ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

Hvilket perspektiv gik vi selv ud i feltet med?

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Det kritiske perspektiv kritiserer, at man deler mennesker op i grupper efter deres

funktionsnedsættelse, da det i sig selv er en marginalisering. Vi har i denne opgave stået i dette

dilemma, - at have været nødt til at definere vores fokusgruppe ud fra funktionsnedsættelsen. Vi har

slået os til tåls med nødvendigheden, på grund af den etiske fordring, der ligger i at sætte fokus på

vilkårene for nogle mennesker, der har det til fælles, at de har multiple funktionsnedsættelser og

ikke kan tale. Det er den eneste måde, vi har fantasi til at kunne hjælpe med at gøre opmærksom på

deres situation og behov. Vi har taget udgangspunkt i nogle specifikke menneskers perspektiv og

defineret det grundlag, vi selv har haft på som briller, når vi har tilrettelagt og gennemført

interviews og efterfølgende analyseret vores data. Hermed mener vi alligevel at have sat mennesket

før handicappet og åbnet op for et dilemmaperspektiv, hvor forskellige aktører bliver hørt, og hvor

respekten findes for mangfoldighed og kompleksitet.

Den etisk korrekte benævnelse?

Vi har stået i dilemmaet med, hvad vi som fællesbetegnelse kunne kalde mennesker tilhørende

gruppen, når vi har skullet beskrive deres vilkår enkeltvis eller samlet. Er de ”brugere” (af sociale

tilbud), ”beboere” eller ”borgere”, når vi benævner dem? Vi mener, det ville være etisk korrekt at

kalde dem ”borgere”, fordi det signalerer deres ligeværdighed og ligeret på lige fod med andre

borgere i samfundet. Alligevel har vi fundet det nødvendigt ofte at benævne dem ”brugere”, fordi vi

taler om deres situation som brugere af primært bo- og dagtilbud. Nogen gange er det faldet mere

naturligt i sammenhængen at betegne dem ”beboere”, selv om de med det kritiske øje burde

benævnes ”mennesker på et botilbud”. På samme vis kunne man spørge, om vi kan skrive ”FN’s

Handicapkonvention” eller det mere etisk korrekte ”FN’s konvention om rettigheder for personer

med handicap”? Vi har i forhold til benævnelser valgt også at tage hensyn til, at teksten ikke bliver

for tung, og at sproget varieres.

7. Konklusion

Hvordan sikres rettigheden til kommunikation?

Endnu er retten til ytringsfrihed og deltagelse for mange mennesker med multiple

funktionsnedsættelser uden et talesprog et stykke fra virkelighedens Danmark. LEV beretter om

store forskelle fra kommune til kommune og fra tilbud til tilbud på kvaliteten af indsatsen og viden

på området. Vi har mødt 3 unge mennesker med behov for ASK, som har peget på store behov for

46

Similar magazines