S-Posten oktober 2010 - Socialdemokraterne Albertslund

x.ved.a.dk

S-Posten oktober 2010 - Socialdemokraterne Albertslund

Nr. 9. oktober 2010 31. årgang

Oktober

2. Sildemøde, Foyeren, 11-13

6. Børnepolitisk gruppe, Herstedøster

skole, kl. 19.30

9. Kampagne på Torvet, kl. 11-14,

11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård,

kl. 19.30

12. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18

25. Deadline for S-Posten

25 Generalforsamling, Rådhusets

kantine, kl. 19.30

27. Medlemsmøde for nye medlemmer.

Birkelundgård, kl. 19.00

2. November S-posten udsendes,

Birkelundgård kl. 17.30

Så er der

generalforsamling

25. oktober

Kl. 19.30

I Rådhusets kantine

Kom, bliv klogere

og brug din indflydelse.

Der er nogen, der har brug for

din mening

Budgetaftalerne er ved

at være i hus.

- Læs borgmesterens kommentarer

- Læs Hanne Andersens kommentarer

fra Regionsrådet

- Læs Sidelinens kommentarer fra

det sidste kommunalbestyrelses

møde.

Ondt i livet - læs artiklen fra partiets

lokale sundheds– og socialudvalg


Side 2

S-POSTEN

Medlemsblad for

Socialdemokraterne i Albertslund.

Redaktion:

Jette Kammer Jensen (ansvarshavende)

Henrik Hess og Britta S. Jørgensen

Indlæg sendes eller mailes til:

Jette Kammer Jensen

Tranehusene 96, 2620, Albertslund

Tlf.: 43 64 54 94

e-mail: kammerjensen@webspeed.dk

Deadline - se kalenderen bagest i bladet

S-posten tilgår medlemmerne, Folkebibliotekerne,

ABA, Albertslund Posten m.fl.

S-posten findes på hjemmesiden

www.x-ved-a.dk.

Leveringsproblemer - kontakt: Aage

Jensen, tlf.. 43 62 24 74

Lay-out: Britta S. Jørgensen

Britta.Schneider.Joergensen@skolekom.dk

Korrektur: Henrik Hess

mail: Greve.Hess@webspeed.dk

Navn:

Adresse:

Postnr.:

E-mail:

Ønsker nedsat

kontingent

Indhold:

S-posten

Redaktion og bladets indhold ..... side 2

Budget 2011................................. side 3

Generalforsamling ....................... side 5

Brev fra Susanne.......................... side 6

Foreningernes dag........................ side 7

Ondt i livet................................... side 8

Politiske kommentarer fra

Mogens Lykketoft........................ side 11

Besparelser/udvidelser................. side 13

Hørt fra sidelinjen........................ side 15

Vi har brug for din hjælp ............ side 18

Tur til Herstedøster landsby......... side 20

Regnvandsbassiner ...................... side 22

Møde for nye medlemmer ........... side 24

Møde i børnepolitisk gruppe........ side 25

Jeg vil gerne være medlem af Socialdemokratiet

By: Tlf.:

På grund af at være fyldt 60 år

Dato: / 2010 Underskrift:

Vi bygger

fremtidens samfund

– og vi bygger

hele tiden om.

Sendes til: Socialdemokraterne i Albertslund, v/ Else Boel, Stjernens Kvt. 5 C, 2620 Albertslund


S-posten

Af borgmester Steen Christiansen.

De hårde facts

1. VK-regeringen og DF

genopretningspakken –

nulvækst de næste 3 år.

Historisk!

2. I juni indgik regeringen

og Kommunernes landsforening

aftale om kommunernes

økonomi for

2011. Her vedgår regeringen

sig et klart ansvar

for rammerne for

kommunernes økonomi.

Det nye i situationen er,

at et flertal i folketinget

vedtager den økonomiske

ramme, inden regeringen

har forhandlet

med kommunerne.

3. Albertslund kommune er

derfor sammen med landets

øvrige kommuner

ude i en bunden opgave,

når det drejer sig om

budgettet for 2011.

4. Skattestop

5. Demografisk udvikling –

i Albertslund får vi flere

ældre og færre børn de

næste 10 år

6. I løbet af 10 år falder

antallet af elever i folke-

Budget 2011

Side 3

skolen med 400 – i

næstkommende 4 år

med 300

7. Gruppen af +75-årige

stiger fra 1052 til 1600 i

2015. Derfor skal vi have

45 plejehjemspladser

mere i 2013.

8. Udgifterne til børn og

voksne med særlige behov

fortsætter med at

stige.

9. Albertslunds særlige udfordring:

byens fornyelse

– kommunens bygninger

og vores boligområder.

De meget små glæder

1. Derfor kan vi også glæde

os over, at Albertslund

har et lidt bedre

udgangspunkt ved indgangen

til budgettet end

nogle af vores nabokommuner.

2. Fået 27 mill. kr. fra puljen

til vanskeligt stillede

kommuner

3. På en række områder

har vi et højt serviceniveau,

når det gælder

børn, ældre og kultur.


Side 4

Noget – møg - møg

Budgettet for 2010 blev kaldt

noget møg – budgettet for

2011 kan man rolig kalde noget

møg - møg.

Særdeles anstrengt likviditet –

Vi løber tør for likviditet i midten

af 2011.

Det forelagte budget viser, at vi

skal hive 131 mill. kr. op af

kassen.

Når man justerer for det særlige

tilskud på 27 mill. kr. og reducerer

anlægsbudgettet til

små 45 mill. kr., så er trækket

på 63 mill kr. og stigende i

2012.

Vi har vedtaget en økonomisk

strategi, der har som et af hovedmålene,

at der er et overskud

på den strukturelle driftsbalance

på 60 mill. kr. Det er

også et svar på vores alvorlige

likviditetssituation. Vi kan ikke

bringe Albertslund Kommunens

økonomi i balance i 2011 – ambitionen

er at vi er i mål med

udgangen af 2012.

