Industry Information - Siemens

w3.siemens.dk

Industry Information - Siemens

Kursus- og

uddannelsesterminsplan

for

januar - juli 2012

Kvalitetsbestemmelse

af naturgas

med SITRANS CV

Elbiler og

ladestationer

Industry Information

Nyheder fra Siemens Industry i Danmark

Nr. 4 · december 2011

Vi kan godt have

industriel produktion

i Danmark - og vi skal!


2

Indholdsfortegnelse

3 Leder:

Vi kan godt have industriel produktion

i Danmark - og vi skal!

4 Kundecase:

Sikkerheds-PLC’er giver CP Kelco fl eksibilitet

på procesanlæg

6 Kundecase:

Slut med kage i produktionen hos

Kelsens Group

10 Ny PC-generation baseret på den nyeste version

af Intel Atom-processoren

12 Kvalitetsbestemmelse af naturgas

med SITRANS CV

13 Tips og tricks:

Indirekte adressering i S7-1200

14 Tips og tricks:

Datablok-kontrol i S7-1200

16 At reducere CO 2 er ikke længere

kun en religion

18 Kursus og uddannelse:

SITRAIN terminsplan for januar - juli 2012

19 Sinumerik - partneraftale om undervisning

20 Elbiler og ladestationer

Industry Information

Redaktion: Melina Andersen, chefredaktør

Layout og produktion: Siemens Corporate Communications

Tryk og repro: PrinfoHolbæk-Hedehusene-Køge

Oplag: 3.300 stk.

22 Derfor TIA-portalen!

23 Nyt katalog:

SIRIUS koblingsmateriel - IC90

24 Nyheder fra ET200-fronten

24 Montørkataloget Siguide gør det nemt for dig

25 Invitation til årets grønneste julekalender

26 Sikkerhedsnyt

28 Nyt katalog:

Industriel kommunikation - IK PI 2012

28 Messenyt:

SPS/IPC/Drives 2011

29 Tips og tricks:

Beskyttelse af egne blokke i STEP7 V5.5

”Block Privacy”

30 Rasmus Olsen fra ”Det Kongelige Teater” vandt

DM i LOGO

31 Vinderne fra sidste nummers konkurrence

31 Redirects

31 Arrangementskalender


Leder:

Vi kan godt have industriel

produktion i Danmark – og vi skal!

AF BJARNE LYKKE SØRENSEN

DIVISIONSDIREKTØR

Der har i de seneste måneder været en del debat om,

hvordan vi undgår, at Danmark bliver afi ndustrialiseret.

Det er et faktum, at vi har brug for industriel produktion i

landet for at skabe den værditilvækst, som kan fi nansiere

vores velfærdssamfund, også i fremtiden.

Lønudgifterne til produktion i Danmark vil per defi nition

altid være højere end stort set alle andre steder på kloden,

og med et omkostningsniveau, der er højere end i andre

europæiske lande, er det ikke nogen nem opgave at

fastholde og skabe ny produktion i Danmark. Det høje danske

lønniveau, som jo er ekstra højt blandt andet på grund af en

meget høj indkomstbeskatning, er selvfølgelig et problem,

når der skal produceres gode industrielle produkter til

konkurrencedygtige priser i Danmark.

Når det er sagt, må vi også være realistiske og acceptere den

kendsgerning, at vi i Danmark formentlig aldrig vil være i

stand til at konkurrere på den parameter, der hedder billig

arbejdskraft.

Derfor må vi gå andre veje. Det bedste, vi kan gøre i den

forbindelse, er at arbejde målrettet på at automatisere

vores produktion. På den måde reducerer vi løndelen. På de

fl este produkter og anlæg kan løndelen faktisk nedbringes

til under 10 % og i nogle tilfælde endda så langt ned som

5 %. Ved at have en lav lønandel i vores produkter vil selv

meget billige lavtlønslande kun være i stand til at producere

nogle få procent billigere, end vi kan i Danmark. En meget

høj automatiseringsgrad kan derfor hjælpe os til at skabe

ny og fastholde eksisterende produktion. I Siemens har vi

været i stand til at nedbringe lønandelen på mange af vores

produkter til under 5 %.

Men vi kan gøre meget mere. Vi danskere har altid været

gode til at tage ny teknologi i anvendelse hurtigt. I dag

kan man udvikle nye produkter digitalt ved hjælp af

industrisoftware. Her designes selve produktet parallelt

med produktionsapparatet. Det betyder, at når man har det

færdige produkt, og er tilfreds med det, ja, så har man også

produktionsapparatet klart. Det nedbringer time-to-market,

og det er helt afgørende i international konkurrence i dag.

Det kan lade sig gøre. Et godt eksempel er vores nabo

Tyskland, som har fastholdt en høj industriel produktion og

dermed klaret sig ganske fl ot i de seneste år. Andre lande,

som i højere grad er blevet afi ndustrialiseret – såsom England

– har haft det langt sværere i de seneste år.

At dygtige danske virksomheder så også bygger fabrikker

i udlandet for at vinde markedsandele og tage den fulde

gevinst ved en globaliseret verden hjem, hvor produktion jo

ofte skal foregå tæt på det købende marked, er bare med til

at styrke det danske fundament for yderligere produktion.

Bragt i Børsen den 25. august 2011.

3


4

Kundecase

Sikkerheds-PLC’er giver

CP Kelco fl eksibilitet på procesanlæg

AF LEIF OSMARK

Siden 2009 har CP Kelco benyttet sikkerheds-PLC’er på

alle nye procesanlæg. Blandt de mange fordele er, at det

er nemt og fl eksibelt at ændre sikkerhedsindstillingerne,

når der kommer nye instrumenter på, at dokumentationen

af alle sikkerhedsprocedurer er 100 procent i orden,

og at en nedlukning kan foretages kontrolleret ved nødstop.

CP Kelco i Lille Skensved uden for Køge er ikke bange for at

sætte sig forrest i bussen. Virksomheden er verdens største

pektinfabrik, og med en stor forsknings- og udviklingsafdeling

konkurrerer den hellere på at være bedre og hurtigere

end konkurrenterne end på pris.

Den indstilling afspejler sig også i udviklingen af nye processer

og produktionsanlæg. CP Kelco har længe benyttet ethernet

og PROFIBUS til kommunikationen i proceslinjen, og

siden 2009 har virksomheden benyttet sikkerheds-PLC’er på

alle nye procesanlæg og ved alle udvidelser af eksisterende

anlæg, hvor der ændres i styringen.

CP Kelco er dermed en af de få virksomheder inden for procesindustrien,

som styrer sikkerheden via PLC’er.

Beslutningen var et led i en naturlig proces for virksomheden,

der siden 2004 har været ejet af den amerikanske Huberkoncern.

Det ejerskab betyder konstant fokus på sikkerhed

og store krav til dokumentation.

- Vi overholdt også sikkerhedskravene før, men med sikkerheds-PLC’erne

kan vi dokumentere, at vi gør, som vi siger, vi

Anlægsingeniør Jesper Knage fra CP Kelco

- verdens største pektinfabrik.

gør. Men beslutningen traf vi først og fremmest fordi, der

er kommet fl eksible sikkerheds-PLC’er på markedet. De kan

kobles på vores BUS-system, de er nemme at programmere,

og programmeringen er i samme sprog som vores øvrige

PLC’er. Så kommunikationen mellem proces- og sikkerheds-

PLC’erne glider nemt, siger Jesper Knage, anlægsingeniør hos

CP Kelco.

Flueben frem for fortrådning

På pektinfabrikkens område er der adskillige store tanke med

sprit, ammoniak og syre. Så også fra myndighedernes side er

der skrappe krav, som virksomheden skal overholde. De krav

er indarbejdet i den HAZOP-analyse (Hazard and Operability

Study, red.), der ligger til grund for hver eneste proces.

HAZOP-analysen ligger også til grund for programmeringen

af sikkerheds-PLC’en, og dermed er dokumentationen for, at

myndighedernes krav bliver overholdt, lige ved hånden.

Mens dokumentationen er væsentlig, er det en anden

fordel, som Jesper Knage igen og igen fremhæver, nemlig

fl eksibiliteten.

- Hvis du har 100 motorer, og en sikkerhedsproces kræver,

at du stopper de syv, så nøjes du med det. Hvis det næste

parameter i processen så kræver, at du stopper yderligere 14

motorer, så gør du det. Finder du så bagefter ud af, at det

skulle være 17 i stedet for 14, så er det tre fl ueben mere i

softwaren og ikke fem kilometer ledning, der skal rulles ud.

Og fordi vi hele tiden forbedrer vores produktionsprocesser

og kobler nye instrumenter på, har vi en del ændringer, siger

han.

Samme signal i proces og sikkerhed

Muligheden for at overføre hele HAZOP-analysen til

programmeringen og beskrive den indbyrdes afhængighed af

alle de forskellige parametre er en anden væsentlig faktor for,


at CP Kelco får fuldt udbytte af sikkerhedsløsningen.

- Med sikkerheds-PLC’erne kan vi lave en kontrolleret

nedlukning. I procesanlæg som vores kan du ikke bare lukke

alle maskiner ned på én gang. Stopper vi for eksempel

indpumpningen et sted, risikerer vi, at der opstår en situation

et andet sted, som er meget værre, siger Jesper Knage.

De informationer, der ligger til grund for at udløse et

nødstop, er også blevet mere nøjagtige.

- Vi overvåger analoge parametre som temperatur,

vibrationer og målinger af lejer, og vi kan nu bruge de

samme analoge signaler som proces- og sikkerhedsværdi.

Et sted må spritten for eksempel ikke have en temperatur

på over 13 grader, for så kan den afgive dampe, og det

kan forårsage en eksplosion. Tidligere overvågede vi

temperaturen manuelt, men nu har vi eksakt viden, og

signalet går direkte ind i sikkerheds-PLC’en, så vi automatisk

foretager en kontrolleret nedlukning, hvis temperaturen

bliver for høj, siger han.

Diagnosen er klar

Overvågning og eksakt viden ligger også til grund for en

af de andre fordele, som sikkerheds-PLC’erne medfører.

