UHØRT PERSONALEPOLITIK - Danmarks Lærerforening

odenselaererforening.dk

UHØRT PERSONALEPOLITIK - Danmarks Lærerforening

Medlemsblad fra Odense Lærerforening • Nr. 1 • Februar 2012

Lærerfyringer:

UHØRT PERSONALEPOLITIK


2

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Ordentlighed

Af An n e-Me t t e K. Je n s e n,

f o r M A n d f o r od e n s e Læ r e r f or e n i ng

Det handler om personalepolitik, arbejdsmiljø – og

det handler om ordentlighed.

Lærerne i Odense ved godt, at det er politisk besluttet,

at der skal nedlægges lærerstillinger igen. Det

kan der ikke laves om på.

Når vi forsøger at få politikerne og resten af befolkningen

i tale, er det fordi Odense Kommune lægger

op til et opgør med ”den danske model”, som bygger

på tillidsfulde aftaler og samarbejde mellem

arbejdsgivere og faglige organisationer, og som i

årtier har sikret ordentlige forhold i ansættelsen.

Der skal nedlægges lærerstillinger, men det kan

efter den model, vi i Odense Lærerforening har

fremlagt, gøres uden fyringer. Kort sagt kan man

vente og se, om det vil blive nødvendigt at fyre, indtil

man kender stillingsbehovet.

Men Odense Kommune ønsker tydeligt at fyre flere

end nødvendigt! Det har helt klart fremgået både i

vores drøftelser med kommunen, men også i pressen.

I Fyens Stiftstidende d. 12. januar udtaler den

øverste ledelse bl.a.: ”Vi har brug for at få nye lærere

ind”, ”Vi skal have mulighed for at skille os af med

lærere, hvis der er brug for nye kompetencer”, ”Vi vil

sætte det bedste hold.”

Man vil altså fyre flere for kort tid efter at slå de

samme stillinger op.

Hvor mange i det danske samfund er enige i dette

nye koncept om at ”fyre sig til det bedste hold”? Vi

kan alle blive ramt af sygdom, komme op i alderen,

åbenbart have et forkert køn eller manglende kompetencer

og så pludselig blive en del af ”det forkerte

hold”. Det betyder, at en ledelse i en offentlig eller

privat virksomhed kan vælge og vrage blandt ansatte

og ledige. Har man været ansat længe i sit job

og nået en forkert alder - og ledelsen ønsker unge

ind – så bliver man sparket ud! Eller har virksomheden

ikke givet dig mulighed for efteruddannelse,

og der mangler nye kompetencer, så kan ledelsen

fyre dig og finde nye med de rigtige kompetencer.

Ledelsen kan altså erstatte kompetenceudvikling

med fyring.

Eller er du for meget syg, har måske endda fået en

livstruende sygdom, ja så kan du også risikere en

fyreseddel og blive erstattet af mere raske og friske

kræfter. Stabilitet er et af kommunens kriterier for

fyring, så har du for meget ”barns 1. sygedag”, så

er du måske heller ikke en del af ”det bedste hold”.

Gennem livet gennemgår vi alle forskellige faser og

kriser. Det kan være tiden som småbørnsfamilie,

en skilsmisse eller sorg over at miste én, der står

os nær. Det skal der være plads til - også i arbejdslivet.

Odense Kommunes opgør med hidtidig praksis i

forbindelse med stillingsreduktioner er et opgør

med vores velfærdstanke, som bygger på et socialt

menneskesyn, der betyder, at i Danmark ryger man

ikke bare ud pga. alder, køn, sygdom eller andet,

der pludselig sætter dig på ”det forkerte hold”. I

Danmark kan man ikke bare fyre og så slå stillinger

op og stille ”det bedste hold”. En ledelse kan

og skal naturligvis altid handle, hvis der er en

uduelig medarbejder, én der pjækker eller på anden

vis handler utilstedeligt, men det er en del af det

daglige ledelsesansvar. Har ledelsen ikke levet op til

dette ansvar, så er der tale om ledelsessvigt. Disse

få eksempler på ledelsessvigt skal ikke få lov til at

vælte den model, vi i Danmark har kæmpet os frem

til. Og den øverste ledelse siger til Fyens Stiftstidende

den 14. januar, at det er dygtige lærere, der

bliver fyret!

Den nye persona lepol it i k i Odense t a ger udga ngspu n k t

i et meget elitært samfundssyn, som vi ellers kun

kender fra samfund fjernt fra det danske - og måske

fra elitesportsgrene som f.eks. fodboldhold. Vi efterlyser

ordentlighed i personalepolitikken. Tryghed,

tillid og oplevelsen af ordentlighed er altafgørende

for, at et medarbejder-hold kan yde en daglig

arbejdsindsats af høj kvalitet. Det er det lærerne

efterlyser. Vi opfordrer politikerne til at have tillid

til, at det kan lade sig gøre uden fyringer. Odense

Lærerforening har fremlagt, hvordan det kan gøres

ordentligt og uden nogen ekstra udgifter for kommunen.

Og så har vi sammen en chance for at komme igen-

nem krisen på den bedst mulige måde – ordentligt og

i fællesskab.

Forside: Fra medlemsmøde 18. januar.

Foto: Anne-Marie Lindholm


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Medlemsmøde i Odense Lærerforening:

Fuldstændig

uhørt personalepolitik

- Man tror, det er løgn!

- Uanstændigt og uansvarligt!

- Brug og smid væk-model!

- Duer ikke - yt!

- Vil du kun din egen vej?

Af fL e M M i n g An d e r s e n

fo t o s : An n e-MAr i e Li n d h o L M

Der var 600 lærere.

Og de var vrede, frustrerede og skuffede.

Følelser, der alle rettede sig mod skolerådmanden

og skolechefen oven

på hele forløbet omkring de varslede

fyringer.

Ikke mindst en række udtalelser i

pressen fra begge, men især fra rådmand

Stina Willumsen, SF.

- Det er uanstændigt, og det er uansvarlig

personalepolitik, sagde en

indigneret lærerformand, Anne-Mette

K. Jensen, i sin indledende tale.

Hvad ligner det at føre sådan

en personalepolitik?

- Man vil fyre flere, og tidligere, end

det er nødvendigt. Man vil fyre sig til

det, man kalder ”det bedte hold. Hvad

ligner det at føre sådan en personalepolitik?

Anne-Mette Jensen understregede

tydeligt, at der ikke længere var tale

om ordentlighed:

- Det her er udtryk for et opgør med

værdier. Vi må kræve af vores politikere,

at ordentlighed og ansvarlighed

også gælder i Odense. Det er et spørgsmål

om at ville, eller ikke at ville.

Vi har anvist løsninger

- Sidste år stod vi også i en situation,

hvor der skulle fyres lærere. Mange

lærere. Faktisk skulle der sendes 110

- Vi har anvist løsninger, fremhævede Anne-Mette Jensen

fyresedler af sted. Men da havde man

personalepolitisk ansvarlighed nok til

at indgå en aftale, som ganske vist

ikke fjernede besparelsen i undervisningen,

men betød, at man ikke skulle

sende fyresedlerne alligevel, sagde

Anne-Mette Jensen og fortsatte:

- Vi har anvist, hvordan man kan

undgå det i år igen, uden at det behøver

at koste Odense Kommune en

krone. Hvis man har viljen til det!

Lærerformanden gik skarpt i rette

med rådmand Stina Willumsens udtalelser

om at ”skrue op for ambitions-

niveauet” og om at ”skulle arbejde

hårdere”, samtidig med, at over 400

lærerstillinger vil være forsvundet i

løbet af fire skoleår:

-Hvordan hænger det overhovedet sam-

men? Det er da det rene Kejserens nye

Klæder, sagde Anne-Mette Jensen.

Bondo: - Jeg har

aldrig set noget lignende!

Formanden for Danmarks Lærerforening,

Anders Bondo, var også med

til mødet: - I Odense udviser man en

personalepolitik, så man tror, det er

➤ ➤ ➤

3


➤ ➤ ➤

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

løgn - eller føler sig sat 50 år tilbage

i tiden! Det er fuldstændigt uacceptabelt,

at jeres arbejdsgiver vil behandle

jer sådan, og hvis jeg var borger

i Odense, ville jeg være rasende,

fastslog Anders Bondo med henvis-

ning til, at utrygheden ikke kan

undgå at smitte af på den daglige

undervisning.

- Det er aldeles uhørt. Jeg kan ikke

mindes, at jeg har hørt om noget

lignende, understregede han og opfordrede

indtrængende Odense Kommune

til at tage mod den udstrakte

hånd fra Odense Lærerforening, så

fyringer kan undgås eller minimeres

kraftigt.

Der var ingen forhandlingsvilje

Charlotte Holm, næstformand i Odense

Lærerforening og næstformand i

Skoleafdelingens MED-udvalg, redegjorde

kort for forløbet i udvalgets

arbejde med proces og principper:

- Forløbet har slet ikke været i orden.

Der har været alt for kort tid, og

da medarbejdersiden fremlagde sit

forslag, oplevede vi, at der overhovedet

ikke var forhandlingsvilje på den

anden side af bordet. Det blev en ensidig

ledelsesbeslutning, og vi har nu

besluttet at rejse en klage for brud på

MED-aftalen, sagde Charlotte Holm.

Økonomisk og

personlig usikkerhed

- Hver eneste fyring handler om et

rigtigt menneske og om risiko for

personlig og økonomisk usikkerhed.

Hvad ligner det at tale om, at ”vi skal

fyre for at sætte det bedste hold”?

- Vi er det bedste hold, fastslog Dennis

Vikkelsø fra styrelsen i Odense

Lærerforening.

- Duer ikke - yt! Lige nu føler jeg mig

som en del af eventyret om Klods

Hans, på vej til prinsessen for at blive

vejet på guldvægten, sagde Rikke

Johansen fra Kroggårdskolen.

- Men jeg håber, vi vælger at sige nej

til prinsessens bejleri. At vi siger

nej til det menneskesyn, den manglende

respekt og anstændighed, der

så åbenlyst gennemsyrer udspillet,

fortsatte hun og lagde vægt på, at den

gode skole handler om mødet med

mangfoldigheden:

- En mangfoldighed, der skal findes

blandt eleverne, men så sandelig også

- Man tror, det er løgn, lød det fra Anders Bondo

Anne-Mette Jensen og Anders Bondo - med i TV2 Fyn

blandt de voksne, de møder hver dag,

sagde Rikke Johansen.

Brug og smid væk

- Med Skoleafdelingens strategiskifte

oplever vi nu en arbejdsgiver, der

behandler sine ansatte ud fra en forbrugsideologi:

Brug og smid væk! Det

er uhørt, og det er uansvarligt, lød det

fra Torben Lindholm, der som tillidsrepræsentant

læste en udtalelse op,

som var vedtaget af lærerne i Faglig

Klub på Abildgårdskolen.

- Sammenbruddet i MED-udvalget er

skuffende. Vi havde forventet, at kommunen

ville gå ind og tage ansvar for

sine medarbejdere og gøre sig meget

umage med at minimere konsekvenserne.

Det er desværre ikke sket, men

vi forventer, at arbejdsgiverne sætter

sig til forhandlingsbordet for, sammen

med Odense Lærerforening, at få

minimeret konsekvenserne af politi-

kernes besparelser. Det kan lade sig

gøre, og det ville alle parter omkring

folkeskolen i Odense have godt af,

sluttede udtalelsen fra Abildgårdlærerne.

