Mødesagsfremstilling - Rødovre Kommune

rk.dk

Mødesagsfremstilling - Rødovre Kommune

Mødesagsfremstilling

Teknisk Forvaltning

Teknik- og Miljøudvalget

Mødedato: 11-01-2011

ÅBEN DAGSORDEN

Dato: 15-12-2010

Sag nr.: KB 6 Sagsbehandler: Peter Beck Larsen

Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget [ ] Kommunalbestyrelsen [X]

J.nr.: 10.05659

Rødovre Landsby

Sagsbeskrivelse:

På Kommunalbestyrelsens møde den 25.05.2010 (sag nr. 95) er der bevilliget 7,3 mio.

kr. til det samlede projekt vedrørende Rødovre Landsby.

De 4.3 mio. kr. blev der givet adgang til igennem lånedispensationen fra Indenrigs- &

Socialministeriet. Fra tidligere år er overført 3 mio. kr. til Rødovre Landsby projektet.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 25.05.2010 blev projektforslaget udarbejdet af

Teknisk Forvaltning godkendt, og det blev besluttet, at udarbejdelse af hovedprojektet

kunne igangsættes.

Efter den 25.05.2010 satte Teknisk Forvaltning projekteringen i gang, og derfor kan den

endelige plan nu forelægges.

Under projekteringen har projektgruppen løbende været i kontakt med Rødovre Kirke,

Rødovre Skole, Rødovregaard, Heerup Museum, Dan Ejendomme A/S, for at deres

ønsker og forslag kunne blive indarbejdet i projektet.

Udarbejdelse af hovedprojektet har udmøntet sig i et referencenotat og illustrationsplan,

som er vedlagt denne indstilling.

I projekteringen har der været nogle hovedområder, der har været særlig

opmærksomhed på. Det er Alle'en langs Kirkesvinget, forpladsen foran Rødovregaard,

beplantningen og belysningen i området.

Alle'en langs Kirkesvinget, fra Rødovrevej til Rødovregaard, markerer den akse, som

går fra porten på Rødovre Skole til porten på Rødovregaard. Alle'en kommer til at bestå

af lindetræer med kegleformet krone, som hurtigt giver fylde i området.

Heerups plads foran Rødovregaard har givet mange udfordringer, da arealet i dag

hælder ind imod Rødovregaard. Areal vil fremtidigt blive belagt med brosten

stokhugget, med en kileformet flade imod indgangen til Rødovregaard.

Desuden er der etableret en handicapvenlig adgang.

RØDOVRE KOMMUNE 1 af 3


Det grønne område skal bære præg af en ældre have, og derfor har man valgt at have en

varieret beplantning. Træerne kommer til at bestå af æbletræer, kvæde, spidsløn mv, og

imellem laves der staudebede og vildtbede med bregner, skovjordbær og vedbend.

I forbindelse med projekteringen har har Teknisk Forvaltning vurderet mulighederne for

belysningen i området: Rødovremasten vil efter Teknisk Forvaltnings opfattelse ikke

passe ind i det landsbymiljø som man ønsker ved Rødovregaard,. Derfor arbejder

Teknisk Forvaltning videre med belysningen i området.

Belægninger, beplantning m.v er beskrevet i det vedlagte referencenotat, hvori der også

er udarbejdet et anlægsoverslag, som beskriver anvendelsen af de økonomiske midler.

Dette anlægsoverslag tager dog forbehold for arkæologiske fund og forurenet jord.

Referencenotatet og illustrationsplan skal ligge til grund for det udbudsmateriale, som

man på nuværende tidspunkt er i gang med at udarbejde.

Derfor kan der godt forekomme enkelte justeringer i projektet under udarbejdelsen af

hovedprojektet.

Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:

I forhold til Lokalplan 64 og 66, jf. Planloven §19 kan Kommunalbestyrelsen meddele

dispensation fra Lokalplanen bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med

principperne i planen. Dispensation givet ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den

16.11.2010 (sag nr. 93).

Inden etablering af parkeringspladserne ved Vejlbyvej skal der udarbejdes en skriftlig

aftale med ejeren af den private vej. Aftalen skal sikre, at besøgende til Rødovregaard

kan benytte p-pladserne. Alternativt etableres der ikke parkeringspladser langs

Vejlbyvej.

Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:

Ingen.

Tidsplan:

Projektering og udbudsmateriale: juni 2010 til februar 2011

Politisk behandling: januar 2011

Licitation: februar 2011

Anlægsperiode: marts 2011 til september 2011

Konklusion/anbefaling/indstilling:

Teknisk Forvaltning indstiller,

at illustrationsplan af januar 2011 godkendes.

Hans Chr. Olsen

Teknisk direktør

2 af 3


Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:

• ”Rødovre Landsby Referencenotat, januar 2011” (10.05659-004)

• Illustrationsplan af januar 2011(10.05659-005)

Bilag fysisk på sagen:

• ”Rødovre Landsby Referencenotat, januar 2011”

• Illustrationsplan af januar 2011

3 af 3

More magazines by this user
Similar magazines