For med den nøje overvågning af alle parametre får

teknikerne løbende en klar diagnose af komponenternes

sundhedstilstand.

- Det spænder fra det helt simple, hvor vi kan se cause and

effect på operatørskærmen. Så ved nødstop kan vi se, hvilket

nødstop der er taget, og hvor mange ting, der er faldet ud

på grund af det. Men vi får også løbende informationer,

så vi kan planlægge at skifte en komponent ved næste

rengøringsstop, inden komponenten står helt af og forårsager

et stop i produktionen, siger Jesper Knage.

Opgradering af hard- og software sker også typisk, når

anlæggene alligevel bliver standset på grund af rengøring.

Derfor er diagnose en stor fordel, da det koster mange penge

i tabt fortjeneste, hvis anlæggene skal lukkes ned uden for de

planlagte rengøringsstop.

Tæt samarbejde med Siemens

Som foregangsvirksomhed inden for at benytte sikkerheds-

PLC’er i procesindustrien møder CP Kelco naturligvis også en

række udfordringer. Selv om proces-PLC’erne og sikkerheds-

PLC’erne taler samme sprog, er sikkerheds-PLC’er – af gode

grunde – langt fra lige så fl eksible som proces-PLC’er.

Derfor arbejder CP Kelcos teknikere tæt sammen med

Siemens om at optimere løsningen.

- Det er relativt nyt for os, at vi ikke bare kan sige til

sikkerheds-PLC’en, at den skal stoppe hele produktionen.

Samtidig er der en udfordring i den indbyrdes

kommunikation mellem sikkerheds-PLC’erne. Her er der

måske syv pumper i syv forskellige anlæg, som deler

det samme kar med sprit. Og derfor skal alle sikkerheds-

PLC’erne i alle syv processtrenge kunne tale sammen.

I automationsindustrien er vi sjældent oppe på mere

end tre eller fi re sikkerheds-PLC’er, så det er nogle andre

udfordringer, vi står overfor, når tallet er tættere på 50, siger

Jesper Thomsen, produktchef i Siemens.

I dag har Siemens og CP Kelco sammen fundet en løsning,

der virker. Men de arbejder stadig på at optimere den.

- Der er ikke mange virksomheder, som arbejder med

procesanlæg og sikkerheds-PLC’er. Siemens kiggede på

det sammen med os, og vi har allerede opnået mange

fordele. Men vi arbejder fortsat tæt sammen med Siemens

om at fi nde en endnu bedre metode til den indbyrdes

kommunikation mellem PLC’erne, siger Jesper Knage.

CP Kelco har foreløbig installeret sikkerheds-PLC’er i 14

procesfunktioner, og det er kun begyndelsen. Jesper Knage

forventer, at tallet ender med at blive omkring fi re gange så

højt.

Standardkomponenter gør det nemt

I stedet for store styreskabe benytter virksomheden sig

af distribueret I/O, og overalt hvor det kan lade sig gøre,

benytter de standardkomponenter. Det gør det nemt og

hurtigt at bygge et nyt anlæg op.

- Med det koncept, vi har på plads nu, kender vi 90 procent

af, hvad vi skal bruge af PLC, I/O og interface-kort, når vi

bygger et nyt anlæg. Vi bruger altid det samme udstyr, og det

kræver minimum af lager og minimum af knowhow. Også

ved udskiftninger er det nemmere, når alle teknikerne ved, at

vi altid har SIMATIC S7 på lager, siger Jesper Knage.

CP Kelco i Lille Skensved

CP Kelco i Lille Skensved har igennem mange år fremstillet

både pektin og carrageenan, som er henholdsvis

et basisk og et surt fortykningsmiddel. Pektin fremstilles

af skallerne fra citrusfrugter og benyttes blandt andet

i marmelade, mens carrageenan fremstilles af tang og

blandt andet benyttes i kakaomælk og tandpasta.

CP Kelco hed tidligere Københavns Pektinfabrik.

Københavns Pektinfabrik blev grundlagt i 1934, og

fabrikken i Lille Skensved blev opført i 1947. Siden 2004

har CP Kelco været en del af den amerikanske koncern

Huber.

Den tekniske løsning

Løsningen er baseret på SIMATIC fejlsikre PLC’er type

317F med ET 200S fejlsikre IO for digitale IO og ET 200M

for analoge IO. IO er forbundet via PROFIBUS på såvel

kobber som glasfi ber OLM-moduler.

IO er monteret i zone 2 eller uden for zone og følere

er i dag forbundet via Zenerbarriere til IO, men for

fremtidige projekter vil der forsøgsvis blive anvendt ET

200iSP F IO der, har såvel SIL3 som zone 1 godkendelse,

hvorved F IO kan monteres direkte i zone 1 uden brug af

Zenerbarriere.

F PLC’er udveksler fejlsikre signaler med hinanden via

Ethernet/PROFINET IO I device funktionalitet ved brug af

TUV-certifi cerede sende/modtage blokke.

Brugen af Distributed Safety SW muliggør opfyldelsen af

IEC61511-standarden, som anvendes til procesanlæg.

5


6

Kundecase

Slut med kage i produktionen

AF CLAUS THORHAUGE

FREELANCEJOURNALIST

Kelsens kagefabrik i Nr. Snede vil omlægge styringen

af produktionen til et fuldautomatisk og åbent system

baseret på et redundant Industrial Ethernet med fuld

integration til virksomhedens ERP-system. Den nye

platform og den første af ni produktionslinjer kom på

plads i foråret – uden problemer. Systemleverandøren

kalder løsningen en ”Rolls-Royce”, fordi Kelsen ikke går

på kompromis i valget af komponenter.

For et par år siden fi k Kelsens småkagefabrik i Nr. Snede

både ny fabrikschef og ny teknisk chef. De nye folk kunne

begge se, at der var brug for omfattende renovering af den

elektroniske styring af produktionen. Fabrikken består af ni

produktionslinjer, der tilsammen leverer 13.000 småkager

i minuttet.

- Det var isolerede stand-alone systemer uden overordnet

koordinering. Der var brug for en ny platform, som vi kunne

bygge videre på, forklarer fabrikschef for fabrikken i Nr.

Snede, Tove Kjeldsen, der kom til virksomheden fra en

tilsvarende stilling hos Tulip i Vejle.

- Systemet var meget sårbart. Blandt andet var

produktionen afhængig af en lille softwarevirksomhed med

kun to mand, og det gik også galt i en sommerferie, hvor

de begge var bortrejst. Det var yderst uheldigt – og dyrt,

supplerer teknisk chef Johan Dissing, der tidligere havde

arbejdet i en tilsvarende stilling på margarinefabrikken

Puratos i Vejle.

Han tilføjer:

- Vi kom jo med friske øjne fra fabrikker, der var langt mere

automatiseret, så vi vidste, hvad der kunne gøres.

Fuld styring fra ordre til distribution

I løbet af forsommeren 2010 beskrev de to rammerne

for en omfattende konvertering af fabrikkens

produktionsstyring til et åbent system baseret på

industristandarder med fuld integration til virksomhedens

ERP-system, Microsoft Dynamics NAV.

Systemet skulle automatisere produktionen hele vejen fra

ordre, levering af råvarer, miksning af dejen, formning,

bagning og sortering til pakning af småkagerne.

- Vi vil gerne nå helt ned til bagenden af fabrikken, så vi

også får styringen af pakningen af pallerne og kørslen

til vores lager med i pakken, forklarer Johan Dissing, der

samtidig har indført pakkerobotter, der pakker pallerne med

færdigprodukter.


‒ Omkring årtusindskiftet blev der gjort store investeringer i produktionsanlægget, men det var lukkede og isolerede

systemer, som vi ikke kunne røre ved. Vi fortsætter med at bruge de maskiner, men vi skifter hjernen ud, så vi får en

samlet styring og et fælles overblik, siger fabrikschef Tove Kjeldsen.

Tre virksomheder med speciale i procesautomation fi k et

forprojekt i udbud, der skulle erstatte de isolerede ”øer”

af leverandørspecifi kt produktionsudstyr med et åbent

system baseret på industristandarder.

Opgaven blev vundet af Sinus Automation fra Silkeborg,

der designede en løsning baseret på Siemens S7-400 PLC-

system med et WinCC SCADA-system, som bruger interface.

Systemet skulle baseres på en VMware ESX-virtualiseret

WinCC klient-server og bindes sammen med Siemens

Scalance X-switche i redundant netværk.

- Det her er en super opgave for os, fordi Kelsen har

prioriteret den bedste løsning og gode komponenter. Det er

en Rolls-Royce, vi har fået mulighed for at bygge her, siger

Flemming Gaur fra Sinus automation, der i øvrigt også

vandt opgaven med at implementere første fase af selve

projektet.

- Driftssikkerhed og pålidelighed er afgørende for os. Vi ved

godt, at det kunne være lavet billigere, men driftssikkerhed

er nøglen til succes, siger teknisk chef Johan Dissing, der af

samme grund har prioriteret Siemens komponenter til alle

de funktioner, hvor det har været muligt.

20 uger til at skifte platformen

Automatiseringen af fabrikken er delt op i fi re faser. Den

første er gennemført i foråret 2011. Ledelsen har netop

vedtaget budgettet for anden fase, og tredje fase er ved at

blive afgrænset og beskrevet.

Produktion af småkager afhænger af den vestlige jul og

det kinesiske nytår. Derfor kører Kelsens fabrik i Nr. Snede

nonstop ugens fem hverdage i 32 uger om året. Fra søndag

aften til fredag eftermiddag kører fabrikken nonstop i 112

timer med 14 skift for medarbejderne.

I de resterende 20 uger lukker fabrikken helt ned.

Medarbejderne skiller den bogstavelig talt ad, gør den ren

og samler den igen. I den lukkede periode i foråret pillede

Sinus den gamle styring ned og installerede platformen til

det nye anlæg, der i første omgang skal styre mikseren til

en af de i alt ni produktionslinjer.

- Det er gået helt som planlagt, og systemet har kørt uden

problemer, siden det blev sat i drift. Men sådan skal det jo

også være, siger Johan Dissing.