Fly og flyers

Flere tog ordet med kritik af rådmanden,

opfordringer til politikere og

netværk samt forslag til, hvad man

kunne eller burde gøre.

Anne-Mette Jensen fortalte om foreningens

initiativer, herunder et fly

med banner samt uddeling af flyers.

Afsluttende formandsbudskab:

- Vi kan gøre noget! Vi vil igen og igen

påvise, at det ikke er nødvendigt at

fyre lærere. Vi vil tale til og tale med

politikerne. Og vi vil kun genvælge

ordentlige og anstændige politikere.

4


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Jobrotationsprojekt:

Nej til at 36

ledige kunne

komme i job

Skoleafdelingen afslog 4 mio. kr.

til projekt med jobrotation.

Af fL e M M i n g An d e r s e n

36 ledige lærere kunne have fået job

i et halvt år.

72 lærere i arbejde kunne have fået et

PD-modul i faglig læsning.

Men Skoleafdelingen ville ikke godkende

projektet.

- Det er uforståeligt, da rotationsprojektet

både ville fremme beskæftigelsen

for de ledige og efteruddannelsesindsatsen

og kvaliteten i skolernes

indsats med faglig læsning, siger

Odense Lærerforenings formand,

Anne-Mette Jensen og fortsætter:

- Og det stemmer da slet ikke overens

med rådmandens udtalelse om, at der

er brug for at få de unge lærere ind i

folkeskolen.

Projektet

- For at skaffe beskæftigelsesmuligheder

for vore ledige medlemmer i

Odense Lærerforening, udarbejdede

vi en ansøgning om et jobrotationsprojekt,

hvor ca. 36 ledige lærere i

cirka et halvt år kunne vikariere for

72 lærere, som hver kunne deltage i

et PD-modul om faglig læsning siger

Anne-Mette Jensen.

- I alt var der mulighed for, at Skoleafdelingen

kunne have modtaget godt

3 mio. kroner fra jobrotationspuljen

og cirka 1 mio. kroner i sparede dagpenge.

I alt en foræring på ca. 4 mio.

kroner.

Men desværre meddelte Skoleafdelingen,

at man ikke ønskede at godkende

projektet, konstaterer lærerformanden.

600 lærere: - Vil du kun din egen vej, rådmand Stina Willumsen?

Udtalelse fra Odense Lærerforenings

medlemsmøde den 18. januar 2012:

Til rådmand Stina Willumsen, SF

Som lærergruppe står vi tilbage med en klar

opfattelse af, at du kan selv og ved bedst selv - og

totalt undsiger og nedgør vores lærerfaglighed og

arbejdsindsats.

Kan du overbevise os om noget andet - eller vil

du kun din egen vej?

Er det en ny generel praksis i Odense, at man

fyrer frem for at kompetenceudvikle?

Har du tænkt over, hvilke konsekvenser det har

at smide mange års erfaringer ud?

Har du gjort dig nogen tanke om, hvad en

udmelding som din skaber af utryghed blandt

de ansatte - ikke blot lærerne, men blandt alle i

kommunen?

Hvor har du fået inspiration til sådan en måde at

gøre tingene på?

5


6

Festaften

Efter Odense Lærerforenings

generalforsamling

fredag den 16. marts 2012

på Radisson SAS H.C. Andersen Hotel

afholdes festaften.

Der vil blive serveret en buffet samt lidt

at drikke, hvorefter der er dans.

Deltagerbetaling til festaften er 75 kr. per person.

Festen, der kun er for medlemmer, slutter kl. 01.00.

Tilmelding og betaling senest mandag den 5. marts.

For medlemmer med skoletilknytning sker tilmelding gennem TR,

Medlemmer uden skoletilknytning tilmelder sig i sekretariatet, Klaregade 19, 2. sal.

Ønske om at sidde sammen kræver tilmelding fra samme skole.

Styrelsen


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

GENERALFORSAMLING 2012

Fredag den 16. marts kl. 15.30 Koncerthuset, H. C. Andersen Hotel

FORELØBIG DAGSORDEN

Kl. 15.30: Start med velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv.

Kl. 16.00: Den mundtlige beretning, mv

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og stemmetællere

3. Formandens beretning

Den skriftlige beretning og oversigt over udvalgenes arbejde optrykkes i LærerBLADET nr. 1

4. Regnskab, herunder regnskab for Særlig Fond

5. Indkomne forslag (Frist: 2. marts kl. 12)

a. Arbejdsprogrammet

b. Vedtægtsændringer

6. Fastsættelse af frikøb/vederlag til styrelsesmedlemmer

og tillidsrepræsentanter, jf. § 16

7. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

8. Valg i henhold til §§ 7, 8 og 9

Der skal foretages valg af formand, næstformand, delegerede til kongressen,

styrelsesmedlemmer og revisorer samt suppleanter

9. Eventuelt

Forslag til endelig dagsorden skal være sekretariatet i hænde senest den 2. marts kl. 12.

Dørene åbnes kl. 15.00. Der serveres kaffe og brød.

Gratis P-billet kan afhentes i hotellets reception.

Der serveres en sandwich i løbet af eftermiddagen.

Efter generalforsamlingen er der spisning med efterfølgende musik og dans for tilmeldte, der forud har betalt for

arrangementet efter generalforsamlingen.

Arrangementet omtales særskilt i LærerBLADET nr. 1, samt annonceres på plakat på skolerne,

TR SkoleKom og www.odenselaererforening.dk.

Odense Lærerforening

7


8

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Den skriftlige beretning 2012

At ville fyre sig til ”det bedste hold”

I sidste øjeblik før denne beretnings deadline er der

opstået stor og grundlæggende uenighed mellem Odense

Kommune og Odense Lærerforening vedrørende personalepolitikken

i forbindelse med stillingsnedlæggelser.

Odense Kommune har lanceret et totalt opgør med hidtidig

fremgangsmåde: Nu ønsker Odense Kommune at

fyre flere - og tidligere - end nødvendigt for at ”sætte det

bedste hold”.

Du kan følge situationen og læse mere på vores hjemmeside

www.odenselaererforening.dk

- blandt andet om vores medlemsbrev, udtalelse fra TRmøde,

åbent brev til Odense Byråd og et synspunkt i

Fyens Stiftstidende.

Økonomisk krise

Odense Kommune er i en økonomisk krise, der er én af

de alvorligste, vi har oplevet i årtier.

Ved sidste års budget betød det, at der blev besluttet

besparelser på det kommunale budget på 720 mio. kroner

- i år er der vedtaget besparelser på 574 mio. kroner

i budgetperioden. Der er altså hen over to budgetbehandlinger

besluttet besparelser i Odense for et pænt stykke

over 1 milliard kroner!

Om disse besparelser nu af byrådets politikere bliver

præsenteret som ”kloge, smarte og intelligente”, der ikke

rammer kerneydelsen (sidste år) - eller som ”ny virkelighed,

ny velfærd”, der vil ramme kerneydelsen (i år),

kan sådan set komme ud på ét. Det afgørende er, at


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

de samme politikere vælger ikke at

tage ansvaret for, hvad der konkret

skal spares på, og dermed fortælle,

hvad konsekvenserne vil blive og

hvilke kvalitetsforringelser, de medfører.

Politikerne leverer ikke ærlige

besparelser, hvor de anerkender, at vi

er i en økonomisk krise, tager ansvar

og udpeger, hvor forringelserne skal

finde sted.

I stedet pakkes besparelserne ind i

en omgang fine ballonord om, at vi

i Odense kan ”det hele eller mere for

det halve”. Eller sagt på en anden

måde: Øget kvalitet, men for færre

penge.

Besparelserne i forbindelse med budget

2012 er ifølge den øverste ledelse

i Odense Kommune udtryk for et håb

om, at man kan finde besparelser for

574 mio. kroner især på sygefravær,

digitalisering, indkøbsaftaler. Byrådet

kunne i princippet lige så godt

beslutte, at det ikke vil sne i vinter.

Men den alvorlige sandhed er, at

uanset om det lykkes at finde besparelserne

eller ej, så skal pengene

findes, og det vil betyde en nedgang

i antal stillinger på ca. 500 i Odense

Kommune. I sig selv et voldsomt

stort antal – og endda oven i sidste

års endnu højere tal. Men denne

gang altså uden, at der tilsvarende

er besluttet kvalitetsforringelser. Det

betyder, at medarbejderne vil få de

samme eller flere opgaver, men være

væsentligt færre til at løse dem.

Samtidig bliver det medarbejderne,

der vil stå med et forklaringsproblem

over for borgerne, der ikke har fået

oplyst, at der vil blive skåret i velfærdsniveauet

– snarere tværtimod.

På skoleområdet rammes vi også, når

forældrene oplyses om helhedsskoler

og spændende udvikling indenfor

børne- og ungemiljøer.

At pengene skal findes, mærker vi

tydeligt - også på undervisningen,

hvor vi har set forslag om en ny

budgetmodel, om frikommuneforsøg,

om en 9-15 model, om digitalisering

osv. Fælles for disse forslag er, at de

fremføres som smarte, nytænkende

og innovative. Men fælles for dem er

desværre også, at de er båret af økonomisk

tænkning, hvor slutfacit hedder

”mere for mindre” og gerne skulle

sætte Odense på Danmarkskortet.

Ingen ønsker tilsyneladende at fortælle,

hvilke kvalitetsforringelser en

stillingsnedgang på lærerområdet på

over 300 stillinger inden for de seneste

år betyder. Vi må konstatere, at

også Odense er i en alvorlig økonomisk

krise. Men vi efterlyser ærlighed

og ordentlighed. Det er afgørende

med en ordentlig og anstændig personalepolitik,

hvis vi skal gennem

krisen sammen. At minimere utryghed

og ubalance mellem arbejdsopgaver

og resurser skal stå øverst på

en ansvarlig arbejdsgivers personalepolitiske

målsætning.

Et godt eksempel på ubalance er det

vejledende timetal.

Egentlig var et sparemål i Børn- og

Ungeudvalget kædet sammen med en

m id ler t id i g redu k t ion i u nder v isn i n gstimetallet.

Men den politiske behand-

ling af forslaget resulterede i, at denne

formulering udgik af forliget. Det

gjorde besparelsen imidlertid ikke!

Så i Odense har man fortsat det vejledende

timetal - der gives bare ikke

penge til det!

Tilbage står, at besparelserne skal

findes. Og dermed skal der ske store

personalereduktioner. Der skal skæres

i kerneydelserne, så vi får forringet

kvalitet i undervisningen og

de arbejdsopgaver, der er omkring

undervisningen. Alle ved, at det vil få

mærkbare konsekvenser for elevernes

fremtidige muligheder.

Og undervisningen har betalt! Sidste

år betalte undervisningen mere

end 60 % af de samlede besparelser

på hele børne- og ungeområdet -

til trods for, at undervisningsdelen

udgør mindre end 25 % af det samlede

budget.

Alligevel har man valgt at lade undervisningen

betale en meget stor del af

besparelserne i år igen. Det er en

meget dårlig og kortsigtet løsning,

omend den er mere usynlig her og

nu, end om der eksempelvis er ryddet

sne på vejene.

Stillingssituationen

Enhver besparelse på undervisningen

rammer selvsagt antallet af

lærerstillinger.

