ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

VIKOMs bedste strategi for øget opkvalificering er målrettede aktiviteter i landsdækkende

netværk 25 og fokus på at udvikle gode praksismiljøer, som andre kan inspireres og lære af.

Der må etableres konkrete tilbud, hvor ny viden afprøves, udvikles og udbredes (bottom up).

Udbydning af temadage for fagpersoner i kommunerne, som efter strukturreformen skal tage sig

af indsatsen ift. mennesker uden talesprog.

Vigtigt også at påvirke gennem top down strategi, fx i forbindelse med en rettighedstænkning

eller arbejde med standarder og kvalitetsikringsmodeller. Regionerne er p.t. ved at udvikle en

regional kvalitetsmodel for bosteder, hvor der skal udvikles standarder indenfor 3 områder:

kommunikation, handleplaner, brugerinddragelse. Det er dog VIKOMs opfattelse, at tiltag

som i højere grad kommer oppefra stadig fordrer, at der lever en bevidsthed om

kommunikationens betydning hos dem, der i praksis skal udøve konventioner, kvalitetsmodeller

mv.

Tema 2. Sikring af sprog/udtryksmuligheder/kommunikation gennem overgange

Der er to slags miljøskift: Dem man har i dagligdagen (fx ml. skole/dagtilbud, klub, aflastning,

hjemmet) og så de aldersbetingede overgange (fx flytte hjemmefra til botilbud).

Rettighederne til kommunikation varetages ikke altid godt i overgangen. Der kan være store

udfordringer i forbindelse med overgange/miljøskift, til dels fordi, det er et vilkår, at

kommunikation er relationistisk – og at kommunikationsmulighederne aldrig bliver helt de

samme et nyt sted.

Redskaber som fx Social Networks, kommunikationspas, præsentations-CD’er med videoklip

samt Netværksmodel til vidensdeling 26 , er brugbare værktøjer til overgange.

VIKOM deltager i et regionalt samarbejde omkring udvikling af en ”Social Kvalitetsmodel” på

bostedsområdet, hvor oplysninger om kommunikationsmåder fra tidligere tilbud skal indhentes

som en del af udredningen af kommunikative ressourcer. Endnu ikke færdigformuleret.

Vigtigste forudsætning ved miljøskift er, at dem der ”afleverer” et menneske til et nyt sted og

dem der ”modtager” har en bevidsthed og viden om, hvor vigtig og grundlæggende

kommunikation er, har forståelse for relationens betydning og for vigtigheden af kontinuitet i

det omfang, det er hensigtsmæssigt eller muligt. Begge parter bærer et stort ansvar for at

overlevere/indhente oplysninger. Vigtigt, at der er udpeget ressourcepersoner i forhold til

25 VIKOM har et landsdækkende kursusledernetværk, som er etableret i samarbejde med kommunale og regionale institutionsledere

og udgøres af socialpædagoger, lærere, ergo- og fysioterapeuter, tale-hørepædagoger og neuropsykologer, som alle beskæftiger sig

med VIKOMs fokusgruppe.

26 På Ladegårdskolen i Holbæk er afprøvet og udviklet en netværksmodel til elever med multiple funktionsnedsættelser, som

strukturerer, samler og benytter hele netværkets indsats omkring et barn. Se artikel: Christensen, M: ”Netværksmodellen giver

tryghed”. www.vikom.dk, i elektronisk nyhedsbrev.nr 22, december 2008.

30

Similar magazines