Link til vores etiske retningslinjer. - Progressio

progressio.dk

Link til vores etiske retningslinjer. - Progressio

Etiske Principper og Standarder

Vi bygger vores kodeks på

EMCC® og ICC®

Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab

1


Etiske Principper

Dette kodeks angiver en bred række af principper, som Dansk Coaching Institut bygger på.

Principperne er et kodeks af handlinger baseret på værdier.

Principperne er baseret på, hvad vi betegner som almindelig lov. Med andre ord beskriver principperne

ikke i detaljer, hvad en coach kan gøre, men giver nogle retningslinier, indenfor hvilke

coachen frit kan bevæge sig.

Accept af dette kodeks er en forudsætning for samarbejde og partnerskab. Dette kodeks fungerer

altid indenfor rammerne af det pågældende lands lovgivning, hvor coachen arbejder.

Certificerede coaches er ansvarlige for deres eget arbejde og egne resultater.

Dansk Coaching Institut er ikke ansvarlig for arbejde udført af certificerede coaches, heller ikke for

at overvåge eller kontrollere dem på løbende vis.

Dansk Coaching Institut vil være opmærksom på klager og overholdelse af de etiske principper.

ICC forklaring på Standarder og Etik

Fordi vi er indbyrdes afhængige, vil hver handling have to konsekvenser. Dine handlinger har en

konsekvens i forhold til andre, og de har en konsekvens for dig selv. Hver handling ændrer dig og

ændrer verden, når denne først er udført.

Etik er principper baseret på de handlinger, som du selv tager. Derfor kan etik ikke blive påduttet

udefra. Udbyttet eller sanktionen af etik er i selve handlingerne.

Forudsætningen for god coaching bygger på etik og sunde principper. En Coach handler ud fra at

være troværdig i sine handlinger. Forudsætningerne er som følger:

:: Der findes ingen fiasko, kun feedback.

Fiasko er kun en dom vedrørende et kortsigtet mål. Fokuspersonen fejler aldrig.

:: Hvis du ønsker at forstå, så tag handling.

Handling er svaret; du lærer ved at gøre.

:: Vi har allerede alle de ressourcer vi behøver, eller vi kan skabe dem.

Der er ingen ressourcetomme fokuspersoner, kun ressourcefulde tilstande. Fokuspersonens

dybere visdom venter på at blive opdaget.

:: Alt opførsel har en mening.

Handlinger er ikke tilfældige; Fokuspersoner prøver altid, at opnå et eller andet, dog er det ikke

sikkert, at de altid ved eller er klar over, hvad det er.

:: At have et valg er bedre end ikke at have et valg.

Hvis fokuspersonen får muligheden for at træffe et bedre valg i overensstemmelse med sine

værdier og overbevisninger, så vil personen træffe det valg, der er bedst for ham eller hende.

2


:: Du gør det bedste du kan – Og du kan sikkert gøre det bedre.

:: Du skaber din egen virkelighed.

Mennesker fungerer, som om, deres mentale kort er virkeligheden. Det mentale kort, som de

skaber, kan begrænse deres potentiale mere end ved de begrænsninger, der kommer fra den

virkelige verden.

:: Coaching er et ligeværdigt og synergifuldt partnerskab.

Hvis du mener, at en plus en kun bliver to, er det kun fordi, du har glemt kraften af ”plus”.

:: Fokuspersonen har svarene.

Coachen har spørgsmålene.

De følgende retningslinier er om etik og standarder

De indeholder et sæt af værdier, og en konsekvent opførsel, der bygger på en række principper.

Disse værdier har vist sig at være til fordel for alle coaches, både i og uden for Dansk Coaching

Instituts virkefelt. Dansk Coaching Institut og dets associerede coaches accepterer disse principper

ved konsensus; uden konsensus er principperne umulige at vedligeholde og efterleve.

Vi opfordrer alle coaches i/under Dansk Coaching Coaching Institut til at handle etisk, og

opretholde følgende standarder i deres coaching arbejde:

Etiske principper

1. Tillid

I hjertet af ethvert coaching partnerskab er der tillid. Fokuspersonen må stole på coachen, for at

coachingen fungerer optimalt. Tillid opbygges over tid; coachen må vise, at de dem selv er

troværdige.

For at være tillidsvækkende, skal coachen demonstrere kompetence og integritet.

Kompetence

:: At coachen udøver sit bedste med hver fokusperson.