Når situationen er, som den er,

med så omfattende et besparelseskatalog

i foråret – siden hen

suppleret med flere analyser og

forslag blandt andet om indskoling,

klubber og dagtilbud, så

går man ikkeind i budgetforhandlingerne

med den store

S-posten

lyst, men omvendt er der også

nogle af forslagene, som der er

et fremtidsperspektiv i og som

sikrer den vigtige kerneydelse:

En ordentlig hverdag for Albertslunderne

– nænsom

ved det der gør en forskel i

Albertslund

- vil være vores pejlemærker i

budgetforhandlingerne.

Er der en løsning?

Når budgettet er færdigforhandlet

– med udgangspunkt i

besparelseskataloget fra foråret

- vil budgettet indeholde en

kombination af strukturændringer

på børneområdet, besparelser

på alle områder og takstforhøjelser.

Borgerne vil mærke det – og

vores ansatte vil mærke det.

Nogle vil miste deres job.

Det er en alvorlig situation. Det

ved jeg fra de første forhandlinger

med partierne, at alle er

klar over.

Og med det udgangspunkt vil

socialdemokraterne arbejde på

en bred budgetaftale, der skaber

grundlaget for en bæredygtig

økonomi, så den giver os

råderum til det vi allerhelst vil:

At sætte mål og retning for

fremtidens Albertslund sammen

med Albertslunderne.


S-posten

Dagsorden

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag d. 25. oktober 2010

kl. 19.30

i Rådhusets Kantine

1) Valg af dirigent

2) Godkendelse af dagsorden

3) Valg af referent

4) Valg af stemmetællere

5) Beretninger

a) Landspolitisk v/ Mogens Lykketoft

b) Regionspolitisk v/ Lars Gaardhøj

c) Organisatorisk v/ Majbritt Brander

7) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før

generalforsamlingen).

8) Valg af:

a) 8 Kreds- og regionsrepræsentanter:

På valg er:

Jørgen Lind

Jette Blom-Jensen

Lars Toft Simonsen

Elisabeth Bentzen

Bergitte Pedersen

Per Gustafsson

Steen Poulsen

Leif Neergaard

b) 3 suppleanter for disse

9) Eventuelt

Medbring termokaffe/te og krus

Side 5


Side 6

Kære partifæller

S-posten

På bestyrelsesmødet mandag d. 20. september valgte

jeg, primært på grund af personlige årsager, at trække

mig som formand for partiforeningen.

På bestyrelsesmødet valgte bestyrelsen at konstituere

Majbritt Brander som formand og Claus Heje som næstformand

indtil generalforsamlingen i april, hvor der er

valg. Jeg fortsætter som suppleant i bestyrelsen.

Jeg håber, at I alle vil bakke op om Majbritt og Claus

som henholdsvis konstitueret formand og næstformand i

foreningen.

Det har været en spændende opgave at sidde bag roret

i foreningen, men på nuværende tidspunkt er det det

rigtige for mig at give opgaven videre. Jeg vil dog stadig

lægge mine kræfter i partiet – for kun et stærkt Socialdemokrati

kan sikre et stærkt og samlet Albertslund.

På gensyn!

Bedste hilsner

Susanne Kassentoft Baudier


S-posten

Foreningernes dag

28. august

Side 7


Side 8

Af Flemming Jørgensen

Tovholder for Sus-A gruppen

Mange albertslundere har desværre

ondt i livet. De kan have

en sindslidelse som skizofreni

eller have en svær depression.

For en del sindslidende er der

også problemer med alkohol

eller stoffer.

Sundheds- og Socialpolitisk Arbejdsgruppe

(SUS-A) har på

flere møder drøftet forholdene

for de sindslidende her i Albertslund.

Kommunens mål og tilbud

Kommunen har en målsætning

om at sikre de psykisk syge en

meningsfuld tilværelse, så vidt

muligt i eget hjem, samtidig

med at retten til at være anderledes

bevares. Der lægges

vægt på, at alle har mulighed

for at komme sig.

Til at hjælpe de sindslidende

har kommunen et socialpsykiatrisk

team med psykiatrikoordinator,

støtte-kontaktpersoner,

bostøttemedarbejdere og klubmedarbejdere.

Ondt i livet

S-posten

Klub Albert er et værested for

sindslidende med høj grad af

brugerstyring. Ideen med Klub

Albert er at modvirke ensomhed

og skabe et rum, hvor man

kan være sig selv, danne netværk,

lave noget socialt og udvikle

egne evner og ressourcer.

Udgangspunktet for de aktiviteter,

der foregår i Klub Albert er

brugernes interesser.

I Tryghedsbasen Apollo kan

psykisk syge mødes til en kop

kaffe og en god snak. Sputnik

er et brugerstyret værested for

psykisk syge i bydelen Hyldespjældet.

Støtte-kontaktpersoner

SUS-A fik på sit seneste møde

en orientering fra Nils Jensen

om kommunens arbejde med

sindslidende. Det gav anledning

til en intens diskussion og nogle

ønsker for fremtiden. Men først

orienteringen:

Støttekontaktpersonens opgaver

varierer fra borger til borger.

Det er socialpædagogisk


S-posten

arbejde, som fx kan være støtte

til at klare dagligdags opgaver

som rengøring, indkøb, oprydning

etc. Forskellen fra

hjemmehjælpen er, at støttekontaktpersonen

ikke bare udfører

arbejdet, men hjælper

med at motivere, laver en plan

for arbejdet og godt kan hjælpe

til. Hjælpen kan også være at

gå med borgeren til møder i

kommunen, egen læge, psykiater,

etc.

