Jeg ønsker at hente foreningens ... - Danske Juletræer

christmastree.dk

Jeg ønsker at hente foreningens ... - Danske Juletræer

Den rene rådgivning

- fra frø til fest!


2 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Indhold

Formanden indleder .......................................... 3

Medlemsfordele

- hvorfor medlem? ............................................ 4

Uvildig råd og vejledning ................................. 10

Juletræer og klippegrønt ................................. 18

Regnskabsanalyser og

økonomisk vurdering ...................................... 20

Skandinavisk samarbejde ............................... 22

Internationalt samarbejde ............................... 24

Fagligt netværk ............................................... 28

Fra forskning til praksis ................................... 30

Organisationen ............................................... 32

Historien om juletræet ..................................... 34


Sammenhold gør stærk. I de fleste af livets

forhold giver fællesskab synergi og skaber

resultater, der ikke kan opnås af den enkelte

alene. Det gælder både i det private rum og

især i forretningsverdenen. I Danmark findes

der omkring 400 kendte foreninger med mere

eller mindre lokalt sigte og mere eller mindre

specifikke formål – fra ”Danske Ølentusiaster”

til Brugsforeningen, fra Dansk Arbejdsgiverforening

til ”Frøsamlerne”. Grupperinger som

alle er initieret og drevet af en fælles interesse,

et fælles fag og en fælles sag. Foreninger

med et overvejende socialt sigte og andre

med et mere kommercielt fokus.

Dansk Juletræsdyrkerforening er et fagligt

interessefællesskab, som henvender sig til

de ca. 3.500 aktive erhvervsdrivende, som

producerer juletræer og klippegrønt. Foreningen

har i dag 700 af dem som medlemmer.

Formålet med denne brochure er at øge

kendskabet til Dansk Juletræsdyrkerforening,

at beskrive foreningens virke, fortælle om

dens formål og resultater og dermed forhåbentlig

øge interessen for, at også du

bliver medlem.

Dansk Juletræsdyrkerforening er et serviceorgan,

et videnscenter og en sparringspartner,

som yder ren og uvildig rådgivning om

produktion og afsætning af juletræer og

klippegrønt. Da vi hverken sælger eller køber

vores medlemmers produkter, er vi uafhængige

af anden lønsomhed end den, der

kommer fra medlemskontingenterne og de

særydelser vi tilbyder i form af særlige seminarer,

kurser og rapporter til både branchen

og den øvrige omverden. Vi er den eneste

forening som organiserer branchen fra ”frø

til fest”.

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I

3

Foreningen arbejder politisk for de bedst

mulige rammebetingelser for branchen. Det

betyder i praksis, at vi samler og bruger viden

om fagets skattespørgsmål, driftsøkonomi,

arbejdskraftforhold, miljøspørgsmål, brug af

hjælpestoffer, handels- og eksportforhold og

den generelle erhvervsudøvelse.

Overordnet set falder foreningens opgaver og

tilbud inden for fire disse kategorier: Dyrkning,

afsætning, erfaringsudveksling og udgivelse af

publikationer.

Henrik Nissen

Formand for Dansk Juletræsdyrkerforening

Løjt Kirkeby


4 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Medlemsfordele – Hvorfor medlem?

Som medlem af Dansk Juletræsdyrkerforening

får du en række kontante fordele og

gode muligheder for at optimere din produktion

og afsætning. Som medlem støtter du

også det branchepolitiske arbejde, hvor vi

søger at skabe de bedst mulige rammebetingelser

for dyrkningen af juletræer og

klippegrønt.

Dyrkning

Rådgivning omkring dyrkning af juletræer og

klippegrønt indebærer mange overvejelser:

arealvalg, valg af plantemateriale, plantning,

planteværn, gødskning og produktforbedring

Alt indenfor juletræsproduktion

Plantning udføres med GPS-styret traktor

Skoventreprenør Christian Jørgensen

Mobiltlf.: 26 24 81 38

er blot nogle af de emner, der ligger mange

medlemmer på sinde. Foreningens medarbejdere

kommer meget omkring i landet og er

derfor løbende orienteret om dyrkningsmæssige

problemer, som f.eks. skadedyrsangreb.

Derfor kan de ofte hjælpe med at løse problemer

eller opklare spørgsmål, før de udvikler

sig alvorligt for det enkelte medlem. Sekretariatets

medarbejdere spiller tit en aktiv rolle i

forbindelse med udarbejdelsen af sprøjte- og

gødningsplaner, og adskillige medlemmer

har, gennem hjælp til tolkningen af jord- og

nåleprøver, fået løst problemer med f.eks.

misfarvede træer. Herved kan kontingentet

være tjent hjem igen adskillige gange alene i

form af fl ere salgbare træer.

Afsætning

Dansk Juletræsdyrkerforening gennemfører

på hele branchens vegne løbende generelt

afsætningsfremmende arbejde, for at sikre de

bedst mulige afsætningsvilkår for de danske

producenter. Som medlem af foreningen er

man nærmest til at drage nytte af de store

afsætningsprojekter, der gennemføres på de

største markeder i Europa. ”Original Nordmann”-

kampagnerne har kørt med stor

succes gennem mere end 10 år på de store

hovedmarkeder for juletræer i hele Europa, og

i den forbindelse er der her senest startet et

stort anlagt klippegrønt projekt, med målsætningen

at forbedre afsætningsvilkårene for

dansk produceret nobilisklippegrønt.


6 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

I Juletræsdyrkerforeningen kan du høre meget

mere om, hvordan du som producent kan få

direkte fordele af disse kampagners resultater.

Foreningens hjemmeside

Som medlem kan du gøre brug af en række

fordele på foreningens hjemmeside, hvor

trafikken har været støt stigende gennem

årene. Særligt ”Find producent-listen”, der er

grossisters og familien Danmarks guide til at

finde juletræer og klippegrønt er et godt sted

at være eksponeret på Internettet. Endvidere

kan du på ”Handelspladsen” købe/sælge par-

tier af juletræer og klippegrønt, maskiner,

arbejdskraft og planter. I 2008 var der næsten

35.000 besøgende fra 74 lande og i top-10

var - udover Danmark - Norge, Polen, Tyskland,

Sverige, Storbritannien, Rumænien,

Ukraine, Kroatien og Holland og i den anden

ende af skalaen var besøg fra så eksotiske

lande som Bangladesh, Philipinerne og Chile.

Af disse årsager er annoncørerne så småt

ved at se og bruge den nye web annonceringsmulighed

i tillæg til annoncering i

foreningens andre medier.

Markedsføring

Foreningens medarbejdere gennemfører hvert

år besigtigelsesrejser til de største aftagerlande,

hvorved der indsamles værdifuld

viden om udviklingen af markederne til gavn

for medlemmerne i deres tilrettelæggelse af

produktions- og salgsindsats. Informationerne

består bl.a. af vurderinger af prissætningen

på de forskellige markeder, samt hvorledes

de dansk producerede træer og det danske

klippegrønt bliver modtaget af forbrugerne

– både pris- og kvalitetsmæssigt.

Foreningen foranlediger fra tid til anden

markedsundersøgelser foretaget via eksterne

analysebureauer. Data og tal herfra er et af

de redskaber, man som medlem kan drage

nytte af. Foreningen ligger inde med alle de

relevante markedsundersøgelser og analyser,

som er gennemført over de seneste 20 år,

ligesom der løbende gennemføres nye analyser,

som vores medlemmer naturligvis er de

første til at nyde gavn af.