7


8 Fem af produktionslinjerne på Kelsens fabrik i Nr. Snede kombinerer allerede inden bagningen de forskellige kagetyper, der skal ende i den samme dåse.

Den nye styring af produktionen er selvfølgelig forsynet

med et system, der kan sende meldinger som SMS ved fejl

og alarmer.

- Det var vigtigt at få lavet et netværk, der er bundet op på

vores eksisterende net og VPN-forbindelse, så Sinus-folkene

eller andre fagfolk kan hjælpe os hjemme fra soveværelset

eller andre steder i verden. Vi burde ikke længere kunne

ende i en situation, hvor vi må lukke ned efter en fejl, fordi

vores systemleverandør er på ferie, siger Johan Dissing.

Kablingen af det samlede Industrial Ethernet er redundant

gennem hele fabrikken, og konfi gurationen af de enkelte

komponenter er nem at overføre ved nedbrud.

Kelsen Group har i forbindelse med automatiseringen

konsolideret styringen og erstattet et par andre

leverandørers udstyr med komponenter fra Siemens.

- Det gør det lettere og mere simpelt at vedligeholde

installationen, når de fl este komponenter kommer fra

samme leverandør. Og Siemens delene er både sikre og

stabile, siger teknisk chef Johan Dissing og nævner som

eksempel, at hvis en Scalance X-switch bryder ned, piller

man bare et hukommelseskort med konfi gurationen ud

af swithchen, sætter en ny i, putter hukommelseskortet

ind i den, og systemet kører videre. På samme måde vil

udskiftning af en motorstarter i SIRIUS infeed system kun

berøre den fejlramte starter og ikke de omkringliggende

motorstartere som i en mere traditionel opbygning.

Det nye system holder også øje med forbruget i siloerne

med sukker og mel – og niveauet i buffertankene på taget

af fabrikken.

- I gamle dage kunne en buffertank godt løbe tør, og så

måtte vi stoppe bagningen en halv eller en hel time. Det

gør ondt, forklarer Johan Dissing.

Logning og sporing giver god gevinst

Fire af de ni produktionslinjer på fabrikken kører kontinuerligt

efter et fast program. Det betyder, at mikserne løbende

leverer en færdig portion dej til formning, bagning,

sortering og pakning i hver sin produktionslinje. Det er

mikseren på en af de linjer, der er blevet lagt over på det

nye system i første fase.

- Når vi får resten af linjerne med, begynder det for alvor at

give gevinst. Også de mere manuelle linjer med miksning

af dej i batch får fordele, fordi afvejningen af ingredienser

kommer ind i systemet. Når vi får vægtene med ind i

systemet, så kan vi følge forbruget. Bare et lille overforbrug

på to procent koster mange penge, forklarer den tekniske

chef på Kelsens fabrik.

SCADA-systemet samler doseringsdata fra de enkelte

ingredienser, og de bruges både til rapportering af

forbrugsdata til ERP-systemet samt til analyse af forløbet

med Siemens PM-Quality.

Det gamle system kunne kun vise aktuelle værdier for

forbruget i maskinerne. Med den nye løsning får fabrikken

historisk viden om forbruget. Det er ikke bare nyttigt for at

optimere processen, men giver også gavnlig information,

når der sker fejl. I batch-produktionen hedder det en fejldej,

når noget går galt i miksningen.

- Det kan være små forandringer i fugtigheden eller

temperaturen i siloerne udenfor, der kan give en fejldej. En


Efter ovnene, der er 35 meter lange, står medarbejdere og overvåger, at kagerne puttes i en papirskål. Tre styk i hver.

fejldej stopper typisk hele produktionslinjen i op til en halv

time, men i dag har vi ingen mulighed for at se, hvad der

er gået galt. Når vi får fl ere miksere koblet på systemet i de

kommende faser, så får vi meget ny og værdifuld viden ud

af systemet, siger Johan Dissing.

Både fabrikschefen og den tekniske chef er meget

fornøjede med samarbejdet med Sinus Automation og

Siemens.

- Vi har meget tillid til Sinus, der er certifi ceret Siemens

partner. Hvis de har mulighed for at hjælpe os, så gør

de det. Men det er en god fornemmelse, at vi har valgt

et stort og åbent system, så det står frit for os at vælge

andre samarbejdspartnere, siger teknisk chef på Kelsens

småkagefabrik i Nr. Snede, Johan Dissing.

Global bagerforretning

Kelsen Group A/S er grundlagt af ægteparret Anna og

Marinus Kjeldsen i 1933 i den midtjyske by Nr. Snede, hvor

virksomheden stadig har hovedsæde. Virksomheden har

cirka 350 ansatte fordelt på den største fabrik, der stadig

ligger i Nr. Snede og en mindre fabrik i Ribe. Desuden har

Kelsen Group datterselskaber i USA og Hong Kong.

Kelsen Group A/S producerer årligt tre milliarder cookies,

svarende til cirka 19.000 småkager hvert minut, som

eksporteres til mere end 100 lande.

Åben og fl eksibel platform

Systemet på Kelsen Groups fabrik i Nr. Snede er bygget op

som et distribueret system på PROFINET, der giver mulighed

for diagnose af samtlige komponenter via SCADA-systemet

WinCC, herunder SCALANCE X switches, SINAMICS

G120 frekvensomformere, SIWAREX vejesystem og SIRIUS

motorstartere med I/O link.

SCADA systemet er lavet i Siemens WinCC med tre operatør-

stationer. Systemet blev yderligere konfi gureret med WinCC

Addon PM Quality til analyse af produktionsdata, SMS-

modul til advisering af vedligeholdelsespersonalet ved

unormale driftssituationer samt WinCC Calender Scheduler

modul til styring af tidsafhængige funktioner. WinCC server

og klienter kører som et virtuelt miljø på en VMware ESXserver.

9


10 8

Ny PC-generation baseret på den

nyeste version af Intel Atom-processoren

– Nano-PC fra Siemens

AF MICHAEL NIELSEN

Industrielle PC’er adskiller sig fra andre PC’er ved at

være designet til døgndrift under alle forhold. I dag

er der mere og mere brug for PC-baserede funktioner

i alle afskygninger. Dog har der vist sig at være behov

for mindre PC-løsninger. Denne udvikling har nu banet

vej for denne nye generation af Nano-PC’en med

modelbetegnelsen 227D og 277D.

Ved nano-PC’en er kravet: hurtige processorer, meget lille

strømforbrug, alle industrielle interfaces som standard,

understøttelse af embedded styresystemer og selvfølgelig

også af de normale Windows-styresystemer, såsom WinXP

og Win7. COM-porte fi ndes på alle PC’er. Nogle modeller

kan udvides med PCIexpres-standardkort.

Atom-processoren fra Intel baseret på E6x0-generationen

udmærker sig ved et meget lille energiforbrug samt

fornuftig processorkraft, men den er dog kun baseret på

enkeltkerneteknologi.

Nano Box 227D

Findes med processorer fra 600 MHz, 1 GHz og op til 1,3

GHz. RAM-lagerstørrelsen varierer fra 512 Mb RAM-lager

for den mindste CPU, mens den største har 2 Gb RAM-lager.

Bemærk, at disse RAM-lagerstørrelser ikke kan udvides.

Den fysiske størrelse er som en brikkarton, og huset er helt

metalliseret med en tæthedsgrad på IP40. Montagen af

PC’en kan ske i alle variationer, lige fra DIN-skinnemontage

til opretstående med samme temperaturområde. Hvis der

vælges en Nano-PC, der kan udvides med PCIe-kort, vil

kabinettet være omtrent dobbelt så stort.

Nano Panel 277D

Er altid baseret på 1 GHz-CPU’en med et RAM-lager på 1

Gb. Touch-skærmen fi ndes i 3 forskellige størrelser, 7”

touch, 9” touch og 12” touch. Ellers er det de samme data,

der gælder for disse PC’er. Kabinettet er udført i elokseret

aluminium og er meget stabilt. Samme hulmål samt

rammestørrelser som for de kendte SIMATIC Comfort Linepaneler.

For begge versioner gælder, at lagermedierne frit kan

vælges som CF-kort (Compact Flash) på op til 8 Gb, som

harddisk på 250 Gb eller som SSD (Solid State Disk) på

50 Gb. SSD-disken er selvfølgelig baseret på SLC-teknik

(Single Layer Cell) , som betyder, at der kun benyttes ét lag.

Dette sker for at sikre, at PC’en kan benyttes til 24 timers

drift. CF-lageret benyttes typisk til embedded løsninger,

såsom WinXP Embedded Standard 2009 eller det nyere

WES7, som er baseret på Win Embedded Standard 7.

Temperaturområdet spænder fra 0 til 50 grader celsius.


Applikationer hvor Nano-PC’en er særdeles velegnet

Box-udgaven: Dataopsamling, protokolkonvertering,

adgangskontrol, webcam-styring, netværkskonverteringer,

kommunikationskoncentrator, Soft PLC-løsning via PROFINET,

kan også vælges med remanens, dvs. at man kan nå at

gemme data, inden PC’en lukker ned.

Paneludgaven: Til alle visualiseringsopgaver, betjening

af proces- og produktionsanlæg, enkeltstående SCADAløsning

med WinCC Advanced, operatørstation for WinCC

Professional, Soft PLC-løsning via PROFINET, kan også vælges

med remanens, dvs. at man kan nå at gemme data, inden en

PC lukker ned.

Selvom Nano-PC’en er i den lille ende, har den stadig alle

de samme store egenskaber som andre industri-PC’er,

bl.a. er den velegnet til 24 timers drift, den indeholder

diagnosticeringsfunktioner til alle vitale funktioner og

industrielle medier, såsom CF-kort og SSD-medier, den

understøtter ældre styresystemer som WinXP Embedded og

Professional, og der er sikkerhed for, at PC’en kan leveres over

en årrække.

