Referat af bestyrelsesmøde den 02.02.2011 - Lemvig Gymnasium

lemvig.gym.dk

Referat af bestyrelsesmøde den 02.02.2011 - Lemvig Gymnasium

Thomas Borup Svendsen

Leif Lund, Region Midtjylland

Orla Østerby, Lemvig Kommune

Hans Henrik Hjermitslev, Aarhus Universitet

Jens Pedersen, Christinelystskolen

Kristian Andersen, Bøvling Idrætsefterskole

Jens Møller, Jens Møller Products

Vibeke Juel Andersen, medarbejderrepræsentant

Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant

Christoffer Stigaard, elevrepræsentant

Emily Knutsson, elevrepræsentant

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 2. februar 2011

Lemvig Gymnasium, den 2. februar 2011

1) Nyt fra stat, region og kommune.

Stat: Store besparelser i Undervisningsministeriet, 75 af 425 ansatte skal fyres

Region: Socio-skolerne fusionerer, og beklagelige besparelser i sygehusvæsenet i yderområderne.

Kommune: Overraskelse hos politikerne over ”Lasses Plan”

2) Nyt fra eleverne.

Elevrådet har meldt sig ind i DGS

Eleverne vil lave tutorordning som frivilligt arbejde

Eleverne vil prøve at lave studiegrupper

3) Nyt fra lærerne.

Det er opgavetid for 3.g. Først med studieretningsprojekt og nu med opgaven i almen

studieforberedelse

17. januar var der studieretningsstart med ekskursioner og hyttetur

1.g forældremøde i aften

Orienteringsmøderne for kommende elever var velbesøgte

4) Årets gang på Lemvig Gymnasium.

Rektor henviste Lemvig Folkeblads dækning af Lasses vision

5) Orientering om rapport om gymnasiebestyrelsens arbejde.

Se link:

http://www.gymbf.dk/media/15028/Rapport,%20GBFs%20webanalyse%202010.pdf

Formanden orienterede og fremhævede nogle hovedkonklusioner:

Mange bestyrelser beskæftiger sig med fusionsplaner

Der ses store udfordringer i elevrekruttering, lærerrekruttering og økonomi

Formanden deltager i kursus arrangeret af bestyrelsesforeningen den 10. februar

6) Økonomi.

Budget 2011. Bilag 1.

Regnskab 2010. Orientering

Rektor gennemgik budgettet og svarede på spørgsmål, bl.a. om grundtilskud og om

størrelsesordenen af overskud. Rektor gjorde opmærksom på at overdragelsesprisen på bygningen

var sat lavt, således at vi kunne samle lidt kapital inden vort elevtal begyndt at falde. Derfor er det

efter planen at økonomien ser meget fin ud på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen vedtog budgettet for 2011.


7) Drøftelse af visioner. Indlæg ved rektor og Jens Møller.

Rektors indlæg fremsendes særskilt.

Jens Møller fremlagde sin vision

Om uddannelsessystemet i Danmark. Bestyrelsen fik udleveret et fyldigt materiale og Jens Møller

redegjorde for nødvendigheden af at der skal handles for ikke at tabe yderligere terræn i den globale

økonomi, og lokalt for at sikre nye arbejdspladser. Ifølge Jens Møller bliver og er iværksætteri og

innovation løsningen. De unge skal samtidig have meget bedre føling med hvad der foregår i

erhvervslivet (direkte kontakt) og de skal lære mere om økonomi.

Der kan hentes meget arbejdskraft og hjælp hos de tidligt pensionerede ledere

Rektor gennemgik den tilsendte ”Lemvig som uddannelsesby, en vision”. Rektor uddelte og

gennemgik endvidere papiret ”Campus Lemvig” der kort beskriver tilbuddet til Handelsskolen,

Musikskolen og Lemvig Kommune (Vedlægges referatet)

Orla Østerby spurgte til hvad nyt der fik Lasse til at gå i pressen? Orla Østerby ville godt være

orienteret som bestyrelsesmedlem inden Lasses vision var kommet i pressen.

