ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Vi kan ikke være uenige i ønsket om at lave indsatser, der virker, ej heller at der er behov for et

forskningsmiljø indenfor ASK-området, hvilket også påpeges af VIKOM. Et forskningsmiljø, som

kan vejlede os i gode modeller for kommunikationstiltag, udlede god praksis af projekter og cases,

skærpe opmærksomheden og udbrede forståelsen for vigtigheden af ASK, tiltrække dedikerede

undervisere på uddannelsesinstitutionerne og dermed tilbyde bedre grunduddannelse i området.

Men med Ekelund og VIKOM i tankerne må vi lede efter en evidenstænkning, der inddrager

personen, relationen og konteksten. Vi har gennem de empiriske undersøgelser til denne opgave

fået understreget vigtigheden af brugerperspektivet: Det, som har åbnet øjne, flyttet holdninger,

skabt længsel efter viden og medført initiativer hos fagpersoner, har ubetinget været at inddrage

brugerperspektivet – at spørge brugerne om deres synspunkter og ønsker og løfte ”deres ord” videre

til øvrige led i systemet. Og ikke mindst har det givet brugerne konkret mulighed for indflydelse på

eget liv og givet dem en måde at få løftet refleksioner over deres liv ud over en stillingtagen i

hverdagssituationer. Vi har i dette projekt talt med 3 brugere med et veludviklet impressivt sprog,

som har repræsenteret vores fokusgruppe med deres synspunkter og refleksioner. Men mange andre

indenfor gruppen ville ikke være i stand til spørgsmål og refleksion på samme niveau. Derfor vil det

ofte være nødvendigt også at inddrage nærpersonerne i formuleringen af brugerens perspektiv.

Ser vi til Norge er sundhedsvæsenet langt med evidensbaseringen, i form af ”Kundskabsbaseret

Praksis”. KBP er at tage faglige afgørelser baseret på en syntese af systematisk indhentet viden fra 3

sider; forskningsbaseret kundskab (viden), erfaringsbaseret kundskab og brugerensønsker og behov,

som alle må ses i lyset af den givne kontekst 35 .

Den erfaringsbaserede kundskab udvikles via

refleksive processer lært ud fra erfaring. Erfaringen

ses som vigtig for at udvikle færdigheder,

vurderingsevne, kommunikation og empati.

Den forskningsbaserede kundskab fremskaffes

gennem empirisk, praktisk rettet forskning

kendetegnet ved systematisk, pålidelig, transparent

fremgangsmåde. Spørgsmålet bestemmer metoden.

Brugerkundskaben er brugerens erfaring, kundskab,

værdier og præferencer.

Konteksten kan fx være kultur, forståelsesramme, ressourcer, etik eller politik, altså hele miljøet

bag, dér hvor KBP foregår.

35 Fra ”Kunnskapsbasert praksis” Et norsk netkursus, som er udviklet i samarbejde mellem Høgskolen i Bergen, Senter for

kunnskapsbasert praksis og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Link: www.kunnskapsbasertpraksis.no

41

Similar magazines