Se priser i Industry Mall www.siemens.dk/industrymall

og yderligere informationer på

www.siemens.com/SIMATIC-nano-ipc

Alle modeller kan bestilles via de normale kanaler.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

produktchef Michael Nielsen på telefon 44 77 45 34 eller

via e-mail michael.nielsen@siemens.com

Faktaboks

• Atom E6x0, 600MHz, 1 GHz eller 1,3 GHz

• RAM 512Mb, 1Gb eller 2 Gb (kan ikke udvides)

• 2 x ethernetporte, heraf 1 PROFINET RT

samt 1 TCP/IP Gigabit

• 4 x USB 2,0 Highpower

• 1-4 COM-porte (2-4 optionelt)

• Compact Flash (CF) 2 Gb, 4 Gb eller 8 Gb med

S.M.A.R.T-diagnosefunktion

• Harddisk med 250 Gb eller Solid State Disk (SSD)

med 50 Gb (SLC-teknik)

• Remanent lager på 512 Kb, heraf kan 128Kb

udnyttes til WinAC RTX

• Kan bestilles med div. Windows-styresystemer,

herunder XP samt Win7

• Kan også benyttes til Linux

• For NanoBox 227D understøtter grafi kkortet op til

1920 x 1200 pixels

• For NanoPanel 277D

7” har en opløsning på 800 x 480 16:9 widescreen

9” har en opløsning på 800 x 480 16:9 widescreen

12” har en opløsning på 1280 x 800 16:9 widescreen

911


12

Gas er gas – eller er det?

Kvalitetsbestemmelse af

naturgas med SITRANS CV

AF JAN ØSTERGAARD

I mange år har vi fået vores naturgas fra den danske

del af Nordsøen.

Gassen derfra har altid haft en stabil brændværdi, hvilket har

gjort, at når man har købt en kubikmeter gas, har man vidst,

hvor meget kunne få ud af den.

Helt sådan ser verden ikke længere ud. Vi får stadig mere

naturgas sydfra, hvor den er blandet med gas fra de tidligere

østbloklande, og her kender vi ikke brændværdien.

Brændværdien er bestemt af mængden af hydrocarbon (C x H y ),

som i mange tilfælde er methan(CH 4 ). Ud over hydrocarbon er

der vand (H 2 O), den giftige hydrogensulfi d (H 2 S) samt andre

bestanddele. Når man ikke kender brændværdien, har man

ikke mulighed for at styre sin forbrænding optimalt. Det vil

sige, at lufttilførslen bliver for høj eller for lav, og man risikerer

at bruge langt mere gas end nødvendigt.

For at få styr på indholdet og dermed brændværdien i

gassen kan man med stor fordel benytte en Siemens Gas

gaskromatograf. Vi har 3 typer, hvoraf den ene er særligt

udviklet til netop at bestemme brændværdien i naturgas.

Den hedder SITRANS CV.

Det er en lille prisbillig enhed, der kan bygges ind i de fl este

bestående gasramper. Alternativt kan den leveres som en fi ks

og færdig løsning lige til at koble ind i systemet.

Den bestemmer helt nøjagtigt, hvor meget der er af hver

enkelt bestanddel i gassen, og ud fra det beregner den

brændværdien.

Herefter kan brænderstyringen bruge værdien til at mikse den

nødvendige mængde luft til forbrændingsprocessen.

Samtidig kan SITRANS CV bestemme Wobbe Index samt

standarddensiteten.

Brugerfordele

• Højere effektiv forbrænding sparer på udgifter til gas.

• God styring af forbrændingen giver sikkerhed for

processens oppetid.

• Når brændværdien er kendt, er afregningsgrundlaget

fastlagt.

Produktfordele

• Ingen mekaniske dele, ventiler – minimerer vedligehold.

• Kompakt design – giver meget fl eksible muligheder for

installation.

• Anvendelig i alle områder – ATEX 2G.

• Ethernet samt Modbus RS 485/232 RTU/ASCII.

For yderligere information se www.siemens.com/

processanalytics eller kontakt Jan Østergaard på telefon

44 77 52 15 eller via e-mail jan.oestergaard@siemens.com


Tips og tricks

Indirekte adressering i S7-1200

AF KIM MEYER-JACOBSEN

Med seneste frigivelse af TIA-portalen V11 er der nu

mulighed for at lave indirekte adressering i ladder, hvor vi

tidligere været vant til udføre dette i STL-programmering

ved brug af adresseregister.

Men da vi ikke har STL og dermed ikke den gammelkendte

metode til rådighed, vil jeg her give et lille eksempel på,

hvordan det kan udføres i ladder-programmering.

Sådan gør du

Start med at lave en Datablok hvor første værdi er

”POINTER”. Denne oprettes som type ”int”, og der oprettes et

“Array [0..20] of Word for VAERDIER”

Dernæst opretter du en FC (xxx), hvor funktionen ”MOVE”

indsættes. Move-funktionen udføres, når ”Kommando” går

”høj”, og der fl yttes data fra ”VAERDIER” til ”resultat” afhængig

af, hvilket tal imellem 0-20, der står i pointer.

Syntax for POINTER er POINTER_DB”.VAERDIER[“POINTER_DB”.

POINTER]

Pointer funktion kan bruge på mange forskellige funktioner,

på billedet vist med en ”MOVE”. Men det kunne ligesågodt

være på en ”ADD”- eller en ”CALCULATE”-funktion.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

produktspecialist Kim Meyer Jacobsen på telefon 44 77 44 12

eller via e-mail kim.meyer-jacobsen@siemens.com

13


14

Tips og tricks

Datablok-kontrol i S7-1200

AF ALMEDIN DAUTOVIC

I STEP7 V11 er det nu muligt at kopiere værdierne

fra en datablok (DB) i PLC’ens load memory til en DB

i PLC’ens work memory via READ_DBL- og WRIT_DBLfunktionsblokke

og vice versa.

Brug af disse blokke vil især være interessant, hvis der i

applikationen arbejdes med store datablokke i forbindelse

med fx recepthåndtering.

I så fald kan man nøjes med en DB i PLC’ens work memory,

og afhængigt af den recept, som skal bruges i det

pågældende tilfælde, kan man ved hjælp af READ_DBL læse

startværdierne for recepten fra en DB i load memory.

Ønsker man at opdatere værdierne for en recept i en DB i

load memory, klares dette ved hjælp af WRIT_DBL-blokken.

Når man bruger WRIT_DBL-blokken, skriver man til fl ash

memory, hvilket er vist i fi gur 1.

Figur 1.

READ_DBL og WRITE_DBL kaldes frem i STEP7-programmet.

For begge blokke gælder det, at der overføres værdier fra en

’Source Block’ (SRCBLK) til en ’Destination Block’ (DSTBLK).

Disse datablokke genereres, inden READ_DBL og WRITE_DBL

kaldes i programmet.

SRCBLK og DSTBLK skal være af samme type. Hvis SRCBLK er

oprettet som værende af typen ’Optimized’, skal DSTBLK være

af samme type. Det samme gør sig gældende for DB’er af

typen ’Standard’.

Overførsel af data startes ved at ’trigge’ REQ-inputtet på

den pågældende blok. Ved at overvåge BUSY- og RET_VALudgange

kan man sikre sig, at data er blevet overført, og at

der ikke har været fejl undervejs.

For READ_DBL og WRITE_DBL gælder det, at afviklingen af

blokken er acyklisk og spænder over fl ere blokkald.

For at sikre at data er konsistente, må værdierne i DSTBLK

ikke modifi ceres under afviklingen af READ_DBL. Ligeledes

må værdierne i SRCBLK ikke modifi ceres under afviklingen af

WRITE_DBL.


Ved oprettelse af en datablok i S7-1200-programmet kan

man vælge mellem ’Optimized’ og ’Standard – compatible

with S7-300/400’. Fælles for de to typer er, at de vil optage

plads i PLC’ens work memory.

Dette kan især være et problem, hvis man arbejder med store

datamængder, hvor man ikke ønsker, at samtidige datablokke

skal overføres til work memory. I S7-1200 er det ikke muligt

at oprette DB’er, som kun fi ndes i PLC’ens load memory. I S7-

300 derimod kan man vælge, at en DB kun skal overføres til

PLC’ens load memory, ved at sætte fl ueben ud for ’Only store

in load memory’ under ’Properties / Attributes’. Se fi gur 2.

Fordelen ved TIA V11 er bl.a., at vi arbejder i et integreret

miljø, og at vi i det samme projekt har mulighed for at

arbejde med S7-1200-/300- /400-PLC’er, hvilket igen giver

mulighed for at kopiere blokke fra fx et S7-300-program til et

S7-1200-program.

Det kan vi drage fordel af, når vi ønsker at begrænse

pladsbehovet i PLC’ens work memory i forbindelse med fx

recepthåndtering. Dette klares ved at oprette DB’erne i et

S7-300-program, sætte fl ueben ud for ’Only store in load

memory’ og efterfølgende kopiere DB’erne til et S7-1200-

program.

Figur 2.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os i

Teknisk Support på 44 77 55 55 – tast 4.

15


16

At reducere CO 2 er ikke længere

kun en religion

AF PETER GREVE

HARESKOV PROMOTION

”COP15 i København for snart 2 år siden satte stort fokus

på CO 2 -udledningen, som påvirker vores klima. Fra næsten

at være en samfundstjeneste at reducere CO 2 -forbruget er

det nu kommet ned på fabriksgulvet, hvor mange fl ere af

os indser, at en CO 2 -reduktion også er en god forretning

for os selv.”

Salgsdirektør Frank Faurholts udsagn faldt under indledningen

til efterårets Siemens Innovation Tour, hvor et af

temaerne var energieffektivitet med hovedvægten lagt på

produktionsindustri.

”Ca. 50% af landets samlede el-forbrug anvendes i industrien.

Hertil kommer andre energikilder som olie, gas, fjernvarme

og vand. Der er altså enorme udgifter til energi i vores

industrivirksomheder, og blot nogle få procent sparet

energi giver et meget stort udbytte. I mange tilfælde er

omkostningerne til de første betydende besparelser yderst

beskedne”, fortsætter Frank Faurholt sin indledning.

Energieffektiv hydraulikpumpe med servomotor undgår tab ved drøvling.