Sidste år var situationen, at det var

planlagt, at 110 lærere skulle have

modtaget et brev med opsigelsesvarsel

allerede omkring jul. Men Odense

Lærerforening indgik en ”ikkefyringsaftale”

med Odense Kommune

og fik således denne alvorlige situation

afværget. Trods en reel nedgang

i antallet af lærerstillinger blev der

ikke udsendt fyresedler på folkeskoleområdet.

Aftalen indebar bl.a., at et

meget stort antal lærere valgte at få

indregnet deres 6. ferieuge i årsnormen

frem for at få den udbetalt.

Aftalen indebar også, at 60 % af skolernes

vikarbudgetter i dette skoleår

er indgået i stillingsnormeringen, så

vikartimerne læses af skolens egne

lærere.

Læs om aftalen på

www.odenselaererforening.dk

Det blev fra flere sider forsøgt at så

tvivl om, hvorvidt aftalen ville sikre,

at ingen blev fyret i forbindelse med

skoleåret 2011/2012. Ærgerligt, at

nogen var med til at starte denne

stemning omkring aftalen. Det har

alene bevirket, at mange har oplevet

en voldsom utryghed uden grund.

Andre har forsøgt at give aftalen

skylden for, at der ikke er resurser

nok til vikardækning. Det er ikke

korrekt. Det var også et stort problem

før, og med voldsomme besparelser

rammes vikardækningen naturligvis

også hårdt. Der har været

mange tilbagemeldinger fra elever,

forældre og lærere på, at kvaliteten

af den vikardækning, der finder

sted, er afgørende forbedret, idet det

er uddannede lærere og ofte kendte

lærere, der dækker timerne. Tidligere

oplevede mange, at det var helt unge

og uudannede vikarer, der naturligt

havde ekstremt svære vilkår for

at levere god og sammenhængende

undervisning. Det bør desuden overvejes,

om man skal vælge at forringe

undervisningen i to klasser, ved at

lade en lærer dække begge klasser,

frem for fx at sende den ene klasses

elever hjem og opretholde uændret

undervisning i den anden klasse. Vi

har opfordret til, at man i skolebestyrelsen

drøfter kvalitet i vikardækningen,

så det ikke alene bliver en

økonomisk dagsorden om den billigst

mulige løsning – men en dagsorden

om kvalitet.

9


10

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Odense Lærerforening har i slutningen af november

foretaget en evaluering af vikaraftalen. Alt i alt har tilbagemeldingerne

været positive, idet navnlig kvaliteten

ved at det er kendte lærere, der læser vikartimerne, er

fremhævet som medvirkende til, at eleverne også får et

godt udbytte af disse timer.

I 2012 rammes skolerne af yderligere besparelser:

» antallet af elever i klasserne hæves fra 26 til 28

» digitalisering/lokalt ejerskab

» reduktion af midlerne til specialundervisning og

Dansk Som Andetsprog

I alt er der besluttet besparelser for 26.850 mio. kroner.

Hertil kommer besparelser på sygefravær, indkøbsaftaler,

digitalisering, mv. I alt 124 lærerstillinger.

Og med Odense Kommunes egne tal kan vi dokumentere,

at der i løbet af de sidste 3 skoleår allerede er sparet over

300 lærerstillinger væk!

Stillingsnedgangen er dokumenteret i:

» Notat fra Odense Kommune, juni 2008 - juni 2009:

Et fald på 41 stillinger.

» Odense Kommunes Personaleregnskab 2010, side 8:

Et fald på 106 stillinger.

» Skoleåret 2010/2011:

Et fald på ca. 60 stillinger

(Odense Lærerforenings skøn, idet Personaleregnskab

2011 endnu ikke er tilgængeligt).

» Aftale om ikke-fyring mellem Odense Kommune

og Odense Lærerforening, december

2010, gældende for skoleåret 2011/2012:

Et fald på 110 stillinger.

I alt et fald på ca. 317 lærerstillinger i en periode på 3

skoleår!

Udsigten til yderligere reduktioner på 124 lærerstillinger

medregner slet ikke eksempelvis besparelser på

indkøbsaftaler mv. fra budget 2012, hvor besparelsen er

udmøntet - men, såfremt den ikke kan findes, risikerer

at ramme lærerstillinger, skolernes underskud, hvilket

også risikerer at medføre yderligere nedgang i antallet af

lærerstillinger, og at både de faglige organisationer samt

Skoleafdelingens MED-udvalg er orienteret om, at det

estimerede antal fyringer ikke tager højde for alt.

Med en nedgang i antallet af lærerstillinger på 317 stillinger

siden 2008 - og med udsigt til yderligere reduktioner

på 124 lærerstillinger, totalt over 400 lærerstillinger

- er vi nået langt, langt forbi nedgangen i antallet

af elever.

Elevnedgangen er nemlig minimal:

6-by nøgletal fra 2006/07 til 2010/11 viser et

fald på 574 elever ud af 18.550. Der er således

i perioden 2007/08 til 2010/11 et fald på

2 - 3 %.

Altså en nedgang i antal elever på 2 - 3 %, mens

nedgangen i antallet af lærerstillinger sammenlagt

er over 400 stillinger, op mod 30 %!!

Og samtidig ligger der en kæmpe udfordring i en stadigt

voksende inklusionsopgave…

Undervisningen har betalt sin rigelige andel af besparelserne.

Vi er nået ud over den grænse, hvor det er ansvarligt!

Færre lærere betyder mindre undervisning.

Det går ud over børnenes fremtidige muligheder og rammer

de svageste elever ekstra hårdt

For at skaffe beskæftigelsesmuligheder for vore ledige

medlemmer udarbejdede Odense Lærerforening en

ansøgning om et jobrotationsprojekt, hvor ca. 36 ledige

lærere i cirka et halvt år kunne vikariere for 72 lærere,

som hver kunne deltage i et PD-modul om faglig læsning.

I alt var der mulighed for, at Skoleafdelingen kunne have

modtaget godt 3 mio. kroner fra jobrotationspuljen og

cirka 1 mio. kroner i sparede dagpenge. I alt en foræring

på ca. 4 mio. kroner!

Desværre meddelte Skoleafdelingen, at man ikke

ønskede at godkende projektet. Det er uforståeligt,

da rotationsprojektet både ville fremme beskæftigelsen

for de ledige og efteruddannelsesindsatsen og kvalite-

ten i skolernes indsats med faglig læsning.

Debatten om 9 - 15 modellen

Odense Lærerforening har markeret sig stærkt i denne

debat med henvendelser til alle skolebestyrelses-medlemmer

på skolerne i Odense, henvendelser til Byrådet,

politiske kontakter samt møder for medlemmerne rundt

om på skolerne.

Vores anbefaling er en lidt længere skoledag, hvor der

er tale om reelle undervisningstimer, så der bliver bedre

mulighed for:

» mere tid til den enkelte elev

» større vekselvirkning mellem teori og praksis i

undervisningen

» mere rum til elever og lærere til mere fordybelse og

en mere spændende undervisning

» inddragelse af ressourcepersoner efter elevernes

konkrete behov

Vi har advaret mod 9-15 modellen med dens fokus på

struktur, budgetstyring og en indbygget kunstig opsplitning

af undervisningen til fordel for fritidslignende

aktiviteter og mod dens manglende forskningsmæssige

forankring. Modellen hverken styrker eller sikrer målsætningen

om, at de sidste 15 - 20 % af en årgang gennemfører

en ungdomsuddannelse.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Det har desværre været meget vanskeligt at få enslydende

meldinger om, hvilke vilkår og beslutninger, der

var gældende i forbindelse med 9-15 modellen. Det har

været meget frustrerende og har skabt mange myter. I

et forsøg på at undgå større forvirring valgte foreningen

at sende en række helt konkrete spørgsmål fra skolerne

til rådmand og forvaltning. Spørgsmål, vi ikke mente at

kunne svare på med de oplysninger, vi havde kunnet få.

Desværre har vi fået den tilbagemelding, at spørgsmålene

endnu ikke kan besvares. Dette er meget uheldigt, da det

var spørgsmål, der for mange var afgørende at få afklaret,

inden man skulle melde tilbage til kommunen, om

man ønskede at medvirke i udviklingsforsøget.

Helt sammenfattende kan dog siges, at forskningen

dokumenterer, at det ikke er strukturen, men kvaliteten

af undervisningen, der gør den afgørende forskel for elevernes

udbytte af undervisningen.

Vi ved altså - med dokumentation i forskning - hvor der

skal sættes ind, hvis vi vil det bedste for eleverne.

Så lad os sætte en udvikling af folkeskolen i gang i fællesskab

med udgangspunkt i den viden.

Alternativt er der stor risiko for, at eleverne ufrivilligt

bliver forsøgskaniner i en udvikling, som vi ikke kender

resultatet af. De elever, der indgår i forsøg om fleksibel

skolestart, anderledes skoledag fra kl. 9- 15 eller andre

forsøg, har jo ikke selv mulighed for at indvilge i at deltage.

De indgår i en forsøgssammenhæng, som andre tager

ansvaret for. De har ikke mulighed for en ”ommer”.

Derfor er nødvendigt, når vi endda er i en økonomisk

krisetid, hvor Odense Kommunes egne tal viser, at der er

blevet flere hundrede lærere færre de seneste år, at man

politisk tænker sig meget nøje om, inden man går i gang

med forsøg, som er baseret på innovative tanker og ønske

om at fremstå som udviklingsfrontfigur og dermed pakke

besparelserne ind.

Det ville klæde Odense Kommune, at man reelt involverer

medarbejderne på et tilstrækkeligt tidligt tidspunkt,

når man har planer om større forsøgsarbejder. Dette har

desværre ikke været tilfældet her.

Fornemmelsen har været, at tingene allerede har været

besluttet ovenfra. Hvis vi skal komme ordentligt igennem

krisen, skal vi finde en vej, vi kan være fælles om.

Historisk har løsninger fundet i fællesskab skabt langt

de bedste resultater.

Løn og arbejdstid

Der blev ikke afsat midler til lokalløn ved overenskomstforhandlingerne

i 2011. Lokalløn eksisterer dog stadig,

idet der blot ikke er afsat nye midler via overenskomstresultatet.

I forbindelse med skolelukningerne har foreningen bedt

om forhandling med Odense Kommune vedr. de tilbageløbsmidler,

der er opstået ved, at tillæg på de lukkede

skoler er faldet væk. Der har været afholdt et møde med

kommunen, men man ønskede at afvente en generel

afklaring vedr. lokale lønforhandlinger i kommunen i

overenskomstperioden. Foreningen har nu sendt konkret

forslag til Odense Kommune.

De lønaftaler, der er på de enkelte skoler, er blevet videreført,

nogle steder med mindre ændringer.

På Odense Fagskole, hvor tillidsrepræsentanten har

aftaleretten, bistår foreningen TR i forhandlingerne. Det

lykkedes i 2011 at indgå en aftale om et ”Fagskoletillæg”,

der gives til alle lærere ved Odense Fagskole.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR besluttede i foråret 2011, at størsteparten af de

daværende tale-/hørelærere fra 1. august 2011 skulle

ansættes som konsulenter, mens en mindre del fortsat

skal være ansat som lærere.

Foreningen havde forud haft drøftelser med PPR om

ændringerne, og efter at beslutningen var taget, indgik

foreningen i forhandlinger om lønvilkårene for konsulenterne.