Formanden svarede at det var repetition af tidligere bestyrelsesbeslutning. Vi synes at

befolkningen/kommunen skulle vide det nu, hvor der tages beslutning om musikskolens placering.

Rektor sagde at der nye var at der var fundet robust økonomisk model.

Jens Pedersen mente at timingen var forkert. Det skulle have været diskuteret i bestyrelsen først. Og

han havde det svært med ikke at være informeret om en vision som også inkluderede hans

arbejdsplads.

Formanden mente ikke at visionen gik videre end hvad bestyrelsen tidligere havde besluttet. At det

tidligere var faldet skyldtes at kommunen havde forlangt at det var hele handelsskolen der skulle

flyttes herop, hvilket ville kræve større byggeri.

Handelsskolens oprindelige henvendelse om HHX alene gav mulighed for Campus uden at bygge.

Hans Henrik Hjermitslev påpegede at det da var naturligt at det var de 2 studieforberedende

uddannelser der blev samlet.

Alle i bestyrelsen gik ind for at der arbejdes videre med tilbuddet til musikskolen og flertallet

gik ind for at arbejde videre med tilbuddet til handelsskolen.

Orla Østerby udtalte et forbehold på baggrund af at HG blev skilt fra, og Jens Pedersen udtalte

forbehold på baggrund af at HG blev skilt fra og at det involverer 10. klasse uden at det har været

behandlet på kommunalt plan. Jens Pedersen har anmodet om at få ført til referat, at hans overordnede

synspunkt er, at der skal skabes en løsning der bevarer et ungdomsuddannelsestilbud i Lemvig.

8) Initiativet fra Struer (er udsendt).

Formanden vil undersøge omfanget af analysen samt spørge ind til hvorfor Holstebro ikke er

med.

9) Evt. Der var ikke noget under eventuelt.

Torben Stig Møller

Referent


Campus Lemvig

Formål:

At bevare de gymnasiale ungdomsuddannelser (HHX og STX) i Lemvig by med en robust fremtid samt at give

Lemvig Musikskole gode lokaler og faciliteter til meget billig leje

Baggrund:

Lemvig Gymnasium overtog i 2010 fra Staten bygningerne på meget gunstige vilkår.

VUC opsagde lejemålet med Lemvig Gymnasium august 2010.

Handelsskolen anmodede i september 2010 gymnasiet om at måtte overtage lejemålet til HHX-afdelingen,

hvilket gymnasiet sagde ja til. Institutionerne forbliver selvstændige ind til videre, så grundbeløbene kan

opretholdes, hvilket er absolut nødvendigt.

Der opnås synergifordele med HHX og STX. Herunder fælles lærerværelse og integrering af de to elevgrupper,

så der kan oprettes fælles valghold.

Musikskolen kan få velegnede lokaler til undervisning og administration samt eget lærerværelse og køkken

mv. Kan desuden benytte gymnasiets mange fællesrum og musiklokaler på samme vilkår som tidligere.

Økonomi:

Huslejen er beregnet således, at den som eksempel kunne være:

Musikskolen 9.000,- per måned

HHX 18.000,- per måned – væsentligt mindre end bygningstaxameteret for eleverne.

Start:

Sommeren 2012 efter Handelsskolens og Musikskolens ønske.

Forudsætning:

Stort set ingen. Der skal ikke bygges, men måske ses på små ændringer i eksisterende bygning. Der skal ses på

køkkenfaciliteter samt toiletter, parkeringspladser og lignende. Gymnasiet kan evt. stå for finansieringen af disse

ændringer, som så indregnes i huslejen. HHX har pladsbehov i samme størrelsesorden som i Struer.

Huslejekontrakt:

Udformes af Vestjysk Revision.

Fremlagt den 2. februar 2011 for Lemvig Gymnasiums bestyrelse. Er knyttet til visionen om Lemvig som

uddannelsesby.

More magazines by this user
Similar magazines