Hvam Bæk

vesthimmerland.dk

Hvam Bæk

S-T 2


Regulativ for

sognevandløb nr« i Bvan-Hvilsom Kommunes

HVAM BÆK

udarbejdet i henhold til sognerådets beslutning fe®ro©o

A. Vandløbets beskrivelee.

Iførvarend© regulativ ©r gnidende for vandløbet på strækningen fra underløbet

under Aalestrup«Viborg Jernbane til det© udlob i Simested Aa.

På åenn© strækning løber det med hovedretning vestlig og passerer eftørnævn

te ejendoæ©, all© Hvas by og søgn«

Mat*, sr. 17^, 1?I9 17-, 17^, i?-9 l?-9 H»9 25-, 25-, ll5, 11^, nit 6*?

6*. 5-, 14®, 52,. 32?, 32?,32*, 32$, 2l2p 27-, 18^, 192* 2o£, 23^, i42, 9§,

øg?-. 7 7

1. £iaeneioiier. '\.

Vandløbets dimensioner ©kel vare SOBI følgers

Station fra Kantpæl Kote

dverete en- nr« p©l9is

0000

©215

0271

o 56©

o871

1169

1467

1519

1559

162©

I640

1865

2o68

2185

"2234

2243

£26o

1

?

- g 23,46

II ~

III

u

22*71

21,2o

19*32

V 189o©

nty

Kote

bund 9 EJ

23,47

22,63

21,-58

2o,15

18,62

17,52

17,16

16,59

16,44

16,28

15,84

15,25

14,95

14 »41

14,26

14,2o

13,95

13,7©

15,52

l&ld Anmærkninger

0/00

3,1

3,6

4,6

5,1

3,7

6,9

14,2

2,5

8,0

2,0

2,9

296

lo«8

14, 4- i

15,o

Mordre fløjnur kote 24,82

Udi. fra rensn0anl.

Indløb til rerl.-etx»kn<

Brønd

Styrt

Styrt

Stryg, ©kod

2273

filløb (kloak)

2300

vi 14,15 13,00

2600

VII 12,52

4,9

11 #54 4,2

2900

VIII lo»9o 10,29

2,8

3213

IX lo,5o 9,41

tftiløb i Simested Aa,

er overalt l«o, møn ved eventuelle forandringer tilstræbes

det forøget 1,5«

Bundbreddet St. oøo©-1519« o,75 m, et. 2185*3215* l,2o ©.

Berdlameter st« 1519-21858 0,50 m.

Langø vandløbet er anbragt kant- ©i

G nummereret som anført ovenfor«.

Eantpælene er anbragt på vandløbeta h©j r@ (nordre) side ©g bundp©ltn© midt

i vandløbet i højde ®@å reguletivmsesig bund« Mellem bundpmlene ek&l vandløbets

bund flugt©•


Be anførte koter er angivet i forhold til B. Mi N. So© fixpunkt i vand«

løbets nærhed kan angives en bolt på Hvam Kirketårn, 76-o5-9elo, kote

3©,68 »s©

2. Broer og overkørsler.

Over vandløbet fører følgende broer og overkørslers

Station Matr. nr» Udførelse

o993

14o9

£222

2231

2256

2289

2397

2452

2540

ll|, 25|

11'c, 11—

5«.

14-

14

Off. bivej

Gaden

2lS

i 9 ?'-

2©~

1 rør, a o,6© m

1 - , - o,5o .-

1 - t - e,5o -

2. • - , e.6"i'60''- ••

Trsbro udenfor vandløbete

2 rer* e o,9e «.

2 - , - o,9o -

2 - -, '


vandløbet stødende lodder pligtige at modtage og fjerne eller spred©

•'til et højst,lo oa tykt lag inden 4 uger efter oprensningen, uden at

å^r kan fordres erstatning herfor- Hvor sognerådet finder det formålstjenligt,

kan det dog lade fyld s.v. sprede ©asttidig ©ed 7 optagningen.

•.Spredhingsudgif terne afholdes da soss de evrige vedligeholdelsesudgifter*

Ir fylden ikke fjernet eller spredt inden udløbet af nævnte tidsfrist,

kan sognerådet uden. smrlig varsel lade dette foretage på de forsømmeliges

bekostning, Set påhviler enhver lod© bruger selv at påse, hvor-'

vidtv&drk der på hans lod ved oprensning ©r henlagt fyld.

