Link til vores etiske retningslinjer. - Progressio

progressio.dk

Link til vores etiske retningslinjer. - Progressio

:: Coachen vil ikke markedsføre kundskaber, som ikke er i overensstemmelse med deres ydelse.

Coachen vil ikke kommunikere færdigheder, akkreditiver eller kvalifikationer, som denne ikke har.

2. Respekt for fokuspersonen

:: Coachen vil respektere andres ret, til at have forskellig meninger og overbevisninger end sin

egen. Coachen vil ikke forsøge at argumentere for sine egne værdier og forskellige synspunkter

som endegyldige sande.

:: Ved starten af et partnerskab, vil coachen sikre så vidt muligt at fokuspersonen forstår aftalen

mellem dem.

:: Coachen vil ikke på uretfærdig vis diskriminere fokuspersonen på noget som helst grundlag.

:: Coachen vil ikke påtage sig professionelle forpligtigelser, hvor tidligere relationer vil skabe en

interessekonflikt. Hvis sådan en konflikt opstår, vil coachen gøre sit bedste for at løse den inden

for rammerne af de etiske standarder og retningslinier.

3. Coaching som profession

:: Coachen vil respektere andre i forhold til ophavsrettigheder, intellektuelle rettigheder,

varemærker og patenter. Coachen vil anerkende bidraget fra andre, hvor det hører sig til.

:: Coachen vil ikke frivilligt lade sig involvere i aktiviteter, der kan skade coaching professionen.

Hvis det kommer til coachens kendskab, at der foregår misbrug eller coaching på falsk grundlag,

vil coachen tage den nødvendige handling for at standse det.

4. Fortrolighed og interessekonflikt

:: Coachen holder fokuspersonens materiale fortroligt, undtagen hvor det er påkrævet af fokusper-

sonen selv, af lovgivningen eller på grund af en anden væsentlig grund. Dette materiale kan

være 1:1 samtaler eller ved brug af tekniske hjælpemidler, så som en telefon, computer, voice-

mail eller optagede samtaler.

:: Hvor det er muligt, vil coachen ikke påtage sig opgaver, hvor tidligere partnerskaber kan skabe

en mulig interessekonflikt. Hvis sådan en konflikt opstår, vil coachen gøre sit bedste for at løse

denne indenfor rammerne af de etiske retningslinier og principper.

:: Coachen må gøre brug af fokuspersonens materiale, i undervisning og som kursistmateriale, så

længe fokuspersonen ikke kan identificeres.

:: Coachen vil informere fokuspersonen om alle betalinger som modtages fra tredje part som et

resultat af referencer eller råd, som coachen giver vedrørende fokuspersonen.

:: Hvor det er fagligt forsvarligt, kan coachen samarbejde med andre professionelle for at hjælpe

fokuspersonen, dog altid med fokuspersonens tilladelse.

:: Når coachen kontaktes for at yde service til en person eller en organisation på opfordring af

tredje part, vil coachen omhyggeligt evaluere kontakten mellem de to, og fastslå, at der ikke er

nogen interessekonflikt i forhold til coachens forskellige roller eller sager omkring fortrolighed.

:: En coach´s arbejdsgiver må ikke være den samme som fokuspersonens ( For eksempel, når

en virksomhed betaler coachen for at coache en eller flere personer i virksomheden).

5

Similar magazines