Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

akkr.dk

Akkreditering af bacheloruddannelsen i arkitektur ved ...

3 Indledning

Denne rapport indeholder Danmarks Evalueringsinstituts (EVA’s) akkrediteringsvurderinger af den

eksisterende bacheloruddannelse i arkitektur og den eksisterende kandidatuddannelse i arkitektur

ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets Arkitektskole (Kunstakademiets Arkitektskole).

Rapportens formål i akkrediteringsprocessen

Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering,

betinget positiv akkreditering eller afslag på akkreditering af den enkelte uddannelse.

Akkrediteringsrådet meddeler afgørelserne til uddannelsesinstitutionen og Kulturministeriet. Kulturministeriet

beslutter på den baggrund om uddannelserne kan godkendes. En forudsætning for

godkendelse er dog at uddannelserne er blevet akkrediteret positivt af Akkrediteringsrådet. Se

sidst i dette kapitel hvad der står i Kulturministeriets akkrediteringsbekendtgørelse om dette.

Den faglige vurdering

En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af om uddannelsen lever op til

foruddefinerede kriterier for relevans og kvalitet. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget ud

fra de kriterier for uddannelsers relevans og kvalitet som er fastsat i bilag 1 i Kulturministeriets

akkrediteringsbekendtgørelse.

EVA har nedsat et eksternt ekspertpanel til at foretage de faglige vurderinger af uddannelserne.

Ekspertpanelet består af personer med viden om de relevante fag-, uddannelses- og beskæftigelsesområder

(se afsnittet om organisering nedenfor).

Ekspertpanelet har gennemført akkrediteringsvurderingerne på baggrund af det samlede dokumentationsmateriale.

Det består for det første af Kunstakademiets Arkitektskoles skriftlige dokumentation

(redegørelse og bilag) for hvordan uddannelserne opfylder kriterierne. Bemærk at de

bilag der er anført her i rapporten under kriterierne, omfatter alle de bilag institutionen har angivet,

og angives med uddannelsesinstitutionens egne bilagsangivelser. For det andet består det af

den information som ekspertpanelet og EVA har fået ved besøg på uddannelsesinstitutionen.

Organisering

EVA har haft det overordnede metodiske og praktiske ansvar for akkrediteringsvurderingerne,

mens ekspertpanelet har haft ansvaret for de faglige vurderinger af om uddannelserne lever op til

kriterierne for kvalitet og relevans.

Ekspertpanelet er sammensat så dets medlemmer tilsammen har:

• Fagspecifik viden og erfaring

• Uddannelsesmæssig og pædagogisk viden og erfaring

• Viden om og erfaring med uddannelsen i et studenterperspektiv

• Viden om og erfaring fra relevante beskæftigelsesområder.

Se www.eva.dk for en uddybning af de krav EVA stiller til eksperternes kompetencer.

Medlemmerne af ekspertpanelet er:

• Per Olaf Fjeld, arkitekt, Master of Architecture. Professor i arkitektur ved Arkitektur- og designhøgskolen

i Oslo (AHO). Tidligere præsident for European Association for Architectural

Bachelor- og kandidatuddannelsen i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kunstakademiets

Arkitektskole

7

More magazines by this user
Similar magazines