Team Thorsgården dag (pdf 454 KB) - Aarhus.dk

aarhus.dk

Team Thorsgården dag (pdf 454 KB) - Aarhus.dk

AARHUS

KOMMUNE

TEAM

THORSGÅRDEN DAG

OMRÅDE

HASLE-ÅBYHØJ

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012


Forord

Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau

af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den

praktiske hjælp og personlige pleje i hjemmeplejen i

Aarhus Kommune. Alle borgere, der ikke bor i

plejebolig, og som modtager hjemmepleje, er blevet

spurgt.

Formålet med undersøgelsen er at gøre hjemmeplejen

bedre for borgerne. Rapporten viser for et enkelt team,

hvor brugerne er godt tilfredse og hvor vi kan gøre det

bedre.

Rapporten er et godt udgangspunkt for drøftelser i de

enkelte team og den fortsatte udvikling af kvaliteten i

vores ydelser til borgerne. Vi håber den bliver et

anvendeligt og hjælpsomt redskab.

2

For hele kommunen er 77% af borgerne tilfredse med

hjemmehjælpen alt i alt. Det er et flot tal, men vi har et

mål om at blive endnu bedre.

Hvis du er interesseret i at se yderligere resultater fra

brugerundersøgelsen kan du hente de øvrige rapporter

via følgende link

www.aarhus.dk/brugerundersogelsefritvalg

Med venlig hilsen

Thomas Medom


Rapportens opbygning

Denne rapport dækker resultaterne for teamet Team

Thorsgården dag i Område Hasle-Åbyhøj.

På næste side beskrives den samlede undersøgelse

og datagrundlaget for denne rapport.

På side 5 findes en vejledning i at læse

undersøgelsens resultater.

Siderne 6-13 præsenterer resultaterne for teamet på

samtlige spørgsmål i undersøgelsen, dvs. bl.a.

tilfredsheden med den personlige pleje og den

praktiske hjælp. Resultaterne sammenlignes med

resultatet for hele Aarhus Kommune og resultatet for

Område Hasle-Åbyhøj.

Af hensyn til brugernes anonymitet rapporteres kun

resultater på spørgsmål med 5 eller flere gennemførte

besvarelser i teamet.

3

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

Forsidebillede: ”Your Rainbow Panorama” på Aros – Aarhus Kunstmuseum. Foto gengivet med tilladelse fra Claus Bang.


Om undersøgelsen

Denne rapport præsenterer resultaterne af

Brugerundersøgelsen 2012 i Aarhus Kommune for

Team Thorsgården dag i Område Hasle-Åbyhøj (LOSenheden:

”Omr.Hasle-Åbyh. Fv. team Thors dag”).

Undersøgelsen er gennemført i september og oktober

2012 i samarbejde med analyseinstituttet Epinion, som

har stået for dataindsamlingen og sikret brugernes

fulde anonymitet. Samtlige brugere blev i et

invitationsbrev tilbudt at deltage i undersøgelsen ved

at besvare et papirspørgeskema, udfylde besvarelse

på internettet eller gennemføre et telefoninterview.

Svarprocent

Svarprocenten fortæller hvor mange af brugerne i

teamet, der har svaret på spørgeskemaet. Hvis

svarprocenten er høj giver resultaterne et

repræsentativt billede af tilfredsheden i teamet. En lav

svarprocent betyder ikke at resultaterne er forkerte,

4

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

men at man kun kender en del af brugernes svar og

derfor må tilpasse det videre arbejde herefter.

Svarprocenten i hele Aarhus Kommune er 59%.

Resultaterne i denne rapport er baseret på i alt 37

besvarelser fra brugere i teamet. Det giver en

svarprocent for teamet på 67%.

Resultater og sammenligninger

Rapporten indeholder svarfordelingerne blandt

brugerne i teamet. Du kan finde en detaljeret

læsevejledning til resultaterne på næste side.

Resultaterne for teamet sammenlignes med

resultaterne for lokalområdet og for hele Aarhus

Kommune, og rapporten giver derfor indblik i, om

tilfredsheden med teamet ligger over eller under

gennemsnittet for både lokalområdet og for hele

Aarhus Kommune.


Læsevejledning (eksempel)

5

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

SAMMENLIGNET MED

Hvor tilfreds er du med hjemmehjælpen alt i alt? 295 45% 30% 10% 5% 5% 5% 4.1 0,1 0,3

BEMÆRK: Resultaterne her er et eksempel.