En stor del er relationsarbejde,

da mange borgere med psykiske

lidelser ofte oplever stor

ensomhed, og måske angst i

sociale sammenhænge. Det kan

være træning at gå på café

sammen eller følges ned til

Klub Albert. Mange snakker bare

og drikker en kop kaffe sammen.

Nogle gange er støttekontaktpersonen

den eneste

kontakt til omverdenen. Kommunen

bruger ligeledes Sinds

besøgsvenner ved stor ensomhed.

Med nogle borgere, især

yngre, arbejdes der mere målrettet

recovery-orienteret med

støtte til at blive selvhjulpne

igen. Generelt er det ressource-

Side 9

fremmende støtte i dagligdagen.

Socialpsykiatrisk Team samarbejder

med Jobcentret om aktivering,

jobtræning, praktik,

skoleforløb og revalideringsforløb.

Ofte deltager støttekontaktpersonen

i møder med

sagsbehandler eller psykiatrikoordinator.

Kommunen sikrer sig

altid, at nye borgere har et forsørgelsesgrundlag

og hjælper

til, at de får en visitationssamtale

hurtigst muligt.

Ca. hver 3. måned har teamet

og Distrikt Psykiatrisk Center

(DPC) et samarbejdsmøde. Her

diskuteres fælles borgere. DPC

har behandlingsdelen (medicin,

samtaler) og socialpsykiatrien

den støttende og socialpædagogiske

del. Der samarbejdes også

omkring vurderinger af indstillinger

til bosteder etc. Samarbejdet

foregår også med

Nordvang, Opus og Kriminalforsorgen

(behandlingsdomme) og

eksterne konsulenter, som laver

støtte-kontakt arbejde for

kommunen. Ofte indkaldes til

netværksmøder, hvor alle sam-


Side 10

arbejdspartnere er indkaldt, så

der kan opnås det mest samlende

billede af borgerens situation.

Støtte-kontaktpersonerne har

en meget forskellig baggrund.

En del af dem er social- og

sundhedsassistenter, pædagoger,

en er tidligere plejer, en er

tidligere hjemmehjælper, en HK

uddannet, en har arbejdet med

mink, to er ergoterapeuter, en

er i tilskudsjob. En nu pensioneret

medarbejder var socialrådgiver.

Kommunen tilstræber

at ansætte folk med en sundhedsfaglig

eller pædagogisk

baggrund. Deres personlige tilgang

til mennesker med psykiske

problemstillinger vægtes

ligeledes højt.

Hvad mener vi?

SUS-A havde en lang og livlig

debat på grundlag af ovenstående

orientering. Her refereres

hovedsynspunkterne:

Det er vigtigt at sikre sammenhæng

i behandlingen, og støtte-kontaktpersonerne

skal derfor

så vidt muligt have en relevant

uddannelse, så de kan

medvirke i behandlingen og

S-posten

være opmærksomme på behov

for behandling. Derudover skal

de naturligvis fortsat hjælpe

med at få klienternes hverdag

til at hænge sammen, som beskrevet

ovenfor.

Der savnes engagement. Det

faglige niveau er ikke i orden.

Der gøres for lidt for at få borgerne

i gang. Der mangler ordentlige

og relevante tilbud om

aktivering.

Der blev peget på det nyttige i

at udveksle erfaringer og at

samarbejde med andre kommuner.

Næste møde

SUS-A mødes næste gang

den 26. oktober kl. 19.00 i

Godthåbsparkens beboerhus.

Mødets tema bliver samarbejdet

mellem hospital, praktiserende

læger og kommune i

forbindelse med udskrivning af

patienter.

Hvis du vil deltage i SUS-As arbejde

kan du kontakte mig pr.

mail eller telefon.

Flemming Jørgensen

fjalb@net.dialog.dk

43420164


S-posten

Side 11

Politiske kommentarer fra Mogens Lykketoft

Enden på BTs og Venstres

hetz

Nu kan vi få lov at diskutere

politik igen!

Det var befriende at få fastslået,

at familien Thorning-

Schmidt/ Kinnock i alle henseender

har betalt skat efter reglerne.

Det er vi mange, der hele

tiden har været overbevist

om. Men BT fik jo op til sommerferien

startet en hetz med

forkerte påstande om det modsatte,

og det bredte sig som en

'krise'ud over hele mediefladen.

Hvad står tilbage efter at SKAT

har svaret fuldstændig entydigt

at alt er ok? Tilbage står et

indtryk af, at der er folk i Venstres

sekretariat for beskidte

tricks, der har brygget en historie,

som BT med bemærkelsesværdig

iver har fulgt op hen

over sommeren.

Eksperter, der sagde, at det var

et vildspor, blev undertrykt i

avisen. Men såkaldte eksperter

med partibog i Venstre blev

brugt til citater, der kunne gryden

i kog om muligt skattefusk.

Det har været meget ubehageligt

at opleve. Og man må

frygte, at forsøgene på karaktermord

vil fortsætte i samme

skure. Det var meget sigende,

at Venstres Peter Christensen

ikke kunne stoppe med at hetze,

selv om hans historie var

erklæret død. Heldigvis er

manden så usympatisk at høre

og se på, at det formentlig skader

hans eget parti mest, at

han toner frem i fjernsynet.


Side 12

Regeringens økonomiske

plan er kollapset

Finansminister Claus Hjort har

en plan. En plan om at spare

Danmark igennem krisen.

Men danske kommuner kan

umuligt overholde de massive

sparekrav, som regeringen har

sat dem overfor.

Med den såkaldte

”genopretningspakke”, har regeringen

krævet nul-vækst i

kommunerne allerede fra i år.

Men kommunerne kan umuligt

leve op til kravet i en tid med

bl.a. flere ældre og voksende

udgifter til det sociale område.