:: At coachen demonstrerer kernekompetencer (se nedenfor)

:: Coachen gør en indsats for at blive opdateret med udviklingen inden for coaching metoder.

:: Coachen er opmærksom på sit niveau af kundskaber og altid arbejder for at udvikle disse

kundskaber.

:: En coach er opmærksom på egne personlige problemer, og sikrer, at disse ikke kommer i

konflikt med coachens professionelle coaching partnerskaber (fokuspersoner). Hvis nødvendigt,

vil coachen søge professionel hjælp, på et tidligt tidspunkt, enten fra en anden coach eller en

egnet professionel behandler. Hvis problemerne skaber konflikter i arbejdet med coachens

fokuspersoner, vil coachen overveje at begrænse eller afbryde sine coaching aktiviteter.

Integritet

:: Coachen er kongruent, respekterer aftalen og overholder dens indhold.

3


:: Coachen holder fokuspersonens sagsakter fortrolige, med mindre andet er godkendt af

fokuspersonen eller påkrævet ved lov.

2. Respekt for fokuspersonen

:: Coachen vil behandle fokuspersonen med værdighed og respekt.

:: Coachen vil aldrig drage personlig fordel af fokuspersonen, seksuelt eller finansielt.

:: Coachen vil indhente en godkendelse fra enhver fokusperson, før de bruger deres navn eller

påtegning som reference.

:: Coachen vil ikke forsøge at påføre sin egne overbevisninger, værdier eller synspunkter på

kunden.

3. Ærlighed

:: Coachen vil være opmærksom på sit færdighedsniveau og kvalifikationer og vil reklamere,

markedsføre og fremstå på en ærlig vis.

:: Coachen vil kun acceptere de fokuspersoner, hvis behov de vurderer kan indfries med

coachens niveau af kundskaber.

4. Professionel respekt

:: Coachen vil ikke gøre noget for at sætte den generelle forståelse eller accept af coaching som

profession i miskredit.

:: Coachen vil ikke kræve eller insinuere udbytte af coachingen, som ikke er i overensstemmel-

se med sandheden.

Dansk Coaching Institut Standarder

Disse retningslinier er for alle associerede coach partners. De foreskriver minimum standarder for

at praktisere og skal følges af medlemmerne. Coachen kan tilbyde sine professionelle services

indenfor rammerne af Dansk Coaching Institut’s kodeks.

1. Kompetence

:: Coachen vil gøre brug af sine bedste kundskaber overfor fokuspersonen, og demonstrere

kernekompetencerne i sin coaching.

:: Coachen vil tilstræbe at være opmærksom på eksisterende bedste praksis, ny teknologi,

juridiske krav og regulativer relateret til coaching professionen.

:: Coachen søger mod at forbedre og udvide sine kundskaber gennem læsning, egen coaching

og uddannelse.

:: En coach vil altid være opmærksom på sine kundskaber, sine styrker og sine begrænsninger.

Coachen vil kun acceptere arbejde, som denne mener, at være kompetent til at udføre.

4


:: Coachen vil ikke markedsføre kundskaber, som ikke er i overensstemmelse med deres ydelse.

Coachen vil ikke kommunikere færdigheder, akkreditiver eller kvalifikationer, som denne ikke har.

2. Respekt for fokuspersonen

:: Coachen vil respektere andres ret, til at have forskellig meninger og overbevisninger end sin

egen. Coachen vil ikke forsøge at argumentere for sine egne værdier og forskellige synspunkter

som endegyldige sande.

:: Ved starten af et partnerskab, vil coachen sikre så vidt muligt at fokuspersonen forstår aftalen

mellem dem.

:: Coachen vil ikke på uretfærdig vis diskriminere fokuspersonen på noget som helst grundlag.

:: Coachen vil ikke påtage sig professionelle forpligtigelser, hvor tidligere relationer vil skabe en

interessekonflikt. Hvis sådan en konflikt opstår, vil coachen gøre sit bedste for at løse den inden

for rammerne af de etiske standarder og retningslinier.

3. Coaching som profession

:: Coachen vil respektere andre i forhold til ophavsrettigheder, intellektuelle rettigheder,

varemærker og patenter. Coachen vil anerkende bidraget fra andre, hvor det hører sig til.

:: Coachen vil ikke frivilligt lade sig involvere i aktiviteter, der kan skade coaching professionen.

Hvis det kommer til coachens kendskab, at der foregår misbrug eller coaching på falsk grundlag,

vil coachen tage den nødvendige handling for at standse det.

