ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

Tema 5. FN’s Handicapkonvention og ratificeringsprocessen i Danmark

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

LEV er glad for konventionens fokus på kommunikation, men ser det som sin opgave at være med

til at tydeliggøre teksten bl.a. så gruppen af mennesker med allerstørst hjælpebehov fremstår mere

tydeligt. LEV ser også en stor opgave i forhold til definitionen af tilgængelighed til kommunikation,

så den reelt kommer til at muliggøre selvbestemmelse og deltagelse i samfundslivet.

LEVs repræsentant fremhæver, at brugerinddragelse og brugerindflydelse er meget vigtig at holde

fast i. (beskrevet i lovgivningen i Serviceloven § 16).

LEV peger på følgende:

alle har ret til et sprog

nødvendigt med tidlig indsats

nødvendigt med mere forældreinddragelse

godt med integration i normalmiljøet, hvis den nødvendige støtte følger med

behov for samarbejde og koordinering i forbindelse med miljøskift

store geografiske/kommunale forskellige på kvaliteten af tilbud, indsats og serviceniveau

behov for øgede faglige forudsætninger hos personale på bo- og dagtilbud - bl.a. i form af

grund- og efteruddannelse og kurser

behov for anerkendelse fra ledelses og politisk niveau af indsatsen omkring kommunikation

behov for bredere definition af tilgængelighed, fx tilgængelighed til kommunikation

Uddrag af tematikker fra samtale med VIKOM

(Se Bilag XII)

VIKOM er Videnscenter om Kommunikation og Multiple Funktionsnedsættelser hos Børn og Unge

uden et Talesprog. VIKOM er som en del af VISO 24 , en del af vidensfunktionen i Servicestyrelsen,

der hører under det danske Velfærdsministerium. VIKOM har til formål at støtte op om den

professionelle indsats på området. VIKOM indsamler, udvikler, bearbejder og formidler viden om,

hvordan børn og unge med multiple funktionsnedsættelser bedst kan støttes i deres udvikling af

kontakt, tilknytning, samspil, kommunikation og sprog. Kommunikation er det helt centrale i alt,

hvad VIKOM laver – lige fra de helt basale kommunikationsformer til udvikling af mere

avancerede sproglige hjælpemiddelsbaserede udtryk. VIKOM lægger altid vægt på at formidle en

24 VISO = Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, som tilbyder gratis landssækkende specialrådgivning til borgere,

kommuner, institutioner og tilbud på social- og specialundervisningsområdet, når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.

28

Similar magazines