Der blev indgået aftale om et funktionstillæg, der

dækker tillæg for 200 timers tale-/høreundervisning,

samt et tillæg til tale-/hørekonsulenter, der har 12 års

erfaring. Der blev desuden aftalt et lille tillæg til 4 konkrete

personer som kompensation for aldersreduktion,

ligesom der blev aftalt udligningstillæg til personer, der

ellers ville gå ned i løn.

Der er nu påbegyndt forhandlinger om arbejdstidsaftalen

for tale-/hørelærerne, idet PPR har ønsket ændringer i

den eksisterende helhedsaftale.

Center for Specialundervisning for Voksne (CSV)

Efter en række forhandlingsmøder blev der indgået ny

A08-aftale for CSV til ikrafttræden 1. august 2011. Aftalen

bygger på det samme værdigrundlag som aftalen

på folkeskoleområdet. Der er tale om én aftale, der er

11


12

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

gældende for alle lærere ved CSV Odense-Vestfyn-Brangstrup.

Omregningsfaktoren for opgaver i tilknytning

til undervisningen er aftalt til 2,18 og det maksimale

undervisningstimetal er 767 timer. I forbindelse med

aftalen er der endvidere aftalt et ”CSV-tillæg” som erstatning

for det tidligere tillæg for selvstyrende team.

Center for Rehabilitering og

Specialrådgivning, regionen (CRS)

CRS har i det forløbne år været ramt af besparelser, som

også fortsætter i 2012. Det har i den sammenhæng været

nødvendigt for CRS at afskedige enkelte lærere på grund

af arbejdsmangel. På grund af de kommende besparelseskrav

har CRS besluttet at hæve såvel lærernes som

konsulenternes undervisningstimetal. CRS har desuden

besluttet at konvertere de overenskomstansatte lærere til

konsulenter. Dette er i høj grad, fordi konsulenter ikke

har aldersreduktion, samt ud fra en forventning om, at

konsulenter kan pålægges at varetage flere undervisningstimer

end lærere.

Foreningen har ved drøftelser med CRS problematiseret

de beregninger, der lægger til grund for beslutningerne,

idet CRS ikke har tydeliggjort, at man kan opnå den

ønskede besparelse. Foreningen har desuden påpeget,

at såfremt lærere og konsulenter skal varetage flere

undervisningstimer, må ledelsen anvise, hvilke af de

nuværende arbejdsopgaver, der ikke længere skal løses.

Foreningen foreslog også, at man gør konsulentansættelsen

frivillig for de enkelte, da det for nogle vil medføre

forringede arbejdsvilkår, men dette ønskede CRS ikke.

CRS har dog besluttet at udsætte konverteringen til konsulentansættelse

til 1. januar 2013.

Den økonomiske situation på

Børn- og Ungeområdet

Odense Kommunes budgetforlig for de kommende fire år

”Ny Virkelighed - Ny Velfærd ” kom desværre endnu en

gang til at ramme undervisningen hårdt.

Forud for budgetforhandlingerne havde Børn- og Ungeudvalget

udsendt et særdeles omfattende høringsmateriale

med forslag til besparelser på 61 mio. kroner i forbindelse

med budget 2012.

Det samlede sparemål i budgetårene 2012-2015 er ikke

mindre end 363 mio. kroner!

Udvalgsbehandlingen af budget 2012 resulterede i, at

Børn- og Ungeudvalget fandt følgende besparelser på

undervisningen i de kommende år:

» Via omstilling gennem inddragelse og lokalt ejerskab

samt digitalisering af læringsmiljøer reduceres skoleområdet

med 4.000.000 kr. i 2012 samt 9.000.000

kr. i 2013 og 13.000.000 kr. i 2014 og 2015

» Ved en klassedeling ved 28 elever mod 26 i dag i

budgetmodellen, vil der blive dannet færre klasser,

hvilket vil betyde mindreudgifter på 7.300.000

kr. i 2012 og 17.500.000 kr. i 2013 – 2015. En del

af provenuet tilbageføres via budgetmodel til store

klasser på skolerne. Nettobesparelsen vil således

være 4.000.000 kr. i 2012 og 10.000.000 kr. pr. år i

årende 2013 – 2015

» Reduktion i tildelingen af midler til Dansk Som

Andetsprog (DSA) i indskolingen. Ved halvering

af tildelingen til DSA i indskolingen realiseres en

besparelse på 833.000 kr. i 2012, samt 2.000.000

kr. pr. år i årene 2013-2015

» ”Inklusion” – indsatser med henblik på at børn

hjælpes i normalområdet (skoleområdet) Den øgede

inklusion på normalområdet genererer en besparelse

i forhold til specialundervisning på 500.000 kr. i

2012, 1.500.000 kr. i 2013 og 2.500.000 kr. i 2014

og 2015

I alt blev der således besluttet besparelser for 26.850 mio.

kr. (helårsvirkning).

Faktuelt må det konstateres, at undervisningen allerede

inden dette yderligere sparekrav har betalt sin pris. I forbindelse

med besparelserne i budget 2011 kunne Odense

Lærerforening påvise, at mere end 60 % af de da vedtagne

besparelser ramte undervisningsdelen i folkeskolen, idet

der her blev besluttet besparelser på undervisningsdelen

svarende til over 157 mio. kroner.(..) Odense Lærerforening

har i forbindelse med budgetbehandlingen 2012

forsøgt at påvirke det politiske niveau, både via MEDsystemet

og ved mail- og brevveksling. Til alle skolebestyrelsesmedlemmer

på de odenseanske skoler, samt til

Byrådets politikere, blev der forud for budgetvedtagelsen

sendt personlige breve med foreningens pjece ”Undervisningen

bløder”, ligesom der blev indrykket helsidesannoncer

i Fyens Stiftstidende med samme tema.

Foreningen har bl.a. påpeget de særdeles alvorlige konsekvenser,

der er for eleverne ved fortsatte besparelser på

elevernes undervisning, bl.a. ved at hæve klassedelingstallet

fra 26 til 28 elever, ved besparelserne på DSA og på

de øvrige områder i sparebudgettet:

- Vi er stærkt bekymrede for de odenseanske skolebørn,

var det alvorlige budskab, som blev underbygget af anbefalinger

fra både dansk og international forskning, der

understreger, at skolens succes er lig med kvaliteten

af undervisningen. Endvidere henviste Odense Lærerforening

til en OECD-rapport, der slog fast, at netop

Danmark kunne hente en gevinst, der er ca. seks gange

større end det nuværende bruttonationalprodukt gennem

en - set i forhold til udbyttet - minimal investering i folkeskolen,

så danske elever kom på niveau med de finske

i fagene matematik, naturfag og læsning. En konklusion,

der også kunne drages nytte af på det lokale, odenseanske

plan. Besparelser på elevernes undervisning går ud

over deres fremtidige muligheder. Også i Odense er vore

børns uddannelse grundlaget for vores fremtid!

Skoleafdelingen har sendt forslag til en ny budgetmodel

for almenområdet i høring.

Odense Lærerforening skrev i sit høringssvar, at de økonomiske

rammer for folkeskolen i Odense skal leve op

til den kvalitet, der er forudsat i skolelovgivningen og

sikre eleverne størst muligt udbytte af undervisningen.

Foreningen understregede, at det vejledende timetal danner

udgangspunkt for, hvad eleverne måles på, samt at

det er Byrådets ansvar at se på det samlede skolevæsen

i Odense, så der er overensstemmelse mellem ressource-

Fortsættes på s. 17 ➤ ➤ ➤


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

FOKUS på TR

optakt til tr-valget

foråret 2012

TR-aRbejdeT
giver høj gr ad af indflydelse

giver personlig og faglig udvikling

er spændende og udfordrende

Tag ud

og gem!

13


14

Forventninger til tillidsrepr æsentanten (TR)

Tillidsrepræsentanten er bindeleddet mellem

Odense Lærerforening/Danmarks Lærerforening

og skolen - og omvendt.

TR er det daglige bindeled mellem foreningen og medlemmerne

og er en afgørende faktor i forbindelse med at sikre nærhed og udmøntning

af Odense Lærerforenings politik

TR er lærernes/børnehaveklasseledernes talsmand på skolen.

TR er Danmarks Lærerforenings repræsentant på skolen. Det betyder, at

vi forventer TR arbejder efter Danmarks Lærerforenings og den af Odense

Lærerforening vedtagne politik.

Samarbejdet mellem Odense Lærerforening og TR bygger på en åben

og fordomsfri dialog, som giver plads til, at TR kan indgå i udviklingen af

Danmarks Lærerforenings og Odense Lærerforenings politik.

Kommunikation

Det forventes, at TR:

• holder sig orienteret i den elektroniske post og videreformidler information

fra Odense Lærerforening - enten elektronisk eller i papirudgave

• bruger Odense Lærerforenings sekretariat som sparringspartner

• holder sig orienteret på relevante hjemmesider (Danmarks Lærerforening,

Odense Lærerforening, Odense Kommune og Undervisningsministeriet)

Opgaver for

Odense Lærerforening

Det forventes, at TR:

• tjekker medlemslister, når de udsendes fra sekretariatet (noterer evt. ikkemedlemmer)

• orienterer Odense Lærerforening om medlemmers til- og fraflytning fra

skolen

• besvarer undersøgelser indenfor den fastsatte tidsfrist

• byder velkommen og afholder møde med nye medlemmer og nyansatte og

udleverer foreningens velkomstpakke


Samarbejde

Møder og kurser i forhold

til Odense Lærerforening

Det forventes, at TR:

• deltager i TR- og distriktsmøder

Ved afbud kan suppleanten deltage

• deltager i arrangementer for TR

• deltager i den centrale og lokale

TR-uddannelse

• deltager i det årlige TR-kursus

Det forventes, at TR:

• har et løbende samarbejde med ledelsen, herunder de pligtige drøftelser om

arbejdstid m.v.

• har fokus på resultatet af de pligtige drøftelser i forbindelse med skoleårets

planlægning

• deltager i MED-udvalgets arbejde (fx med at etablere retningslinier)

• etablerer, planlægger og leder møder i Faglig Klub

• arbejder for at følge Danmarks Lærerforenings/Odense Lærerforenings politik

om, at TR-suppleanten og Arbejdsmiljørepræsentanten er samme person

• samarbejder med og informerer Arbejdsmiljørepræsentanten /TR-suppleanten

Samarbejde i øvrigt

Der opfordres til, at TR:

• opstiller som kandidat til skolebestyrelsen

• opstiller som mødeleder til Pædagogisk

Råd

• opstiller som næstformand i det

lokale MED-udvalg

15


16

Uddannelse og møder

Det første halvandet år gennemgår tillidsrepræsentanten

Danmarks Lærerforenings

grunduddannelse.

Derudover er der lokale og centrale

introduktionsmøder.

Nyvalgte tillidsrepræsentanter tilbydes

en opsamlende samtale ca. 6 måneder

efter valg.

Odense Lærerforening afholder hvert

efterår et 3 dages kursus for tillidsrepræsentanter.

De fynske kredse afholder hvert år éndags

kurser for tillidsrepræsentanter,

der har været gennem grunduddannelsen.

Faglig Klub

Odense Lærerforening afholder med

ca. en måneds mellemrum tillidsrepræsentantmøder

med bl.a. faglig opgradering.

Møderne finder sted torsdag

fra kl. 12.30 – 15.30 i Lærernes Hus.

