Ilisimatitsissut Notat Restgruppeprofiler for ... - Inerisaavik

inerisaavik.gl

Ilisimatitsissut Notat Restgruppeprofiler for ... - Inerisaavik

Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu

Naalakkersuisoqarfik

Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Ilisimatitsissut

Notat

Uunga

Til

Assinga uunga

Kopi til

Restgruppeprofiler for afgangseleverne 2010 i Qeqqata

Kommunia

1. Indledning

På baggrund af elevprofilerne for Qeqqata Kommunia er der nu dannet et statistisk billede

af status for ”restgruppen”.. Hver enkelt skole har foretaget en registrering af eleverne

i restgruppen ud fra følgende 7 kategorier:

1. Anden uddannelsesmæssig aktivitet (fx AFS, Piareersarfiit, ophold på skoleskib

eller lign.- angiv, hvis muligt, hvilken)

2. Lønnet heltidsbeskæftigelse (angiv, hvis muligt, virksomhedens navn)

3. Lønnet deltidsbeskæftigelse (angiv, hvis muligt, virksomhedens navn)

4. Ikke i beskæftigelse

5. Sygdom/Graviditet

6. Andet (fx rejst ud af landet)

7. Ej oplyst

Nogle, men ikke alle skoler, har oplyst navne på virksomheder, hvor eleverne har fundet

beskæftigelse. Da disse oplysninger ikke er komplette, er der ikke opstillet statistikker

herfor.

Sagsnr.

Dok.nr.

Postboks 1029

3900 Nuuk

Tlf: +299 34 50 00

Fax:+299 32 20 73

Email: kiiin@nanoq.gl

www.nanoq.gl

1/7


2. Qeqqatta Kommunia

Følgende skoler er omfattet af opgørelsen:

• Atuarfik Kilaaseeraq (skolenummer 707)

• Kangaamiut Atuarfiat (skolenummer 711)

• Minngortuunnguup Atuarfia (skolenummer 801)

• Nalunnguarfiup Atuarfia (skolenummer 802)

• Qinnguata Atuarfia (skolenummer 806)

Restgruppen for disse udgøres af 89 elever: 47 piger og 42 drenge

Tabel 1 Restgruppens fordeling på kategorier

Anden

uddannelsesmæssigaktivitet

Lønnet

heltidsbeskæf

tigelse

Lønnet

deltidsbeskæf

tigelse

Ikke i

beskæftigelse

Sygdom/graviditet

Andet Ej oplyst

Antal 16 22 12 28 2 2 7 89

Procent

18 % 25 % 13 % 31 % 2 % 2 % 8 % 100 %

Lidt over halvdelen, (18 % + 25 % + 13 % = 56 %), er i anden uddannelse eller beskæftigelse.

Knap hver tredje elev, 31 %, har nogen beskæftigelse.

Tabel 2: Restgruppens fordeling på køn

Anden

uddannelsesmæssigaktivitet

Lønnet

heltidsbeskæftigelse

Lønnet

deltidsbeskæftigelse

Ikke i

beskæftigelse

Sygdom/graviditet

Andet Ej oplyst

Piger 9 12 4 17 2 2 1 47

Drenge 7 10 8 11 0 0 6 42

I alt 16 22 12 28 2 2 7 89

Nogenlunde ligelig fordeling mellem drenge og piger for så vidt angår om de er i anden

form for uddannelse eller i heltidsbeskæftigelse. Flere drenge end piger i deltidsbeskæftigelse.

Modsat flere end drenge som ikke er i beskæftigelse

I alt

I alt

2/7


Resultaterne kan illustreres grafisk på følgende vis:

Figur 1: Restgruppens fordeling

Graviditet mv.

2 %

Ikke i

beskæftigelse

31 %

Andet

2 %

Ej oplyst

8%

Deltidsbeskæftigelse

13 %

Figur 2: Restgruppens profil fordelt på piger og drenge

100

80

60

40

20

0

Andet uddannelse

Heltidsbeskæftigels

Deltidsbeskæftigelse

Ikke beskæftiget

Graviditet mv.

Anden

uddannelsesmæssig

aktivitet

18%

Piger

Drenge

Heltidsbeskæftigelse

25 %

3/7


3.3 Maniitsoq

Følgende skoler er omfattet af opgørelsen:

• Atuarfik Kilaaseeraq (skolenummer 707)

• Kangaamiut Atuarfiat (skolenummer 711)

Restgruppen for disse udgøres af 23 elever: 12 piger og 11 drenge.

