ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Midt i finalen på opgaveskrivningen trængte et høringssvar sig på i forbindelse med FN

Konventionen. Det blev her naturligt at inddrage erfaringerne fra vores empiri som supplement til

vores kommentarer til høringsteksten. (Se Bilag XIII) Som afslutning på høringssvaret foreslår vi

nedsættelse af en arbejdsgruppe med deltagelse af brugere/pårørende, handicaporganisationer,

fagfolk og Velfærdsministeriet, der kan arbejde videre med en klarlæggelse af, hvordan de aktuelle

behov indenfor ASK området kan opfyldes. Høringssvaret er sendt til Velfærdsministeriet og

endvidere til VIKOM og LEV og vil indgå i en artikel i LEV’s kommende temanummer (maj

2009).

En afsluttende perspektiverende sløjfe kan passende bindes ved at vi kort sammenfatter vores

erfaringer gennem projektet og sammen med spørgsmål til inspiration sender dem til

Handicaprådene i de 98 danske kommuner.

Som en af vores medstuderende på ASK studiet – og mor til en datter med komplekse

kommunikatonsbehov - har sagt: ”Her er der en gruppe, som ingen kender – det er vores opgave, at

åbne andres øjne for dem og deres behov”.

Litteraturliste

Det Centrale Handicapråd Konvention om rettigheder for personer med handicap

De Forenede Nationer

København, 2008

Ekelund, T.-J. Kvalitetssikring eller instrumentalistisk fejlgreb

Social Kritik nr. 102, Tema: Måling og Evidens,

Årgang 17, 2005, s. 31 - 47

Jensen, V. L. & Brandt, B. Forudsætninger for vellykket implementering af ASK-

løsninger – en relationistisk tilgang.

ASK 1 Projektopgave.

Udgivet af VIKOM, 2008

Kirkebæk, B. Uduelig og ubrugelig

Åndssvageasylet Karens Minde 1880-1987

Forlaget SOCPOL, 2007

Light, J. C., Beukelman, Communicative Competence for Individuals who use

D. R., Reichle, J AAC

From Research to Effective Practice

Paul H Brookes publishing, 2003

Lorentzen, P. Fra tilskuer til deltaker

Universitetsforlaget, 2003

50

Similar magazines