ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

botilbuddene oplever vi, at kommunikationshandicappet forbliver placeret hos individet, hvor det i

nogle af brugernes påpegede problematikker er svært at få øje på den medmenneskelige solidaritet,

der kunne ligge i at tage et fælles ansvar for, at kommunikationen kom til at fungere mellem du og

jeg - mellem Camilla, Anders og Thomas og de mennesker, de har brug for at dele tanker,

synspunkter og mening med her og nu og over tid. Det er svært at få øje på det fælles i relationen og

på en balance, der tager hensyn til både det hverdagslige og det faglige blik, sådan som vi med Per

Lorentzens ord efterlyser.

At der er tale om at kompensere de unge mennesker for deres funktionsnedsættelser, er i flere

tilfælde endda en tilsnigelse; fx når der ikke er afholdt handleplansmøde, hvor Thomas vil kunne

fortælle, hvilke prioriteringer han har i sit liv, og når der ikke er fundet løsninger på, hvordan

talecomputeren kan monteres og betjenes i hans nye el-kørestol, og når den pædagog er rejst, som

havde forstand på talecomputeren, hvor ingen andre har overtaget ansvaret. Er vi i virkeligheden

tilbage i den fortid, hvor Birgit Kirkebæk beskriver det mekaniske menneskesyn, som blev de

svageste til del i hele deres anderledeshed - og med fokus på det materielle, pleje og omsorg? Når

det er svært at få øje på selve mennesket, bliver det svært at tage afsæt i, hvad han tænker og føler.

Er nogle af de unge mennesker med multiple funktionsnedsættelser og komplekse

kommunikationsbehov nutidens asylister, der ikke møder større faglig optimisme end beboerne på

Karens Minde 27 ? Det er ikke mindst hos Thomas slående, at han rent faktisk har et sprog, som kan

give ham en vis mulighed for at udtrykke sig frit – han kan stave/udtrykke sig via en stavetavle med

øjenudpegning og partnerstøtte, men i praksis er det kun nogle ganske få ud over hans mor, der kan

give ham mulighed for at udtrykke sig nuanceret på denne måde. Resten af tiden er Thomas

overladt til ja/nej spørgsmål, der forhindrer mere dybtgående og meningsfuld dialog.

På hjemmesiden for den private driftsholder, som driver Camilla og Anders botilbud for Kommune

2 beskrives botilbuddet med nøgleordene pleje, omsorg, stimulering, aktiviteter og træning, et godt

og trygt liv og et leve-bomiljø med mulighed for deltagelse i hjemlige sysler. Ordvalget gør det

svært at få øje på intentioner hos driftsholder om at sætte mennesket og ikke handicappet i centrum.

Vi kunne savne nøgleord som fx deltagelse i samfundslivet, interesser, ungdomskultur, venskaber,

selvstændighed, kommunikation og information. Man kunne sætte det på spidsen og spørge, om de

unge mennesker er reduceret til stereotyper med identitet som fysisk handicappede.

Måske er denne tilgang til de unge, som her afslører sig, en af forklaringerne på, at Camilla, Anders

og Thomas fx ikke har adgang til det, alle andre unge mennesker har; selvstændig elektronisk

kommunikation (computer, internet, e-mail, sms, digitale billeder mv.). De drømmer om at få det,

det kunne øge deres mulighed for selvstændighed i kommunikationen, og der findes løsninger, som

27 Åndsvageasylet Karens Minde,eksisterede fra 1880-1987. Kirkebæk 2007

34

Similar magazines