Flere motivationsfaktorer

Foruden klimapåvirkningen som følge af CO 2 -udslip

er der andre faktorer, der påvirker os til at investere i

energibesparelser. Det er især de stærkt stigende energipriser,

som betyder, at en virksomhed selv kan opnå økonomiske

fordele, og så er der efterhånden kommet fl ere lovindgreb

både på dansk og internationalt plan, som har til formål

at regulere energiforbruget nedad eller påbyde brugen af

en større andel af grøn energi, som f.eks. vindmøllestrøm

og solvarme. Endelig er der det grønne image, som kan

anvendes i virksomhedens profi lering og markedsføring.

”Faktum er, at industrivirksomheder ikke kan producere uden

energi, og den energi, der indkøbes, skal derfor udnyttes

på den mest optimale måde og på maskiner og anlæg med

størst mulig energieffektivitet. Siemens har efterhånden

udviklet en stor palet med produkter og løsninger til

industrivirksomheder, der kan nedsætte energiforbruget”,

siger produktchef Jesper Thomsen, som er tovholder på

Innovation Tour’ens tema om energieffektivitet.

Siemens har enormt mange fabrikker og kontorbygninger,

og de metoder, som vi nu tilbyder vores kunder, har vi selv

med succes implementeret på vores egne produktionsanlæg,

hvor vores mål har været at reducere både CO 2 -udledningen,

brug af primær energi, el og vand med 20% i årene fra 2007

– 2011. Og på fl ere områder har vi allerede nu nået målene”,

supplerer Frank Faurholt.

Identifi cere - Evaluere - Realisere

”Ingen kan gå ind på en industrivirksomhed og straks

pege på alle relevante energibesparelser. Det kræver en

nærmere undersøgelse med registrering af energiforbruget

i hver afdeling eller helt ned på den enkelte maskine eller

proces samt en kortlægning af forbrugsmønstret. Det skal

gøres af to grunde: Vi skal have registreret energifl owet

før forbedringerne, og vi skal bruge informationerne i den

evalueringsproces, hvor vi beslutter omfang og rækkefølge

af forbedringsprojekter. Endelig realiseres nye løsninger og

opdateringer, der skal give de ønskede besparelser. Efter

implementeringen skal forbrugsmålingerne fortsættes for at

dokumentere besparelserne”, forklarer Jesper Thomsen.

I større virksomheder kan det være vanskeligt at gennemføre

en koordineret indsats for højere energieffektivitet, og derfor

anbefaler standarden DS 16001 ”Energiledelsessystemer -

Krav og vejledning”, at man starter med at udnævne en fælles

energiledelse for hele virksomheden. En sådan organisation

kan også iværksætte det organiske delprojekt, som det er at

motivere medarbejderne til at undgå energispild og påvirke

dem til energibesparende adfærd som f.eks. noget så banalt

som at slukke lys og afbryde el og trykluft til maskiner, når de

ikke bruges.

Sænk forbruget under stilstand!

”Netop el-forbruget, når produktionen står stille om natten

og i weekender, er en af de store syndere. Stilstandsforbruget

kan nemt være op mod 20% af forbruget under fuld

produktion, og det meste af det er rent spild. Med en lille

smule omtanke – eller automatik – kan det reduceres

voldsomt. Endog uden at det generer. Det rigtige udstyr

kan lave koordineret opstart, så f.eks. termiske apparater

indkobles så tidligt, at de kan nå op på driftstemperatur, inden

medarbejderne møder”, siger Jesper Thomsen.


For et par år siden kom der en ny profi l PROFIenergy til

PROFINET. Denne profi l er beregnet til at styre nedkoblinger

i fl ere trin af produktionsudstyr, og i det laveste trin, dvale,

er der kun ”liv” i selve interfacet på udstyret, således at det er

muligt at ”vække” det igen via et PROFIenergy-telegram.

Drev er de største energibrugere

I statistikker over energiforbrug og –fordeling i

industrivirksomheder kan læses, at 78 % af den elektriske

energi anvendes i drev og motorer. Det betyder, at netop

drev automatisk er et stort fokusområde, når det drejer om at

energieffektivisere driften.

”De samlede levetidsomkostninger gennem 15 år for en 15

KW motor fordeler sig typisk med 98,7% til energi og kun

1,3% til indkøb, installation og vedligeholdelse. Derfor vil selv

en beskeden forøgelse af virkningsgraden for et drev med

en dyrere energisparemotor hurtigt kunne betale sig hjem”,

siger promotor Bjarne Jørgensen i sit indlæg og fortsætter:

”Hvis der drejer sig om pumper og blæsere, der reguleres ved

drøvling, kan en hastighedsregulering med frekvensomformer

ofte betale sig selv i løbet af det første år”.

I øvrigt skal man være opmærksom på ”Virkningsgradsloven”

IEC 60034 gældende fra juni 2011, når der skal indkøbes nye

motorer.

Produktchef Ulf Lindhard fortæller om et teknologiskifte,

der giver større energieffektivitet: ”Et hydrauliske drev

har mange gode egenskaber, men det er tungt, dyrt og

har en dårlig virkningsgrad. De nye servomotorer og

-drev med høje virkningsgrader er ved at blive en stor

konkurrent til hydrauliksystemer. Vi kan vise en kundecase

på en ombygning af en sprøjtestøbemaskine, hvor den

installerede effekt blev reduceret fra 16 KW til 5,3 KW,

og hvor tomgangstabet gik fra 9 KVAr ned til kun 0,05

KVAr. En ombygning, der tydeligt vil kunne mærkes på

energiregnskabet”.

Dataindsamling og bearbejdning

For at indsamle og registrere forbrug af elektrisk energi

kan el-målere i SENTRON PAC-serien med fordel anvendes.

Udover at den selv kan ind- og udkoble belastninger ved

grænseværdier, har den tilslutning til PROFINET, PROFIBUS og

ModBus TCP, således at de indsamlede data kan sendes videre

til større evalueringssystemer.

Til registrering af ikke-elektriske målinger har Siemens en

serie SITRANS procesinstrumenter, som bl.a. måler tryk,

temperatur og fl ow.

En ny sparemotor kan - afhængig af antal

driftstimer - tjene sig selv hjem på nogle få år.

”Vigtigt er det her at gøre opmærksom på, at vores

instrumenter indgår som en integreret del af TIA-konceptet

(Totalt Integreret Automation), og derfor er det nemt og

tidsbesparende at programmere PLC-systemerne til at bringe

måledata hen, hvor de skal bruges til videre behandling”,

siger salgschef Jørgen Bylod.

”Der er også vigtigt at holde sine fl owmålere up-to-date. Vores

instrumenteringsfolk har et eksempel fra et mindre vandværk

på Sjælland, hvor en udskiftning af fl owmålere til afregning

af vandværkets miljøafgifter sparede mere end 10.000 kr. om

året, og den slags historier har vi fl ere af”, fortsætter Jørgen

Bylod.

Om registrerings- og evalueringssystemerne siger

produktchef Per Møller Hemmingsen: ”I den lave ende har vi

Power Manager, som er et stand-alone system, der arbejder

sammen med PAC-instrumenterne.

PowerRate, som er en option til WinCC SCADA-systemet

og PCS7-proceskontrolsystemet, kan behandle alle

energiformer. Man kan konfi gurere tarifsystemer og

analysere forbrugsmønstre, og der er mulighed for at

lave belastningsudjævning for at undgå de meget dyre

spidsbelastninger.

WinCC SCADA-systemet har den fordel, at det hele vejen

igennem arbejder i et åbent miljø, hvor kernen er en

Microsoft SQL-database til langtidsopbevaring af indsamlede

data. Herfra kan dataene hentes ud enten gennem WinCC’s

let tilgængelige rapportsystem til videre bearbejdning i Excel-

regneark eller til brug i 3-parts værktøjer gennem OLEDB eller

Industrial Data Bridge.

Vi kan således tilbyde tre forskellige systemer og derved

tilpasse vores løsninger på energieffektivisering til kundens

ambitioner på området.”

Energirådgivning

”Vi har produkterne, vi har løsningerne, og vores Siemens

Solution Partnere har ekspertisen til at rådgive om

energieffektivisering. Siemens indgår også gerne i en dialog

omkring energieffektiv produktion med udgangspunkt i

vores EEP-koncept (Energi Effektiviserings Program). Vi

har opbygget en stor knowhow om energibesparelser og –

effektiviseringer fra vores egne produktionsenheder, og vi vil

gerne stille disse erfaringer og kompetencer til rådighed for

vores kunder”, slutter Frank Faurholt.

Mere info

Energirådgivning (Siemens Service Center)

Kontakt Jan A. Thomsen på telefon 44 77 52 01 eller via

e-mail jan.a.thomsen@siemens.com

Specialiteter inden for Siemens energieffektive produkter

Se en oversigt og kontaktinformation på www.siemens.dk/

energieffektiv-produktion

17


18

Kursus og uddannelse

SITRAIN terminsplan

Januar - juli 2012


Partneraftale

om undervisning

Fra venstre Kim Væring Pedersen Siemens, Verner Leonhardt EUC-Syd,

Jørgen Kornbeck, Henrik Jørgensen EUC-syd, Karl-Heinz Engels Siemens

AG og Leif Keller Elsborg EUC-Syd.

Som omtalt i juni-udgaven af Industry Information

har Siemens og EUC-Syd underskrevet en partner

aftale om undervisning. Karl-Heinz Engels fra

Siemens AG har taget den lange vej fra Erlangen

og gennemført Train-the-Trainer kursusset hos

EUC-Syd i Sønderborg, og skolen er nu “Certifi ed

Siemens Training Partner”.

EUC-Syd er nu opdateret på det nyeste inden for

undervisning på Sinumerik og er klar til modtage

nye elever, som herefter vil blive undervist med den

nye viden. Kursister vil modtage et Siemens certifi kat

ved gennemført undervisning. Siemens og EUC-

Syd ser frem til et forsat godt samarbejde nu som

certifi cerede partnere.

Yderligere information kan fås ved at kontakte enten

Siemens A/S på telefon 44 77 51 76 eller

EUC Syd i Sønderborg på telefon 74 12 42 42.

19


20

Siemens ladeteknologi testes under virkelige betingelser i et

samarbejde med udvalgte bilproducenter, herunder Porsche.