Derudover afholdes der jævnligt møder

for tillidsrepræsentanterne i distrikterne,

hvor TR bl.a. giver hinanden kollegial

support.

En gang årligt - oftest i januar - afholdes

kursusdag for TR, Arbejdsmiljørepræsentant

og TR-suppleant.

Der skal være faglige klubber på alle skoler. Den faglige klub

fungerer som tillidsrepræsentantens bagland. Stedet, hvor

man giver og får informationer om, hvad der rører sig på

skolen, i kommunen og i foreningen.

Det er kun tillidsrepræsentanten, der kan indgå formelle aftaler

med skoleledelsen, og Faglig Klub skal aktivt støtte dette

arbejde.

Alle medlemmer har ansvar for, at den faglige klub fungerer

godt – det er afgørende for et kvalificeret fagligt arbejde på

skolen.

Odense Lærerforening dækker udgifter til fortæring, når der

holdes møde i Faglig Klub. Styrelsesmedlemmer deltager

gerne i møder i Faglig Klub på din skole.


➤ ➤ ➤

Fortsat fra s. 12

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

tildelingen og det ressourcebehov, der er nødvendigt for

at sikre undervisningens kvalitet på samtlige folkeskoler

i Odense.

Læs høringssvaret på www.odenselaererforening.dk

Pædagogik og skolepolitik

Desværre er det en kendsgerning, at Odense Kommune

ligger under for ” New Public Management- tankegangen”,

hvor økonomien går forud og bliver styrende for, hvilken

skolepolitik Skoleafdelingen udøver. Det ses tydeligt på

de skolepolitiske tiltag, der er kommet fra Skoleafdelingen

de seneste år, bl.a. 9-15 modellen.

Udviklingsprojekter, der ofte er pakket ind i glittet papir.

Som regel rodfæster disse udviklingsprojekter og smarte

tiltag sig ikke.

Der bliver ikke givet plads på Pædagogiske Rådsmøder

og fælles lærermøder for at drøfte og høre meninger

om, hvad der duer og hvad der ikke duer. Man igangsætter

ikke en fælles proces, men dumper udviklingen

ned ovenfra uden at få den diskussion, der skal til for

at skabe fælles udgangspunkt for udvikling og fælles

kultur. Det er man åbenbart ikke interesseret i. Det er

ærgerligt, at Skoleafdelingen ikke gør brug af den viden,

som lærerne har. Det er lærerne ude i klasserne, der ved,

hvad der lige netop skal til.

Før i tiden samarbejdede Skoleafdelingen og Odense

Lærerforening omkring udviklingsprojekter. Vi vil opfordre

Skoleafdelingen til igen at indlede et samarbejde med

os. Odense Lærerforening har i særdeleshed gjort kommunen

opmærksom på, at det på sigt vil blive alt for dyrt

ikke at investere i selve undervisningsdelen. Det bliver

alt for dyrt kun at se på den økonomiske gevinst her og

nu, og det kan få alt for store konsekvenser for eleverne,

især for de svageste. Det må aldrig blive de svageste elever,

der får det ringeste undervisningstilbud.

Børn- og ungemiljøer

I Odense Kommunes første oplæg til ”Fremtidens Skole”

var der planer om at opdele kommunens folkeskoler i børneskoler

og ungeskoler. Dette blev forkastet. I stedet stilles

der nu krav om, at skolerne arbejder med at udvikle

børne- og ungemiljøer. Odense Lærerforening vil fortsat

have skarpt fokus på klasselæreren og klassen som det

gennemgående fundament for undervisningen, uanset

om der er tale om børne- eller ungemiljøer.

Børnemiljøer

”Kært barn har mange navne: 9-15 model, Det Nye Brede

Læringsbånd, En anderledes skoledag..”. Sådan kalder

Odense Kommune selv sit skoleudviklingsprojekt for de

yngste elever. Arbejdet med børnemiljøer handler om at

udvikle udviklings- og læringsmiljøer. Odense Kommune

har over for lærerne understreget, at der ikke ligger en

beslutning om, hvordan børnemiljøerne skal ende med at

se ud. Alle er inviteret med til at byde ind. Alligevel dukker

den samme model op igen og igen: 9-15 modellen.

9-15 modellen

Modellens struktur indeholder et obligatorisk bånd midt

på dagen med tvungen SFO.

I 9-15 modellen ses flere politiske ønsker: Den har Kommunernes

Landsforenings drøm om at råde over en større

del af en lærers arbejdstid ved, gennem en ufleksibel

arbejdsplanlægning, at tvinge lærerne til at opholde sig

på skolen i større del af arbejdstiden. Den vil desuden

lade fritidspædagogikken fylde mere på bekostning af

undervisningen. Når Odense Kommune samtidig efterlader

det indtryk, at der er penge til de udviklingsprojekter,

der kommer tættest på 9-15 modellen, så må vi rejse

spørgsmålet, om der allerede er truffet beslutninger om

en ny struktur.

Odense Lærerforening har taget flere initiativer i forbindelse

med 9-15 modellen:

Odense Lærerforening har i en folder til skolebestyrelserne

beskrevet konsekvenserne af Odense Kommunes

ufleksible 9-15 model over for fordelene ved en udvidet

skoledag med mere undervisning.

Repræsentanter fra styrelsen har deltaget i Faglig Klubmøder

på alle folkeskoler om modellen.

Odense Lærerforening har sammen med kredsen af tillidsrepræsentanter

rettet henvendelse til både børn- og

ungerådmanden og skolechefen med en række spørgsmål

forud for ansøgningsrunden til ”En anderledes skoledag”.

Hverken børn- og ungerådmanden eller skolechefen

kunne besvare de konkrete spørgsmål.

Modellen er begrundet i politiske ideer, tro og håb og

har et ensidigt fokus på struktur. Odense Lærerforening

har anbefalet, at kommunen i stedet begrunder skoleudvikling

i forskning og lader de gode erfaringer fra andre

steder skabe retningen.

Med bl.a. Odense Lærerforenings indsats vedtog Danmark

Lærerforenings Kongres 2011 at intensivere arbejdet

om lærerprofessionens betydning for kvaliteten i

folkeskolen – også i offentligheden.

Fleksibel skolestart

Sammen med 9-15 modellen udsættes eleverne også for

nye eksperimenterende måder at begynde skolelivet på.

Odense Kommune har igangsat forsøg på en skole, hvor

eleverne løbende begynder i skole over et helt skoleår alt

efter, hvornår på året de er født. En anden skole, som dog

ikke er en del af Odense Kommunes pilotprojekt, forsøger

sig med aldersintegreret skolestart, hvor eleverne opdeles

på tværs af alder og årgange. Endnu to skoler er blevet

bedt om at igangsætte lignende forsøg i det kommende

skoleår.

Odense Lærerforening har skabt et netværk for de fire

skoler, hvor de har mulighed for at dele erfaringer med

hinanden. Netværket har afholdt to møder og har planlagt

flere.

I en artikel fra LærerBLADET nr. 7/2011, Elevers ansvar

for at forvalte egen ulykke, beskrives, hvilke konsekvenser

fleksibel skolestart kan få. Der redegøres for undersøgelser,

der viser, hvilken negativ effekt fleksibel skolestart

har haft andre steder, hvor det er afprøvet.

I forbindelse med hele debatten om Fremtidens Skole er

der sket et skred i retning af, at ledere i indskolingen ikke

17


18

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

nødvendigvis er læreruddannede. På en række skoler i

Odense er SFO-lederen også indskolingsleder. Odense

Lærerforening har på det kraftigste gjort opmærksom på,

at det strider imod en folkeskole, hvor fagligheden er i højsædet.

Danmarks Lærerforenings kongres fik Odense

Lærerforening sat fokus på spørgsmålet om lærerprofessionens

betydning for kvaliteten i undervisningen. En

enig kongres stod bag en vedtagelse om dette.

Ungemiljøer

Det bærende i arbejdet med ungemiljøer er et begreb, der

ikke eksisterer: Ungedidaktik!

Og med et ikke-begreb sættes der ingen retning og heller

ingen begrænsninger. Dette ses også i Odense Kommunes

frikommuneansøgning, hvor man kan læse nogle

af de elementer, der kan blive en del af ungemiljøerne:

Fuld mulighed for holddannelse, fravigelse af fagrækken,

ingen uddannelseskrav og forsøg med nye afgangsprøver,

som beskrevet i et temanummer af LærerBLADET

nr. 7/2011.

Profilskoler og linjeskoler blev ikke en del af den politiske

beslutning om Fremtidens Skole. Alligevel er flere skoler

i gang med at udvikle disse.

Al forskning viser, at enhedsskolen er den bedste skoleform,

og på Odense Lærerforenings generalforsamling

2011 vedtog lærerne en resolution, som tydeligt tager

afstand fra de individualiserende tendenser i folkeskolen,

og med et krav om at bevare enhedsskolen fra 0.-9.

klasse med klassen som den bærende enhed.

Specialundervisning og inklusion

Som opfølgning af programmet ”Status og fornyelse på

det specialpædagogiske område” arbejder Odense Kommune

målrettet videre på to områder: Øge fleksibiliteten

i tilbudsviften i forhold til målgruppernes aktuelle behov

og øget overførsel af specialpædagogiske kompetencer til

almenområdet.

Der er også fokus på i højere grad at inkludere elever fra

de mindst indgribende specialpædagogiske tilbud f.eks.

nuværende specialklasseelever, OBS-elever og elever på

tale-høreområdet i almensystemet.

Disse initiativer skal imidlertid ses i lyset af, at Odense

Kommune har et forholdsvist lavt antal elever, som modtager

undervisning i specialklasser og specialskoler. I

Odense er tallet 3,9 procent af eleverne mod 5,6 procent

på landsplan.

Der er således ikke umiddelbart grundlag for at sænke

antallet af elever i specialklasser. Alligevel ønsker Odense

Kommune, at tallet skal ned på 3,5 procent med en

vedtaget besparelse på 2,5 millioner kroner med fuldt

gennemslag i 2014.

I stedet for at lade besparelser styre behovet for mindre

specialundervisning og øgede krav til inklusion i almenundervisningen

har Odense Lærerforening beskrevet et

samlet udviklingsprojekt med en nøjere plan for bedre

inklusion i alle Odenses folkeskoler.

Hovedindholdet er:

En afklaring af inklusion på den enkelte skole

En velgennemtænkt organisering af en mere inkluderende

skole fra skole til forvaltning

Ikke alle elever kan inkluderes

Et massivt uddannelsesprogram

Ekstern inspiration og ekstern evaluering.

Frikommuneforsøget

Odense Kommune ansøgte og blev valgt til én af ni frikommuner.

Frikommunerne skal komme med bidrag

til afbureaukratisering og give inspiration til den kommunale

opgaveløsning. På grund af regeringsskiftet

vil frikommuneloven først få virkning fra 1. juli 2012.

Forinden skal de enkelte ministerier give konkrete tilladelser

til forsøg på eksempelvis skoleområdet. Hidtil

har Undervisningsministeriet ikke kunnet give mulighed

for at fravige formålsparagraffen og kravene til lærernes

kvalifikationer.

Odense Lærerforening har især hæftet sig ved kommunens

ønske om øget fleksibilitet i uddannelseskvalifikationer,

en anderledes organisering af udskolingen under

begrebet ”ungedidaktik”, ophævelse af holddelingsgrænserne,

udvidelse af undervisningsbegrebet med tid midt

på skoledagen til aktiviteter som sundhed, trivsel og

bevægelse og en alternativ tilrettelæggelse af afgangsprøverne

med fokus på ”uddannelsesparathed”.

