ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

opdage og gøre opmærksom på behov og efterspørge vejledning og viden, hvis ikke de ved, hvad de

skal efterspørge? Hvordan kan tilbuddet tilrettelægges ”med fuld respekt for borgerens egne evner

og muligheder”, som er en intention i Kommune 2’s handicappolitik?

Her står vi overfor et dilemma mere. Som Nilholm beskriver et dilemmaperspektiv findes der ikke

enkle løsninger. Det væsentlige bliver at se på den aktuelle pædagogiske virkelighed og finde ud af,

hvordan de forskellige aktører ser, opfatter og håndterer de aktuelle problemer. I Thomas’ netværk

kunne man måske mødes til fælles drøftelse af, hvad Thomas har fortalt, se på mulige

løsningsmuligheder og afklare, hvem der handler på de enkelte behov. - Ikke så der fra starten er

defineret et givet facit, men så alle bliver inddraget i det fælles ansvar og kan bidrage med

refleksioner til, hvordan Thomas’ kommunikationsrettigheder sikres på en måde, som Thomas

ønsker det. Her kunne en netværksmodel, som den VIKOM fortæller om 28 være en metode, der

kunne være med til at strukturere og opbygge et effektivt samarbejde.

Der er altså rammer til at fylde kommunikationen i som indsatsområde, men når Kommune 2

definerer kommunikation (selv om den anerkendes som væsentlig) som en aktivitet på lige fod med

andre aktiviteter, man kan vælge at fokusere på, ja så opstår et nyt dilemma: Kan der på den måde

være frit valg på alle hylder, hvor alle indsatsområder kan være lige gode? I et markedsøkonomisk

system, som denne kommune beskriver sig selv - med vægt på udbud og efterspørgsel, siger man

”Ja”, men her ser vi så også et grundlæggende anderledes værdisæt end det, den relationistiske

tilgang indeholder. Her kan et kritisk perspektiv passende dukke op med en løftet pegefinger og

appellere til mere bevidste etiske overvejelser. For alt er vel ikke lige godt? I hvert fald ser vi

kommunikation som et grundlæggende fundament, som må sikres, før de dagligdags aktiviteter

prioriteres. Som Per Lorentzen siger: "Slik jeg ser dette er det derfor viktigere å se på

kommunikasjon som noe langt mer og noe annet enn en ferdighet i et mylder av andre ferdigheter.

Kommunikasjon er en fundamental menneskelig eksistensbetingelse." 29

For Kommune 2 kunne man fristes til at konkludere, at vi møder et dilemmaperspektiv med

intentionen om, at fagfolk er aktørerne, der skal identificere problemer og bidrage med forskellige

perspektiver. Når vi samtidig møder en markedsøkonomi som det allerede vedtagne grundlag for at

bedømme vigtigheden af kommunikation, og vi møder fagfolk der (ifølge brugerne og dem selv)

ikke er rustet til at være aktører på kommunikationsområdet, så brister illusionen dog.

Kommunerne har handicappolitikker, der lægger sig eksemplarisk op ad FN’s nye

Handicapkonvention, men vi savner, at kommunerne igangsætter en debat ude blandt de

fagpersoner, de giver ansvaret for nogle af samfundets svagest stillede borgere. Som tingenes

28 Se note 26

29 PL citeres i Lund Jensen og Brandt, ”Forudsætninger for vellykket implementering af ASK-løsninger,” 2007. Jvf. litteraturliste.

37

Similar magazines