ERFA-Grupper

En særlig medlemsfordel er muligheden for at

være tilknyttet en ERFA-gruppe. Her kan producenter

drage nytte af erfaringsudveksling

med de øvrige gruppemedlemmer og derved

opbygge faglige kontakter på lokalt plan.

ERFA-grupperne er som hovedregel forankret

geografisk til det område, hvor man dyrker

træerne/klippegrøntet, men foreningen tager

også initiativ til landsdækkende grupper som

f.eks. ERFA-gruppen vedrørende integreret

produktion (IP).

Publikationer og udgivelser

Dansk Juletræsdyrkerforening arbejder med

tre regelmæssige, faste medier:

• Magasinet Nåledrys, som kommer 4

gange årligt, indeholder uddybende artikler

om dyrkning, afsætning og genrelle

brancheforhold.

• Nyhedsbrevet Korte Meddelelser, kommer

ca. 30 gange årligt med højaktuelle informationer

om dyrknings- og markeds

forhold. Korte Meddelelser leveres på

e-mail, fax og/eller post.

• Hjemmesiden www.christmastree.dk

udbygges, opdateres og forbedres løbende

og indeholder detaljer om blivende og

aktuelle forhold samt links til videnskabeligt

og andet baggrundsmateriale.

Foreningen tilbyder annoncer i alle disse

medier til rimelige priser.

I tillæg til de faste publikationer tilbyder foreningen

en række udgivelser som viser sig

uhyre praktiske i særlige sammenhænge

og i det daglige arbejde.


Du vidste måske at...

Danmark er europamester i

pyntegrønteksport

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 7

Danmark eksporterer ca. 10 millioner juletræer og ca. 35.000 tons klippegrønt

hvert år til en samlet eksportværdi på tæt ved 1,5 milliarder kr. Eksporten har været

stigende siden produktionens start.

Men vidste du også at...

Tyskland er den største aftager af

pyntegrønt fra Danmark?

Selvom Tyskland er den største producent af juletræer i Europa går næsten

halvdelen af Danmarks eksport af juletræer til netop Tyskland efterfulgt af Frankrig,

Storbritannien og Norge. Blandt de mere eksotiske eksportmarkeder er Hong Kong,

Singapore og de Hollandske Antiller.

For klippegrøntet aftager Tyskland 65% af den danske klippegrønt eksport.

Herefter følger Polen, hvor der sker en del oparbejdning af klippegrøntet inden

det i forarbejdet stand også ender på det tyske marked.


8 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

Handelsdokumenter

og formularer

Til brug for handelsindgåelse har Dansk Juletræsdyrkerforening

med hjælp fra advokatfirmaer

udarbejdet en række standardformularer,

der sikrer, at man i en handelssituation

får beskrevet og sikret forholdene så godt

som muligt.

Et godt aftalegrundlag er altid vigtigt for at

undgå misforståelser senere i handelsforløbet.

Derfor har Dansk Juletræsdyrkerforening

udarbejdet handelsdokumenter på dansk,

tysk, engelsk og fransk. Der findes dels

handelsaftaler, dels følgesedler på de forskel-

lige sprog. Derved er man igen sikret mod

uoverensstemmelser, der måtte opstå som

følge af, at man ikke lige kan huske, hvad det

nu var, der blev leveret hvornår og hvordan

engang i januar eller februar, når eventuelle

tvister skal løses. Hvert år ajourføres disse

kontrakter, og en meget stor del af vores

medlemmer anvender dem derfor som grundlaget

for handelsindgåelse med de potentielle

aftagere. Disse dokumenter kan hentes af

medlemmer på hjemmesiden eller bestilles

med løbe nr. og gennemslag på bestillingsformular

også på hjemmesiden.

Håndbøger og rapporter

Som medlem af foreningen har man mulighed

for at købe en række håndbøger, der giver

svar på mange spørgsmål indenfor både

dyrknings- og afsætningsområdet. En klassiker

er f.eks. vores “Håndbog til bestemmelse

af skader på nordmannsgran og nobilis”, som

hvert år bestilles af mange medlemmer.

Foredrag, postere mv.

Fra forskellige arrangementer vil der ofte være

præsentationer eller noter, som kan styrke

deltagernes erindring om møderne, og give

ikke-deltagere mulighed for at få en ide om,

hvad møderne eller foredraget har handlet

om. I det omfang det er muligt, lægges disse

foredragspræsentationer ud på hjemmesiden.


Det er den eneste uaf-

hængige og professionelle

rådgiver for juletræsdyrkerne,

så enkelt

er det.

Jeg har været medlem

af Dansk Juletræsdyrkerforening

siden jeg

begyndte produktionen

af juletræer på markjord tilbage i 1992.

Jeg har fra starten benyttet deres dyrkningsrådgivning.

Selvom jeg er planteavler

blev jeg noget overrasket over dels, hvor

anderledes produktionen var, dels hvor

mange usikkerhedsmomenter der var i

produktionen. Altid har Dansk Juletræsdyrkerforening

været villig til at svare på mine

spørgsmål.

Da vi så kom frem til afsætning omkring år

2000, var der ikke mange grossister, der

ville til Bornholm for at købe træer. Så med

”starthjælp” fra foreningen, kørte jeg i min

gamle Volvo til Tyskland for at starte min

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 9

Hvorfor er jeg medlem af juletræsdyrkerforeningen?

egen eksport. Fra at køre rundt med lejet

lastbil i sæsonen, har det udviklet sig meget

positivt igennem årene og de kunder jeg har

opdyrket i Tyskland, er ofte mindre standehandlere,

som før kun købte tyske træer.

Juletræsdyrkerforeningen har været aktiv

med etablering af ERFA-grupper og med

den løbende support har vi en god gruppe

på Bornholm – vi mødes 7 – 8 gange om

året. Dette arbejde har medvirket til at vi nu

har en stabil produktion på Bornholm, som

dog er på et mindre areal, end efter de store

tilplantninger i 1992 – 1995. Nu er der kun

de seriøse dyrkere tilbage!

Juletræsproduktion er en lille produktionsgren,

og det er vigtigt, at vi står sammen

om vores forening, så vi kan opnå de bedst

mulige rammebetingelser for erhvervet.

Juletræsproducent Jørn Sonne

Julegård

Bornholm


10 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Uvildig råd og vejledning

I Dansk Juletræsdyrkerforening udmærker

vi os ved at kunne tilbyde den helt ”rene”,

uvildige og objektive rådgivning, da vi ikke har

nogen form for økonomisk interesse i medlemmernes

forretning. Vi hverken køber eller

sælger deres produkter. I foreningen er ansat

en række fagligt uddannede medarbejdere

med tilsammen mange, mange års erfaring

indenfor pyntegrøntbranchen. Her har medlemmerne

altid mulighed for helt uden omkostninger,

at få svar på alle mulige spørgsmål

indenfor dyrkningsområdet. Telefonkonsulentordningen

er en af de meget populære

ydelser, som man som medlem nyder godt af.

Herudover benytter mange medlemmer sig af

muligheden for at kunne modtage konsulentbesøg

ude på deres egne arealer.

Dansk Juletræsdyrkerforening yder rådgivning

indenfor dyrkning og afsætning af juletræer

og klippegrønt. Rådgivningen tager udgangspunkt

i det enkelte medlems ejendom/kulturer

samt afsætningsmæssige forhold.

Dyrkningsrådgivningen vedrører arealvalg,

valg af plantemateriale, plantning, ukrudtsbekæmpelse,

gødskning (tolkning af jord- og

nåleanalyser), bekæmpelse af skadevoldere,

vækstregulering, formning og anden produktforbedring.