I Odense Lærerforenings udtalelse til frikommuneforsøget

blev der lagt vægt på, at de børn og unge, der indgår

i forsøgene ikke - som det ellers ofte er tilfældet, når man

starter forsøgsarbejde - har mulighed for at indvilge i at

deltage. De indgår i en forsøgssammenhæng, som andre

- for dem - tager ansvaret for. De kender ikke konsekvenserne,

og de har ingen chance for en ”ommer”!

Derfor opfordrer Odense Lærerforening til, at det nøje

overvejes, hvilke forsøg, Odense Kommune ønsker at

iværksætte. Vi henviser til den omfattende forskning, der

findes på skoleområdet.

Den viser, hvad der virker i skolen.

Læs Odense Lærerforenings udtalelse på

www.odenselaererforening.dk

Vi læser for livet:

” Læsning og skrivning på 4. klassetrin”.

Centralt fra Danmarks Lærerforening blev der i foråret

2011 igangsat en kampagne ” Vi læser for livet” med

fokus på faglig læsning. Danmarks Lærerforening havde

forud i flere år gjort opmærksom på, at problemer med

læsning ikke skyldes et manglende fokus på læsning i

indskolingen, men derimod et manglende fokus på faglig

læsning i alle fag på mellemtrin og udskoling. Derfor

besluttede foreningen centralt at investere 5 mio. kroner

i projektet. Det viste sig hurtigt, at det var en succes, som

også blev anerkendt af bl.a. Skolelederforeningen og Børn

- og Kulturchefforeningen.

I forlængelse heraf valgte Odense Lærerforening, i samarbejde

med Skoleafdelingen, at iværksætte et treårigt

projekt ” Læsning og skrivning på 4. klassetrin”, hvor

målrettede to-lærerordninger skal løfte niveauet i læsning.

Skolens læsevejleder og klassens faglærere skal


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

samarbejde om at højne kvaliteten

ved at have læsevejlederen med som

en del af undervisningen. Odense

Lærerforening sikrede sig, at der

blev afsat tid til samarbejde mellem

faglærere og læsevejledere. I indeværende

skoleår er ni skoler i gang med

projektet.

Læs mere om projektet på

www.odenselaererforening.dk

18 nye skoler skal i løbet af de næste

to år i gang, dvs. 27 skoler ud af

byens 33 almenskoler.

Det er forskningsmæssigt dokumenteret,

at en satsning på læsning i alle

skolens fag er afgørende for de unges

muligheder for at gennemføre en

ungdomsuddannelse. Satsningen er

et konkret eksempel på, at det virker,

når man går ud og bakker lærerne op

ude i det enkelte klasselokale.

Som en oplagt mulighed valgte Odense

Lærerforening, at årets kanonforedrag

omhandlede faglig læsning. Det

var derfor med stor tilfredshed, da det

lykkedes Odense Lærerforening at få

fat i en af de største kanoner på dette

felt, nemlig lektor Elisabeth Arnbak,

DPU. Forud for selve foredraget var

knap 200 medlemmer mødt op fredag

eftermiddag den 7. oktober til socialt

samvær med kolleger over et glas vin

og diverse snacks på UCL i Asylgade.

Trods det sene tidspunkt og det komplicerede

stof må det betegnes som en

eftermiddag, hvor medlemmerne fik

en faglig kickstart på faglig læsning.

Endvidere har Odense Lærerforening

beskrevet et nyt projekt: ”Læseløft i

alle fag”, hvor der afsættes ca. 4 mio.

kroner årligt i en periode på fire år

til massiv efteruddannelse af lærerne

for at styrke den faglige læsning

som et redskab - ikke bare gennem

hele forløbet i folkeskolen, men også

videre frem i ungdomsuddannelserne

og de videregående uddannelser.

Undervisningsassistenter

I skoleårene 2009/10 og 2010/11 er

der på landsplan gennemført i alt

44 forsøg med undervisningsassistenter

i 38 kommuner. Fra Odense

Kommune deltog Hunderupskolen og

Rasmus Rask Skolen. Derudover har

Odense Kommune valgt at ansætte

undervisningsassistenter på Søhusskolen,

Højby Skole og Skt. Klemensskolen.

De 44 forsøg er meget

forskellige både i omfang, indhold og

målgruppe, ligesom hovedparten af

forsøgsresultaterne alene bygger på

et enkelt års forsøg,

I alle de 44 forsøg er der tilført

ekstra ressourcer til skolen i form

af undervisningsassistenter. Evalueringen

efterlader spørgsmålet om,

hvorvidt de ekstra ressourcer kunne

have været brugt mere eller lige så

hensigtsmæssigt på andre måder,

f.eks. som ekstra lærerressourcer, og

dermed have medvirket til at skabe

bedre faglige resultater for den samlede

elevgruppe.

Flere af forsøgene er imidlertid meget

små, og den korte forsøgsperiode

gør det svært at konkludere noget

præcist om brugen af undervisningsassistenter.

Evalueringens resultater

bygger næsten udelukkende på

de involveredes oplevelser, og der er

meget få ”hårde data”.

I forhold til øget inklusion er det

f.eks. ikke muligt at dokumentere en

egentlig effekt i form af færre elever

henvist til specialundervisning. Det

tyder på, at en indsats, som den, der

her er gennemført forsøg med, ikke i

sig selv er nok til at sikre kvaliteten

af elevernes læringsmiljø og medvirke

til øget inklusion.

Den professionelle lærer er omdrejningspunktet

for god undervisning.

Hvis folkeskolen skal løfte den store

opgave med at inkludere flere elever

med særlige behov, viser forskningen,

at der er behov for undervisning, som

er varetaget af lærere med relevante

specialpædagogiske kvalifikationer.

Odense Lærerforening er fortsat af

den opfattelse - som også Folkeskoleloven

foreskriver - at undervisningen

i folkeskolen varetages af uddannede

lærere. Dansk Clearinghouse

har forsøgt at sammenfatte, hvad der

har størst betydning for elevernes

læringsudbytte: Det har den veluddannede

lærer, som leder klasserummet

og har gode relationer til eleverne.

Og det er ikke bare noget, der

kan deles ud på flere personer. Odense

Lærerforening har derfor over-

19


20

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

for Odense Kommune gjort kraftigt

opmærksom på denne misforståelse.

Desværre er det en kendsgerning, at

også Odense Kommune ligger under

for ”New Public Management- tankegangen”,

hvor økonomien går forud

for faglighed. Odense Lærerforening

har i særdeleshed gjort kommunen

opmærksom på, at det på sigt vil

blive alt for dyrt ikke at investere

i fagligheden, men kun se på den

økonomiske gevinst her og nu. Det

finder Odense Lærerforening ganske

uansvarligt. Det må aldrig blive de

svageste elever, der får det dårligste

tilbud.

Politikeraften

Hvert forår inviterer Odense Lærerforening

politikerne i Børn- og Ungeudvalget,

samt gruppeformændene

fra Byrådets partier, til en aften med

uformelle skolepolitiske drøftelser.

Desværre er vores oplevelse, at vi

ikke hos alle politikere møder anerkendelse,

hverken i forbindelse med

vores erfaringer eller henvisninger

til forskning, som vores udsagn bygger

på. Vi oplever, at der ikke er

vilje til stede til at inddrage den

faglighed, vi som lærere har. Det er

vores oplevelse, at beslutningerne er

truffet, inden der er foregået en faglig

drøftelse, som kunne kvalificere

beslutningerne.

Arbejdsmiljø

Besparelser, omstruktureringer,

skolelukninger og overflytninger har

præget året 2011. Dette har sat sit

tydelige spor i arbejdsmiljøet. Derfor

har en stor del af Odense Lærerforenings

arbejde været at følge overflyttelsesprocessen,

udmøntningen

af vikaraftalen og nedskæring af

elevernes pausetid set i forhold til

arbejdsmiljøet.

Odense Lærerforening indgik en

ikke-fyringsaftale med Odense Kommune,

hvor 60 % af vikararbejdet

indgik i normeringen til faste stillinger.

Dette gav ca. 41 stillinger.

Ligeledes måtte der ikke forekomme

overtid, og foreningen henstillede

til medlemmerne, at 6. ferieuge blev

indregnet, hvilket gav ca. 20 stillinger.

I forbindelse med overflytningsprocessen

har der været afholdt en

række møder for overflyttede lærere

fra de lukkede skoler og for de

øvrige overflyttede. Her har Odense

Lærerforening gjort brug af psykolog

Åge Thomsen og konsulent Lars

Peter Nielsen, som har afholdt en

møderække for overflyttede lærere.

Desuden har foreningen afholdt et

evalueringsmøde for overflyttelsesprocessen,

som er efterfulgt af en

skriftlig evaluering.

Vikaraftalen er blevet evalueret, dels

på møder med tillidsrepræsentanter

(TR) og arbejdsmiljørepræsentanter

(AMR) og dels ved en skriftlig evaluering.

Evalueringen viste en meget

positiv tendens både blandt lærere

og en del af lederne. Vikaraftalen

gav mere kvalitet i undervisningen

med skolens egne lærere som undervisere.

Lærerne kommer rundt i hinandens

klasser, der er stor ansvarlighed

i forhold til vikarbeskeder og

mere ro i timerne. Skolerne skulle

udarbejde retningslinjer for vikararbejdet.

Elevernes daglige pauser blev beskåret

med 10 min. daglig. En del lærere

oplevede dagligdagen som mere

stresset. Lærerne havde til gengæld

en 10 minutters kortere tilstedeværelse

hver dag.

Der har i årets løb været afholdt

møder, hvor både TR og AMR har deltaget.

Desuden en del faglige møder

på de fleste skoler, hvor repræsentanter

fra styrelsen har deltaget.

På arbejdsmiljøområdet har Odense

Lærerforening arbejdet med følgende

emner:

Trivselsundersøgelsen

Skolerne har i september gennemført

undersøgelsen. Skolelederne

har skullet forelægge resultatet for

medarbejderne og i MED-udvalget.

I december er der lavet handleplaner

for opfølgning af undersøgelsen.

Skoler med særlige/alvorlige problemer

kan søge hjælp fra Skoleafdelingen.

Odense Lærerforening følger nøje

trivselsundersøgelsen, dels gennem

TR og AMR og gennem Skoleafdelingens

MED-udvalg, hvor foreningen

har tre repræsentanter. Det er vigtigt,

at der handles på problemerne i

undersøgelsen.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Social kapital (tillid,

samarbejde og retfærdighed)

Den sociale kapital er en afgørende

faktor for trivsel, sygefravær mm.

på skolerne, uanset de kommunale

besparelser, omstruktureringer og

forflyttelser.

I den aftalte arbejdstidsaftale med

Odense Kommune står der fortsat:

”Værdigrundlaget for aftalen er tillid,

retfærdighed og samarbejde - den

sociale kapital”. Aftalen bygger på tillid

og dialog, som skal gøre folkeskolen

til en attraktiv arbejdsplads. Derfor

skal skolerne stræbe mod en så

høj social kapital som muligt. Forskningsresultater

har vist, at arbejdspladser

med en høj social kapital har

et godt psykisk arbejdsmiljø, bl.a.

med et lavt sygefravær til følge. Derfor

arbejder Odense Lærerforening, i

samarbejde med Odense Kommune,

på at få etableret et kursus om social

kapital for ledere, TR og AMR.