Afskåret grøde optages normalt ikke af vandløbet, men kan flyde videre

med str«sen, og broejere skal om nødvendigt enten optage eller ledegrøden

vider© gennem bygværket.

Vandløbet oprense® it 'øvrigt vad kommunens foranstaltning mindst een

gang årlig, og i øvrigt i overensstemmelse med vandløbsloven* bestemmelser

herom,, tidspunktet for oprensning bestemmes af sognerådet«, ' *

B© til vandløbet grænsende arealer så ikke benyttes til løsdrift, med

mindre der sattes foravarligt hegn langs med og mindst 1 is fra vandløbets

øverste skråningskant.

Byrkning,'plantning, opfyldning, udgravning og opførelse af-bygværker

må ikke foretages' så- nar vandløbet, at dette vedligeholdelse, fyldens

opl@gn.ing eller tilsynets fardsel hindres. I tvivlstilfælde skal'sognerådets

tilladelse indhentes.

Vandingssteder skal' udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes

således, at kreaturer ikke kan beskadige vandløbet..

Opførelse af nye eller forandring af eksisterende broer og overkørsler

aå kun ske ved sognerådets skriftlige tilladelse, hvis ikke opførelsen

©Iler forandringen er godkendt af en vandl©bsret.

Broer'og overkørsler, der„til skade for vandløbet ikke vedligeholdesforsvarligt

af ejerne, kan x af.sognerådet fjernes-eller istandsættes

på de forsømmeliges bekostning.

Syn-'over-vandløbet foretages af sognerådet eller af dertil af rådet

antagne tilsynsmænd•

bilsynet og de ved vandløbet beskæftigede personer har ret til at ferdes

til fods langs vandløbet og til at udføre de fornødne vedligeholdelsesarbejder.

Ånden færdsel, herunder navnlig\kørsel sted materialer, gravemaskiner

o. lign« der ikke anvendes ved vedligeholdelsesarbejder, er

tilladt mod erstatning for forvoldt skade. I langel af mindelig overenskomst

ots erstatningens størrelse^ fastsattes denne af en vandløbs-ret

eller af uvildige af veåkonrøende' domstol -udmeldte fåssnd.

Børsos der anvendes maskiner til vandløbets vedligeholdelse, og dette

måvmåigg®?9 at eksisterende hegn. midlertidigt 'på fjernes« er de på^

géldende lodsejere-pligtige hertil sied 8 dages varsel.

Over de i årets løb afholdte -syn indsender sognerådet beretning til •'•'

aaterftdet med forklaring ou9 hvad der er sket i anledning af eventuelle

udsættelser. I


Bette regulativ har efter foamdgået bekendtgørelse været fretølagt til

offentlig eftersyn i 4 uger fra J{r2> 7*"^' **1 /9 J^*' på Hvam-Hvilso©

kommunekontor. u

Af indsigelser fremkom ^^^^^^

Hvam-Hvilsoa sogneråd, den sfrø


i

REGULATIV

for

sognevandløb nr. i Hvam-Hvilsom Kommune

BLIV Å M. 17E K


Regulativ for

sognevandløb nr. i Hvam-Hvilsom Kommune:

HVAM" BÆK

udarbejdet i henhold til sognerådets beslutning herom.

A. Vandløbets beskrivelse.

Nærværende regulativ er gældende for vandløbet på strækningen fra under­

løbet under Aalestrup-Viborg jernbane til dets udløb i Simested Aa.

På denne strækning løber det med hovedretning vestlig og passerer ef-

ternævnte ejendomme, alle af Hvam By, Hvam Sogn:

Matr. nr. 17-, 17$, 17-, 17-, 17-, 17-1 11-, 25-, 25-, 11-, 11-, 6-,

6-j 5-,14-, 5?, 32^, 32^, 32^, 32-, 21^*27-, lsS, 19-, 2oS, 23-, 14-,

9-, og 7-.

B. Vandløbets skikkelse.

1. Dimensioner.

Vandløbets dimensioner skal være som

Station

øverste

de, m

0000

0215

0271

0560

0871

1169

1467

^19

1559

1620

1640

1865

2068

£185

2300

fra kr: 4 Kantpæl

en- nr.