Hele 32 kommuner netop

har søgt tilladelse om at sætte

skatten op med i alt 1,2 mia.

kr. Og det ved vi, at det ikke

får lov til!

Forudsætningerne for genopretningspakken

er dermed slået i

stykker, og regeringens økonomiske

plan har vist sig at være

uholdbar. Det har vi i månedsvis

sagt finansminister Claus

Hjort i- men lytte, det ville han

selvfølgelig ikke. Nu hiver vi

ham i samråd for at få rede på,

hvad den rådvilde mand vil gøre

i den nye situation.

Uvildig undersøgelse er nødvendig

Sagen er ikke ny, men desværre

dukker der gang på gang

S-posten

nye triste oplysninger op, og

gang på gang afviser regeringen

at gøre noget. Jeg taler naturligvis

om den påståede tortur

og mishandling som afghanske

fanger skulle have været

udsat for, efter at Danmark i

2002 udleverede dem til amerikanerne.

Og ligesom sagen har kørt alt

for længe, så har Socialdemokraterne

også alt for længe råbt

på en uvildig undersøgelse. Og

med de seneste oplysninger,

hvor der tilsyneladende er dukket

nye problematiske billeder

op, er behovet for en sådan

uvildig undersøgelse absolut

ikke blevet mindre nødvendig.

Regeringen bør lægge alt frem

og sikre en uvildig undersøgelse

– det kan kun gå for langsomt.

Op og ned i kritikken af

Frankrig

Kritikken af Frankrig har de seneste

dage været massiv. Den

franske håndtering af romaer,


S-posten

hvor man har ryddet flere roma-lejre,

udvist mere end 900

romaer, og bedt fransk politi

om i særdeleshed at gå efter

romaerne, har gjort Frankrig

upopulær i det europæiske

landskab.

Europaparlamentet har vedtaget

stærk kritik af de franske

aktioner, FN har kaldt handlingerne

for ”racistiske” og EUkommissionen

har varslet sagsanlæg

mod Frankrig.

EU-parlamentets kritik af de

franske handlinger er rimelig.

Romaer skal selvfølgelig be-

Side 13

handles på lige fod med alle

andre. Masseudvisninger, som

dem vi har set i Frankrig, skal

vi tage kraftigt afstand fra, og

eventuelle udvisninger - for eksempel

på grund af kriminalitet

- skal overholde de grundlæggende

regler om individuel behandling.

Det handler om fundamentale

værdier og menneskeret,

og det handler om respekten

for de europæiske love.

Og netop i forhold til EU’s

regler, har kommissionen både

ret og pligt til at undersøge,

hvorvidt medlemslandene overholder

EU's regler.

Besparelser / Udvidelser - Udvikling i Psykiatrien

Budget 2011 i Region Hovedstaden

Af Hanne Andersen

Medlem af regionsrådet

For at overholde aftalen med

regeringen skal Region Hovedstaden

spare i alt 400 mio. i

2011, Psykiatriens andel af dette

er 56 mio. og Socialdemokraterne

i Region Hovedstaden

ser det som en stor styrke at

næsten alle partier i Regionsrådet

står bag budgetaftalen, når

der skal træffes så store beslutninger,

det er godt at der er

enighed om målet, i henhold til

gennemførelsen af Psykiatriplan

2007 - 2012.

Partierne er enige om at følge

indstillingen fra forvaltningen

omkring besparelserne.

Læs om besparelserne på

www.regionh.dk


Side 14

50 % af alle langtidsindlagte

mennesker med sindslidelser

har også en eller anden form

for misbrug.

Disse patienter skal kunne

håndteres på alle psykiatriske

centre, det kræver meget af

medarbejderne. Derfor afsættes

der midler til faglig udvikling

af medarbejderne, med det

klare mål at minimere tvang og

bedre medicinhåndtering overfor

disse patienter.

I den forbindelse lægges der op

til mere forskning på området

samt oprettelse at nyt kompetencecenter,

på dette meget

vigtige område.

I aftalen nævnes en Følge-hjem

ordning i stil med den som bliver

nævnt i planen for Den ældre

medicinske, så hjemkomsten

til egen bolig bliver så tryg

som mulig, så genindlæggelser

undgås så borgeren ikke bliver

en såkaldt svingdørspatient,

fordi ikke alt er forstået i forbindelse

med udskrivningen.

I Psykiatriplan 2007 står: at

mennesker med sindslidelser

skal have den nødvendige, men

samtidig mindst indgribende

hjælp, så de kan leve en så

normal tilværelse som muligt.

For nogle sindslidende er der

behov for specialiserede tilbud.

S-posten

For alle mennesker med sindslidelser

er det vigtigt med hurtig

hjælp, når behovet er der. Vigtigt

så hurtigt som muligt finde

ud af, hvad der er galt, hvad

kan der gøres, hvilken behandling

er nødvendig, hvordan

kommer vi videre? Altså hurtig

udredning, en hurtig indsats.

For de mennesker, der har behov

for indlæggelse, skal der,

ud over alt det andet, ske indlæggelse

på enestue.

I Budgetforslaget 2011 – 14

afsættes der kr. 328 mio. til

bedringer af de fysiske rammer

i psykiatrien.

Udvidelse af Psykiatrisk Center i

Ballerup, så også de mennesker

der bliver behandlet for deres

sindslidelse i Gentofte, på sigt

får lige så gode rammer, her,

selv om Hørsholm-projektet

opgives.

På de Psykiatriske Centre i Region

Hovedstaden, som endnu

ikke har enestuer, skal der gøres

en stor og hurtig indsats på

dette område, så alle mennesker

med sindslidelser får samme

muligheder for behandling i

hele Region Hovedstaden..

Budgettet vedtages endeligt

den 21. september 2010.


S-posten

Af Bent Jensen

Den lille ændring i overskriften

skal antyde, at min stemningsrapport

kan være forvrænget,

fordi jeg ikke hørte alle kloge

ord trods fuldt opskruet høreapparat.