Den nære fremtid hjemme hos dig

Elbiler og ladestationer

AF ANDREAS GYES

Producenterne af elbiler er blevet enige om en fælles

standard for opladning af elbiler – IEC61851. Siemens

har udviklet ladestationer i henhold til denne standard og

kan allerede i dag opfylde fremtidens behov for sikker og

effektiv opladning af elbiler.

Det bliver ofte nævnt, at elektriske køretøjer tilhører

fremtiden, men rent faktisk tilbyder fl ere bilproducenter

allerede nu elbiler, og meget tyder på, at udviklingen vil

accelerere markant i de kommende år.

En af de helt afgørende forudsætninger for elbilens

gennembrud er pålidelig elforsyning dér, hvor kunderne har

behov for det. Det vil sige enkel opladning af elbilen på nemt

tilgængelige placeringer og i det tidsrum, som den enkelte

forbruger ønsker. Udviklingen stiller således krav om en helt

ny form for elinfrastruktur, som kan tilføre elbilerne elektrisk

energi i private hjem, på arbejdspladser og i byområder/

på parkeringspladser m.v.

Funktionaliteten kan opdeles i to hovedområder:

en forsyningsdel og en styringsdel.

Forsyningsdelen indeholder typisk et fejlstrømsrelæ

til personbeskyttelse, en effektafbryder med

overbelastningsrelæ til kortslutningsbeskyttelse og et relæ

til termisk overbelastningsbeskyttelse. Derudover anbefales

det at installere en lynafl eder til transientbeskyttelse af

selve ladesystemet samt til de elbiler, som er tilsluttet

ladestationen. Installation af en elmåler (PAC1500) vil

endvidere gøre det muligt at måle elforbruget under

opladning, og målerdata vil kunne anvendes til afregning

af den enkelte forbrugers opladning via et betalingssystem.

Eksempelvis ved hjælp af et netværksintegreret afregningssystem.

Som ekstra forsyningssikkerhed er det muligt at aktivere en

låsepal ved kabeltilslutningen, således at ladekablet ikke

uønsket kan trækkes ud af ladestationen under opladning.


Et eksempel på en ladestationløsning

fra Siemens.

Styringsdelen består af en ladecontroller, som udgør

interfacet mellem elbil og ladestation.

Uanset om man ønsker en simpel ladestation til privat brug

eller en mere kompleks løsning, indgår ladecontrolleren som

en central komponent til at kommunikere med elbilen og

overvåge ladeprocessen. EVSE-controlleren (Electric Vehicle

Charging Equipment) er således ”hjernen” i ladestationen,

som sørger for, at den rette effekt bliver leveret til elbilen.

Indbyggede sikkerhedsfunktioner sikrer desuden, at

elbilen ikke overlades, så risiko for brand eller personskade

elimineres.

Hele systemet kan opbygges til anvendelse i enten 1-faset

eller 3-faset installation. Eksempler på ladeeffekt/-strøm og

tidsforbrug på opladninger er vist i nedenstående skema.

Erfaringsmæssigt giver en opladning på 20 kWh mellem 100

og 150 km med nuværende elbiler og batterikapacitet. I takt

med den teknologiske udvikling vil kapaciteten formentlig

kunne blive endnu højere i fremtiden.

Eksempler på opladningstider

Ladestrøm

(A)

Effekt

(kW)

1-faset / 230V 13 3 6,6

16 3,7 5,4

20 4,6 4,3

32 6,4 3,1

3-faset / 400V 13 9 2,2

16 11 1,8

20 13,8 1,5

32 22 0,9

Ladetid

(20 kWh) (timer)

Batteriet vil typisk blive opladet fra 230V eller 400V, og

opladningseffekten ligger i området 3-22 kW. Alt afhængigt

af batteriets størrelse og kapacitet vil opladningstiden variere

fra ca. 45 minutter til nogle timer.

Ladecontrolleren indgår

som en helt central

komponent i enhver

ladestation til elbiler.

CM100-controlleren (vist

på billedet) opfylder den

gældende standard på

området (IEC61851), og

installeret med Siemens

koblingsudstyr udgør

den en samlet løsning til

opladning af elbiler.

Stigende efterspørgsel

Meget tyder på, at stigende efterspørgsel efter ladestationer

til elbiler er lige om hjørnet. Den teknologiske udvikling inden

for elbilområdet vil højst sandsynligt medføre nyskabende

opbygninger af den eksisterende elektriske infrastruktur.

For eksempel større integration af hele energitransformationskæden

– dvs. lige fra CO 2 -fri energiproduktion via

vindmøller til såkaldte smartgrids, hvor el kan fordeles

optimalt i forhold til tilgængelighed og efterspørgsel. Bilerne

vil kunne indgå i integrationen i form af op- og afl adning af

batterier i forhold til forbruget på det samlede elektriske net

samt den enkelte forbrugers behov for elektricitet.

Siemens deltager aktivt i denne udvikling og medvirker

også i udviklingen af komponenter til elbilerne, bl.a.

udføres der pilotprojekter inden for elmotorer, software,

automationsløsninger og batteriteknologi.

Vi er således forberedt til de ændrede behov i forbindelse

med elbilens udbredelse og kan allerede i dag tilbyde

løsninger på fl ere af fremtidens udfordringer.

For mere information om Siemens ladestationer se

www.siemens.com/electromobility.

21


22

Derfor TIA-portalen!

PROFIBUS

S7-1200

Software

STEP 7

Basic V11

(TIA Portal)

• CM 1242-5

(DP-Slave)

CM 1243-5

(DP-Master)

AF MICHAEL NIELSEN

Software STEP 7

Professional V11.0

(TIA Portal)

S7-300

Software

STEP 7 V5.5

CP 342-5

CP 342-5 FO

Den fælles softwareplatform for SIMATIC S7-1200,

300 og 400 har nu været på banen i et stykke tid, og

tilbagemeldingerne fra vores kunder er meget positive.

Nedenstående får du en kort oversigt over, hvilke

fordele TIA-portalen giver dig.

Hvad får du med TIA-portalen?

• Samme software for alle PLC-systemer,

lige fra SIMATIC S7-1200, S7-300 til S7-400.

• Alle værktøjer arbejder ens, dvs. at de editorer, du

skal benytte i et givent område, er til rådighed på

det rigtige tidspunkt.

• Programmer lavet til ét system kan direkte benyttes i

andre nye projekter.

• Migration fra bestående projekter; det gælder for både

HMI-løsninger og PLC-systemer.

• Eksport/import til Excel for oprettelse og ændringer

af fx tekster og meddelelser.

• Fælles platform for alle HMI-systemer og HMI-paneler

samt helt op til fl er-plads SCADA-systemer med WinCC.

• Simpel opsætning og tuning af fx PID-controllere for

alle PLC-systemer.

• Alle netværksløsninger PROFIBUS og PROFINET kan

meget simpelt defi neres i TIA-portalen.

• IP-adressering af de enkelte enheder sker automatisk,

der er altså ingen adresseoverlap.

S7-400

Software

STEP 7 V5.5

CP 443-5

Extended

S7 modular

Embedded

Controller

CP 5603

Entsprechende OPC-Server

und Projektierungstools sind

im Lieferumfang der jeweiligen

Kommunikationssoftware

enthalten

• Distributed Safety aktiveres nu automatisk, når der

sættes et fejlsikkert modul i PLC’en eller den decentrale

station, og alle grundlæggende parametre tilføjes

automatisk (kræver optionen Distributed Safety).

• Krydsreferencelister vises for alle steder, hvor en

komponent er benyttet. Gælder altså for alle HMIbilleder,

funktionsblokke i PLC’en, men også hvis

en variabel er benyttet i en SCL (Structure Control

Langauge)-kode. Her gives altså et meget hurtigt

overblik over de funktioner, der benyttes.

• Alle funktioner kan tilgås via ”Drag & Drop”, gælder

også for netværksforbindelser.

• Bibliotekskoncept kan omfatte alt fra blokke,

funktioner til komplette enheder.

• Grafi sk netværksoversigt, hvor der automatisk

tildeles netværksadresser; det gælder for både

PROFIBUS og PROFINET.

• Automatisk omkobling mellem PROFIBUS og MPInetværk.

• Netværksforbindelser sker automatisk, når to enheder

forbindes; det gælder for alle enheder, der kobles

på nettet.

• Topologivisning af alle netværkskomponenter

og enheder.

Yderligere fordele er lige om hjørnet:

Næste Service Pack (SP 2) understøtter Win7 64bitstyresystemer.

For STEP7 Basic gælder, at denne version

understøtter ned til Win7 Home 64bit og op til Win7

Ultimate 64bit. STEP7 Professional kan installeres under

WinXP Pro 32bit, Win7 fra Professionel 32/64bit og op til

Server 2008 64bit. Det samme gør sig gældende for WinCC

V11, dvs. at Win7 64bit understøttes.


For SIMATIC S7-1200-familien vil der nu blive mulighed

for download i Run, altså uden at CPU’en skal i stop, når

der laves ændringer. Der er samtidig fokuseret meget på

optimering og stabilisering.

For drevdelen vil der nu blive mulighed for at integrere

SINAMICS G120D. Herved opnås et ensartet set-up, uanset

om det er PLC, HMI eller nu også drevløsninger.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

produktchef Michael Nielsen på telefon 44 77 45 34 eller

via e-mail michael.nielsen@siemens.com.

Nyt katalog med koblingsmateriel

Download selv eller få det tilsendt.

AF ANDREAS GYES

Siemens nye katalog inden for industriel koblingsteknik

ligger nu klar til download på vores webside www.

siemens.dk/IC90. Du kan også bestille kataloget (gratis)

ved at kontakte Ekspedition i kundeservice.

Kataloget indeholder et bredt udsnit af produkterne fra

SIRIUS-serien:

• Industriel kommunikation

• Kontaktorer og kontaktorkombinationer

• Softstartere og halvlederkomponenter

• Beskyttelsesenheder

• Forbrugerforgreninger og motorstartere til

anvendelse i styretavler

• Motorstartere

• Overvågnings- og styreenheder

• Registreringsapparater

• Trykknapper og signallamper

• Transformere og strømforsyninger

• Software til parametrering, projektering og visualisering

Har du spørgsmål til valg eller bestilling af dine produkter,

er vi klar til at hjælpe dig via e-mail eller telefon.

