ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

det været vigtigt for os at præsentere modtagede svar nøgternt og objektivt. På den måde mener vi

at have givet plads til fagpersonernes egen refleksion og erkendelse.

Hvordan efterlader vi brugerne?

Når et menneske med tillid og åbenhed betror sine synspunkter til én, bliver synspunkterne dyrebare

og forpligtende, hvilket gør det særligt udfordrende og vanskeligt at sortere og udvælge de essenser,

der skal bæres videre. Vi har fornemmet, de unge fik forhåbninger om nye muligheder i kraft af

vores interviews. Derfor blev det yderst vigtigt, hvordan vi skulle efterlade dem, da vi ikke har

nogen praksisrelationer til deres bo- og dagtilbud. Det står ikke i vores magt at handle, selv om vi

undervejs har fået mange idéer til tiltag; – og det skal vi selvfølgelig heller ikke. Vi har forsøgt at

åbne en dør på klem for nye muligheder og tiltag i relation til kommunikation, og så bliver det op til

de aktuelle netværk omkring Camilla, Anders og Thomas at handle videre, sådan som det giver

mening i deres hverdag. Konkret har de 3 som nævnt fået udleveret udprintede billeder af deres

visualiserede svar på Talking Mats, som de kan bruge i kommende drøftelser med nærpersoner. Vi

har gjort nærpersonerne opmærksomme på muligheden. Vi har også vist brugerne og fagpersonerne

et kommunikationspas og fortalt, hvad det kan bruges til, og hvordan den unge kan inddrages i

processen.

Med fagpersoner og ledere har vi snakket lidt bredere muligheder. Alle har vist stor interesse for de

forslag til interventionsmuligheder og holdningsdannelse, vi har kunnet bidrage med inden for de

givne rammer. Vi har vist konkrete værktøjer, udleveret eksempelmaterialer, oplyst om

henvendelsesmuligheder m.v., som bl.a. har inspireret lederne til at ville sætte øget fokus på

kommunikation i fremtiden. Vi tror og håber, at vores samtaler om kommunikation kommer til at

sætte et nyt og grundlæggende punkt på dagsordenen, der hvor vi har været. Måske har vi gjort en

forskel. Udsagn som ”det var godt du kom – det må vi ha’ gjort noget ved” og ”dit interview har

givet stof til eftertanke, og det har givet os blod på tanden ”, taler sit eget sprog.

I denne opgave har vi undersøgt synsvinkler på bruger-, fagperson-, kommunalt-, ministerielt og

politiker-plan, som har givet nødvendige og spændende nuancer til vores forståelse af vilkårene for

sikring af kommunikationsrettigheder. Det har desuden været meget værdifuldt at få del i den

mangfoldighed af viden og erfaringer, der findes hos de særlige videnshavere LEV og VIKOM. Det

har vist sig, at LEV har ladet sig inspirere af dels vores interviewspørgsmål, dels af det høringssvar

fra ISAAC (vedr. FN Konvention) vi var medforfattere af. Det har inspireret til arbejdet med deres

LEV politik vedr. kommunikation samt til nedsættelse af en tilhørende arbejdsgruppe. Så her har

vores fokus på temaer indenfor kommunikation båret frugt.

45

Similar magazines