Referat fra ordinært afdelingsmøde - Boligforeningen 3B

3b.dk

Referat fra ordinært afdelingsmøde - Boligforeningen 3B

Referat fra ordinært afdelingsmøde

Mødedato: 28. september 2010

Sted: Afdelingens beboerlokale under

hjælpemiddelcentralen

Deltagere: Hasse Petersen, Steen Østergaard,

Leo Villadsen, Henrik Borre,

Niels Brink Laursen og

Steen Jørgensen

Dato og ansvarlig: 29. september 2010/STJ

Fremmødte husstande: 85 husstande

Fra administrationen: STJ (referent)

Indledning

Valg af dirigent

Valg af 3 stemmeoptællere

Fremlæggelse og godkendelse af

afdelingens driftsbudget for det

kommende år

Afdeling 1 - 1015

Egeløvparken

Referat sendt ud den 1. oktober 2010

Formanden bød velkommen til de fremmødte beboere, og

forslog herefter Iris Gausbo som dirigent.

Iris Gausbo blev enstemmigt valg til dirigent. Dirigenten

takkede for valget og konstaterede, at mødet var lovligt

indvarslet i overensstemmelse med Boligforeningens ved-

tægter, og gennemgik herefter dagsordens punkter, der var

til behandling på mødet.

Der var protester mod de 2 indkomne forslag som retmæs-

sigt indvarslet. Der var nogle beboere, som ønskede de 2

forslag sat til urafstemning.

Dirigenten satte de to forslag til urafstemning ved håndsop-

rækning.

Ca. 95 % af de fremmødt beboere ønskede de 2 forslag

sat til urafstemningen.

Jytte og Marianne blev valg som stemmeoptællere.

STJ gennemgik driftsbudgettet, der viste en nødvendig

merindtægt på 325.922 kr. svarende til en lejestigning på

2,30 %. af den nuværende leje fra den 1. januar 2011

Efter en spørgerunde med besvarelser til følge satte diri-

genten driftsbudgettet til skriftlig afstemning.

Der var 130 stemmer, der stemte for driftsbudgettet

Der var 15 stemmer imod driftsbudgettet.


Behandling af eventuelt indkomne

forslag

1. Forslag til ny havefacade og

nye vinduer.

afdelingsmødet den 25. maj 2010

blev det vedtaget, at der skulle arbej-

des videre med forslaget til nye have-

facader og nye vinduer i Egeløvpar-

ken.

2. Forslag til overdækning over

indgangsdøre.

afdelingsmødet den 25. maj 2010

blev det vedtaget, at der skulle arbej-

des videre med forslag om overdæk-

ninger over indgangsdørene.

Eventuelt

Der var 23 ugyldige stemmer.

Driftsbudgettet godkendt.

Henrik Borre og Leo Villadsen gennemgik projektet, hvor

der har være udført forundersøgelser, årsagen til nødven-

digheden for at gennemføre udskiftningen, plantegning af

arbejdernes omfang og den økonomiske konsekvens, samt

tidsplanen for arbejdernes udførelse.

Den samlet entreprise andrager 41.652.000 kr. efter træk-

ningsret fra 3B og efter udløb af ydelsen på 2 gamle lån, vil

det bevirke en lejestigning på ca. 18 % af den nuværende

leje.

Efter en spørgerunde med besvarelser og bemærkninger til

følge, blev der enighed om, at forslaget sættes til uraf-

stemning, som det blev besluttet under punktet, Valg af di-

rigent.

Henrik Borre og Leo Villadsen gennemgik projektet. Der

har være udført forundersøgelser, hvor overdækningen er

15 cm. bredere på hver side af indgangsdøren og rækker

60 cm. ud fra facaden.

Den samlet entreprise andrager 2.587.000 kr. svarende til

en lejestigning på 1,2 % af den nuværende leje.

Efter en spørgerunde med besvarelser og bemærkninger til

følge, blev der enighed om, at forslaget sættes til uraf-

stemning, som det blev besluttet under punktet, Valg af di-

rigent.

Haveudvalget.

Net til fodbold mål.

Indvendige vedligeholdelse.

Afdelings håndværkere.

Carporte.

2


Afslutning

Dirigenten takke for god ro og orden.

3

More magazines by this user
Similar magazines