ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

deres deltagelse på vigtige sociale arenaer. Forskelle og ulighed ses i det kritiske perspektiv

positivt som mangfoldighed – også når det gælder forståelsen af handicap og

funktionsnedsættelser. Handicapbegrebet ses i en gruppesammenhæng – i samfundet, frem

for i individsammenhæng. Dette fokus på fællesskaber – og på hvordan en demokratisk

identitet og vurdering formes, går igen i synet på forskning. Det er opfattelsen, at der ikke

som sådan findes én objektiv kundskab. Kundskaben er afhængig af den sociale

sammenhæng, den produceres i. Den kan fx være afhængig af en bestemt gruppes interesser

og blive knyttet til spørgsmålet om magt (s. 40). Modsætninger mellem klasser eller grupper

ses som drivkraften i samfundsudviklingen; flere paradigmer vil være i spil, og dermed vil

det være umuligt at finde én slags kriterier for at vurdere, hvad sand kundskab er. Kundskab

vil være relateret til de idéer, man har om, hvordan samfundet bør være indrettet moralsk og

politisk.

Dilemmaperspektivet beskrives af Nilholm som en kritik af det kritiske perspektiv og udfra

den grundlæggende komplexitet og de indbyggede modsigelser, der eksisterer indenfor et

uddannelsessystem. Hvordan skal alle børn fx kunne gives ens kundskaber og færdigheder,

når der samtidig skal tages hensyn til deres forskelligheder i form af ulige interesser, evner,

erfaringer m.m.? Et andet spørgsmål handler om, hvorvidt individet skal kompenseres for

sin uformåenhed, eller miljøet skal forandres for at kunne tilpasses individets forskellighed?

Grundlæggende dilemmaer finder ikke deres endegyldige løsninger. Det indebærer ikke, at

alle indfaldsvinkler er lige gode, men det maner til en forsigtighed hos forskere overfor at

håndhæve enkle løsninger på komplekse dilemmaer. (s. 80)

Dilemmaperspektivet indeholder en respekt for mangfoldighed, og i

forskningssammenhænge vil man være interesseret i at studere de forskellige perspektiver

på forskellige problemer, og hvordan aktører identificerer problemer. Det ses som vigtigt at

studere de sociale sammenhænge, hvor ”problemerne” identificeres og håndteres, hvilke

opfattelser forskellige aktører har om ”problemerne”, hvem der har magt til at definere dem

osv. Det væsentlige bliver, at nærme sig den pædagogiske virkelighed.

FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap

Når FN’s konvention 5 om kort tid vedtages i det danske Folketing, vil det betyde, at Danmark

forpligter sig på at sikre rettigheder for personer med handicap. Dvs. på et meget generelt plan, og

specifikt i forhold til kommunikation, sådan som vi læser det – især i artiklerne 1, 2, 4, 9, 21 og 24.

5 Jvf. litteraturliste.

6

Similar magazines