ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

KVJ fortæller, at det for Velfærdsministeriet er vigtigt med god information. Som medarbejdere i

ministeriet er de generalister med baggrunde i juridiske og politiske studier, og de har en

koordinerende funktion, hvor der efter behov hentes specialviden i Styrelserne.

FN konventionen bliver lagt ud til høring, med frist for høringssvar d. 6. april 2009.

Beslutningsforslaget lægges frem til 1. behandling i Folketinget d. 22. april.

Kontorchef Karin Ingemann oplyser efterfølgende i mail, at der er afsat 2 mio. kr. fra Satspuljen i

2009 til bl.a. at sikre, at konventionen bliver udbredt blandt alle handicapgrupper, når den er

ratificeret.

Synspunkter fra politiker.

Anne Baastrup, politisk ordfører SF, synes det er svære spørgsmål, vi har stillet

vedr. planen for FN konventionens udmøntning nedad i systemet

vedr. forventninger/krav til kommuner, fagpersoner, ledere, uddannelsesinstitutioner og

handicapråd for at sikre den nødvendige viden og handlekraft, så at Danmark kan leve op til

konventionens intentioner om lige behandling og lige muligheder..

Hun mener sig ikke i stand til at besvare dem, men oplyser, at konventionen fastlægger pejlemærker

og over tid vil blive implementeret i dansk ret. Anne Baastrup henviser desuden til Servicelovens

bestemmelser om kompensation for handicap, som burde sikre den aktuelle målgruppe. Samtidig

siger hun dog, at den reelle kompensation altid handler om viden og - ikke mindst - økonomi, og

derfor ses mange eksempler på mangelfuld overholdelse af Servicelovens regler.

Synspunkter fra særlige videnshavere

Sammenfatning af tematikker fra samtale med Landsforeningen LEV

(Se Bilag XI)

Tema 1. Retten til sprog og retten til oplæring i det sprog man har brug for

LEVs holdning er, at alle mennesker har ret til et sprog og ret til kommunikation med omverden for

at opnå medbestemmelse og selvbestemmelse på eget liv ud fra egne ressourcer. En tidlig indsats i

form af oplæring i anvendelse af alternative og støttende kommunikationsmuligheder er nødvendig

for at kompensere for et nedsat eller mangelfuldt udviklet talesprog.

Det er LEVs erfaring, at der er forskel fra kommune til kommune mht. målrettede indsatser, og

de faglige og økonomiske ressourcer, der stilles til rådighed for igangsættelse af en tidlig

kommunikativ indsats for børn med komplekse kommunikationsvanskeligheder og deres familie.

25

Similar magazines