Der er mange mumlere

i sognerådet, og Kommunalbestyrelsessalensforstærkeranlæg

kan ikke kompensere for

alle deres unoder.

Soloy og Lars Toft bør holde et

kursus for de øvrige i, hvordan

man når ud til tilhørerne. De

går begge fint igennem - også

uden høreapparat.

Jeg havnede på sidelinjen som

17. reservereferent, da Jette

dagen før mødet sad nedtrykt

ved middagsbordet: Jeg kan

ikke finde en afløser til i morgen

– alle muligheder er udtømt.

Og pludselig hørte jeg

mig til min forfærdelse sige:

Den klarer jeg, skat.

Da jeg prøvede at forberede

mig lidt ved at gennemgå dagsordenen

med 44 punkter og

alenlange bilag, følte jeg, at jeg

var blevet Sorteper. Den følelse

havde jeg stadig, da jeg i god

tid fandt på plads på tilhørerrækkerne.

Hørt fra sidelinjen

Side 15

Men lige før mødestart åndede

jeg lettet op, for pludselig myldrede

det ind med mennesker i

pink T-shirts med Sorteper logo

på ryggen. Ja – selvfølgelig –

Surprise! Surprise!, tænkte jeg

et kort sekund. Men nej.

Det var pædagoger som ville

opfordre kommunalbestyrelsen

til ikke at lade Sorteper ende

hos børn og unge, når Budget

2011 skulle vedtages. Derfor fik

Steen i spørgetiden overrakt et

stort spil Sorteper, og kommunalbestyrelsesmedlemmerne

fik

en rapport som skulle vise, at

det er dyrt at spare på børn og

unge.

Man ville i øvrigt gerne have

forklaret sammenhængen mellem

kommunens børnepolitik

og det at fyre uddannede pædagoger

og lukke klubber. Det

hænger ikke sammen. Det er

de økonomiske realiteter… svarede

Steen.


Side 16

Steen kunne i øvrigt oplyse repræsentanter

for Hyldagerskolen,

at de snart fik svar på et

brev, som de havde sendt for

længe siden. Han henviste til

den overordnede begrundelse

for sammenlægningen med

Vridsløselille skole og kom med

en uddybning, som jeg desværre

ikke kunne høre.

Budget 2011

Det store og mest tidsforbrugene

nummer på dagsordenen var

1. behandlingen af Budget 2011

og budgetoverslag 2012-2014.

Hvis budget 2010 er et Møgbudget

er Budget 2011 et Møg-

Møg-budget, sagde Steen og

udtrykte håb om en bred aftale.

SF ville heller ikke betegne

Budget 2011 som et ønskescenarie

men anerkender spændetrøjen,

som regeringens politik

har medført. SF vil arbejde på

at få et fornuftigt forlig strikket

sammen, man vil se på mulighederne

for at formindske besparelsernes

størrelse. SF er

klar til sammen med S at sætte

gang i hjulene (den gav selvfølgelig

bifald fra tilhørerne), men

indtil det bliver muligt må vi

leve med besparelser.

DF vil gå positivt til forhandlingerne

men forventer at få noget

til gengæld (hvor er det nu,

S-posten

jeg har hørt den før?) Og noget

til gengæld lød til at være Miljø

og Økologi (besparelser med

mening) Kultur og Administration,

Teknik og nybyggeri. Og så

var Soloy nervøs for at Albertslund

Syd blev slagtet. Han må

have lært af Løkke.

K var bekymrede for, om likviditeten

kunne blive så presset,

at vi bliver sat under administration

og vil derfor lægge ryg

til store besparelser på lønninger,

administration, integration,

kultur (biografer). K vil sørme

også gerne med i forlig – indrømmelser

på disse prioriteter.

Lindhardt roste i øvrigt Finn

Åberg fra hans evner til at skabe

forlig.

V er også positive mht. at deltage

i et bredt forlig – mod indrømmelser

forstås. Her er det

også administration, kultur og

miljø, som bør holde for, man

drømte også om, at sponsoreringer

kunne hjælpe. Palmund

mener, at likviditeten er i orden

og roste Steen for mod og vilje.

Ø vil ikke være med til at barbere

velfærden, så den passer i

de borgerliges kram. Helge Bo

Jensen vil spare på anlæg i stedet

for på børn, udskyde planer

(for udvidelser), bruge færre

konsulenter, indføre P-afgifter,

inddrive skatter fra virksomheder,

melde Albertslund ud af


S-posten

Kommunernes Landsforening.

Ø vil deltage i budgetforhandlingerne,

men vil ikke afvikle.

Lars Toft var glad for de positive

tilsagn bordet rundt. Samlet

er det en svær opgave, og der

skal træffes en del upopulære

beslut- ninger.

Steen vil godt se på administrationen,

men den skal være bæredygtig.

Niels Jensen gav regeringen

skylden for, at det er svært at

spare på administrationen. Han

vil af med skattelettelser og

efterløn, det er det vist svært

at træffe beslutning om i en

kommunalbestyrelse!

Efter at partierne endnu engang

havde fremhævet deres egne

prioriteringer og peget på de

andres utilstrækkelighed takkede

Steen for debat og tilsagn

om medvirken og forkyndte 10

minutters pause.

Side 17

Integration

Næste punkt af de 42 resterende

var redegørelsen Albertslund

kommune Integrationsindsats

2010.

Det er et monster på 100 sider

med et væld af statistik, som

min hjerne ikke er tilstrækkelig

syg til at interessere sig for. Jeg

forstod lidt Henning Lindhardt,

som ville glæde sig, hvis han

kun skulle sidde med rapporten

hvert 3. år i stedet for hvert

andet, men det fik han ikke

flertal for. Lindhardt ønskede i

øvrigt, at man ville betragte

flere som Albertslundere i stedet

for indvandrere o.l.

