April - Snejbjerg Kirke

snejbjergkirke.dk

April - Snejbjerg Kirke

Skr.5

SNEJBJERG SOGNS MENIGHEDSRÅD

Beslutningsprotokol for menighedsrådsmøde i Kirkely den 4. april 2013 kl.

19:00.

Indledning: Henning Nørgaard

Salmevalg: Ingolf Blæsbjerg

Referent: Mette Winther Hansen

Afbud: Mona K. Nielsen, Chr. Poulsen og Britta Møller

Lukket møde kl. 18.30 – 19.00

1) Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2) Opfølgning referat skr. 4 Intet at bemærke

3) Bordet rundt:

a) Formand

Orientering om stillingsopslag

præstestilling

Ansøgn.om tilskud til Tværkulturel

sommerlejr

Kirkens Korshær – faderskab

Deltagelse i Landsskuet

Telegrammer konfirmation

a) Henning Nørgaard:

Påskelørdag var kommende ansøgere indbudt til at se kirken

og præsteboligen. Der har været 8 interesserede for at bese

kirke og præstegård. Ansøgningsfrist 8. april.

Der bevilges kr. 1.000 til tværkulturel kristen sommerlejr.

Kirkens Korshær – faderskab, tages op på næste møde.

Deltagelse i Landsskuet: punktet udskydes til næste møde.

Sortering telegrammer konfirmation:

Lørdag kl. 11: Ella Relund og Ingolf Blæsbjerg

Lørdag kl. 13: Erling Rasmussen og Bjarne Bærentsen

Søndag kl. 10:30: Henning Nørgaard og Gerda Mølgaard

Regnskabsfører, kasserer og formand indkaldt til ½ times

møde på provstikontoret 2. maj vedr. budget 2014.

Indbinding af salmebøger foregår i tidsrummet 28. maj til 6.

juni.

Ansøgning fra Thure Krarup om lån af Kirkely til kursus for

fotografer til kirkeblade d. 25.05.

Der er meddelt Thure, at Kirkely er optaget denne dato. Ny

dato ikke meddelt.


) Kontaktperson

Organistvikar

Barselsvikar sognemedhjælper

c) Kirke og Kirkegårdsudvalg

Portalerne

.

d) Kirkeværgen

e) Medarbejderrepræsentant

f) Præsterne

g) Andre indlæg

b)Bjarne Bærentsen:

Organistvikar Jørgen Jeppesen har fået fast job ved Struer

kirke fra 1. maj, hvorfor vi skal have dækket ind med

forskellige organistvikarer indtil Sara C. Lodahl starter efter

barsel d. 6. juni.

Stillingen som barselsvikar for sognemedhjælper er opslået

på sognemedhj.foreningens hjemmeside og på kirkens

hjemmeside og sættes i Herning Folkeblad onsdag.

Sognemedhjælper Helene Krüger er sygemeldt indtil barsel

begynder, hvorfor babysalmesang, dagplejesang og

dementsalmesang er aflyst indtil videre.

Vikarer for Helenes kirketjenerafløsning er næsten på plads.

Bjarne B. orienterer om møde i provstiet for kontaktpersoner.

c) Henrik Pedersen:

Vedr. rep. portaler skal der indhentes et tilbud fra MBE før der

tages endelig stilling og ansøges ved provstiet. Henrik

arbejder videre med sagen.

d) Ingolf Blæsbjerg.

Dansk Kirkekalk er bestilt til at kalke kirketårnet før

konfirmationen.

Herning Kirkegård udbedrer forskellige småting på

kirkegården vedr. syn.

e) Britta Møller syg – Bjarne B. tager punktet.

Der efterlyses frivillige til opstilling af stole i Kirkely og Kirken

vedr. konfirmationerne, fredag den 3.maj kl. 9.15. Ingolf B. og

Ella R. hjælper til.

Teksten på lærredet til powerpoint i kirken er for lav – Henrik

P. tovholder.

Intet.

g) Ella Relund:

Orienterer fra møde i distriktsforeningen – der bliver tilbud om

EDB kurser fremadrettet vedr. IT skrivebordet.

Lørdag den 25. januar 2014 afholdes Distriktsforeningens

Inspirationsdag i Kirkely i Snejbjerg.

Landsmøde 31.maj - 2. juni 2013 – Ella Relund og Erling

Rasmussen deltager fra distriktsforeningen.

Der planlægges sogneudflugt i uge 26 – Erling Rasmussen

tovholder.

Frivilligfest d. 30. maj i Kirkely kl. 18.

4) Kirkegården Det besluttes at opsige samarbejdet med Herning Kirkegårde

pr. 31.12.2013, grundet ønske fra sogn, menighed og

menighedsråd om, at Snejbjerg igen får sit eget

kirkegårdspersonale. De praktiske forhold løses

efterfølgende.


5) Kirkelige Aktiviteter Orientering fordeles over efterfølgende

menighedsrådsmøder.

6) Eventuelt Intet

More magazines by this user
Similar magazines