Slagel - Sjællands Tandlægeforening

stfnet.dk

Slagel - Sjællands Tandlægeforening

Slagelse, den 22.6.11

Protokollat over extraordinær kredsgeneralforsamling i Sjællands Tandlægeforening den 21.6.2011 i

Comwell, Roskilde.

1. Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog Vibeke Andersen som dirigent. Valgt

med applaus. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Aflæggelse af beretning.

Dagsordenen blev tilføjet et nyt punkt : budget 2011.

2. Godkendelse af regnskab 2009: Honorarer for 2008 er ikke blevet udbetalt i 2008 men først i 2009.

Det konstateres, at regnskab 2009 er præget af manglende bilag men at alle væsentlige bilag er

fremskaffet.

Glædeligt at der ikke synes at være svind, men at det hele begrundes i sjusk.

Stort problem konstateres ved tab på medlemskurserne.

Bestyrelsen pålægges at stramme op på kredskursusafviklingen, hvor det konstateres, at der har

været for mange gratister og ikke tilmeldte deltagere.

De kritiske revisorer anbefaler kredsbestyrelsen at forlange ½ års regnskaber således, at der sker en

kontinuerlig opfølgning.

Desuden at årsregnskabet skal være færdigt og fremlægges for de kritiske revisorer senest den

31.3. hvert år.

Endelig at aflønning og skatteafregning foretages rettidigt i regnskabsåret.

Det beklages, at de skriftlige bemærkninger fra de kritiske revisorer ikke er blevet sendt ud med

indkaldelsen. Det besluttes, at bemærkningerne sendes ud pr mail sammen med protokollatet fra

dagens extraordinære kredsgeneralforsamling.

Det besluttes, at hæftemaskinen skal nedskrives til 0 kr i regnskabsåret 2010, da maskinen allerede

er skrottet.

Aflønning af formand, sekretær og kasserer skal udbetales 1 gang pr regnskabsår kort før det

politiske år afsluttes med den årlige kredsgeneralforsamling.

Kirsten M og Flemming J pålægges at undersøge, hvad der er indgået i honorar for årene 2007,

2008 og 2009 for at afstemme med regnskaberne og i forhold til, hvad der er betalt til skat. Samt

kontrollere hvad det står på årsopgørelserne vedr STF for de 3 år.

Hermed godkendtes regnskab 2009 med de fremsatte bemærkninger og råd fremadrettet.

3. Regnskabsprocedurer fremadrettet : Behandlet under punkt 2.

4. Budget 2011 : Opstillet på baggrund af budget 2010.

Kontingent 562.000

Øvrige indtægter 30.000

Renter 7.500

I alt 599.000 kr

Udgifter:

Kontor 55.000

Vederlag 152.000

www.stfnet.dk


Bestyrelsen 95.000

Udvalg 7.000

Medlemsmøder 100.000

Klubberne 10.000

Repræsentation 6.000

Regionerne 75.000

I alt 500.000

5. Evt: Formanden takkede de kritiske revisorer for den store og usædvanlige indsats med en vingave.

Dirigenten takkede for debatten og lukkede den extraordinære kredsgeneralforsamling.

____________________________________________ __________________________________________

Dirigent, Vibeke Andersen Kredsformand, Poul Møller

www.stfnet.dk

More magazines by this user
Similar magazines