ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

videnshus.dk

ASK 2 projekt rev 02-2010 Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt.pdf

ASK 2 projekt 2008/2009. Vibe Lund Jensen og Birgitte Brandt

Formålet med konventionen er: ”at fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med

handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige

fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed. Personer med handicap

omfatter personer, der har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk

funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at

deltage i samfundslivet på lige fod med andre.”

Kommunikation defineres bredt, hvor elementer som taktil kommunikation, tegnsprog, skrift, lyd,

forstørrende 6 og alternative kommunikationsmåder (ASK – vores tolkning), -midler og -formater

indgår.

Ifølge konventionsteksten forpligter deltagerstaterne sig til at sikre, at offentlige myndigheder og

institutioner handler i overensstemmelse med konventionen, at fremme forskning, udvikling og

anvendelse af ny teknologi, herunder informations- og kommunikationsteknologi samt ”at fremme

uddannelse af fagfolk og personale beskæftiget med personer med handicap i de rettigheder, der

anerkendes i denne konvention, således at de bedre kan yde den bistand og give de tilbud, som

sikres ved disse rettigheder.” Det påpeges desuden, at deltagerstaterne skal rådføre sig med og

aktivt involvere personer med handicap gennem de organisationer, som repræsenterer dem.

Sikringen af tilgængelighed er central, og den bredes ud til udover adgangen til de fysiske

omgivelser også at dække information og kommunikation, hvor adgangen til ny teknologi og nye

systemer på informations- og kommunikationsområdet, herunder internettet, skal sikres.

I artikel 21 beskrives ”... ret til ytrings- og meningsfrihed, herunder frihed til at søge, modtage og

meddele oplysninger og tanker på lige fod med andre og ved alle former for kommunikation efter

eget valg..”

Desuden beskrives retten til uddannelse i artikel 24, hvor vi vil fremhæve begreber som livslang

læring, tilpasning ud fra den enkelte persons behov, og fremme af indlæringen af punktskrift,

alternative skriftformer, forstørrende og alternative kommunikationsmåder, -midler og -formater.

Endelig forpligtes deltagerstaterne ”... til at uddanne fagfolk og personale, som arbejder på alle

niveauer i uddannelsessystemet. Denne uddannelse skal omfatte handicapbevidsthed og anvendelse

af passende forstørrende og alternative kommunikationsmåder, -midler og – formater samt

undervisningsmetoder og - materialer til støtte for personer med handicap.”

6 ”forstørrende”: Vi mener, der her er tale om en oversættelsesfejl til den danske udgave af FN Konventionen. Vi mener, forstørrende

burde være oversat som supplerende. Også noget VIKOM har påpeget overfor Velfærdsministeriet.

7

Similar magazines