For teknisk rådgivning kontakt vores Presales

Tlf.: +45 44 77 55 55 - tast 1 for teknisk rådgivning

E-mail: ind-presales.dk@siemens.com

For spørgsmål ang. selve bestillingen

kontakt vores Ekspedition

Tlf.: +45 44 77 55 55 - tast 3 for ekspedition

E-mail: ind-ekspedition.dk@siemens.com

19 23


24

Nyheder fra ET 200-fronten

AF JESPER THOMSEN

På www.siemens.dk/SIMATIC-selection-tool fi nder

du vores online ET 200-konfi gurator og på

www.siemens.com/et200 kan du læse meget mere

om ET 200-produkterne. Nedenfor får du de seneste

nyheder på området.

Frigivelse af nye ET 200S HF Motorstartere

med DPV1 og PROFIenergy

En helt ny generation af ET 200S HF motorstartere er blevet

frigivet og understøtter nu PROFIBUS DPV1 og PROFIenergy.

Endvidere med fuld support af acykliske services som I&M

data, 3 fejllogs pr starter, statistiske data, data lagring.

Vil du vide mere, så klik ind på vores internationale support-

website http://support.automation.siemens.com og skriv ”

51884829” i søgefeltet øverst til højre.

Montørkataloget Siguide

gør det nemt for dig

AF HELENE KAAS

Vil du gerne nemt og hurtigt have et overblik over

Siemens produkter?

Så er montørkataloget Siguide det rette redskab for dig.

Med en Siguide i hånden kan du hurtigt fi nde bestillingsdata,

typenummer og EAN-nummer på de mest gængse tavlekomponenter.

Når du har fundet de ønskede produkter, kan du nemt

og hurtigt bestille dine produkter på www.siemens.dk/

industrymall. Så med en Siguide ved hånden og en computer

foran dig, kan du klare din bestilling, når det passer dig.

Der er mere information

om PROFIenergy på

www.siemens.dk/profi energy

ET 200R-udfasning

Per 1. oktober er IP65 IO

systemet ET 200R erklæret

et udfasningsprodukt.

Udfasningen gælder for

følgende produkter, som

dog indtil videre kunne bestilles:

6ES7143-2BH00-0AB0 8DI + 8DI/O

6ES7143-2BH50-0AB0 8DI + 8DI/O

Vil du vide mere, så klik ind på vores internationale support-

website http://support.automation.siemens.com og skriv ”

50384190” i søgefeltet øverste til højre.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte

produktchef Jesper Thomsen på telefon 44 77 44 80 eller via

e-mail thomsen.jesper@siemens.com

Du kan bestille kataloget ved at sende en mail til indekspedition.dk@siemens.com

eller fi nde en online udgave

Siemens hjemmeside www.siemens.dk/industry


www.siemens.dk/jul

Invitation til årets grønneste julekalender

www.siemens.dk/jul

Fremtiden har brug for miljøvenlige byer.

Siemens har løsningerne.

Det får du meget mere at vide om, hvis du deltager i vores

elektroniske julekalender, hvor du samtidig kan vinde

flotte præmier.

Klik ind på www.siemens.dk/jul og læs mere.

Vi ønsker dig en glædelig jul samt et godt nytår.

www.siemens.dk/jul


26

Sikkerhedsnyt

AF JESPER THOMSEN

Sikkerhed har fået sin egen danske hjemmeside, hvor du

kan fi nde den vigtigste information, referencehistorier

og nyheder om sikkerhed og Siemens. Så klik ind på

www.siemens.dk/safety-integrated og se, hvad der

gemmer sig.

Frigivelse af nyt fejlsikkert trykknappanel -

F SIMATIC HMI KP8F PN

KP8 PN trykknappanel serien er blevet udvidet med en

fejlsikker variant kaldet KP8F PN. Ud over 8 trykknapper med

indbygget lys (hvid, grøn, rød, gul, blå), der kan styres, og

8 DIO til yderligere eksterne in/output, så har panelet også

2 fejlsikre indgange, der opretholder SIL2, eller som kan

kombineres til en SIL3 sikkerhedsindgang.

Produkttype Bestillingsnr. LiSTEPris DKK

KP8 PN 6AV3688-

3AY36-0AX0

2.190,-

KP8F PN 6AV3688-

3AF37-0AX0

3.160,-

Set of connectors, 12 6AV6671- 446,pole

for KP8 PN 3XY38-4AX0

Set of connectors, 16 6AV6671- 527,pole.

for KP8F PN 3XY48-4AX0

Vil du vide mere, så lklik ind på vores internationale support-

website http://support.automation.siemens.com og søg på

”50710404” øverst til højre.

Distributed safety frigivet til Win7 med 32/64bit support

Distributed safety V5.4 SP5 understøtter nu også Win7

64bit og kan downloades fra vores internationale support

website http://support.automation.siemens.com og søg på

”37592670” øverst til højre.

F-Confi guration Pack V5.5 SP9

frigivet til Win med 32/64bit support

Seneste version understøtter nu både Windows 7

Professional - 64Bit og MS Windows Server 2008 R2 - 64Bit.

Den kan downloades på vores internationale support website

http://support.automation.siemens.com og søg

på ”15208817” øverst til højre.

Stærkt editorprogram til effektivt

ingeniørarbejde

STEP 7 Safety Advanced V11 er den nye stærke pakke

til at programmere de fejlsikre S7 PLC’er i TIA-portalen.

Funktionaliteten inkluderer Drag & Drop, projektdækkende

krydsreferencetabel, sikkerhedsadministrator, online/offl ine-

komparator og andre integrerede system-hjælpefunktioner.

STEP 7 Safety Advanced V11 muliggør en effektiv oprettelse

af fejlsikre applikationer.

Hovedpunkter

• Anvendelsen af STEP 7 V11 til programmering og

hardware-konfi guration (knowhow fra standard

programmering kan genbruges til sikkerheds-

programmering)

• Anvendelse af færdige, TUV-certifi cerede F-blokke

• Oprettelsen af en rapport (i overensstemmelse med

standarder), som dækker alle sikkerhedsparametre og

indstillinger, såvel som programmering for maskinens

accept/godkendelse.

• Understøtter alle S7-300F/400F, ET 200S F-CPU, WinAC

RTX F 2010

• Understøtter alle fejlsikre I/O ET 200S, ET 200M, ET

200iSP, ET 200pro, ET 200eco

• Opfylder SIL3 (Safety Integrity Level) ifølge IEC 61508 eller

PL e (Performance Level) ifl g.ISO 13849-1 standard

• PROFIsafe

Beskyttelse af investering

Med STEP 7 Safety Advanced V11 kan projekter fra S7

Distributed Safety V5. 4 SP5 forsat anvendes ved hjælp af

migrering af programkode og hardware-konfi gration. Det

testede S7 Distributed Safety projekt baseret på STEP 7 V5

forbliver tilgængelig – parallelt med STEP 7 Safety Advanced.


Systemkrav til og kompatibilitet

med andre SIMATIC produkter

STEP 7 Safety Advanced V11 kræver SIMATIC STEP 7

Professional V11 SP1 Update2, som har været tilgængelig siden

juli 2011. Den kan hentes via vores internationale support

website http://support.automation.siemens.com og søg på

”52258326” øverst til højre.

For understøttede operativsystemer og nødvendig hardware

henvises til STEP 7 Professional V11 – adgangs-ID: 51774795.

Kompabilitet med andre SIMATIC produkter, gælder der det

samme som for STEP 7 Professional V11.

Software Update Service (SUS)

SUS S7 Distributed Safety

Kunder med en eksisterende Software Update Service kontrakt

for S7 Distributed Safety vil modtage en opgraderingslicens

(Combo) for STEP 7 Safety Advanced V11 som en del af

kontrakten.

Kunder, som allerede har S7 Distributed Safety SUS, vil

automatisk få STEP 7 Safety Advanced V11 leveret.

Kunder som bestiller en SUS kontrakt i tidsrummet 1. oktober

2011 til 31. december 2011, vil modtage en STEP 7 Safety

Advanced V11 SUS, en opgraderingslicens (Combo) til parallelt

brug af S7 Distributed Safety and STEP 7 Safety Advanced

V11, samt en opgraderingslicens for Safety Advanced V12 ved

frigivelse (med en eksisterende kontrakt).

Bestillingsinformation

Produkttype Bestillingsnr. Listepris DKK

STEP 7 Safety Advanced 6ES7833- 4360,-

V11

1FA11-0YA5

Upgrade S7 Distributed 6ES7833- 1590,-

Safety V5.4 SP5 -> STEP 7

Safety Advanced V11

1FA11-0YE5

SUS STEP 7 Safety 6ES7833- 969,-

Advanced

1FC00-0YX2

SUS STEP 7 Safety 6ES7833- 953,-

Advanced compact* 1FC00-0YM2

* SUS compact betyder, at uafhængigt af den bestilte kvantitet

er der altid kun en data carrier – et USB stik, der er forsynet

med tilsvarende numre på licensnøglerne (samt CoL med

tilsvarende nummer).

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte produktchef

Jesper Thomsen på telefon 44 77 44 80 eller via e-mail

thomsen.jesper@siemens.com.

27


28

Nyt katalog

Industriel kommunikation - IK PI 2012

AF LARS PETER HANSEN

Det omfattende katalog, der indeholder stort set alt

om industriel kommunikation “IK PI - 2012”, kan nu

downloades.

Kataloget indeholder blandt andet en række nyheder:

• En helt ny familie af Industrial wireless-LAN Access Points

og antenner, der understøtter IEEE802.11n.

• En helt ny Industrial wireless-LAN Controller, der dynamisk

kan konfi gurere et Industrial wireless-LAN-netværk.

• Et helt nyt Industrial Security-koncept der består af

både software og kommunikations-moduler til SIMATIC

PLC’er og PC’er/servere. Det gør det muligt blandt andet

at implementere State full Inspection Firewalls og

kommunikere via VPN i både SIMATIC PLC’er og PC’er/

servere.