Rådgivningen inden for afsætning vedrører

vejledning i forbindelse med handelsindgåelse,

valg af samarbejdspartner, reklamationsbehandling

og direkte eksport.

Temadage

Hvert forår afholdes temadage om arbejdet

med juletræer og klippegrønt. Emnerne på

temadagen spænder vidt fra proveniensvalg

til afsætning, men et gennemgående emne

er opdatering på de forskellige ukrudtsmidler,

insektmidler, svampemidler og vækstreguleringsmidler.

Udover foredragene har man

mulighed for, under og efter temadagene at

besøge udvalgte stande, hvor man kan købe

relevant udstyr til juletræsproduktionen, og


Du vidste nok at...

juletræer og klippegrønt fylder

noget i landskabet

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 11

Det samlede areal med pyntegrønt andrager ca. 35.000 ha, hvoraf 25.000 ha

udgøres af nordmannsgran til overvejende juletræer, mens de sidste 10.000 ha

udgøres af nobilis til helt overvejende klippegrøntproduktion.

Skønsvis 80 % af juletræer dyrkes på tidligere agerjord, mens resten kommer

fra skovene. For klippegrøntet er det stort set modsat, idet 90 % af klippegrøn-

tet kommer fra skovene.

Men vidste du også at...

der skal bruges 5.000 medarbejdere

dagligt i sæsonen?

Der beskæftiges skønsvis 5.000 årsværk i pyntegrøntbranchen, hvoraf de 1.000

er beskæftiget med salg i hele Europa. I produktionen af juletræer og klippe-

grønt beskæftiges ca. 2.000 årsværk eksklusiv funktionærer på de forskellige

distrikter.

I høstsæsonen fra 15/11 til 5/12 er beskæftigelsen 5.000 personer dagligt

- også i weekenderne.


12 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

samtidigt få en snak med andre juletræsproducenter.

Temadagene afholdes 3-5 steder i

landet og afvikles som ½-dags arrangementer

- oftest fra 9-13. Der kommer typisk 40-70

deltagere per arrangement.

Renholdelse

Renholdelse af juletræer og klippegrønt er en

nødvendig for bl.a. at undgå konkurrence om

vand og næringsstoffer, da juletræerne i de

første år står med stor afstand og kun har en

begrænset vækstkraft. Sammenlignet med

mange af ukrudtsarterne, vil træerne tabe

konkurrencen og blive overvokset/dø, hvis

der ikke gribes ind med ukrudtsbekæmpelse i

særligt de første år.

Store mængder ukrudt mellem juletræerne

kan også føre til skader efter forårs(natte)frost,

da ukrudtet forhindrer jordens varme

i at opvarme de jordnære luftlag på kolde

forårsnætter med stor udstråling. Risikoen for

skader efter forårsnattefrost minimeres når

jorden holdes rimeligt ren i perioden omkring

træernes skudbrydning.

Endelig kan man minimere risikoen for svampesygdomme

ved at bekæmpe de værtsskiftende

ukrudtsarter og minimere risikoen for

slidskader på træerne ved at bekæmpe højt

og stift ukrudt.

Off-label godkendelser

En række plantebeskyttelses-, vækstregule-

rings- og insektbekæmpelsesmidler har vist

sig anvendelige indenfor produktion af juletræer

og klippegrønt. Disse er imidlertid ikke

godkendt til denne anvendelse i henhold til

dansk lovgivning, hvorved man som ejer kan

komme i konflikt med loven såfremt man

alligevel ønsker at bruge dem i dyrkningen.

Dansk Juletræsdyrkerforening har derfor,

for en række af disse midler, og på vegne af

medlemmerne søgt og fået godkendt det,

som kaldes off-label godkendelser til brug

uden for det normale godkendelsesområde.

Det betyder, at indehaveren af denne off-label

tilladelse nu har muligheden for lovligt at anvende

disse midler med fordel frem for andre

og ofte væsentligt mere miljøskadelige stoffer.

Dansk Juletræsdyrkerforening har valgt

at gøre alle foreningens off-label tilladelser

tilgængelige for alle juletræsproducenter i

Danmark – støt op om bl.a. dette arbejde

og meld dig ind i foreningen.

Gødskning

Gødskning af juletræer og klippegrønt er en

nødvendighed for en bæredygtig produktion,

idet der ved høsten af træer henholdsvis

klippegrønt fjernes meget store mængder

næringsstoffer fra arealet. Bliver disse næringsstoffer

ikke erstattet via en tilsvarende

tilførsel vil der ske en gradvis udpining af

dyrkningsgrundlaget. I et samarbejde med

Skov & Landskab udmøntes de mange

opnåede forskningsresultater på området til

praksisnære anbefalinger – senest er udgivet

hæftet: “Tolkning af nåleanalyser”, som kan

hentes på foreningens hjemmeside. I relation

til gødskning opleves en stigning i antallet af

jord- og nåleanalyser, som foreningen skal


DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 13


14 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

bistå med tolkningen af – et tegn på, at

branchen har flyttet sig mod en mere økonomisk

og miljømæssig bæredygtig anvendelse

af gødningsstoffer.

Markvandringer

Dansk Juletræsdyrkerforening afholder hvert

år sammen med lokale værter sæsonens

aktuelle markvandringer, hvor der er lagt

vægt på at præsentere et varieret program

med aktuelle emner for den enkelte ejendom.

Markvandringerne ligger typisk sidst i maj og

begyndelsen af juni, og afholdes 4-5 steder

i landet – oftest i samarbejde med Skov &

Landskab. Sædvanligvis er markvandringerne

godt besøgt med 40-70 deltagere per

arrangement. Ved markvandringerne vil der

udover repræsentanter fra Skov & Landskab

og Dansk Juletræsdyrkerforening også være


M

repræsentanter fra Dansk Skovkontor og

HedeDanmark, som hver har en lille stand

med aktuelt udstyr.

Prisstatistikker

Dansk Juletræsdyrkerforening udgiver hvert

år en prisstatistik over de priser, som danske

producenter er i stand til at opnå for produkterne.

Prisstatistikken er et fremragende redskab

for hele erhvervet, når man skal vurdere,

hvordan ens produktion skal prissættes og

handles.

Statistikken laves på baggrund af indberetninger

fra så mange danske producenter som

overhovedet muligt. Jo flere korrekte indberetninger,

jo større troværdighed og værdi

får oplysningerne. I de seneste to år (2007

& 2008) har de offentliggjorte statistikker

således baseret sig på ca. 1½ mill. juletræer

og næsten 3.000 tons klippegrønt.

Sorteringsmøder

På sorteringsmøderne forsøger vi at afdække

de seneste, aktuelle markedsudviklinger. Her

er dialogen med producenter, eksportører

samt andre aktører fra branchen et særdeles

vigtigt redskab til at holde sig ajour.

Andre vigtige temaer, som vil blive behandlet

på sorteringsmøderne:

• Formidling af information omkring sortering.

• Demonstration af sorteringsprincippet

jfr. gældende vejledning.

• Etablering af en fælles forståelse af

sorteringsniveauet.

• Formidling af information omkring aktuelle

markedsføringstiltag.

SPECIALMASKINER FOR JULETRÆSDYRKNING

PLANTEMASKINER

NETMASKINER

REDSKABSBÆRER

JULETRÆSFÆLDER

GØDNINGSSPREDER

Torvegade 39 · 7160 Tørring

Tlf. 75 80 20 22 · Fax 75 80 20 33

E-mail: info@egedal.dk · www.egedal.dk

Se mere på www.egedal.dk


DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 15

Vidste du at...

