ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Alligevel oplever vi en stor frustration over at konstatere, hvordan der på ingen måde er en sikring

af kommunikation og ASK, hverken i disse menneskers hverdag eller gennem deres liv..

Vi oplever, at vi og mange andre kolleger indenfor ASK-feltet, har fornemmelsen af at stå i en form

for vadested, hvor vi ønsker at være med til at sikre bedre tiltag for mennesker med behov for ASK,

men vi har svært ved at nå længere ud, end til ”blot” at forbedre og bevidstgøre vores lokale praksis.

Vi ser et stort behov for, at vi som fagpersoner fortsat fordyber og dygtiggør os yderligere inden for

specifikke ASK-områder og særlige brugergrupper. På den anden side er vi også nået til en

erkendelse af, hvor vigtigt det er at bruge kræfter på arbejdet med mere ”ydre” forhold. Dvs.

bevæge os ud på det plan, hvor vi kan få mennesker og organisationer i tale, som dels har

indflydelse på beslutningsprocesser, hvor problematikker omkring en udsat gruppe menneskers

kommunikationsmuligheder bliver sat på dagsordenen, og som dels skal være med til at føre

overordnede beslutninger ud i praksis.

Definition af mennesker med behov for ASK

Vores fokus i denne opgave er de mennesker med behov for ASK, der lever med multiple

funktionsnedsættelser uden et talesprog. De lever med store medfødte neurologiske og kortikale

skader, der medfører både et nedsat kommunikativt beredskab og bevægelsesvanskeligheder.

Mange har desuden vanskeligheder med at opfatte og bearbejde sanseindtryk, og er helt afhængige

af, at deres samspilspartnere med indføling og intuition aktivt søger at indgå i fælles menings-

skabende handlinger med dem.

Disse mennesker med komplekse kommunikationsbehov, bruger ofte atypiske måder at

kommunikere på, som kan være svære at genkende, og som vil være ukendte for andre end de

nærmeste kommunikationspartnere. Ud over mimik/kropssprog, gestus og lyde, kan de komplekse

behov søges opfyldt gennem brugen af tegn, grafiske symboler, kommunikationstavler,

talemaskiner m.m. Kommunikationspartneren har stor betydning for interaktionen/samtalen.

Aktuelle problematikker på området

Mange mennesker med behov for ASK har i dag stærkt begrænset adgang til kommunikation og

udtryksmuligheder, hvorved den sociale deltagelse hæmmes og deres livskvalitet forringes.

Adgangen til ASK kommer (hvis den kommer) ofte sent i forhold til personens forudsætninger

for sprogudvikling.

Mange fagfolk, samt pårørende og andre nærpersoner, der omgås mennesker med behov for

ASK, har begrænset viden på området.

2

Similar magazines