Lars Toft var enig og foreslog

titlen ændret til: indsats for visse

borgere.

Rapporten blev godkendt med

16 stemmer for. DF undlod at

stemme, vistnok fordi der ikke

var noget om kriminalitet i rapporten.

Tandreguleringsklinik

Forslaget om fælles tandregulering

mellem Albertslund, Brøndby,

Hvidovre, Ishøj, Tårnby og

Vallensbæk (Glostrup har meldt

sig ud) blev vedtaget med

stemmer fra S og O, Ø stemte

imod og SF, V og K undlod. SF

mener at det koster for meget

for Albertslund, vil hellere have,

at man alene har et personalemæssigt

samarbejde.


Side 18

Meget andet…

Meget andet blev vedtaget

uden de store sværdslag eksempelvis:

· Økogrønt – et aktiveringsprojekt

– nedlægges,

det er simpelthen

for dyrt i forhold til andre

aktiveringsprojekter.

Men Dyregården kompenseres

dog for den

manglede huslejeindtægt

· De nye sammenlagte

daginstitutioner fik navene:

Børnehuset

Sydstjernen (i Syd),

Børnehuset Toftekær (i

midt) og Børnehuset

Ved Vejen (i Nord), og

de samme institutioner

S-posten

fik også bevilling til indkøb

af inventar.

· Institutionerne Lyngen

og Blokland skal samles

til én institution, og det

blev tiltrådt, at der anvendes

midler til ombygninger.

· Ny lokalplan for Albertslund

Centrum – vest –

bliver sendt i høring

· Handleplan for cykelstrategien,

hvor jeg med

glæde kan læse, at der

skal oprettes flere cykelparkeringer

ved stationen

– DSB er med i finansieringen.

Jeg havde højtideligt aftalt minimumsomfanget

med Jette –

og det blev så lidt mere end

som så.

Vi har brug for din hjælp!

Har du tid og lyst til at give en hånd med for at få en ny

regering?

Vi har brug for hjælp med:

- lave plakater klar

- sætte plakater op

- dele foldere ud

- dør til dør

- assistent dør til dør

- torvearrangementer


S-posten

Side 19

Lave plakater: Over nogle dage sammen med Albertslund og Høje Tåstrup

partiforening, klistre plakater(1200 stk) med Mogens Lykketoft og A

klar til valget. Du kan deltage 1 time eller mere alt efter hvad du har tid og

energi til.

Sætte plakater op: Når valget udmeldes skal vi rykke ud alle mand/

kvinder med biler, trailere og sætte plakater op, hvor det efter en plan er

udvalgt.

Dør til dør: 1

Assistent dør til dør: 2

Det foregår på følgende måde. Vi går to og to.

1: ringer på, taler med beboer/borger, afleverer evt. rose, folder og budskabet.

2: holder foldere evt. rose og er synlig til stede.

1: er oftest en folketingskandidat, en borgmester, et byrådsmedlem, et

bestyrelsesmedlem eller det kan også være dig, hvis du har mod på dette

efter en tur som 2ér, hvis vi er nok.

Dele foldere ud: Lave husstandsomdeling evt. dele ud til alle husstande i

et område, dele ud til dem, der besøger dig,l ægge nogle der, hvor du

kommer (job, klub, fritidsaktivitet o.a.) og/eller til din nabo.

Torvearrangement: Komme og være en af os der står på Torvet og taler

med borgerne, deler en folder, rose eller andet ud. Hjælpe med at gøre

klar og pakke sammen igen.

Har du tid og lyst til at hjælpe?

Vi har brug for dig

Send en ”Jeg vil gerne hjælpe” mail til majbritt.brander@skolekom.dk eller

skriv på facebook til Majbritt Brander og der vil blive sendt en tilmeldingsliste

til dig.

Derefter vil du få en mail hver gang vi har brug for hjælp

til den aktivitet hvor du kan og vil bidrage, hvis du har tid

på det angivne tidspunkt.

Med ønske om hjælp til at få en ny regering

Bestyrelsen

Majbritt Brander


Side 20

Tur til Herstedøster landsby

S-posten

D. 7. september samledes en lille flok for at gå rundt i

Herstedøster landsby sammen med Ib Berg fra lokalhistorisk

samling.

Det blev en rigtig dejlig tur. Ib har selv tilbragt alle sine

barndoms somre i landsbyen, og havde sjove anekdoter

om mange af landsbyens indbyggere. Aftenen sluttede i

Cafe Bagatel, hvor Mogens Haar havde dækket op med

kaffe og kage.


S-posten

Her boede socialdemokratiets 1. formand

Anders Andersen i 1907

Side 21


Side 22

Den globale temperaturstigning er

et faktum, som vi alle skal forholde

os til. Meteorologerne regner med

en stigning i den årlige middeltemperatur

på 0,7-4,6° C. En stigning i

vinternedbøren vil være på 120-

140% af den nuværende nedbør.

Der vil komme flere perioder med

meget kraftig nedbør, især om efteråret.

Størrelsen af den kraftigste

dagnedbør stiger med 20% eller

mere.

Det medfører en ekstra belastning

af det eksisterende afløbssystem,

fra fx veje og parkeringspladser og

andre befæstede områder. Etablering

af nye rør er yderst bekostelig,

men det vil være nødvendigt, hvis

man vil undgå oversvømmelser af

lavtliggende boligområder, da det

gamle afløbssystem ikke kan tage

den øgede nedbør, som vi vil få

pga. den globale opvarmning.

Der er dog også andre og mere

naturlige metoder til at aflaste afløbssystemet.

For det første kan

man udskifte befæstede områder

som parkeringspladser med SFsten

med hul i, i stedet for asfalt.