Danskerne selv bruger

ca. 1,5 millioner juletræer hvert år

Ca. 1,5 millioner ud af 2,5 millioner husstande i Danmark har et juletræ når de

fejrer juleaften, og af disse bruger 80-85% en nordmannsgran, mens resten

overvejende bruger rødgran.

Rødgranen var tidligere den mest dominerende træart, men med central-

varmens indtog - og det deraf mere tørre indeklima - har nordmannsgranen

gradvist overtaget førerpladsen på grund af en bedre evne til at holde på nålene.

Blandt de økologiske juletræer, som er mindre end 5% af den samlede produk-

tion, har rødgranen dog forsat en fremtrædende rolle sammen med nobilis

- primært fordi de to træarter totalt set har et lavere antal naturlige skade-

voldere, og derfor også et mindre behov for bekæmpelse heraf. Nordmannsgran

kan dog godt dyrkes økologisk, men det stiller større krav til arealvalg og brug

af andre dyrkningsteknikker - og på trods heraf bliver produktionstiden ofte

længere.


16 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

Planter til:

Juletræer

Pyntegrønt

Skov

Læhegn

Anlæg

Hæk

Bunddække

Sorteringsmøderne gennemføres i begyndelsen

af august for at give så mange producenter

som muligt en chance for at få clearet

deres egen opfattelse med andre aktører

inden handlen for alvor går i gang.

Afsætningsbistand

Ligesom indenfor dyrkningsområdet er der

også på afsætningssiden altid aktuel rådgivning

at få for medlemmerne ved henvendelse

til sekretariatet. Vejledning i forbindelse

med handelsindgåelse, valg af samarbejdspartner,

reklamationsbehandling og direkte

eksport er blot nogle af de emner, der ligger

mange medlemmer på sinde. Foreningens

medarbejdere er i løbende kontakt med alle

grene af både de danske og de udenlandske

distributionskanaler og kan derfor ofte hjælpe

med at løse problemer eller opklare spørgsmål,

før de udvikler sig alvorligt for det enkelte

medlem. Meget ofte spiller sekretariatets

medarbejdere en direkte aktiv rolle i forbindelse

med behandling af reklamationssager,

og adskillige medlemmer har oplevet, at

kontingentet er tjent hjem igen adskillige

gange alene i form af opnåede besparelser på

sådanne sager. Som et andet eksempel på

rådgivning kan også nævnes muligheden for

at få uvildige kreditoplysninger på eventuelle

samhandelspartnere, en service som stadig

flere medlemmer benytter sig af.

ERFA-grupperne

Erfaringsudvekslinger med kolleger i samme

miljø og profession er oftest den mest givende

form for rådgivning. Juletræsdyrkerforeningen

medvirker til etablering af nye grupper, hvorefter

den enkelte gruppe selv bestemmer, hvilke

emner, der skal være i fokus for gruppe-

samarbejdet. Foreningens medarbejdere

fungerer løbende som sparringspartnere i

forbindelse med afholdelse af gruppemøder,

arrangementer og lignende. Flere grupper har

udviklet samarbejdet til i dag at være et formaliseret

afsætningssamarbejde med henblik

på en forbedring af salgsresultaterne for såvel

pris som mængde. Gennem gruppen er det

således muligt at fremstå som en mere attraktiv

handelspartner, end den enkelte producent

vil kunne gøre alene. ERFA-grupper kan årligt

trække på sekretariatets medarbejdere uden

beregning.


Gennem årene har jeg

besøgt juletræsproducenter

i mange lande.

Under disse besøg er

jeg blevet klar over, at vi

som danske juletræsproducenter

har noget helt

unikt, som vore kolleger

i udlandet misunder

os – nemlig en aktiv

forening for juletræsproducenter. Den har

en stor del af æren for, at vi danske juletræsdyrkere

fortsat er de dygtigste i Europa.

Fra juletræsdyrkerforeningen modtager

jeg året rundt relevante informationer om

dyrkning og afsætning af vores varer gennem

mails og vores fagblad ”Nåledrys”,

derudover bidrager informationsmøder,

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 17

Hvorfor er jeg medlem af juletræsdyrkerforeningen?

markvandringer og udstillinger i forbindelse

med Langesø Messen til at skabe netværk

mellem alle aktører i branchen.

Som skovfoged i A/S Plantningsselskabet

Sønderjylland har jeg været aktivt medlem

af Dansk Jultræsdyrkerforening siden dens

start. Jeg har altid værdsat dette medlemsskab.

Derfor kan jeg kun opfordre alle juletræsdyrkere

her i landet til at blive medlem.

Vi har her et tilbud, som kan være med til at

fastholde vor position som det førende eksportland

indenfor juletræer og pyntegrønt.

Skovfoged og direktør Torben Ravn

A/S Plantningsselskabet Sønderjylland

Skærbæk


18 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Juletræer og klippegrønt

Vores medlemmers produkter er juletræer og

klippegrønt (samlet bare kaldet pyntegrønt)

– et smalt og specifikt sortiment med stort

volumen. Langt den største del – 80– 85%

- af de juletræer, der produceres og sælges

fra Danmark er af træarten nordmannsgran

(Abies nordmanniana). Den fik navn efter den

finske botaniker Alexander von Nordmann,

som opdagede den i sommeren 1836 under

en ekspedition i Kaukasus iværksat af den

russiske Zar. De tidligste danske plantninger

skete i 1848, men først langt senere vandt

træarten mere udbredt interesse, og det var

i første omgang som skovtræ, hvor nordmannsgranen

var et – i forhold til vind, lus

og frost – resistent alternativ til almindelig

ædelgran. Først i 1960’erne blev nordmannsgranen

brugt som juletræer, da fremsynede

skovfolk så mulighederne for nye indtægter

til skovbruget i anvendelsen af nordmannsgran

til juletræer og klippegrønt. I dag foregår

hovedparten af juletræsproduktionen på landbrugsjord.

Nordmannsgranen foretrækkes

som juletræ af 4 ud af 5 danskere bl.a. fordi

den holder på nålene og bevarer sin grønne

farve længere indendørs end det oprindelige

rødgranjuletræ.

Rødgranen (Picea abies) er i naturen mere

hårdfør og tåler både streng kulde og nogen

udtørring. Dets form er ofte slankere og farven

mere mørkegrøn end nordmannsgranen,

men dens mere skarpe nåle mister hurtigt

farven og falder ret hurtigt af under udtørring

indendørs.

Selvom nordmannsgran også bruges til

klippegrønt, så er det særligt den mere blå

nobilis (Abies procera) eller sølvgran som

den kaldes på dansk, som traditionelt bruges

til produktion af klippegrønt. Nobilis blev

opdaget i 1825 af den skotske botaniker

David Douglas under det kongelige engelske

haveselskabs rejse til Nordvestamerika, hvor

han fandt nobilisen i bjergene omkring Port-

land, Oregon. David Douglas var fra første

færd begejstret for nålenes sølvblå farve, og

det blå særkende har klippegrøntproducenter,

blomsterbindere og havefolk været fascineret

af lige siden. Træet blev indført til parker i

Europa onkring 1830 – og til Danmark i 1866.

Fra parkerne blev nobilis bragt ind i skovbruget

omkring 1890, og efter 2. verdenskrig blev

nobilis for alvor efterspurgt som klippegrønt

– og siden har danske nobilis bevoksninger

stået for 70% af det samlede europæiske

forbrug af nobilis klippegrønt.