• Flere nye Industrial Ethernet Switches er ligeledes

medtaget. Blandt andet den nye Layer-3 Switch-familie

X500, der ud over en uendelig række it-funktioner

også understøtter de kendte industrielle funktioner og

egenskaber (diagnose, PROFINET, EMC, temperatur m.m.)

og er udstyret med 10Gbps-porte.

Messenyt

SPS/IPS/Drives messen 2011

SPS/IPC/ Drives messen er en af de vigtigste messer

inden for automation og drevtekologi. Igen var Siemens

til stede i stor stil og viste, hvordan virksomheder kan

forbedre deres konkurrenceevne. Siemens præsenterede

en række nye produkter og løsninger inden for vedvarende

energi og energioptimering.

Inden for vedvarende energi blev der vist løsninger til vindproduktion

samt solenergi. Inden for energioptimering

var produkter som SIMOTICS premium effi ciency motorer,

Kataloget “IK PI - 2012” kan nu downloades på

www.siemens.dk/ik-pi.

Yderligere informationer om industriel kommunikation

fi ndes på internettet under www.siemens.com/SIMATIC-net.

SINAMICS-frekvensomformere og servodrev, hvor

bremseenergien ledes tilbage på forsyningsnettet, samt

PROFIenergy hvor maskinen via PROFINET sættes på standby

under produktionspauser. Et andet energibesparende

koncept, der blev præsenteret på standen, var en SIMOHYD

servo-hydraulisk pumpe, som i forhold til traditionel hydraulisk

løsning kan give energibesparelse på op til 60-70 %.

På messen blev endvidere vist en række nye SIMATIC

produkter. De nye små industri-PC’er Nanobox PC SIMATIC


Tips og tricks

Beskyttelse af egne

blokke i STEP7 V5.5

“Block Privacy”

AF SØREN JOHNSEN

Efter at STEP7 classic og Professionel V5.5 er frigivet, er

det nu muligt at kryptere sine egne blokke, således at de

på ingen måder kan låses op af andre end den person,

der har rettighederne.

For at komme i gang med krypteringen af dine egne blokke

skal du installere softwaren, som ligger på dvd’en med STEP7

V5.5 classic/pro. På dvd’en er der en CD2, og i kataloget

”CD_2\Optional Components\S7 Block Privacy” starter du

installationen ”setup.exe”.

Når installationen er afsluttet, kan STEP7 V5.5 startes på

normal vis. I SIMATIC Manager vælger du Blocks-kataloget og

ved hjælp af højre museknap eller i menuen ”Option” klikker

du på ”Block Privacy”.

På det viste billede i SIMATIC Manager kan du nu vælge alle

de blokke, du ønsker at kryptere – dette valg træffes ved at

IPC227D og Nanopanel PC SIMATIC IPC277D. Der var LOGO!

med ethernet. Under overskriften Simpel, Smallere og

Smartere vistes det nye decentrale I/O system SIMATIC ET

200SP. Systemet er efterfølgeren til ET 200S og er op til 50%

smallere. Siemens proceskontrolsystem SIMATIC PCS 7 er nu

kommet i version 8.0. SIMATIC Net viste en helt ny familie af

Industrial wireless-LAN Access Points med en båndbrede på

450Mbps, der understøtter IEEE802.11n.

sætte fl ueben i ”check”-boksene. Efter valget skal du med

højre museknap på højre side af en blok vælge ”encrypt

block”.

Du skal nu tage stilling til et password på minimum 12 og

maksimum 24 karakterer. Du kan også få softwaren til selv

at foreslå et password (men husk at notere dette!). Du har

mulighed for at lade blokken forblive krypteret altid – det

gør du ved at fjerne fl uebenet i ”Also encrypt decompilation

information”. Så forbliver blokken altid krypteret og kan ikke

dekrypteres mere. Til gengæld bliver blokken komprimeret,

så den fylder mindre i PLC’ens Work-lager.

De blokke, der kan krypteres er FCs og FBs. Disse blokke

kan kun downloades til S7-PLC’er af typen S7-300 med

fi rmware version V3.2 og for S7-400 med fi rmware version

V6. Bemærk, at alle andre PLC’er med lavere versioner end de

nævnte ikke kan arbejde med krypterede blokke.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Søren Johnsen på telefon 44 77 52 43 eller via e-mail

soeren.johnsen@siemens.com

Se video med produktnyheder,

highlights og

trends på

www.siemens.dk/

ind-nyheder

29


30

Rasmus Olsen fra ”Det Kongelige Teater”

vandt DM i LOGO!

I en tæt slutspurt vandt afdelingschef Rasmus Olsen DM

i programmering i LOGO! foran seks andre deltagere i

fi nalen, der igen i år blev arrangeret af Siemens og Solar.

Forud var gået et langt forløb, begyndende med at installatører

og svende landet over kunne løse en opgave og indsende

den via internettet. Herefter valgte dommerpanelet

de seks bedste ud, i Solars kompetencecentre i henholdsvis

nord, syd og øst, som skulle med i semifi nalen. Semifi naler

blev afviklet i hvert af Solars kompetencecentre i samarbejde

med Siemens og to vindere fra hvert kompetencecenter gik

så videre til fi nalen.

Tidligere DM Mester var på med på en VIP plads

Morten Bernsdorf er den forrige vinder af DM i LOGO! og var

meget begejstret for arrangementet.

- Det var spændende at være med, selvom det kun blev til en

fjerde plads. Men hold da op hvor er der sket meget inden

for programmering i LOGO!. Denne gang sad vi med den

nyeste udgave 7.0, der kan kommunikerer via ethernet, og

dermed kobles op på internettet. Jeg var positiv overrasket

over så mange nye muligheder, der er kommet med LOGO!

7.0, fortalte Morten Bernsdorf, efter at røgen var lettet fra

fi nalen.

Statement fra Lars Limkilde,

Siemens Industry

- Idéen med at arrangere DM i programering i LOGO! er at få

opmærksomhed omkring den nyeste version, der indeholder

mulighed for ethernetopkobling. Den kan arbejde sammen

med andre PLC-systemer og opsamle log-fi ler, for at nævne

nogle af de nye muligheder. Og med dette DM i LOGO! er

det virkelig lykkes at vække interessen landet over blandt

installatører og montører for den nye version, sagde Lars

Limkilde.

Ny DM Mester i LOGO!. Afdelingschef Rasmus Olsen, ”Bygning og Drift

Operahuset og Produktionshuset” ved Det kongelige teater.


Vinderne fra sidste nummers konkurrence

Helle Obeling, 6440 Augustenborg

Michael Kvist Pedersen, Tilst

Peter Thomsen, Lunderskov

Frede Hviid Mamsen, Christiansfeld

Jan Sander Sørensen, Hedehusene

Steffen Sohl, Roskilde

Morten Elmkær Hansen, Odense

Ole Gjørup, Aalborg

Erik Jørgensen, Kolding

Vibeke Hartbøll, Ågedrup p

Redirects til www.siemens.dk/ind

www.siemens.dk/mall Vores e-portal, hvor du kan fi nde stort set al produktrelateret information

www.siemens.dk/ind-tools Hente gratis software og vejledninger

www.siemens.dk/ind-kundeservice Finde informationer om Presales, ordrer & logistik samt Teknisk Support

www.siemens.dk/ind-brochurer Hente de nyeste brochurer over vores mest solgte produkter

www.siemens.dk/ind-kataloger På denne side kan du downloade alle de nyeste kataloger i pdf-format

www.siemens.dk/industryinformation Dette er linket til Industry Information, som du netop sidder og læser

www.siemens.dk/softwareversioner Se og print de seneste softwareversioner

Arrangementskalender

Siemens holder dig orienteret

Med denne arrangementskalender holder vi dig opdateret

med hvilke arrangementer Siemens tilbyder eller deltager

i den kommende tid, så du allerede nu kan sætte kryds i

din kalender.

Kalenderen bliver løbende opdateret på www.siemens.dk/ind

- så her kan du se de sidste nye arrangementer og tilmeld dig.

5. - 7. dec. 2011 LM Automation Tour – Industriel

Rundt i landet kommunikation og sikkerhed

Sammen med LM fortæller Siemens mere

om Industriel Kommunikation og sikkerhed.

20. jan - 10. feb. 2012 Koblingsudstyr demotruck

Rundt i landet Få besøg af Siemens demotruck

og bliv opdateret om de nyeste

produkter inden for koblingsmateriel.

Lastbilen indeholder det

nyeste udstyr. Man kan se livedemonstrationer,

røre ved produkterne

og få en fornemmelse af,

hvad Siemens kan tilbyde.

31


Kundeservice

Dine direkte linjer til Industry Technologies.

Mandag til torsdag kl. 08.00 - 16.00

Fredag kl. 08.00 - 15.30

Telefon 44 77 55 55

Teknisk rådgivning - tast 1

Fortsæt med selvvalg:

Presales - tast 1

E-mail ind-presales.dk@siemens.com

HVAC - tast 2

E-mail produktsalg.dk.sbt@siemens.com

Process & Flow - tast 3

E-mail ind-scsalg.dk@siemens.com

Reservedele - tast 2

E-mail ind-src.dk@siemens.com

Ekspedition - tast 3

Fortsæt med selvvalg:

Industry-produkter - tast 1

E-mail ind-ekspedition.dk@siemens.com

HVAC-produkter - tast 2

E-mail produktsalg.dk.sbt@siemens.com

Teknisk Support - tast 4

E-mail support.denmark.automation@siemens.com

Sitrain

Telefon 44 77 44 77

E-mail sitrain.dk@siemens.com

Web www.siemens.dk/sitrain

Industry Information

Meld dig til elektronisk levering af

Industry Information. Send en e-mail med navn,

fi rma, adresse, telefon og e-mail til:

ind-information.dk@siemens.com

Siemens

Industry Technologies

Borupvang 3

2750 Ballerup

Telefon 44 77 55 55

Fax 44 77 40 19

www.siemens.dk/ind ISSN: 1399-7831

More magazines by this user
Similar magazines