Hvor området tillader det, kan man

lade vandet løbe i sivbrønde, inden

Regnvandsbassiner

det løber i kloaksystemet.

S-posten

Ved at plante træer og buske i stedet

for græsplæner, vil man forsinke

regnvandet til afløbssystemet.

Træer og buske kan tilbageholde

store mængder af vand. Endelig

kan man oprette regnvandsbassiner,

som er kunstige lavvandede

søer. Hvis man kombinerer disse

alternative muligheder, er man i

stand til at imødegå den øgede

nedbør, som vil komme pga af den

globale opvarmning.

Regnvandsbassiner kan udføres så

de både kan virke som opsamling

af regnvand og som rekreativt område

til glæde for naturen, dyrene

og beboerne.

I Albertslund er der en del regnvandsbassiner

og ved en fornuftig

pleje af området omkring regnvandsbassinerne,

er der i årenes

løb kommet orchideer, faktisk er

der orchideer ved 4 af regnvandsbassinerne

fordelt på 2 arter, kødet

og plettet gøgeurt. I 2009 blev der

optalt i alt 46 planter ved de 4

regnvandsbassiner. Udover orchideer

ses grenet pindsvineknop, Gul

Iris, smalbladet Dunhammer og


S-posten

mange mange flere. I de træbeplantede

områder omkring regnvandsbassinerne

Skovhullæbe.

ses Orchideen

På faunasiden ses i søen Gråænder,

Troldænder, taffelænder, blishøne,

grønbenet rørhøne, svaner

og fiskehejre. Til tider kommer

fjordternen på besøg for at fiske

og/eller fodre sin unge.

Insektfaunaen er også rig, flere

arter af sommerfugle, humlebier

ses, en hel del forskellige guldsmede

og vandnymfer ses samt et rigt

udbud af biller. Er man heldig kan

man se gravhvepse og sabelhvepsen

(se www.netbiologen.dk). Alt i

alt byder regnvandsbassinerne på

en rig flora og fauna til glæde for

beboerne.

Side 23

Regnvandsbassinerne er med til at

øge biodiversiteten i områderne og

samtidig aflaster de afløbssystemet

og virker som en buffer, så

boligområder ikke oversvømmes.

Regnvandsbassinerne skal dog udformes

korrekt, her er lidt gode

råd:

Regnvandsbassinerne skal ikke

være firkantede et cirkelrunde, de

bør udformes mere elipseformede

med indbugtninger hist og her. Der

skal ikke være høje skåninger ned

til regnvandsbassinet, men områder

skal skråne let ned mod bassinet.

Et større område må gerne

være meget lavvandet. Dette øger

muligheden for frøer i bassinerne,

da rovfiskene ikke kan komme ind

og æde haletudserne.

En mindre område bør være oversvømmet

i regntiden og tør resten

af året.

Selve bassinet bør have følgende

dimensioner med hensyn til til- og

afløb:

Regnvandsbassin skal således have

en udformning som en lavvandet

sø i tørvejr, mens vandstanden

stiger under regn. Vandspejlet skal

kunne variere fra ca. 0,8 m i tørvejr

til ca. 2,5 m under regnvejr.

Det er vigtigt at søerne indpasses i

det omgivne terræn, samt at de

udformes med affladede skrånin-


Side 24

ger med et fald på 1:6, således at

børn kan lege ved vandet, uden at

der er fare for at falde i vandet og

skulle de falde i det lave vand ved

kanten, så kan de nemt komme

op.

Er det muligt så kan man etablere

et vandløb i forbindelse med regnvandsbassinet.

Et vandløb skaber

liv og lyd i omgivelserne. Når vandløb

bliver en del af det synlige

regnvands-system, kan der skabes

forbindelse mellem åbne vandflader,

hvor regnvand gennemstrømmer.

Vandløb kan fungere som ledetråd

mellem bebo-elsesområder,

og kan danne spor i landskabet til

naturområder udenfor.

Plejning af området skal være

nænsom. Lad normalt selv planterne

om at indfinde sig. Lad et områ-

S-posten

de nær brinken kun blive slået en

gang pr. år og klip et område lidt

længere væk to-tre gang pr. år,

dog ikke en tæt klipning. Lad et

område gro lidt til og frigør et par

andre områder, hvor man kan

komme ned til vandet uden besvær

og hvor andefugle kan komme ind

til bredden.

Lad buske og træer vokse i busketter.

Lad indre grene og blade liggende,

så de kan give ly for fx

pindsvin og være til gavn for insekter

og svampe.

Et regnvandsbassin kan byde på

lige så mange oplevelser, so en

naturlig sø og samtidig tjener det

et praktisk formål, at opsamle

overskydende vand og virke so en

buffer.

Biolog

Lars A. Clark

Møde for nye medlemmer

Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00

Birkelundgård

På mødet vil borgmesteren, partiformanden, bestyrelsen og repræsentanter for

partiets forskellige arbejdsgrupper fortælle dig om partiforeningens arbejde.

Af hensyn til indkøb, vil vi bede dig om at kontakte formanden (se telefonnummer/mail

på sidste side)

Mange hilsener Bestyrelsen


S-posten

Der er møde i Børnepolitisk gruppe

Torsdag den 6 oktober kl. 19.30

Sted: Herstedøster Skole

Dagsorden:

1. Besparelseskataloget – debat.

2. Fastsættelse af dato, sted og indhold for det næste møde

3. Eventuelt

Alle er velkomne til at møde frem og deltage.