Telefon +45 74 66 29 33

Fax +45 74 69 39 11

danplanex@danplanex.dk

www.danplanex.dk

Din seriøse leverandør af planter til:

· Juletræer

· Skov

· Hegn og læ


DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 19

Du vidste nok at...

ægte juletræer er bedst for miljøet

Ifølge miljøeksperter er ægte juletræer mest skånsomme overfor miljøet. Mens

træerne gror optager de kuldioxid (CO 2 ) og efter brug kan de indgå i naturens

kredsløb - i modsætning til de kunstige fabriksproducerede juletræer.

Men vidste du også at...

et juletræ binder næsten 10 kg CO 2 ?

Over en 10-årig omdrift binder eller akkumulerer et nordmannsgranjuletræ små

10 kg CO 2 fra luftens atmosfære, når træets biomasse opbygges. Efter jul fri-

gives denne CO 2 mængde igen fra det høstede træ, når træet komposteres eller

brændes af. Erstatter afbrændingen af juletræer olie eller gas er der opnået en

CO 2 gevinst, men ellers er juletræerne en CO 2 neutral afgrøde. Plantes der jule-

træer på “nye” arealer - f.eks. landbrugsarealer - kan man tale om en forøget

binding af CO 2 , da der nu akkumuleres mere CO 2 med anvendelsen til juletræer.

Grundlaget for dette regnestykke er en samlet kulstof (C) akkumulering på 25

tons/ha, et plantetal på 10.000 træer (ialt 2,5 kg C/træ) og en omdriftstid på 10

år. Mængden af akkumuleret kulstof er meget afhængig af den gødningstilde-

ling, som har fundet sted, idet ugødskede træer akkumulerer så lidt som 20

tons C, mens almindeligt gødskede træer akkumulerer knapt 26 tons. Antallet af

træer på en hektar er også afgørende, men ved lavere plantetal vil der - inden

for visse rammer - ske en forøget tilvækst på det færre antal individer.


20 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Regnskabsanalyser og

økonomisk vurdering

Dansk Juletræsdyrkerforening bistår medlemmerne

med regnskabsanalyser og økonomiske

vurderinger. Dels generelt med udarbejdelse

af prisstatistikker, prisindberetninger og

markedsudviklingstendenser, dels individuel

vurdering og vejledning omkring den overordnede

virksomhedsøkonomi for din bedrift,

produktionsøkonomi, markedsføring, eksport,

handelsaftaler, salg, emballage og etikettering.

Inden for afsætning og økonomi handler det

om vejledning i forbindelse med handelsindgåelse,

valg af samarbejdspartner, reklamationsbehandling

og direkte eksport. Efter bort-

faldet af de vejledende priser fra årtusindskiftet

udarbejder vi i Dansk Juletræsdyrkerforening

nu hvert år som et alternativ en

prisstatistik over de priser, vi i vores erhverv

er i stand til at opnå for vores varer. En sådan

prisstatistik er et fremragende redskab for

hele erhvervet, når man skal spores ind på,

hvordan ens produktion skal prissættes og

handles.

Til brug for statistikken udformer og udsender

foreningen skemaer til medlemmerne.

Skemaerne udfyldes og indsendes anonymt

og behandles helt fortroligt, så ømtålelige

oplysninger aldrig kan spores tilbage til producenten.

Det er naturligvis vigtigt at informationerne,

som indgives er i overensstemmelse

med virkeligheden for at gøre den endelige

statistik korrekt.

I tillæg til dyrknings- og afsætningsrådgivningen

bistår foreningen både medlemmer og

domstolene i forbindelse med syns og skønssager

med relation til juletræer og klippegrønt.

Dansk Juletræsdyrkerforening vurderes i alle

sådanne sager og af alle parter som en troværdig,

upartisk samarbejdspartner.


Green team group

har stor gavn af sit

medlemskab i Dansk

Juletræsdyrkerforening.

Foreningen er et godt

udgangspunkt og

naturligt samlingssted for

et stort netværk indenfor

branchen. Igennem

markvandringer, temadage,

hjemmeside, fagbladet Nåledrys,

Korte meddelelser m.m. får man seriøs information,

rådgivning og udveksler erfaringer.

Et andet godt aspekt af foreningen er

dennes store viden om markedet. Green

team group er både producent og afsætningsselskab

med en værdikæde fra frø,

planteskole, juletræsproduktion, pyntegrønt

og dekorationer. Vi afsætter planter til juletræsproducenter

samt juletræer, pyntegrønt

og dekorationer til store europæiske

detailkæder og havecentre og her bruger vi

foreningens store viden om markedsudviklingen

til at understøtte vores egne analyser.

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 21

Hvorfor er vi medlem af juletræsdyrkerforeningen?

Vi investerer mange millioner i udvidelsen af

vores koncern, hvilket er en langsigtet

investering på 10 – 50 år og hertil bruger vi

foreningens analyser som en troværdig kilde

overfor investorer og samarbejdspartnere.

Desuden får foreningen igennem sine aktiviteter

via samarbejdet med Original Nord-

mann feedback fra den europæiske forbruger

– en feedback som er vigtig for

branchen.

Der er en stor opgave i at samle de europæiske

juletræsproducenter, forædlingsvirksomheder

og afsætningsselskaber m.v. og

her kan Dansk Juletræsdyrkerforening medvirke

med erfaring og visioner, så branchen

kan sikre sig en stærk og professionel positionering

i det europæiske marked.

CEO Peder Østbjerg

Green team group

Sdr. Omme


22 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Skandinavisk samarbejde

Dansk Juletræsdyrkerforening har i mange år

haft et tæt og formaliseret samarbejde med

sine nordiske kollegaforeninger. Således har

vi et tæt og gensidigt udbytterigt samarbejde

med nordmændene, hvor vi er med ved norske

arrangementer og deltager i debatter og

følgegrupper vedrørende norske forsknings-

projekter. I 2008 blev der etableret en egentlig

aftale med nordmændene, der indebærer at

de ca. 500 medlemmer af Norsk Pyntegrønt

får tilsendt de danske udgivelser og har mulighed

for at skrive norske artikler i Nåledrys.

Dette gavner også danske producenter, da

nordmændene især er meget langt fremme

på vigtige dyrkningsmæssige områder.

I begyndelsen af 2009 er der indgået en

aftale med en lille sammenslutning af ret små

producenter i Sverige, som navnlig er interesserede

i vores informationer om dyrkning,

afsætning og økonomi. Herudover søger

særligt de dansk uddannede funktionærer

i det sydlige Sverige for kontakt og dialog

med foreningen, hvilket betyder, at mange af

de større sydsvenske producenter er direkte

medlemmer af foreningen. Vi har ligeledes

kontakt med den finske organisation, som er

blandt de mindste juletræsdyrkerforeninger

i Norden og vi udveksler informationer og

erfaringer af fælles interesse.

SKOVENTREPRENØR

Peter Vinther

Skovhegn leveret og opsat. Pyntegrønt, mos mv.