Certificering af skolerne

Arbejdsmiljøcertificering er en løbende

opfølgning af arbejdsmiljøet (cirka

hver 3. måned), hvor alle ansatte på

skolen bidrager aktivt i en systematisering

af arbejdsmiljøarbejdet.

2 skoler i Odense er i 2011 blevet

certificeret, 16 skoler skal certificeres

i 2012 og resten i 2013. Særlige

opmærksomhedsfelter må være det

psykiske arbejdsmiljø (balancemodellen

og social kapital), indeklimaet,

lyd- og lysforhold i samtlige lokaler og

lærerarbejdspladsernes indretning.

Balancemodel

Arbejdet skal ifølge arbejdsmiljøloven

være i balance i forhold til krav og

resurser og skal drøftes på et årligt

MED-udvalgsmøde.

Forflyttelsesproces

Den enkelte skole skal udarbejde retningslinjer

for overflytning fra egen

skole.

Arbejdstidsaftalen

Virkningen af aftalen set i et arbejdsmiljøperspektiv.

Herunder virkningen

af vikaraftalens retningslinjer aftalt i

det lokale MED-udvalg, nedsættelse

af elevernes pausetid og opfordring

til indregning af 6. ferieuge.

Indeklima

Skal skolernes ventilationssystemer

udskiftes/renoveres, så CO2- indholdet

i klasserne kan holdes under de

anbefalede 1000ppm?

Flere nyere undersøgelser peger på,

at et godt indeklima øger indlæringen

med op til 20 %.

Et godt indeklima betyder meget både

for elevernes indlæring og for et godt

og sundt arbejdsmiljø. Et for højt

indhold af CO2 i luften kan betyde,

at eleverne mister udbytte, svarende

til op til to års undervisning. Det

er samtidig muligt at generere store

besparelser på energiregningen ved

at forbedre indeklimaet. Alt i alt en

win-win situation. I Odense Lærerforening

har vi konstant fokus på

indeklimaet, og vi arbejder løbende

for at forbedre dette alle de steder,

hvor vi kan gøre vores indflydelse

gældende.

Lærerarbejdspladser

På de fleste skoler er der et begrænset

antal lærerarbejdspladser til rådighed.

Disse kan lærerne bruge på

skift, hvis de har brug for at arbejde

med deres forberedelse i mellemtimer

eller i andre pauser i arbejdet.

Lærerne har ligeledes kun mulighed

for at opbevare en begrænset mængde

af de undervisningsmaterialer, elevarbejder,

notater mv., som er nødvendige

for lærerarbejdet på skolen, som ofte

kun stiller et lille skab til rådighed

for hver lærer. Hovedarbejdspladsen

med diverse opbevaringsmuligheder

har stort set alle lærere derhjemme,

og disse stilles gratis til rådighed

for Odense Skolevæsen. I den senere

tid har Skoleafdelingen sammen med

andre ytret ønske om mere tilstedeværelse

for lærerne på arbejdspladsen.

Odense Lærerforening har i

den forbindelse igen og igen fremført,

at der så i overensstemmelse med

arbejdsmiljølovgivningen skal indrettes

lærerarbejdspladser til alle lærere

på skolerne. Disse skal nødvendigvis

være til stede, inden der stilles krav

om tilstedeværelsen. Der må gælde de

samme arbejdsbetingelser for lærere,

som for de øvrige ansatte i Odense

Kommune, hvor alle har en fuld

udstyret arbejdsplads til rådighed,

heraf mange med eget kontor.

21


22

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Krav til arbejdspladsernes indretning som kontorarbejdspladser

efter Arbejdstilsynets vejledning A.1.15.

Indsats for ledige medlemmer

Desværre har vi i de forgangne år, oplevet en voldsom

stigning i antallet af ledige medlemmer. Odense Lærerforenings

indsats i forhold til de ledige har derfor fået særligt

stort fokus.

At være uden fast arbejdssted kan ofte være en stor psykisk

belastning. Følelsen af at være alene med sine frustrationer

og oplevelsen af at stå udenfor kan være utrolig

opslidende.

Som fagforening ønsker vi derfor at være i en tæt dialog

med vores ledige medlemmer. På baggrund af dette blev

der den 28. september 2011 afholdt møde for ledige medlemmer

i foreningens lokaler i Klaregade.

Invitationerne blev sendt ud både med post og gennem

opslag i LærerBLADET og på foreningens hjemmeside.

Mødets formål var, udover orientering om foreningens

arbejde for de ledige, at få valgt 3 kontaktpersoner.

Kontaktpersonernes opgave er, i samarbejde med en

tovholder fra Styrelsen, at oprette et netværk for ledige

medlemmer i Odense Lærerforening.

Indtil videre har samarbejdet resulteret i bl.a. en Facebook-profil,

en plakat og et arrangement i foråret 2012

med cand. pæd. i pædagogisk psykologi Helle Alsted, som

bl.a. har skrevet bogen ”Ledig uden Stress”.

Se mere på www.odenselaererforening.dk

Løntilskudsjob

Odense Lærerforening har arbejdet for, at regeringens

krav vedr. løntilskud udmøntes, så ledige lærere kan

få så gode vilkår som muligt i løntilskudsjobbet samt

få reel mulighed for at forbedre de lærerfaglige kompetencer.

Dette med det formål at sikre, at de ledige ikke

bliver udnyttet som billig arbejdskraft, og tilmed uden at

opleve, at de får et fagligt løft. Indsatsen har været både

i forbindelse med at aftale retningslinjer for løntilskud og

virksomhedspraktik samt i forhandlinger med Odense

Kommune.

Odense Lærerforening har desuden, i samarbejde med

FTF’s jobrotationskonsulent, udarbejdet en ansøgning om

et jobrotationsprojekt, hvor ca. 36 ledige lærere i et halvt

år kunne vikariere i cirka et halvt år for 72 lærere, som

hver kunne deltage i et PD-modul om faglig læsning.

Desværre meddelte Skoleafdelingen, at de ikke ønskede

at medvirke.

Møde for overflyttede

Odense Kommunes besparelser og strukturændringer

på skoleområdet i 2011 udløste en meget omfangsrig

overflyttelsesrunde i Odenses skolevæsen. I elvte time

lykkedes det Odense Lærerforening at indgå en ikke

fyrings aftale med Skoleafdelingen. Aftalen gik ud på at

sikre flest mulige lærerstillinger ved at indregne 60 % af

vikarpuljen, undgå overarbejde og henstille til at lærerne

fik indregnet 6. ferieuge i normeringen. Med aftalen undgik

vi fyringer i skoleåret 2011/12 og fik mulighed for, at

færre ville blive ramt af afskedigelse året efter, da den

naturlige afgang som regel tæller et pænt antal stillinger.

Derudover fik medlemmerne mulighed og tid til at tegne

en ledighedsforsikring.

I Odense Lærerforening arbejdede vi på højtryk for at

sikre ordentligheden og for at klæde TR og AMR på til

at tackle situationen. Der blev afholdt ekstraordinære

møder i Klaregade med TR og AMR fra de lukningstruede

skoler og Lars Peter Nielsen, som er psykologisk konsulent.

Foreningens formand og næstformand samt vores

konsulenter var ude på skolerne, hvor de deltog i faglige

klubmøder for at informere og rådgive medlemmerne.

Den 25. januar holdt foreningen et stormøde i Schacksgade

for over 100 TR, TR/S og AMR. Psykolog Åge

Thomsen havde i samarbejde med foreningen tilrettelagt

dagens program.

Som noget nyt valgte Skoleafdelingen i foråret 2011 at

stå for informationsmødet med de berørte lærere og

børnehaveklasseledere. Mødet blev holdt på Ørbækvej,

og stemningen var præget af forvirring og frustration.

Spørgsmålene fra salen var mange, men svarene fra Skoleafdelingen

var få og upræcise.

En oplevelse, som havde sat dybe spor i de fremmødte,

hvilket bl.a. blev bekræftet ved Odense Lærerforenings

møde for overflyttede i efteråret 2011.

Der er ingen tvivl om, at det var en vanskelig periode for


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

de kolleger, som var involveret i overflytningerne.

Odense Lærerforening valgte derfor at indkalde de berørte

til et evalueringsmøde den 1. november 2011. Der blev

gennem TR sendt evalueringsskemaer ud på alle skoler.

Mange medlemmer valgte at sende skemaerne til foreningen,

og en del valgte at aflevere dem efter mødet.

Skemaerne har været med til at give os et overblik over,

hvilke forbedringer vi kan pege på, når der evalueres med

Skoleafdelingen.

Det er derfor på sin plads at takke medlemmerne for deres

indsats, som vi håber finder genlyd i Skoleafdelingen.

På trods af vores bestræbelser på at sikre et godt arbejdsmiljø

på skolerne i denne svære tid må vi erkende, at

informationsniveauet ikke var optimalt. Det skyldtes på

ingen måde uvilje fra foreningens side, men tværtimod,

at vi undervejs måtte indse, at kommunikationen med

Skoleafdelingen på nogle områder var mangelfuld. Vi oplevede

en Skoleafdeling, som var rådvild og havde svært ved

komme med klare udmeldinger. Ofte måtte vi henvende os

gentagne gange for at få bekræftet eller afkræftet udmeldinger

til skolerne.

Odense Lærerforening forventer derfor, at Skoleafdelingen

vil indgå i en evaluering af sidste års overflytninger, så der

i fremtiden kan leves op til målsætningen om, at Odense

Kommune er en god arbejdsplads med høj social kapital.

Forventninger til TR

I april skal der vælges TR på skolerne i Odense Kommune.

TR er en nøgleperson på skolen, og det er vigtigt, at en

TR kender sine forpligtigelser og er i stand til at reflektere

over dem.

Odense Lærerforening har derfor lavet en liste over de

forventninger, man som TR skal være villig til at indfri

over for foreningen og ikke mindst over for sine kolleger.

Det kan virke overvældende, men det er vigtigt at huske,

at man som nyvalgt TR bliver støttet, dels ved at gennemgå

TR-uddannelsen, men også gennem TR-møder i

foreningen og ude i eget distrikt. Som noget nyt vil man

også fremover blive tilknyttet en mentorordning, hvor

distriktsmedlemmet fra styrelsen er særlig opmærksom

på at hjælpe de nyvalgte i distriktet.

Nogle af de forventninger, der stilles til TR, er bl.a.:

At du sikrer en god forbindelse mellem foreningen og

medlemmerne. Det gøres ved at holde sig ajour om foreningens

politik og sørge for, at den bliver videreformidlet

til medlemmerne samt at sikre sig, at medlemmernes

synspunkter bliver kendt af foreningen.

At du medvirker til et godt og konstruktivt samarbejde

med ledelsen, TR-suppleanten og AMR, som understøtter

sammenhængskraften og er medvirkende til at opbygge

skolens sociale kapital.

At du opbygger en Faglig Klub under de gældende vedtægter

og derigennem skaber mulighed for, at medlemmerne

bl.a. kan drøfte faglige emner og giver deres

meninger til kende.

Se mere om dette på: www.odenselaererforening.dk

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR)

Der har i december 2011 været nyvalg til AMR på skolerne.

