ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

tilstand er nu, gøres kommunikation ikke til et tema, og kommer derfor ikke i spil som et

grundlæggende vilkår for det liv, personalet skal støtte de unge i at leve, med retten til ytringsfrihed

og medindflydelse ud fra egne forudsætninger. Der har heller ikke i de Kommunale Handicapråd,

som er ressourcepersoner i kommunerne, været sat fokus på temaet 30 . Undervejs er vi stødt på svar,

der har rystet os. Flere fagpersoner har direkte adspurgt givet udtryk for, at de unges rettigheder til

kommunikation ikke er tilfredsstillende opfyldt. Man kan så spørge, hvorfor de ikke har handlet på

den viden? Vi tror først denne erkendelse dukker op i forbindelse med det fokus, vi fx med vores

ærinde har været med til at sætte på kommunikation. Praksis ændres ikke ved, at man som

fagperson får besked på at handle på bestemte måder ud fra overordnede retningslinier, hvis ikke

man selv kan se meningen med det. Som den franske forfatter Antoine de Saint-Exupéry siger:

”Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke

redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres

længsel efter det store åbne hav.”

Forhåbentlig kan erkendelsen af rettigheden til kommunikation for ASK-brugere være med til at

motivere og vække en længsel efter at være med til at løfte en fælles opgave og skabe nye

muligheder.

Her kommer vi ind på rettigheder i FN’s handicap konvention. Ret til ytrings- og meningsfrihed er

central og sætter uundgåeligt kommunikation i centrum på et overordnet niveau, hvor

forventningerne til systemets varetagelse af opgaven kommer ovenfra. Med sine mange beskrivende

artikler omhandlende alle vinkler omkring mennesker med funktionsnedsættelser er konventionen

en form for ideologi - en overordnet etik, som lægger rammer for praksis. Udfordringen bliver at

tolke teksten og sammenflette bestræbelserne mellem det øverste og det nederste led i systemet, for

at kunne føre ideologien ud i praksis. Som vi ser det, er der endnu ikke fyldt nok substans ind i

rammerne, der kan skabe længselen mod havet, så praksisniveauet kan opfylde forpligtelsen. Dertil

mangler der endnu faglig viden, erkendelse og handlekraft. Debat på alle niveauer er en af måderne

at bane vejen for holdninger og handling, hvis Danmark skal leve op til den nye FN-konventions

intentioner - og almindelig medmenneskelig etik.

Debatten blandt fagpersonerne skal bl.a. handle om, hvorvidt beboerne skal kompenseres for deres

uformåenhed, eller miljøet skal forandres for at tilpasse sig brugerne. I et dilemmaperspektiv, som

med sine styrker og svagheder må være tilgangen, må løsninger relateres til spørgsmål om

deltagelse og dermed demokrati.

30 I CLH’s Statusberetning 2008 er det opgjort, hvilke emner 42 ud af 98 lokale handicapråd har beskæftiget sig med.i 2007.

38

Similar magazines