4. Fortrolighed og interessekonflikt

:: Coachen holder fokuspersonens materiale fortroligt, undtagen hvor det er påkrævet af fokusper-

sonen selv, af lovgivningen eller på grund af en anden væsentlig grund. Dette materiale kan

være 1:1 samtaler eller ved brug af tekniske hjælpemidler, så som en telefon, computer, voice-

mail eller optagede samtaler.

:: Hvor det er muligt, vil coachen ikke påtage sig opgaver, hvor tidligere partnerskaber kan skabe

en mulig interessekonflikt. Hvis sådan en konflikt opstår, vil coachen gøre sit bedste for at løse

denne indenfor rammerne af de etiske retningslinier og principper.

:: Coachen må gøre brug af fokuspersonens materiale, i undervisning og som kursistmateriale, så

længe fokuspersonen ikke kan identificeres.

:: Coachen vil informere fokuspersonen om alle betalinger som modtages fra tredje part som et

resultat af referencer eller råd, som coachen giver vedrørende fokuspersonen.

:: Hvor det er fagligt forsvarligt, kan coachen samarbejde med andre professionelle for at hjælpe

fokuspersonen, dog altid med fokuspersonens tilladelse.

:: Når coachen kontaktes for at yde service til en person eller en organisation på opfordring af

tredje part, vil coachen omhyggeligt evaluere kontakten mellem de to, og fastslå, at der ikke er

nogen interessekonflikt i forhold til coachens forskellige roller eller sager omkring fortrolighed.

:: En coach´s arbejdsgiver må ikke være den samme som fokuspersonens ( For eksempel, når

en virksomhed betaler coachen for at coache en eller flere personer i virksomheden).

5


I denne type sager vil coachen i forvejen skabe klarhed om den feedback, som vil foregå til

arbejdsgiver. Arbejdsgiver og ”fokusperson” (medarbejder) vil sikre, at dette er aftalt på forhånd

mellem coach, ”fokusperson” og arbejdsgiver, således at det ikke bryder med fortroligheden og

tilliden med ”fokuspersonen” (medarbejderen). I tilfælde af at en sådan aftale ikke kan formu-

leres, vil coachen trække sig fra opgaven.

5. Feedback og udvikling

:: Coachen vil tage meningsfulde skridt til at måle/vurdere sin fokuspersons udvikling. Hvis fokus-

personen ikke udvikler sig, vil coachen diskutere det åbent med fokuspersonen som en naturlig

del af partnerskabet.

:: Coachen vil skabe og holde en tilstrækkelig logbog af sit arbejde, med fokuspersonen, for at

i mødekomme de professionelle og juridiske krav.

:: Coachen skal henvise fokuspersoner til andre fagfolk, når det er relevant. Det kan være en

rådgiver, terapeut eller læge, når de får kendskab til et problem, der kræver sådan en tilgang.

:: Coachen vil altid søge at undgå overgreb overfor fokuspersonen eller deres arbejde.

:: Når der er et afbrud eller forstyrrelse i coachingforløbet, vil coachen gøre den nødvendige

indsats for at skabe nye betingelser for at genoptage processen. Hvis afbrydelsen er lang, kan

det involvere muligheden for at finde en interim coach indenfor Dansk Coaching Institut.

:: Hvis coachingen bliver afbrudt, før aftalen er udløbet, vil coachen tilbyde at tilbagebetale den

resterende del af det forudbetalte beløb, da coachen ikke vil tilbyde yderligere coaching.

:: I tilfælde af at fokuspersonen afbryder forløbet før aftalens udgang, vil denne betale ”lieu of

notice”, hvis dette er aftalt.

6. Honorarer

:: Coachen vil klart informere fokuspersonen om logistik, honorarer og skemalægning for coach

partnerskabet.

:: En coach kan tage hvilket som helst honorar. Coachen gør opmærksom på honoraret så tidligt

som muligt i coaching forløbet.

:: I tilfælde af problemer med betaling af honorar, vil coachen tage de nødvendige skridt for at

diskutere dette med fokuspersonen. Hvis fokuspersonen ikke betaler de aftalte honorarer, vil

coachen tage de nødvendige juridiske handlinger for at få disse betalt.

EMCC® European Mentoring and Coaching Council – www.emc-council.co.uk

ICC® International Coaching Community – www.internationalcoachingcommunity.com

6

Similar magazines