ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Det økonomiske aspekt

Et dilemma af den mere hårde slags dukker indimellem op, når talen kommer på økonomi. Leder 2

nævner det som en mulig faktor, og den hyppige tilbagevenden til manglende tid handler vel også -

udover prioritering af opgaverne - om normeringer og økonomi. Endelig nævner politikeren, at

Serviceloven i princippet skulle kompensere for handicap, men at en reel kompensation altid

handler om viden og - ikke mindst - økonomi. "Derfor ser vi mange eksempler på mangelfuld

overholdelse af Servicelovens regler", siger hun. Ud fra et ligerets synspunkt må det vel så være

opgaven at prioritere økonomi lige og demokratisk ud fra de opgaver, der nu engang er. Igen vil det

kræve øget synlighed for vores fokusgruppe i de politiske sammenhænge, hvor beslutninger om

indsatsområder og økonomiske ressourcer tages. En synlighed der også må omkring embedsfolkene

i Velfærdsministeriet, der fortæller os at de er generalister og har brug for god information til

belysning af særlige opmærksomhedspunkter. 31

Afsluttende

Det er komplekst at afgøre, hvem der sikrer rettigheden til kommunikation for vores fokusgruppe.

Grundlaget - FN’s Handicapkonvention – er der enighed om, men når den skal fortolkes og

omsættes til praksis, spiller politisk overbevisning og økonomiske rammer en væsentlig rolle. Der

er uafklarede forventninger mellem kommunerne og tilbuddene.

Vi mener, alle 3 perspektiver vil indgå i de specialpædagogiske tilbud, vi giver vores brugere, men

at dilemmaperspektivet kan hjælpe os bedst på vej til bevidstgørende refleksion som grundlag for at

udvikle kvalificerede tiltag i hver enkelt situation.

5. Kundskabsbaseret praksis

- Kan og bør vi bruge Kundskabsbaseret Praksis (KBP) som grundlag for faglige beslutninger

omkring kommunikation og ASK? Og kan KBP forenes med et dilemmaperspektiv?

Prioritering af bedre kommunikationsmuligheder for mennesker med multiple funktionsnedsættelser

uden talesprog er en etisk forpligtelse, og tiltagene, der gøres for disse mennesker, skal så vidt

muligt være de bedste. Prioriteringen bør være en del af den danske velfærdsdebat!

For at sociale tiltag kan få del i velfærdskronerne, stilles der stadig flere krav om dokumentation

for, hvad der er bedst. Efterspørgslen går på dokumentation baseret på evidenstænkning. Allerede i

2005 påpegede et netværk af danske ministerier, organisationer, fagforeninger, kommuner, amter,

videnscentre m.fl. nødvendigheden af at overføre evidenstænkningen til velfærdsområdet, beskrevet

31 Jvf. Bilag XIII.

39

Similar magazines