FPO har underskrevet den nye overenskomst - Organistforeningen

organistforeningen.dk

FPO har underskrevet den nye overenskomst - Organistforeningen

312

O V E R E N S K O M S T

FPO har underskrevet

den nye overenskomst

Efter nogle års forhandlinger har FPO

underskrevet den nye overenskomst.

I denne artikel opridser Anders Thorup,

formand for FPO, de vigtigste elementer

i overenskomsten.

Tekst: Anders Thorup

Da selve overenskomstteksten

udgør over 20 sider bliver dette i

sagens natur kun en oversigtsartikel,

der i mange forhold præsenterer en

forenklet gennemgang.

Alle konkrete tvivlsspørgsmål om overenskomsten,

må derfor afgøres med henvisning

til den fulde tekst.

Uddannelsesoverenskomst

Overenskomsten er indgået mellem

Kirkeministeriet på den ene side og FPO

og DOKS i fællesskab på den anden side,

og omfatter organister ansat i Folkekirken

med enten præliminær orgelprøve eller

kirkemusikalsk kandidateksamen.

For hver af foreningerne er der forhand–

let særskilte lønprotokollater. Overens–

komsten er en såkaldt uddannelses-

overenskomst, hvilket betyder, at man

ansættes og aflønnes i forhold til ens uddannelse.

Der er altså ikke længere noget, der på

forhånd hedder en DOKS- eller en POstilling.

Alle kan principielt søge og ansættes i

alle stillinger.

Femdagesuge og otte friweekends

Organisten har (som nu) en fast ugentlig

fridag.

Derudover har man for hver uge en

fridag, der kan placeres på skiftende dage,

men to gange i kvartalet skal placeres på

sammenhængende lørdag-søndage.

denne måde får man (i gennemsnit)

en femdagesuge og otte årlige friweekends.


Sulsted Kirke, del 2. Foto: Bo Nygaard Larsen

Arbejdets tilrettelæggelse

Grundprincippet er her, at alt arbejde og

rådighedsforpligtelse skal meddeles med

mindst en måneds varsel.

Tjenester, der ikke er reglementeret

varslet, er ikke organistens forpligtelse.

Man ved altså mindst en måned forud,

hvornår man står til rådighed for arbejdsgiveren

– og hvornår man har fri. Dette

gælder også i kvoterede stillinger.

Arbejdet deles i to grupper:

Planlagte aktiviteter

er typisk gudstjenester, koncerter, møder,

kor–prøver, andagter, (de fleste) vielser,

konfirmandundervisning m.m. Disse kan

højst udgøre 30 timer om ugen.

Ikke-planlagte aktiviteter

er typisk begravelser, bisættelser, visse

vielser og velsignelser m.m. Disse tjenester

skal ligge inden for et på forhånd

varslet „bånd" på maksimalt fire timer om

dagen.

Andre bestemmelser:

Forpligtelser i andre kirker

skal varsles efter samme regler som i ens

egen/egne og tælles med i de 30 timer.

Det samme gælder perioder, hvor man

313


314

SPAR ca. 20%


populære bøger

LUX ÆTERNA 1

65 værker til begravelse og meditation

Kr. 628,00

LUX ÆTERNA 2

92 værker til begravelse og meditation

Kr. 698,00

JUBILATE

77 festlige postludier

Kr. 728,00

LACRYMOSA

63 solosange med orgelakkompagnement

Høj og dyb udgave

Kr. 598,00

LAMENTATIO

23 satser for soloinstrument og orgel

Løse stemmer for fløjte, violin og cello

Kr. 598,00

Bestil indholdsfortegnelser på danmus@danmus.dk

Forlaget DanMus

Bent Påske

Tlf. 43 53 38 08

danmus@danmus.dk

www.danmus.dk


O V E R E N S K O M S T

eventuelt står til rådighed ved kollegers

akutte sygdom.

Delt tjenestetid

Hvor der er mindre end fire timer mellem

to tjenester, medregnes perioden mellem

tjenesterne i de 30 timer.

Deltidsstillinger

I stedet for de nuværende regler om „friperioder"

gælder nu: Det aftales ved ansættelsen

på hvilke ugedage og tidspunkter,

arbejdstiden kan placeres. De ovenfor

nævnte 30 timer nedsættes forholdsmæssigt.

Det samlede ugentlige timetal for

„båndet" nedsættes forholdsmæssigt, men

kan dog stadig udgøre fire timer pr. dag.

Løn, løntillæg og pension

Lønsystemet er en til Folkekirken tillempet

udgave af Ny Løn, som indeholder en

basisløn samt tillæg, som kan være centralt

eller lokalt forhandlede.

Der indbetales som nu 18% pensionsbidrag

til PFA af alle dele af lønnen.

Der er indgået en aftale om garantiløn,

således at ingen ved overgang til overenskomstansættelse

kommer til at gå ned i

løn.

(De nedenfor anførte tal er afrundede

beløb pr. 1. april 2009):

Basisløn

• Trin 1 – kr. 270.600

• Trin 2 – kr. 283.500 (efter to års anciennitet)

Rådighedstillæg

Der er aftalt ét centralt tillæg, som dog er

gradueret efter hvor mange kirker, man er

ansat ved:

• 1 kirke kr. 21.000

• 2-3 kirker kr. 27.400

• 4 eller flere kirker kr. 32.600

Stedtillæg findes ikke længere. De tidligere

lønrammer med anciennitetsforløb

på over tyve år er nu væk, og efter to

år består ens mulighed for lønudvikling

i forhandling med menighedsrådet om

lokalt aftalte tillæg.

Disse kan være kvalifikationstillæg, som

normalt er varige tillæg, eller funktionstillæg,

som normalt er tidsbegrænsede til

udførelsen af den pågældende funktion,

samt engangsvederlag.

Lokale forhandlinger om tillæg

Der er forhandlet et særskilt protokollat

om reglerne for lokal indgåelse af aftaler

om tillæg. Heraf fremgår det, at det er FPO

og menighedsrådet, der er parter i en sådan

aftale.

Den enkelte organist hverken kan eller

skal altså sidde med den opgave selv, men

vil få hjælp af foreningen, typisk via sin tillidsrepræsentant.

De årlige forhandlinger

er som udgangspunkt skriftlige, og skal

indledes senest 15. september. Kan man

ikke nå til enighed, kan sagen indbringes

for først stiftet og siden Kirkeministeriet

315

More magazines by this user
Similar magazines