I

II

III

rw

V

Kote

pæl m

23,46

22,71

21,20

19,32

18,00

Kote

bund,

23,47

22,63

il, 58

20,15

18,62

17,52

17,16

16,59

10,44

16,28

15,84

, 15,25

14,95

lger:

m 0/00

fald Anmærkning

2

Nordre fløjmur kote 24,82

3,1 Udløb fra rensn.anl.

3,6

4,6

5,1

3,7

6,9

14,2

2,5

8,0

2,0

2,9

2,6

17,0

Indløb til rørl. stræk.

Brønd

Udløb


2300

2600

2900

3213

VI

VII

VIII

IX.

14,15

12,52

10,90

10,50

13,00

11,54

10,29

9,41

4,9

4,2

2,8

Udløb i. Simested Aa

Skråningsanlæg er overalt 1,0, men ved eventuelle forandringer tilstræbes

det forøget 1,5«

Bundbredde: St. 0000-1519: 0,75 m, st. 2185- 3213: 1,20 m.

Rørdiameter st. 1519-2185: 0,50 m.

Langs vandløbet er anbragt kant- og bundpæle nummereret som anført ovenfor.

Kantpælene er anbragt på vandløbets højre (nordre)side og bundpælene

midt i vandløbet i højde med regulativmæssig bund. Mellem bundpælene

skal vandløbets bund flugte.

De anførte koter er angivet i forhold til D.N.F. Som Fixpunkt i vandløbets

nærhed kan angives en bolt på Hvam Kirketårn, 76-05-9010, kote

30,68m.

2. Broer og overkørsler.

over vandløbet fører følgende broer og overkørsler:

Station

0621

0993

1409

2222

2256

2289

2332

2397

2452

2540

Matr. nr.

llf,25b

11a,lll

5b

14e

Off. Bivej

Gaden

21c

27B

19a

20b

Udførelse

1 rør,

1 -

1 -

2 -

2 -

2 -

2 -

Træbro

2 rør,

Træbro

0 o,60 m

- 0,50 -

0,50 -

- 0,60 -

- 0,90 -

- 0,90 -

- 1,00 -

udenfor vandløbets profil

0 0,80 m

undenfor vandløbets profil

Overkørslers indvendige bund skal ligge i en dybde på l/6 af rørdiameteren

under regulativmæssig bund det pågældende sted.

Overkørslerne st. 2256 og 2289 ejes og vedligeholdes af kommunen, de

øvrige af ejerne af de anførte matr. nr.e.

C.Vandløbets vedligeholdelse.

Det under foranstående afsnit B beskrevne vandløb med bygværker skal vedligeholdes

med de angivne dimensioner på forsvarlig måde.

Såfremt vedligeholdelsen udføres med maskine, skal det dog være tilladt

at lade vandløbet udgrave i indtil 20 cm større dybde end under B fastsat

og først foretage ny opgravning, når dybden er 10 cm mindre end fastsat.

Med hensyn til pligten til vedligeholdelse og afholdelse af udgifterne

hertil forholdes efter vandløbslovens bestemmelser, som disse er ændfet

ved lov af 3« maj I963. Vedligeholdelsesudgifterne påhviler således Hvam-

Evilsom Kommune.

I henhold til vandløbsloven må ingen forårsage, at vandløbets tilstand

kommer i strid med bestemmelserne, i nærværende regulativ. Foretages foranstaltninger

i strid med nærværende regulativ eller vandløb s loveai, for

holdes i overensstemmelse med nævnte pgr. 102, 103 og 104.


Brugene af de til vandløbet grænsende lodder er pligtige til, såfremt

vedligeholdelsesarbejdet udføres med maskiner, at t:le disse maskiners

arbejde og transport langs vandløbet. Meddelse om sådant arbejde skal

tilstilles de pågældende brugere mindst 8 dage før arbejdets påbegyndelse.

D. Administrative bestemmelser.

Vandløbet står under tilsyn af Hvam- Hvilsom sogneråd.

Den fra ;vedligeholdelsen hidrørende fyld m. v. er brugerne af de til

vandløbet stødende lodder pligtige at modtage og fjerne eller sprede

til et højst 10 cm tykt lang inden 4 uger efter oprensningen, uden at

der kan fordres erstatning herfor. Hvor sognerådet finder det formålstjenligt,

kanddet dog lade fyld m. v. sprede samtidig med optagningen.