Se teamets egne resultater på side 7.

I eksemplet har 295

personer svaret på

spørgsmålet. Der vises kun

resultater, hvis 5 eller flere

har svaret på spørgsmålet.

I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte

svarkategorier, som i eksemplet går fra »Meget

tilfreds« til »Meget utilfreds«, samt » Ved ikke«

I det viste eksempel har 45% svaret »Meget

tilfreds«, 30% »Tilfreds«, 10% »Hverken tilfreds

eller utilfreds«, 5% »Utilfreds«, 5% »Meget

Utilfreds« og 5% »Ved ikke« på det første

spørgsmål. Af grafiske årsager vises procenttal

under 4% ikke.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/ eller

Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

Gennemsnits-scoren for spørgsmålet er

4,1. Den højeste score er 5, (»Meget

tilfreds«) og den laveste score er 1

(»Meget utilfreds«). »Ved ikke« indgår ikke

i beregningen af gennemsnit.

OMRÅDE

Teamets resultater sammenlignes

med de samlede resultater for

området og for hele Aarhus

Kommune.

HELE

KOMMUNEN

I det viste eksempel er den

gennemsnitlige tilfredshed 0,1 point

højere i teamet end i området og 0,3

point højere end i hele Aarhus

Kommune


6

SEKTION

1

Tilfredsheden med

hjemmehjælpen

I denne sektion præsenteres resultaterne for tilfredsheden med

hjemmehjælpen og andre emner for brugerne i Team Thorsgården

dag i Område Hasle-Åbyhøj

Alle resultater om tilfredshed er sammenlignet med gennemsnittet for

området og hele Aarhus Kommune.

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj


Tilfredshed med hjemmehjælpen

7

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

Hvor tilfreds er du med hjemmehjælpen alt i alt? 32 25%

38%

13% 9% 9% 6% 3.6 -0.3 -0.4

Hvor tilfreds er du med den praktiske hjælp til

eksempelvis rengøring, indkøb, vask mm.?

Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager

alt i alt?

Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager

om dagen?

Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager

om aftenen?

Hvor tilfreds er du med den personlige pleje du modtager

om natten?

Nogle teams leverer kun fx pleje-ydelser om dagen. Resultaterne for

praktisk hjælp og pleje i øvrige tidsrum afspejler svarene blandt de

borgere, som teamet leverer ydelser til.

27 15% 33% 7% 22% 11% 11% 3.2 -0.5 -0.6

21 43%

38% 5% 10% 5% 4.0 0.0 -0.1

22 45%

36% 5% 9% 5% 4.1 0.0 0.0

16 44%

44%

6% 6% 4.2 +0.2 +0.2

7 43%

43%

14% 4.0 +0.2 +0.2

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

HELE

KOMMUNEN

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

I hvilken grad får du den hjælp, du har fået bevilget? 35 40%

37%

17% 3.9 -0.3 -0.3

I hvilken grad optræder personalet venligt og lyttende? 36 53%

39% 6% 4.4 -0.1 -0.2

I hvilken grad støtter personalet dig til selv at klare de

daglige gøremål?

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller

Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

34 32%

32% 6% 15% 12% 3.7 0.0 +0.1

I høj grad I nogen grad Hverken/eller

I mindre grad Slet ikke Ved ikke

HELE

KOMMUNEN


Tilfredshed med hjemmehjælpen

Hvor tilfreds er du med hjemmehjælperens overholdelse

af de aftalte tidspunkter?

Hvor tilfreds er du med antallet af forskellige

hjemmehjælpere i dit hjem?

Hvor tilfreds er du med hjemmehjælperens

imødekommenhed overfor individuelle ønsker og behov?

I hvilken grad får du hjælpen på det tidspunkt, der passer

ind i din døgnrytme?

I hvilken grad oplever du, at det er let at komme i kontakt

med de relevante medarbejdere i forhold til den hjælp, du

modtager?

