ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

i hvor høj grad det er kommunikation eller noget andet som skal prioriteres. Men hvem skal

efterspørge, hvis erkendelsen af vigtigheden mangler?

8) Der er i højere grad behov for, at erkendelsen af kommunikation som grundlæggende skrives

tydeligere ind i retningslinjer, handleplaner og kontrakter i kommuner, uanset hvilket andet

indhold, man også vil tilbyde på de sociale tilbud. Vi har i Danmark retningslinjer for

magtanvendelse og medicinhåndtering, og vi har tilsyn, der kan håndhæve og rådgive om at

håndtere retningslinjerne i praksis. Kommunikation burde som disse løftes op til overordnet

obligatorisk niveau. Der er ligeledes brug for, at kommunikation indgår i det obligatoriske

indhold i uddannelser til området.

9) Der er brug for at fagfolk, som har ansvar for mennesker med multiple funktionsnedsættelser

uden et talesprog, skal have relevant grunduddannelse vedrørende kommunikation, for at få

betroet ansvaret.

10) Mennesker med multiple funktionsnedsættelser bliver ofte grupperet, visiteret og får tilbud ud

fra en kropsfunktionel og kompenserende tilgang til, hvem de er. Funktionsnedsættelsen sættes

før mennesket. Kommunernes overordnede handicappolitik sætter mennesket først, men deres

praksis gør det modsatte. Den kropsfunktionelle tilgang er en barriere for, at kommunikation og

kommunikationsmuligheder for mennesker i fokusgruppen får det berettigede fokus.

11) FN’s Handicapkonvention, som Danmark har tilsluttet sig, og som kommunernes

handicappolitik lægger sig eksemplarisk op af, er en smuk og etisk forsvarlig ideologi, som

endnu ikke er koblet grundigt med praksis. Der er ikke udviklet tilstrækkelige strategier for,

hvordan dette kan opnås, hverken fra ministerielt eller kommunalt hold. Heldigvis er der dog

mange tiltag i gang, som kan bidrage til at arbejde den rigtige vej. Fx indgår VIKOM og LEV,

som vi har talt med, i projekter både som udviklere, medudviklere, rådgivere og formidlere.

12) Der er brug for et forskningsmiljø i Danmark omkring mennesker med komplekse

kommunikationsbehov og deres kommunikationspartnere, herunder strategier for oplæring i

brug af ASK for såvel brugere som omgivelser. Der bør udvikles en kundskabsbaseret praksis

særligt for ASK-feltet som ligeværdigt inddrager 1) brugerperspektivet og betydningen af

relationen, 2) systematisk indsamlet praksiserfaring samt 3) forskning 4) sat i lyset af den givne

kontekst, der udvikles viden om eller tiltag til.

13) Tilgangen til den specialpædagogiske praksis bør ske ud fra et dilemmaperspektiv, der med sine

styrker og svagheder, er åbent overfor et område der er komplekst, hvor forskellige aktører kan

definere og diskutere problemstillinger samt iværksætte tiltag, med åbenhed omkring deres

grundlag og intention.

48

Similar magazines