ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Der er både muligheder og udfordringer med den øgede fokus på evidens. Uden evidens kan vi

stille os i hver vores hjørne og diskutere holdninger. Med evidens kan vi dokumentere, at noget

er bedre end andet. Samtidig giver nogle af de mere snævre definitioner af evidens hentet fra

medicinens verden problemer i forhold til at rumme fx ASK-områdets kompleksitet. Det er

vigtigt, at beslutninger baseres på, hvad man ved forsknings- og erfaringsmæssigt samtidig med,

at de tænkes ind i den konkrete kontekst og i forhold til de mennesker, man står over for i den

konkrete situation. Det er vigtigt at diskutere holdningsmæssigt, hvad det er for nogle effekter,

vi vælger at måle på. Der ligger en stor udfordring i hele tiden at forholde os åbne, kritiske og

nuancerede.

Tema 5: FN’s Handicapkonvention og ratificeringsprocessen i Danmark

VIKOM arbejder med et relationistisk, miljøbetinget handicapbegreb, hvor handicappet opstår i

relationen.

At kompensere vil sige, at den mest kompetente i samspillet gør det, der skal til for at

samhandlingen lykkes; ”låner” den anden det, der skal til for at vedkommende føler sig

kompetent. Kompensation kan handle om at give lige adgang og lige muligheder; eller tilstræbe

det i så høj grad som muligt. Kompensation kan både være for funktionsnedsættelser (fx i form

af forskellige hjælpemidler), men kan også være for andre forhold og kan fx handle om

kompetencer hos kommunikationspartneren.

Rettigheder skal sikres gennem nødvendige indsatser på mange fronter, herunder formidling af

viden om gruppen og dens særlige behov.

Det samme gælder udbredelse af viden om og fortolkning af FN’s Handicapkonvention så den

kan efterleves. Fx via kampagner, temadage, projekter. Måske man kan udarbejde en

værktøjskasse med case eksempler, hvor man har arbejdet med implementering af

konventionens hensigter på kommunikationsområdet – og give eksempler på redskaber, som

kan bruges til dette arbejde.

4. Analyse: Hvem sikrer rettigheden til kommunikation og med hvilket

perspektiv?

Til dette afsnit har vi inddraget synspunkter fra vore interviews samt viden fra web-tilgængeligt

materiale fra kommuner og videnshavere og sat i dialog med det teoretiske grundlag.

32

Similar magazines