og hvor tomme pladser

betyder ingen indtægt. Strategien er, at de enkelte tilbud må tydeliggøre deres tilbud og slå sig op på

20 Denne service er etableret således, at der for hvert enkelt kommunalt ejet og selvejende tilbud er indgået resultatkontrakt om

virksomhedens udvikling. Til det enkelte tilbud, er knyttet en konsulent, der har det løbende overblik over og sikrer støtte og dialog

om det enkelte tilbuds forhold og aktiviteter af generel virksomhedsmæssig karakter. Denne service virker ligeledes mht. at sikre en

effektiv økonomisk drift af tilbuddene, således at balancen mellem pris og kvalitet fastholdes.

21 Kommune 2 indgik aftale med et privat selskab om drift af botilbuddet i forbindelse med strukturreformen, da kommunen på

daværende tidspunkt ikke havde ekspertise og kapacitet til driften selv, pga. deres overtagelse af mange nye opgaver på samme tid.

22

Similar magazines