Nymandsvej 16, Hoed

8444 Balle

Tlf. 86 33 76 85

Mobil 21 65 99 80

peter@vinther.mail.dk

www.petervinther.dk


DJ har gennem alle

årene haft forsyningen

med nordmannsgranfrø

som et stadig tilbagevendende

tema. Gennem

dette snart 25-årige

forløb har såvel initiativer,

der er taget som udmeldinger,

der er kommet,

varieret en del. Naturbestandene

står rundt om den østlige ende af

Sortehavet med de mest interessante provenienser

i Georgien og dernæst i Rusland og

Tyrkiet. Sovjetunionens opløsning prægede

derfor frøforsyningerne afgørende et godt

stykke op i 90’erne. Diskussionen om oprindelsessikkerheden

tog en afgørende vending

i forlængelse af 1998-høsten, hvor der ikke

var nogen høst, men hvor der til Danmark

alligevel kom 2 tons Ambrolauri / tlugi frø,

der endte med at kunne gå på markedet

med alle danske stempler i orden. DJ tog fat

i den situation, og efter en første periode,

præget af tvetydighed, kom der meget klare

udmeldinger om de krav, producenterne må

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 23

Hvorfor er jeg medlem af juletræsdyrkerforeningen?

stille til oplysning om og dokumentation af

importeret nordmannsgranfrø. Venligt pres

på og med PAF-midler tillige støtte til Plantedirektoratets

besøg i 2 omgange under

høsten i Ambrolauri og Borjomi fulgte op

på denne linie. Diskussionen af de rapporter,

de 2 besøg kastede af sig, udmøntede sig

i krav om en differentieret certifi cering af

importerede frøpartier, bestemt af kvaliteten

og gennemskueligheden af den dokumentation,

importøren kan lægge frem. DJ har

stor fortjeneste i dén forbindelse og DJ - og

især Kaj Østergaard - har haft blik for og

aktivt støttet afprøvninger af de vigtigste

georgiske provenienser, indsamlet efter

principper lig dem, DJ stiller til dokumentationen

for frøets oprindelse. I Levinsen

& Abies A/S ser vi frem til et fortsat godt

samarbejde med DJ om sikker og stabil

forsyning af nordmannsgranfrø.

Frøhandler Børge Klemmensen

Levinsen & Abies A/S

Slangerup


24 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Internationalt samarbejde

Det internationale samarbejde foregår overvejende

i regi af den europæiske juletræsdyr-

kerforening, hvor Dansk Juletræsdyrkerforening

har været med til at sætte dagsorden

omkring bl.a. sorteringsvejledninger og fortolkningen

heraf.

Men interessen for og nødvendigheden af at

udbygge et internationalt samarbejde handler

i høj grad også om globale miljøspørgsmål og

produktionsetiske forhold.

Generelt er miljøbevidstheden i den vestlige

verden blevet øget de senere år, og via

medierne kan holdningerne ændres i løbet af

meget kort tid, hvis den ”rigtige” historie er

til stede. Dette skal sammenholdes med den

relativt afgrænsede salgsperiode for juletræer.

Her kan det ikke udelukkes, at en uheldig

historie om danske juletræer vil kunne flytte en

del af efterspørgslen over på andre juletræsprodukter.

I erkendelsen af denne udvikling har foreningen

bidraget aktivt i arbejdet omkring udviklingen

af en certificeringsordning for juletræer,

og arbejdet er mundet ud i en anbefaling af

GlobalGAP. GlobalGAP handler om at være

bevidst om, hvorfor givne behandlingsindgreb

BESØG WWW.FORSTPLANT.DK OG KONTAKT PLANTEMÆGLERNE:

JENS HOUKJÆR 76 82 90 90

PEDER CHRISTIAN GADE 20 19 96 74

THOMAS STENHOLDT 20 28 00 97

STEEN HOUGAARD 86 54 53 20


DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 25

Vidste du at...

ganske få frø giver mange, mange træer

Et kg frø kan give 3.000-5.000 nye træer, men kun ca. halvdelen ender til sidst

med at blive til et juletræ. Frøet sås tæt ud i bede, hvor planterne står 2-3 år.

Herefter kan de blive solgt som 3/0 planter dvs. de har stået 3 år i frøbed og 0

år i priklebed. Planterne kan også blive plantet om i priklebed, hvor de så står

1-2 år og sælges som 2/1 eller 2/2 - sidstnævnte har stået 2 år i frøbed og 2 år

i priklebed. En 2/2 plante er både højere og fyldigere end en 3/0 plante, og vil

derfor oftest klare sig bedre på arealer med stort ukrudtstryk.


26 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

foretages og hvornår - samt at registrere

alle tiltag til evaluering og dokumentation af

produktionen. Valget er faldet på GlobalGAP

dels fordi ordningen er internationalt udbredt,

dels er den anerkendt i beslægtede brancher,

og endeligt er ordningen med til at fremme

såvel bæredygtighed som arbejdsmiljø i

produktionen.

I dag er GlobalGAP en anerkendt, verdensdækkende

certificeringsordning med fokus på

Sporbarhed (dokumentation) mht:

Miljø

Kvalitet

Helbred – sikkerhed & velfærd hos med-

arbejdere.

Global GAP anvendes af over 80.000 firmaer i

85 lande indenfor landbrug, gartneri og dambrug

som dokumentation og signal overfor

marked og forbrugere.

Målet for juletræsbranchen er et certificeret

kvalitetsjuletræ, som kvalitetsmæssigt er på

højde med konventionelle træer, men dyrket i

en gennemsigtig og dokumentérbar produktionsproces.

Tankerne bag Integreret Produktion i juletræer

er opstået og bearbejdet i en ERFA-gruppe

under Dansk Juletræsdyrkerforening.


Jeg har været medlem

af DJ siden 1989. Gennem

alle årene har jeg

haft stor gavn af sekretariatets

kompetente

rådgivning på såvel

afsætnings- som på

dyrkningsområdet. Dels

den rådgivning som formidles

til medlemmerne

via artikler i DJ´s publikationer, dels den

rådgivning jeg har fået via telefonen eller når

DJ´s konsulenter har besøgt min ejendom.

Jeg er medlem af Dansk Juletræsdyrkerforening,

fordi jeg mener, at et medlemskab

både styrker samarbejdet mellem producenterne

og også samarbejdet mellem producenter

og de andre aktører i branchen.

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 27

Hvorfor er jeg medlem af juletræsdyrkerforeningen?

Det har i alle år været mit fokus, at påvirke

branchen til stadigt at arbejde hen imod

endnu mere miljøvenlige produktionsmetoder.

Et arbejde som DJ’s sekretariat er meget

positivt indstillet overfor og meget velvillige

til at samarbejde om.

Jeg sætter stor pris på de arrangementer

som DJ står for, og har stor glæde af at

møde andre producenter og udveksle erfaringer

på markvandringer og temadage.

Jeg kan ikke forestille mig at dyrke juletræer

uden at være medlem af Dansk Juletræsdyrkerforening.

Juletræsproducent Anne Frahm

Kildegården

Hornbæk


28 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Fagligt netværk

DANMARK:

Dansk Skovkontor A/S

Kalundborgvej 92

4180 Sorø

Telefon 57 83 01 10

www.dansk-skovkontor.dk

Dansk Juletræsdyrkerforening ser det som

sin rolle at være inspirator, initiativtager,

ankerpunkt og tovholder for alle relevante

aktiviteter og udviklingsprocesser i denne

meget specifikke branche. Vores fokus og

service retter sig dels mod de interne forhold

dyrkerne imellem på alle områder, der handler

om dyrkning, afsætning og kommunikation,

dels mod omverdenen i form af kontakt med

beslægtede brancher, interesseorganisationer,

mod det politiske rum og samfundet.