Venlig hilsen

Steen Poulsen, Rytterhusene 50

tlf. 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

ARBEJDSGRUPPER

Børnepolitisk gruppe:

Steen Poulsen, Rytterhusene 50, 43 64 65 94

E-mail: sp@dcl.dk

Miljøpolitisk gruppe

Per Scheye, Lodager 32, 43 62 70 06

E-mail: prs@webspeed.dk

IT-koordinator

(Hjemmeside)

Jan Kristensen, Elefantens Kvt. 5 D, 43 62 88 17

E-mail: vang@image.dk

Sundheds– og socialpolitisk gruppe - SUS-A

Flemming Jørgensen, Snebærhaven 48, 43 42 01 64

E-mail: Fjalb@net.dialog.dk

Side 25


Side 26

KALENDER:

Oktober

2. Sildemøde, Foyeren, 11-13

6. Børnepolitisk gruppe, Herstedøster skole, kl. 19.30

9. Kampagne på Torvet, kl. 11-14,

11. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

12. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18

25. Deadline for S-Posten

25 Generalforsamling, Rådhusets kantine, kl. 19.30

26 Sus-A møde, Skyttehusene 64, kl. 19.00

27. Medlemsmøde for nye medlemmer. Birkelundgård, kl. 19.00

2. November S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

November

6. Sildemøde, Foyeren, 11-13

9. Kommunalbestyrelsesmøde, kl. 18

15. Bestyrelsesmøde, Birkelundgård, kl. 19.30

15. Deadline for S-Posten

23. S-posten udsendes, Birkelundgård kl. 17.30

S-posten


S-posten

Kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Borgmester,

Økonomiudvalg (F)

Teknisk udvalg (F)

Miljø- og planudvalg

Miljø- og planudvalg

Børneudvalg

Folkeoplysn.udvalg (F)

Kulturudvalg

Socialudvalg

Børneudvalg (F),

Økonomiudvalg

Arbm.udvalg

Børne- ungeudvalg (F)

Tekn. udvalg,

Økonomiudvalg,

Arbm.udvalg

Miljø– og planudvalg

Socialudvalg (F),

Teknisk udvalg

Arbm.udvalg

Arbm. udvalg

Kulturudvalg

Folkeoplysningsudvalg

Kulturudvalg (F) .

Børneudvalg

1. suppleant

Steen Christiansen

Præstehusene 59

Finn Aaberg

Bymosevej 8

Dogan Polat

Topperne 20,2. dør 23

Susanne Storm Lind

Randager 100

Jens Mikkelsen

Porsager 89

Michelle Baadsgaard

Kratager 1

Nils Jensen

Rytterhusene 25

Paw Østergaard Jensen

Kærgården 4. 2. th

Lars Toft Simonsen

Galgebakken Vester 2-20

Jakob Storm

Robinievej 102

Side 27

Tlf.: 40 50 85 07

E-mail:

Steen.Christiansen@albertslund.dk

Tlf.: 43 96 64 96

E-mail:

finn.aaberg@markgaarden.dk

Tlf.: 61 79 05 76

E-mail:

Trustdogan@yahoo.dk

Tlf.: 43 62 14 79

E-mail:

susanne.lind@ft.dk

Tlf.: 43 62 41 40

E-mail:

jensmik@post.tele.dk

Tlf.: 43 62 21 68

E-mail:

michelle@fam-baadsgaard.dk

Tlf.: 43 62 18 49

E-mail:

nilsulla@yahoo.dk

Tlf.: 43 64 94 50

E-mail:

pawjensen950@hotmail.com

Tlf.: 31 60 72 15

E-mail:

toftsimonsen@hotmail.com

Tlf: 43 42 74 74

E-mail:

jakob@jsn.dk

”(F)” henviser til, at pågældende besætter formandsposten i udvalget.

Regionsrådsformand

Vibeke Storm Rasmussen, Randager 46, Tlf.: 43 64 25 21 mail: vstorm@regionh.dk

Folketingsmedlem:

Mogens Lykketoft, Trepilevej 1 B, 2930 Klampenborg, Telefon i Folketinget: 33 37 40 34

E-mail: smoly@ft.dk www.lykketoft.dk


Partiforeningens bestyrelse

Formand Majbritt Brander (f)

Faklens Kvt. 8 A

Tlf: 42 29 26 20

Næstformand Claus Heje (f)

Pilehusene 104

Tlf: 35 36 37 89

Kasserer: Else Boel (f)

Stjernens Kvt. 5 C

Tlf.: 43 62 60 09

Sekretær: Elisabeth Bentzen (f)

Fosgården 4,1 tv

Tlf.: 43 64 52 20

Bestyrelsesmedlemmer:

(label)

Elmer Jensen

Kanalens Kvt. 176, 1.tv.

Tlf.: 22 27 49 51

Aage B. Jensen

Nyvej 69, 1. mf.

Tlf.: 43 62 24 74

Steen Poulsen

Rytterhusene 50

Tlf..: 43 64 65 94

Aase Elkott

Snebærhaven 56

Tlf.. 43 96 54 36

Britta S. Jørgensen

Snebærhaven 48

Tlf..: 43 42 01 64

Suppleanter: Susanne Kassentoft

Baudier

Bjørnens kvarter 6 C

Tlf.: 22 20 08 02

Joan Stubtoft

Bjørnens kvarter 1 C

Tlf.: 43 64 57 88

Bergitte Pedersen

Ravnens kvt. 7 C

Tlf: 29 45 29 32

E-mail:

Majbritt.Brander@skolekom.dk

E-mail:

Ch_dk@hotmail.com

E-mail:

eboel@stofanet.dk

E-mail:

eb@fay.dk

E-mail:

elmer@afd5.dk

E-mail:

aage_bj@hotmail.com

E-mail:

sp@dcl.dk

E-mail:

aase@prime-asp.com

E-mail:

Britta.Schneider.Joergensen

@skolekom.dk

E-mail:

Susanne@partikontoret.dk

E-mail:

joan@stubtoft.net

E-mail

Bergitte@4syd.dk

(F) betyder medlem af forretningsudvalget

More magazines by this user
Similar magazines