Tabel 3: Restgruppens fordeling på kategorier

Anden

uddannelsesmæ

ssig

aktivitet

Lønnet

heltidsbeskæftigelse

Lønnet

deltidsbeskæftigelse

Ikke i

beskæftigelse

Sygdom/graviditet

Andet Ej oplyst

Antal 3 8 3 5 0 0 4 23

Procent

13 % 35 % 13 % 22 % 0 % 0 % 17 % 100 %

Knap 50 % af eleverne er i beskæftigelse, enten heltid eller deltid. Knap hver fjerde er

ikke i beskæftigelse, men bliver forsørget på anden vis.

Tabel 4: Restgruppens fordeling på køn

Anden

uddannelsesmæssigaktivitet

Lønnet

heltidsbeskæf

tigelse

Lønnet

deltidsbeskæf

tigelse

Ikke i

beskæftigelse

Sygdom/graviditet

Andet Ej oplyst

Piger 0 5 2 4 0 0 1 12

Drenge 3 3 1 1 0 0 3 11

I alt 3 8 3 5 0 0 4 23

Der tegner sig en markant forskel mellem drenge og piger; Enten er piger i beskæftigelse

(heltid) eller slet ikke i beskæftigelse. Drengenes fordeler sig mere jævnt fordelt over

kategorierne.

I alt

I alt

4/7


Figur 3: Restgruppens fordeling

Ej oplyst

17 %

Ikke i

beskæftigelse

22 %

Deltidsbeskæfti

gelse

13 %

Anden

uddannelsesmæssig

aktivitet

13 %

Figur 4 Restgruppens profil fordelt på piger og drenge

100

80

60

40

20

0

Andet uddannelse

Heltidsbeskæftigels

Deltidsbeskæftigelse

Ikke beskæftiget

Graviditet mv.

Heltidsbeskæftigelse

35 %

Piger

Drenge

5/7


3.4 Sisimiut

Følgende skoler er omfattet af opgørelsen:

• Minngortuunnguup Atuarfia (skolenummer 801)

• Nalunnguarfiup Atuarfia (skolenummer 802)

• Qinnguata Atuarfia (skolenummer 806)

Restgruppen for disse udgøres af 66 elever: 35 piger og 31 drenge.

Tabel 5: Restgruppens fordeling på kategorier

Anden

uddannelsesmæssigaktivitet

Lønnet

heltidsbeskæf

tigelse

Lønnet

deltidsbeskæf

tigelse

Ikke i

beskæftigelse

Sygdom/graviditet

Andet Ej oplyst

Antal 13 14 9 23 2 2 3 66

Procent

20 % 21 % 14 % 35 % 3 % 3 % 5 % 100 %

Ca. hver tredje, nemlig 35 % (21 % + 14 %), af restgruppens er i beskæftigelse. Skolerne

i denne kommune har oplyst virksomhedens navn, og det fremgår at der er primært

er tale om jobs i supermarkeder eller på havnen (losning).

En del elever tager 10. klasse om. Disse er registret under ”anden uddannelsesmæssig

aktivitet”.

Endelig er 35 % ikke i beskæftigelse.

Tabel 6: Restgruppens fordeling på køn

Anden

uddannelsesmæ

ssig

aktivitet

Lønnet

heltidsbeskæftigelse

Lønnet

deltidsbeskæftigelse

Ikke i

beskæftigelse

Sygdom/graviditet

Andet Ej oplyst

Piger 9 7 2 13 2 2 0 35

Drenge 4 7 7 10 0 0 3 31

I alt 13 14 9 23 2 2 3 66

Flere drenge end piger er i beskæftigelse, primært flere i deltidsbeskæftigelse. Omvendt

er der lidt flere piger i anden uddannelsesmæssig baggrund (efterskole, AFS samt 10.

klasse om). Der er også lidt flere end drenge, som ikke er i beskæftigelse.

I alt

I alt

6/7


Figur 5: Restgruppens fordeling

Graviditet mv.

3%

Ikke i

beskæftigelse

35 %

Andet

3 %

Ej oplyst

5 %

Deltidsbeskæftigelse

14 %

Figur 6 Restgruppens profil fordelt på piger og drenge

100

80

60

40

20

0

Andet uddannelse

Heltidsbeskæftigels

Deltidsbeskæftigelse

Ikke beskæftiget

Graviditet mv.

Anden

uddannelsesmæssig

aktivitet

20 %

Heltidsbeskæftigelse

21 %

Piger

Drenge

7/7

More magazines by this user
Similar magazines