ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

er dynamisk af natur, e) Brugerkundskaben må være brugere med nærpersoner, f) Beslutninger må

ofte også tages undervejs i løbet af afdækningsfasen, og ikke først efter anbefalingerne er klargjorte.

RS foreslår følgende definition af KBP for ASK-området, som indtænker udfordringerne:

“Evidence-based practice is defined as the integration of best and current research evidence with

clinical/educational expertise and relevant stakeholder 38 perspective to facilitate decisions for

assessment and intervention that are deemed effective and efficient for a given direct

stakeholder” 39 . Integrationen lykkes, når KBP informeres af praksis og yder anbefalinger tilbage

som grundlag for beslutninger i praksis.

Vi tilslutter os, at KBP i en specifikt tilpasset form er nødvendig for området, hvor der fortsat er

mange spørgsmål og udfordringer at tage højde for ikke mindst i forhold til den forskningsbaserede

del af kundskaben. RS er fx inde på, i hvor stor grad man kan generalisere resultater ud over den

population, som har været med i forskningsprojektet. Kan årsag, virkning og relation overføres til

en anden bruger i en anden kontekst? Dette er ikke enkelt at besvare, men vigtigt at forholde sig til i

hvert enkelt tilfælde.

KBP vil være i overensstemmelse med det, vores empiri også peger på; at fagligheden skal komme

fra fagpersonerne hjulpet af brugernes perspektiver. Her vil kriterierne for den erfaringsbaserede del

kunne bidrage med systematiserede metoder til bedre refleksionsprocesser for praksis, og heraf en

kompetenceudvikling af fagpersonerne. Som VIKOM peger på, skal der igangsættes initiativer og

projekter omkring brugerne, som skal beskrives ud fra erfaringsbaserede kriterier. Den

forskningsbaserede kundskab indenfor området skal stadig finde sine ben. Vi tror på, at KBP vil

kunne hjælpe til med at give nogle bedre tilbud til vores fokusgruppe, ikke mindst skabe større

opmærksomhed på gruppen og kunne hjælpe den personbårne viden til at blive mere systembåren

med tiden. Men der må samtidig holdes kritisk øje med, hvilken kontekst KBP har som grundlag.

De nævnte udfordringer til KBP for ASK-området er udtryk for en virkelighed, der er mangfoldig

og dilemmafyldt. Schlossers definition af KBP rummer plads til den grundlæggende komplexitet og

de indbyggede modsigelser, som dilemmaperspektivet påpeger som et vilkår, – et vilkår vi er enige

i. Man kan ikke vedtage strømlinede manualer for, hvordan alle ASK-brugere kan gives adgang til

kommunikationsmuligheder og kundskaber, når der samtidig skal tages hensyn til deres

forskelligheder i form af ulige interesser, evner, erfaringer, personlighed, og ydermere tages hensyn

til kvaliteten af de relationer de har adgang til og den kontekst, de befinder sig i. Til gengæld kan

man vedtage, at det miljørelaterede handicapbegreb er udgangspunktet for aktørerne, og at de gør

38 ”Stakeholder” oversætter vi til ”nærperson”.

39 Forelæsningsnoter ASK 2, v/ Eva Kirkeberg.

43

Similar magazines