Spredningsudgifterne afholdes da som de øvrige vedligeholdelsesudgifter.

Er fylden ikke fjernet eller spredt inden udløbet af nævnte tidsfrist,,

kan sognerådet uden særlig varsel lade dette foretage på de forsømmeliges

bekostning. Det påhviler enhver lods bruger selv at påse, hvorvidt

der på hans lod ved oprensning er henlagt fyld.

Afskåret grøde opfages normalt ikke af vandløbet, men kan flyde videre

med strømmen, og broejere skal om nødvendigt enten optage elle r lade

grøden videre gennem bygværket..

Vandløbet oprenses i øvrigt ved kommunens foranstaltning mindst een

gang årligt, og i øvrigt i overensstemmellse med vandløbslovens bestemmelser

herom. Tidspunktet for oprensningen bestemmes af sognerådet.

De til vandløbet grænsende arelar må ikke benyttes til løsdrift, med

mindre der sættes forsvarligt hegn langs med mindst 1 m fra vandløbets

øverste skråningskant.

Dyrkning, plantning, opfyldning, udgravning og opførelse af bygværkeer

må ikke foretages så nær vandløbet, at dettes vedligeholdelse, fyldens

oplægning eller tilsynets færdsel hindres. I- tvivlstilfælde skal sognerådets

tilladelse indlentes.

Vandingssteder skal udgraves udenfor vandløbets profil og indhegnes

således, at kreaturer ikke kan beskadige vandløbet.

Opførelse af nye eller forandring af eksisterende broer og overkørsler

må kun éke ved sognerådets skriftlige tilladelse, hvis ikke opførelsen

eller forandringen er godkendt af en vandløbsret.

Broer ogoverkørsler, der tileskade for vandløbet ikke vedligeholdes

forsvarligt af ejerne, kan af sognerådet fjernes eller istandsættes på

de forsømmeliges bekostning.

Syn over vandløbet foretagesaaf sognerådet eller af dertil af rådet

antagne tilsynsmænd.

Tilsynet og de ved vandløbet beskæftigede personer har ret til at færdes

til fods langs vandløbet og til at udføre de fornødne vedligeholdelsesarbejder.

Anden færdsel, herunder navnlig kørsel med materialer, gravemaskiner

o. lign. der ikke anvendes ved vedligeholdelsesarbejder, er

tilladt mod. erstatning for forvoldt skade. I mangel af mindelig overenskomst

om erstatningens størrelse fastsættes denne af en vandløbsret

eller af uvildige af vedkommende domstol udmeldte mænd.

Dersom der anvendes maskiner til vandløbets vedligeholdelse, og dette

4


nødvendiggør, at eksisterende hegn midlertidigt må fjernes, er de pågældende

lodsejere pligtige he rtil med 8 dages varsel.

Over de i årets løb afholdte syn indsender sognerådet beretning til

amtsrådet med forklaring om, hvad der er sket i anledning af eventuelle

udsættelser.

Dette regulativ har efter forudgået bekendtgørelse været fremlat til

offentlig eftersyn i 4 uger fra til på Hvam- Hvilom

kommunekontor.

Af indsigelser fremkom

Hvam- Hvilsom Sogneråd, den

5


424-

Sognei/ancttdb /./?. t. regutat/ts

kant- og Banc/pcet m. nr.

kértec/n/ng

kensedrdnct

Terrcsnkote

Sune/kote

lille Restrup fioi/ecfgaarc/,

f/i/arn $ogn.

te 4000

V

T-ttUt-ttt

tn /CO $ /oo 2C0 300 440

DET DANSKE HEDESELSKAB

Mose -og&igatctet/ngen - DistriktJT

Kontoret / l/ibørg.

Hi/am Bcek

f!25Z B/hg kegulatii/kort i f

v/ttoM.

l 4000

W6o/g t'fet>. /064-

Kotesystem

Uc/arb KN.

UMrt

Pettet

£00/7? TF"*

50 100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.

J Dansk Scanning A/S


50 100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.

J Dansk Scanning A/S


50 100 Udplottet i 1:1 er denne lineal 100 mm.

J Dansk Scanning A/S

More magazines by this user
Similar magazines