F O R FA TTER EN - Dansk Forfatterforening

danskforfatterforening.dk

F O R FA TTER EN - Dansk Forfatterforening

forslag til vedtægtsændringer

forslagene til vedtægtsændringer er stillet af Jo Hermann og lotte garbers

for at sikre mulighederne for fornyelse i foreningen.

nuværende tekst

§ 2. formål

Foreningen er den faglige organisation

for forfattere, oversættere og billedbogs-illustratorer


§ 8. generalforsamlingen

Stk. 2 Ordinær generalforsamling

afholdes én gang årligt i april.

Stk. 7 Sammen med indkaldelse til generalforsamlingen

udsendes formandens

beretning, materiale vedrørende

dagsordenpunkterne 3 og 4 samt

eventuelle forslag, der skal behandles

på generalforsamlingen, jf. stk. 8. Det

oplyses samtidig, hvilke bestyrelsesmedlemmer

der er på valg.

§ 14. Bestyrelsens sammensætning og

valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af foreningens

formand, ét medlem fra hver af

de faglige grupper samt et antal medlemmer

svarende til antallet af faglige

grupper. valgt for to år af alle foreningens

medlemmer ved urafstemning.

Bestyrelsesvalg foretages i år med

ulige årstal. genvalg kan finde sted.

Stk. 4 (…) Hvis et bestyrelsesmedlem

udtræder af bestyrelsen eller konstitueres

til formand i overensstemmelse

med § 16, stk. 6, indtræder suppleanten.

Endvidere kan bestyrelsen ved et

bestyrelsesmedlems længerevarende

fravær beslutte, at en af suppleanterne

skal deltage i bestyrelsesmøderne.

Ændringsforslag

§ 2. formål

Foreningen er den faglige organisation

for forfattere, oversættere og bog-

illustratorer …

§ 8. generalforsamlingen

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes

én gang årligt senest i april.

Stk. 7 Samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen

udsendes formandens

beretning, materiale vedrørende dagsordenpunkterne

3 og 4 samt eventuelle

forslag, der skal behandles på generalforsamlingen,

jf. stk. 8. Udsendelsen kan ske

digitalt til medlemmer, der har opgivet en

elektronisk postadresse, eller ved opslag

på hjemmesiden. Det oplyses samtidig,

hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på

valg.

§ 14. Bestyrelsens sammensætning og

valg til bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af foreningens

formand, ét medlem fra hver af de faglige

grupper samt et antal medlemmer

svarende til antallet af faglige grupper,

valgt for to år af alle foreningens medlemmer

ved urafstemning. Bestyrelsesvalg

foretages i år med ulige årstal. genvalg

kan finde sted, dog kan medlemsvalgte

bestyrelsesmedlemmer højst vælges for

tre sammenhængende perioder eller højst

seks år i træk.

Stk. 4 (…) Hvis et bestyrelsesmedlem

udtræder af bestyrelsen eller konstitueres

til formand i overensstemmelse med § 16,

stk. 6, indtræder en suppleant. Endvidere

kan bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems

længerevarende fravær beslutte,

at en suppleant skal deltage i bestyrelsesmøderne.

Såfremt bestyrelsen ikke er

fuldtallig pga. medlemmers og suppleanters

udtræden, kan der udskrives supplerende

valg i lige år.

forslag til fastsættelse af kontingent

grundkontingentet til Dansk Forfatterforening

er i dag på 2.400 kr. og blev

senest reguleret i 2010.

Jf. den model der blev vedtaget i 2009,

så skulle kontingent stige efter følgende

model:

2009: 300 kr. 2010: 200 kr. 2011: 200 kr.

2012: 200 kr. og 2013: 100 kr.

Både i 2009 og 2010 valgte generalforsamlingen

efter indstilling fra

bestyrelsen at stemme ja til en kontingentstigning

på 300 kr. I 2011 besluttede

generalforsamlingen på baggrund

af bestyrelsens indstilling ikke at lade

Begrundelse

fra foreningen

En unødig indskrænkning fra gammel

tid.

Der har været fremsat ønske om at

rykke generalforsamlingen frem for at

få budgettet vedtaget tidligere på året.

Indkaldelsen skal ifølge § 8, stk. 4 slås

op i Forfatteren. Vedtægterne giver

p.t. ikke mulighed for at sende bilag ud

pr. mail. Normalt trykkes al nødvendig

information i Forfatteren, men hvis generalforsamlingen

fremrykkes, kan det

blive et problem at nå at få regnskabet

afsluttet inden bladets deadline. Ændringen

vil gøre det muligt at udsende

bilagene pr. mail eller lægge dem på

hjemmesiden. Medlemmer uden mailadresse

vil kunne få dem tilsendt med

brevpost.

Det har været kritiseret, at det er for

svært at komme ind i bestyrelsen.

I valgudtalelser vil siddende bestyrelsesmedlemmer

kunne henvise til

resultater, nye kandidater ofte blot til

intentioner. I en forening er det vigtigt

med en vis udskiftning i bestyrelsen.

Særligt interesserede vil kunne genopstille

efter to år uden for bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer har ikke personlige

suppleanter.

Præcision med henblik på den aktuelle

situation, hvor et bestyrelsesmedlem

er konstitueret som formand, og

der ikke er nogen suppleant, der kan

træde ind.

kontingentet stige. Men jf. den i 2009

vedtagne model foreslår bestyrelsen i

2012 en kontingentstigning på 200 kr.

På den baggrund stiller bestyrelsen

således forslag om en regulering af

grundkontingentet på 200 kr. fra

2.400 kr. til 2.600 kr.

FORFATTEREN·2·2012 7

More magazines by this user
Similar magazines