ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

nogle indsatsområder, som de kan ”få kunder i butikken ved”. Teamleder ser mulighed for et

kvalitetsløft i, at hvert pædagogisk tilbud nu kan og bør opbygges efter det enkelte menneskes

behov. Det er personalet det enkelte sted, som skal afklare, hvad der er beboernes behov, og

udvikle deres faglige kompetencer i forhold til det. Personalet har til opgave at forklare, beskrive og

tilrettelægge beboernes tilbud i overensstemmelse med deres grundlæggende rettigheder og behov,

den kommunale handicappolitik og de indsatsområder/den særlige ekspertise tilbuddet har slået sig

op på i dets kvalitetskontrakt.

Tilsynsenhedens opgave er at holde øje med, at stederne gør, det de siger, de gør, og alle sociale

tilbud skal lave en årlig resultatkontrakt og en resultatstatus. Kommunen sætter samtidig fokus på

de bløde værdier gennem en virksomhedsmodel ”Projekt Det gode sociale tilbud”, og har en phd.-

studerende i gang, der skal lave en systematisk evaluering af den pædagogiske praksis i tilbuddene.

Samarbejdskanalerne mellem driftsholder og Kommunens handicapteam er et månedligt møde,

hvor alt vedrørende beboerne tages op, og et månedligt driftsmøde, hvor alt andet tages op.

Det er først og fremmest ledelse/personale på Camilla og Anders’ botilbud, der som fagpersoner

skal kontakte driftsholder, dernæst kommune, hvis de opdager, at de har brug for at videreudvikle

viden og tilbud fx om kommunikation og ikke ser sig i stand til det indenfor de givne rammer.

Teamleder mener, at Camillas kontaktperson som fagperson ikke skulle have fundet sig i

kommunevisitators prioritering mellem ny kørestol og reparation af hendes talecomputer.

Leder og personale på botilbuddet mener, at kommunens visitatorer og tilsynsførende burde være

mere opsøgende og vejledende omkring kommunikation til deres beboere. Kommunen tænker

omvendt ”Bottom up”-strategi, hvor fagligheden skal komme nedefra, fra de fagfolk der har med

disse mennesker at gøre, og føre behov opad i systemet, hvis det er for svært at leve op til

fagligheden indenfor deres rammer.

Teamleder er enig i, at det ikke er afklaret, hvordan personalet får fagligheden 22 . Han mener,

manglende kommunikationsmuligheder er et fælles problem. Mange forskellige parter skal gøre en

indsats ud fra deres forskellige synsvinkler, det være sig fagpersonale på botilbud, kommune,

uddannelsesinstitutioner, og pårørende, der kan påvirke via deres organisationer, fx LEV og

Spastikerforeningen.

Teamleder mener, det er svært umiddelbart at gøre kommunikation til noget særligt, selvom han er

enig i, at det er meget vigtigt. ”Der er mange forskellige behov, som ønskes tilgodeset på de sociale

tilbud, kommunikation er et af dem. Som det er tilrettelagt nu, er det op til tilbuddene, hvad de

særligt vil satse på”.

22 Med ”fagligheden” menes her viden om ASK = Alternativ og Supplerende Kommunikation.

23

Similar magazines