8

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

34 12%

53%

15% 18% 3.3 -0.5 -0.6

31 26% 13% 29%

26%

2.5 -0.8 -1.0

33 24%

36%

18% 15%

3.7 -0.3 -0.3

ANTAL

SVAR

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller

Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

GENNEM-

SNIT

HELE

KOMMUNEN

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

34 32%

44%

9% 12% 3.8 -0.3 -0.4

34 24%

44%

15% 12% 6% 3.6 -0.3 -0.4

I høj grad I nogen grad Hverken/eller

I mindre grad Slet ikke Ved ikke

HELE

KOMMUNEN


Rehabilitering

I hvilken grad oplever du, at du selv medvirker til at

opstille dine egne mål?

I hvilken grad oplever du, at træningen hjælper dig med at

klare hele eller dele af din hverdag igen?

I hvilken grad oplever du, at det personale, der kommer i

dit hjem, hjælper dig med at få en god hverdag?

9

ANTAL

SVAR

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

GENNEM-

SNIT

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

26 42%

23% 4% 15% 15% 3.9 +0.4 +0.5

24 29% 21% 4% 4% 25% 17% 3.3 +0.3 +0.3

28 39%

21% 14% 4% 11% 11% 3.8 -0.1 -0.1

I høj grad I nogen grad Hverken/eller

I mindre grad Slet ikke Ved ikke

HELE

KOMMUNEN


Aktiviteter

10

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

Hvordan ser du som helhed på dit lokalcenter? 31 19% 16% 13% 48%

4.0 +0.2 +0.1

Kender du tilbuddene om aktiviteter i dit lokalområde, fx

motion, fællesskab, hobby og underholdning?

Hvor ofte deltager du i aktiviteter eller samvær med

pårørende, familie, venner?

I hvilken grad har du nogen at dele hverdagens sorger og

glæder med?

ANTAL

SVAR

34

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

HELE

KOMMUNEN

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

31 42% 10% 6% 10% 23% 10% 3.4 -0.1 -0.1

ANTAL

SVAR

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

Meget positivt Positivt Hverken/eller

Negativt Meget negativt Ved ikke

32% 53% 15%

Ja Nej Ved ikke

Ca. 2 gange pr. uge eller oftere Ca. 1 gang pr. uge

Ca. 1-3 gange pr. måned Sjældnere

Aldrig Ved ikke

GENNEM-

SNIT

HELE

KOMMUNEN

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

32 53% 28% 13% 6% 4.1 +0.2 +0.2

I høj grad I nogen grad Hverken/eller

I mindre grad Slet ikke Ved ikke

HELE

KOMMUNEN


Helbred

11

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

Hvordan synes du, dit helbred er alt i alt? 36 8% 39% 31% 22% 2.3 0.0 -0.1

Hvor tilfreds har du været med hjælpen fra Aarhus

Kommune efter din seneste udskrivelse fra hospitalet?

Spørgsmålet er kun stillet til personer, der har været

indlagt inden for de seneste 12 måneder.

ANTAL

SVAR

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

Fremragende Vældig godt Godt Mindre godt Dårligt

GENNEM-

SNIT

HELE

KOMMUNEN

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

14 50% 29% 14% 7% 4.2 +0.2 +0.4

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller

Utilfreds Meget utilfreds

HELE

KOMMUNEN


Velfærdsteknologi

I Aarhus Kommune arbejdes der målrettet med indførelse af nye teknologiske løsninger, som kan gøre dagligdagen lettere for borgerne og mere uafhængige

af hjælp fra personalet. Det er eksempelvis:

• Toiletter med indbygget bidetfunktion

• Spisemaskiner - der giver mulighed for, at man kan spise selv

• Elektronisk medicindosering - der hjælper en til at huske at tage sin medicin

12

ANTAL

SVAR

GENNEM-

SNIT

SAMMENLIGNET MED

OMR. HASLE-

ÅBYHØJ

Hvor tilfreds er du med disse (teknologiske) løsninger? 5 20% 80%

4.2 +0.5 +0.4

Spørgsmålet er kun stillet til personer, der har

velfærdsteknologiske løsninger i dag

ANTAL

SVAR

Er du interesseret i at få sådan sådanne løsninger? 27

Spørgsmålet er kun stillet til personer, der ikke har

velfærdsteknologiske løsninger i dag

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 – Team Thorsgården dag, Område Hasle-Åbyhøj

Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller

Utilfreds Meget utilfreds

7% 59% 33%

Ja Nej Ved ikke

HELE

KOMMUNEN


TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

2012

More magazines by this user
Similar magazines