I en verden hvor den globale informationsmængde

vokser eksplosivt og hvor cyber

SKOVBRUGETS HANDELSKONTOR

I MERE END 50 ÅR

Udstyr til pyntegrønt og juletræer

NORGE:

Bjørnrud& Arnestad AS

Østre Akervei

206 F Oslo

Tlf. 22 25 92 95

www.bjornrud-arnestad.no

space bliver en reel kommunikationsplatform

og markedsplads, udvikles samtidig behovet

for også at etablere og bevare den personlige

kontakt med sine kolleger og kunder; følelsen

af, at fornemme og kende individet bag den

elektroniske facade går næppe af mode. I

forretningsverdenen har begrebet ”networking”

fået officiel status og anerkendelse som

en meget effektiv måde at udveksle viden og

erfaringer og markedsføre idéer og varer. Du

kender én som kender én, som kender én,

som… og et sted i kæden hentes der gensidige

fordele og nyttig viden.

Dansk Juletræsdyrkerforening har etableret

et bredt og dybt netværk til mange organisationer

og grupperinger, med hvem vi er i

løbende og produktiv dialog til gavn for vores

medlemmer.

De omfatter bl.a. Universiteter og sektorforskningsinstitutioner

som Skov & Landskab og

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet samt

Ministerier og styrelser som Miljøstyrelsen

og Plantedirektoratet, men også interesseorganisationer

som Dansk Skovforening,

Dansk Naturfredningsforening, Skovdyrkerforeningerne,

Grossistforeningen for juletræer

og pyntegrønt, Dansk Skoventreprenørforening,

Landbrugets Rådgivningscenter,

HedeDanmark og Dansk Skovkontor.

DRAGONE TÅGESPRØJTE

– TYPE AZ 2:

Som liftsprøjte – fra 600 til 1000 liter

Som trailersprøjte – fra 1000 til 3000 liter

Med drejelig flexkanon

Tågesprøjten har bestået TÜV-testen

fra JKI i Tyskland

RING ELLER SKRIV FOR GRATIS INFORMATIONSMATERIALE


-Nu og i fremtiden!

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 29

De primære områder for skadedyrs - og ukrudtsbekæmpelse
Nuværende primære produkter i det grønne område:

Quartz/Logo.

Logo.

Zeppelin.

Merit Turf.

Herbatox m.fl.

Nye produkter:

Pistol

Valdor

Dicotex

Hvad står Professionelle for.

Skadedyrsbekæmpelse:

AquaPy.

K- Otrine.

Solfac.

Quick Bayt.

Maxforce Quantum.

Nye produkter:

K-Obiol

Bæredygtig udvikling

- et fundament for vores fremtid

Bayer ES Professionelle aktiviteter er koncentreret om udvikling, registrering og salg af både biocider og pesticider til

bekæmpelse af skadevoldere inden for grønne områder og indenfor skadedyrsbekæmpelse.

Hos Bayer Environmental Science har vi forpligtet os til bæredygtig udvikling. Det er et koncept, vi har arbejdet

efter gennem mange år – og et mål, der er et nødvendigt fundament for vores fremtid. Vi stræber efter at skabe

bæredygtighed som en naturlig del i vores daglige arbejde.

Pascal Housset, CEO (Chief Executive Officer), Bayer Environmental Science

“Den største udfordring er at gøre begrebet Bæredygtig Udvikling til en daglig realitet for alle verdens folk.”

Kofi Annan, FN’s generalsekretær, 1987 - 2007

Carl Peter Elgaard

Market chef

Bayer Environmental Science

- Professionelle Danmark/Norge

Mobile: + 45 24 29 99 72

Fax: + 45 47 50 78 68

e-mail: carl-peter.elgaard@bayercropscience.com

www.bayer-es.dk


30 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Fra forskning til praksis

Allerede i foreningens første år blev man

opmærksom på, at oprindelsen af det frø,

som skal bruges til juletræer og klippegrønt

er vigtig for det senere udbytte af juletræer

og kvaliteten af klippegrøntet. Derfor blev der

tidligt på foranledning af foreningen foretaget

forsøg med afprøvning af forskellige frøkilder

– proveniensforsøg. For nordmannsgranjuletræerne

foregår der stadig afprøvninger med

såvel georgisk frø fra Kaukasus, som frø fra

danske bevoksninger, og produktionen fra

de danske bevoksninger er tiltagende. For

klippegrøntet er situationen anderledes, idet

man har været selvforsynende med nobilis

frø i mange år, og her er udfordringen nu at

udvælge det bedst egnede danske nobilis frø

til lokaliteten og produktionsformålet.

I dag er hovedparten af forskningsopgaverne

flyttet til universiteterne, men foreningen er

ofte enten deltager i projekterne eller med på

sidelinien i følgegrupper på relevante projekter,

og der sker forsat udviklingsopgaver i regi

af foreningen.

Foreningen har altid prioriteret formidlingen af

forskningsresultater højt, så de nyeste landvinger

kan komme producenterne til gode.

I foreningens medlemsblad Nåledrys, som

udkommer fire gange årligt, publiceres derfor

en lang række artikler om videnskabeligt

baserede forsøgs- og forskningsresultater.

Herudover bringes lidt mere praktisk orien-

terede og bredt tilgængelige artikler om jura,

logistik, markedsundersøgelser, politiske

forhold og nyheder samt helt andre om

personer og virksomheder med nye ideer

og gode resultater.

På dén måde udtrykker bladet den linie og

mangfoldighed vi som forening ønsker at

være kendt for: En levende og progressiv aktør

med en seriøs og veldokumenteret tilgang

til faglige spørgsmål, som hjælper med at omsætte

viden til praksis og samtidig giver plads

til en uhøjtidelig tone og afslappet humor.

De videnskabeligt baserede artikler med

specifikke og relevante dyrkningsemner kan

f.eks. handle om gødskning, skadevoldere

(insekter og svampe), vækstregulering af

topskud, proveniensforsøg, anvendelse af

glyphosat produkter o.l.

Andre artikler om logistiske og juridiske emner

f.eks. om opbevaring af plantebeskyttelsesmidler,

lagring af frø, regulering af gødningsnormer

og statistik om arealudvikling. Og det

tredje og ikke mindst interessante fagområde

om markedsmuligheder, forbrugerundersøgelser

og gode erfaringer med produktionsmetoder

og salgsfremstød. Det hele indledt med

en leder der kommenterer forhold fra den

aktuelle situation i branchen.


Du vidste selvfølgelig at...

et juletræ har mange nåle

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 31

Et nordmannsgranjuletræ på 2 meter af Ambrolauri-oprindelse, som har været

underlagt en standard gødningsbehandling og med et bredde-højdeforhold på

1,0 indeholder ca. 200.000 nåle. Der er ca. 2 kg tørrede nåle pr. træ og hver tør-

ret nål vejer 0,01 g.

Men vidste du også at...

et nordmannsgranjuletræ kan vokse

med mere end 2 cm om dagen?

De nyeste forskningsresultater viser, at danske juletræer kan vokse med over

2,1 cm om dagen i skudstrækningsperioden, som strækker sig fra sidst i maj til

slutningen af juli. Størst vækst er iagttaget i juli måned.


32 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Organisationen

Dansk Juletræsdyrkerforening blev stiftet i

1984 og er Danmarks eneste brancheorganisation

for dyrkere af juletræer og pyntegrønt.

Et af vores væsentligste arbejdsområder

er, at sikre afsætningen af medlemmernes

produkter. Behovet for organisationen opstod

efterhånden som det, der i begyndelsen var

en nicheproduktion, voksede til at blive en

væsentlig del af skovbrugets samlede indtjening.

I starten hed foreningen i daglig tale

Pyntegrøntsektionen, hvis formål var, at arbejde

til fremme af produktion, markedsføring

og afsætning af pyntegrønt og juletræer. Det

formål er stadig gældende, men foreningen

varetager i dag en langt mere omfattende

rolle og hjælper medlemmerne på en række

specifikke områder med vejledning og tiltag,

som de ikke vil kunne få i andre sammenslutninger.

