ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Der findes specialbørnehaver, hvor børn og forældre får gode tilbud i samarbejde med dygtige

fagfolk, men der er også specialbørnehaver, uden tilstrækkelige faglige ressourcer på området. LEV

oplever en tendens til – efter kommunalreformen – at flere børn med særlige behov ønskes

integreret i almindelige daginstitutioner. Det er et initiativ, som LEV bifalder, men samtidig

pointeres det som afgørende, at de faglige kompetencer og ressourcer følger med og indgår i et

tværfagligt samarbejde med vejledning til det pædagogiske personale og forældrene. Det er LEVs

indtryk, at støttende kommunikationsmuligheder prioriteres højt i de tværfaglige teams på

specialskoler; dog er der også her forskellighed mht. den enkelte kommunes bevillingsniveau,

faglige ekspertise, den enkelte skoles prioritering, lærernes faglige kompetencer og interesser for fx

IKT området. Ressourcer og viden hos forældrene er også forskellige.

LEV har desuden erfaring for, at der er mange voksne mennesker med udviklingshæmning og

alvorlige kommunikationsvanskeligheder, som er totalt afhængige af andres tolkning af deres

signaler, lyde, mimik mv. Langt de fleste medarbejdere på de aktuelle bosteder og aktivitetscentre

har ikke de faglige forudsætninger for at skabe et kommunikationsmiljø med rum for

kommunikation og medbestemmelse ud fra brugernes forudsætninger. Der er behov for tid og

interesse fra medarbejderne til at være i dialog med brugeren, ligesom det er nødvendigt med

anerkendelse fra ledere og politikere. Endvidere pointeres nødvendigheden af et tæt samarbejde i

forbindelse med miljøskift, hvor der erfaringsmæssigt mangler koordinering.

Det er LEVs erfaring, at der i samfundsdebatten om tilgængelighed primært fokuseres på den

fysiske tilgængelighed. LEV har forsøgt at få større fokus på tilgængelighed til kommunikation,

men har haft svært ved at vinde genhør. Fx i THU 23 . DH har ifølge LEV den holdning, at behov og

interesser for gruppen med de største hjælpebehov skal varetages i LEV regi og bliver ikke taget

med i DHs indsats.

LEV er i en begyndelsesfase vedr. en koordineret indsats omkring kommunikation. Som frivillig

organisation kendetegnes fokusområder af de forskellige kredsformænds og bestyrelsers interesser,

overskud og ressourcer. For LEVs repræsentant har ISAACs høringssvar i forbindelse med den

danske ratificering af FN’s Handicapkonvention været inspiration til arbejdet for at synliggøre

kommunikationsmuligheder mere. Hun har netop – efter vores henvendelse om deltagelse i dette

projekt - i samarbejde med LEVs landsformand udarbejdet et skrift med LEVs holdning på

kommunikationsområdet. Emnet vil snarest blive taget op på Hovedbestyrelses møde, og der er

planer om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. kommunikation.

23 THU = Tilgængeligheds- og Hjælpemiddelpolitisk Udvalg i Danske Handicaporganisationer (DH).

26

Similar magazines