Foreningen udgav fra begyndelsen

tidsskriftet PS – en forkortelse af sektionens

navn. I 1987 tilføjedes navnet Nåledrys, så

titlen kom til at lyde PS-Nåledrys. Siden er

PS fjernet, så bladet i dag hedder Nåledrys.

Foreningen har altid haft og har stadig tætte

relationer til Dansk Skovforening og vi har et

godt samarbejde om lovgivningsforhold og

politiske tiltag.

Dansk Juletræsdyrkerforening er opbygget

på helt traditionel vis, hvor generalforsamlingen

er den øverste myndighed. Ved den

årlige generalforsamling vælges på sædvanlig

dansk maner en bestyrelse, der imellem

generalforsamlingerne leder foreningen i

samarbejde med et sekretariat med ansatte

funktionærer. Foreningens sekretariat drives af

fem medarbejdere - en direktør, en seniorkonsulent,

en dyrkningskonsulent, en sekretær og

en fondsmedarbejder og bogholder.

Udviklingen i både samfundet og branchen

har øget behovet for en stærk og selvstændig

organisation, der kan varetage medlemmernes

interesser. Vi arbejder efter mottoet” sammenhold

gør stærk”. Derfor vil vi gerne have

også dig som medlem.


Hjorthede Planteskole er

medlem af Dansk Juletræsdyrkerforening

af

to gode grunde:

1) Som leverandør af

planter til juletræsproducenter

er det vigtigt at

kende til den udvikling

der er i branchen og vi

modtager mange nyttige informationer gennem

medlemsbladet Nåledrys, samt på de

mange arrangementer der er i årets løb.

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 33

Hvorfor er jeg medlem af juletræsdyrkerforeningen?

2) Gennem de mange arrangementer i

foreningen møder vi en stor del af vores

kunder og potentielle kunder på en uformel

og faglig måde, hvilket danner et godt udgangspunkt

for en god dialog på et senere

tidspunkt.

Anders Fischer

Hjorthede Planteskole A/S

Bjerringbro

Alt i tilbehør til produktion af juletræer og pyntegrønt

– ring og få et godt råd


34 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

>> Historien om juletræet

Allerede i 1400-1500 tallet holdt tyske håndværkerlaug

en slags juletræsfest, hvor et

stort pyntet grantræ blev sat ind i laugssalen i

forbindelse med julen. Træet stod til Hellig Tre

Konger, hvor medlemmernes børn så fik lov

til at tage de små gaver, der hang på træets

grene. Private har sandsynligvis også haft

juletræ, for der findes love som forbyder, at

man blot går ud i skoven og hugger et træ om

til jul. Nogle steder fandtes endda trævagter

som påså, at kun de, der havde lov, huggede

juletræer om. I 1600-tallets Strasbourg var

private træer pyntet med glimmersager, papirroser,

sukkersager og dukker.

Traditionen med juletræet kom således til

Danmark fra Tyskland, og familier med relation

til denne tyske tradition var derfor blandt de

første til at tage traditionen til sig.

Det siges at digteren Goethe har haft en

væsentlig indflydelse på, at skikken blev

kendt udenfor de afsidesliggende bjergegne i

Sydtyskland. I romanen “Den unge Werthers

lidelser” fra 1774 beskriver Goethe juletræet:

“Han talte om den fornøjelse, de små ville få,

og om de tider, da den uventede åbning af

døren og synet af et pyntet træ med vokslys,

sukkergodt og æbler havde bragt én i paradisisk

henrykkelse”.

Det første kendte danske juletræ blev tændt

i den lange vintergang på Holsteinborg Gods

på Sydsjælland i 1808 på initiativ af komtesse

Wilhelmine Holstein-Holsteinborg, som havde

set idéen brugt juleaften hos slægtninge i

Tyskland. Ingen drømte da om, hvor stor

udbredelse denne skik senere skulle få.

Det første københavnske juletræ hos familien

Lehmann i Ny Kongensgade vakte så meget

postyr, at mange satte stiger til vinduerne for

bedre at kunne se træet, der gik helt til loftet

og havde levende lys. På den tid betragtede

folk i almindelighed denne tradition som det

rene tosseri.

I løbet af 1800-tallets første årtier begyndte

træet at blive almindeligt, ikke mindst hos

FORT SIRIO 4 x 4 og Redskaber til juletræsdyrkning


f.eks. præster og lærere, der ikke ville stå

tilbage for de københavnske borgerhjem.

Nogle af de første provinsjuletræer vakte betydeligt

røre. Da lærer Jürgensen i Kolding

tændte sit træ i 1822, kom folk styrtende fordi

de troede, at der var ildebrand. Det var ikke

alle, der brød sig om den nye idé. Grundtvig,

der jo er ophav til mange af vore julesalmer,

mente f.eks., at det var “udtryk for en udvandet

kristendom”, og at det burde “med

rod oprykkes”. Sådan skrev han i tidsskriftet

“Dannevirke” i 1817. Allerede seks år efter

havde han tilsyneladende overgivet sig, og

mente nu, at træet er sendt fra Gud og derfor

acceptabelt. Træerne havde også vundet ind i

mange af hans kollegaers hjem. Ingemann var

f.eks. meget betaget af træet, som han første

gang så ved en julefest hos sin forlovede i

1815.

Det varede en del år, før juletræsskikken slog

bredt igennem. Først omkring 1. verdenskrig

bliver juletræet efterhånden rigtigt udbredt

uden for borgerskabets kreds. Og selv efter

dette tidspunkt var det naturligvis langtfra alle,

der havde råd til at anskaffe sig et træ med

lys, pynt etc. Mange beretninger fortæller

om, hvorledes familier i arbejderhjem anvendte

substitutter og hjemmelavede træer.

Kreativiteten var stor; der blev lavet træer

af grønkålsstokke, grene og camouflerede

kosteskafter blev pyntet med købte lys, som

var skåret igennem for at spare. Også fagbe-

DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING I 35

vægelsen tog juletræet til sig og arrangerede

sammenkomst for medlemmernes børn.

Først i 1914 fik København sit første officielle

træ på Rådhuspladsen.

At skikken blev accepteret, er der jo i dag

ingen tvivl om.

At man har valgt grantræet som juletræ kan

være fordi det stedsegrønne kan opfattes

som symbol på det evige liv.


36 I DANSK JULETRÆSDYRKERFORENING

Alle kan blive medlem af Dansk Juletræsdyrkerforening.

Kontingentet består af to dele:

• Et basiskontingent på 1.495 kr./år (2010) og

• Et arealkontingent på 148 kr./ha/år (2010) for arealer

bevokset med nordmannsgran op til 20 år og nobilis op til 35 år.

Der medtages både danske og udenlandske arealer.

Uanset arealets størrelse med nordmannsgran og nobilis

kan kontingentet maksimalt være 8.630 kr./år (2010).

Du kan læse mere om aktuelle priser og hente indmeldelsesblanket på vores hjemmeside

www.christmastree.dk Medlemsservice Bliv Medlem

Du er altid velkommen til at kontakte os

hvis du har spørgsmål eller er i tvivl.

Dansk Juletræsdyrkerforening

Skovenes Hus

Amalievej 20

1875 Frederiksberg C

Telefon: 3324 2455

Fax: 3326 0196

E-post: info@christmastree.dk

www.christmastree.dk

More magazines by this user
Similar magazines