Ændringen af arbejdsmiljøloven pr. 1. oktober 2010

betød, at den obligatoriske uddannelse blev ændret fra 5

til 3 dage, men AMR skal tilbydes 2 dage inden for det

første år. De efterfølgende år 1,5 dage for hvert funktionsår.

Odense Lærerforening arrangerer som udgangspunkt

en årlig kursusdag for AMR og en fælles kursusdag for

TR, TR/S og AMR. Danmarks Lærerforening tilbyder én

kursusdag for nyvalgte AMR.

AMR arbejder under arbejdsmiljølovgivningen med

Arbejdstilsynet som kontrolinstans.

AMR samarbejder med skolelederen/daglig sikkerhedsleder

om arbejdsgiverens pligt til at sørge for et sikkert

og sundt arbejdsmiljø. Blandt andet har AMR en særlig

rolle omkring årets fag- og opgavefordeling, hvor den

samlede arbejdsbelastning for det kommende arbejdsår

skal vurderes for den enkelte lærer. Ligeledes indgår

AMR i den årlige trivselsundersøgelse på skolen. En ny

arbejdsopgave for AMR på 16 skoler i det kommende år er

arbejdsmiljøcertificeringen, resten af skolerne skal certificeres

i 2013. Rosengårdsskolen og H.C. Andersen Skolen

er blevet certificeret i 2011, og Odense Lærerforening

har afholdt møde med de to skoler til brug for det videre

arbejde med certificering af de øvrige skoler.

AMR skal ifølge loven have den fornødne tid til arbejdet.

MED-udvalget er en væsentlig faktor i arbejdsmiljøarbejdet.

Mindst én arbejdsmiljørepræsentant skal sidde i det

lokale MED-udvalg. Referater af møderne skal sendes til

Skoleafdelingen.

MED-udvalget udarbejder retningslinjer, eksempelvis for

vold og trusler om vold, retningslinjer for fag- og opgavefordeling,

vikaraftale, uacceptabel elevadfærd mm.

Et godt samarbejde mellem AMR og tillidsrepræsentant

(TR) er særdeles vigtigt. Odense Lærerforening arbejder

på at styrke dette samarbejde. Foreningen har i det forløbne

år haft én temadag og et distriktsvis møde, hvor

både AMR og TR deltog. Desuden har AMR haft en temadag

alene.

Danmarks Lærerforening anbefaler, at den samme person

vælges til AMR og suppleant for TR (TR/S).

Den 26. oktober afholdt Odense Lærerforening møde

for AMR. Daglig sikkerhedsleder fra Skoleafdelingen,

Nils Rasmussen, orienterede om trivselsundersøgelsen,

arbejdsmiljøcertificering, valg til AMR og social kapital.

Desuden var psykolog Tue Toft inviteret til at give oplæg

om, hvordan vi forholder os til en presset/stresset hverdag.

Dagen sluttede med emnet ”At tage temperaturen på den

sociale kapital (tillid, samarbejde og retfærdighed)”.

Temadag for TR, TR/S og AMR

Skoleåret 2011 har været præget af lukning af skoler,

overflyttelse og modtagelse af lærere, samt store besparelser

på skoleområdet. Dette har krævet en særlig indsats

af TR og AMR.

23


24

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Odense Lærerforening ser det som en

væsentlig opgave at støtte TR og AMR

i dette arbejde.

Tirsdag den 25. januar 2011 afholdt

Odense Lærerforening temadag for

TR, TR/S og AMR med ca. 100 deltagere.

Mødet blev afholdt på Uddannelsescentret

i Schacksgade, hvor de

overordnede emner var: Skolelukninger,

krise, overflytning til ny skole, ny

fælles kultur. Dagen blev varetaget af

psykolog Aage Thomsen og konsulent

Lars Peter Nielsen. Et lignende møde

vil blive afholdt i 2012.

I løbet af efteråret var alle TR og AMR

distriktsvis indkaldt til møde med

Odense Lærerforening, hvor der blev

evalueret på arbejdstidsaftalen, herunder

vikaraftalen, pauseaftalen og

indregning af 6. ferieuge.

TR - kursus

Årets TR-kursus blev afholdt 7.-9.

september på Skarrildhus og havde

overskriften

”Lærerfagligheden er truet”. Steen

Nepper Larsen, lektor fra Aarhus

Universitet, var første oplægsholder.

Hans oplæg havde titlen ” Fremtidens

folkeskole – hinsides mistillid

og afprofessionalisering. Næste dag

fortalte Niels Munkholm Rasmussen

fra Hovedstyrelsen om undervisningsdifferentiering,

mellem myter og

realiteter. De to kandidater til næstformandsposten

i Danmarks Lærerforening

gav senere på dagen deres

bud på, hvordan lærerfagligheden i

folkeskolen styrkes. Kursets sidste

dag bød på oplæg fra Klaus Hjortdal,

næstformand i Skolelederforeningen.

Klaus Hjortdal gav sit bud på, om

ledere i folkeskolen skal være læreruddannede.

Sidste programpunkt var

et oplæg af Thomas Aastrup Rømer,

lektor fra DPU, om ”Skolens formål -

Formålets skole”. Årets sociale arrangement

var en kanotur på Skjern Å.

Samarbejdsfora mellem

Odense Lærerforening

og Odense Kommune

Samrådsmøder med Skoleafdelingen.

Skolechefen deltager.

Årligt møde med Børn- og Ungeudvalget

og partiernes gruppeformænd

i Lærernes Hus.

Kontaktudvalgsmøder – politikere,

skoleledere, skolebestyrelsesformænd,

elevrepræsentanter og øvrige

organisationsrepræsentanter. Afholdes

distriktsvis.

Uformelle møder med politikere og

embedsmænd – eksempelvis med rådmanden

for Børn- og Ungeområdet.

Medsystemet:

Hovedudvalgsmøder. Odense Lærerforenings

formand er næstformand

i HU.

Møder i Skoleafdelingens MEDudvalg,

hvor Odense Lærerforening

har tre repræsentanter, heraf næstformandsposten.

Møder i Afdelingsudvalget i PPR.

Kontaktflademøder – Direktøren for

Børn- og Ungeudvalget leder møderne.

Herudover deltager chefer, næstformænd

i afdelingsudvalg og fællestillidsrepræsentanter

på Børn- og

Ungeområdet.

Øvrige samarbejdsfora

KOS – Kommunale Organisationers

Samarbejde i Odense. Odense Lærerforenings

formand er formand for

KOS.

De fynske kredse

6-by samarbejdet

Børnehaveklasselederne

Foreningen Skolelederne i Odense


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Udvalgsoversigter

Pædagogisk Udvalg:

» Budget 2012

» Børnemiljøer, herunder 9-15 modellen.

» Fleksibel skolestart, herunder netværksmøder

med pilotprojektskoler

» Ungemiljøer herunder fokus på

særlige målgruppers gennemførelse

af ungdomsuddannelserne.

» ”Faglig læsning og skrivning på 4.

klassetrin”, 3-årigt pilotprojekt, 27

skoler i alt.

» Møde med læsekonsulent Hanne

Hermansen forår 2011.

» Kanonforedrag ”Vi læser for livet”

7/10 2011, oplægsholder lektor Elisabeth

Arnbak, DPU.

» Udarbejdelse af Odense Lærerforenings

bud på ” Faglig læsning

- fagligt løft”, et projekt på mellemtrinnet

og udskolingen.

» Specialundervisning.

» Møde angående inklusion med

pædagogisk chef Bent Stokholm i

oktober 2011.

» Udarbejdelse af Odense Lærerforenings

bud på ”Bedre inklusion”.

» Undervisningsdifferentiering, herunder

temamøde i distrikterne.

» Undervisningsassistenter, her-

»

under evaluering af de 2-årige

statslige forsøg.

Samarbejde med Børnehaveklasselederforeningen.

» Samarbejde med Lærerstuderendes

Landskreds.

Arbejdsmiljøudvalget:

» Trivselsundersøgelsen

» Indsats for ledige lærere

» Forventningspapir for TR-arbejdet

» Certificering af skolerne i Odense

» Møde med H. C. Andersen Skolen

og Rosengårdsskolen om certificering

» Vikaraftalen

» Kursus for AMR

» Kursus for TR på Skarrildhus 1. maj

» 9-15 modellen

» Repræsentanter i Skolebestyrelsen

» Generalforsamling

» Velkomstpakke til nyvalgte TR

» Indeklima

» Arbejdspladsindretning på skoler

» Samarbejde mellem TR og AMR

Årsberetning fra Fraktion

4 – pensionistudvalget

Fraktion 4, pensionisterne i Odense

Lærerforening, mødes til månedsmøder,

tager på endagsture og rejser

sammen.

Møderne foregår normalt den sidste

tirsdag i måneden på Skt. Klemensskolen

fra kl. 15 -17 til kaffe, sang,

meddelelser, foredrag/ underholdning

og hyggeligt samvær.

Møderne i Faglig Gruppe i månederne

maj og november holdes i Lærernes

Hus i Klaregade fra kl.10 -12. Her

drøftes pensionistpolitik, og møderne

er åbne for alle medlemmer af kreds

82`s pensionister.

Alle arrangementer bekendtgøres

i LærerBLADET og på foreningens

hjemmeside.

Pensionistudvalget har i 2011

haft følgende aktiviteter:

» Januar:

Månedsmøde. Stadsarkivar Jørgen

Thomsen fortalte om Assistens Kirkegården

i Odense.

» Februar:

Månedsmøde. Gretha Jørgensen

fra Hovedstyrelsen fortalte om sit

arbejde i Hovedstyrelsen.

» Marts:

Månedsmøde. Arne Ploug og de

sydfynske Four Jacks underholdt.

» April:

Rundvisning på Assistens Kirkegården

med Jørgen Thomsen som

guide.

Kaffe i det nye sognehus ved

Ansgar Kirke.

» Maj:

Sommerudflugt til Den Geografiske

Have, Koldinghus og Sixtus.

Møde i Faglig Gruppe.

» August:

Koloniophold på Fanø.

5-dagestur til Sverige.

» September:

Planlægningsmøde.

» Oktober:

Tur til Naturskolen i Hudevad.

» November:

Møde i Faglig Gruppe.

» December:

Julemøde med frokost, underholdning

og god julestemning.

25


26

MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Mindeord

Karen Havelund Andersen er død.

Dermed sluttede en lang kamp mod en kræftsygdom,

som trods tro og optimisme ikke lod sig besejre.

Karen Havelund blev valgt ind i Odense Lærerforenings

styrelse i år 2000. I alle årene siden da - og

indtil det allersidste - arbejdede hun med et stort og

ihærdigt engagement for medlemmerne og for den folkeskole,

hun holdt så meget af.

Hun var dedikeret til dette arbejde: Arbejdsom,

ansvarsbevidst og hele tiden parat til nye arbejdsopgaver

og funktioner. Hun var der - og med en altid

koncentreret arbejdsindsats. Alle vidste, at en opgave,

som Karen havde påtaget sig, blev løst punktligt, præcist

og samvittighedsfuldt.

I Odense Lærerforening arbejdede Karen i årevis

hovedsageligt med det pædagogiske område. Vi nød

godt af hendes store erfaring, baseret på det daglige

arbejde med elever og forældre. Hun lagde især energi

i arbejdet med de svage elever.

Men Karens engagement rakte også ud over skole og

fagpolitik. Foreningen Norden stod hendes hjerte nær,

Ny styrelse i

Odense Lærerforening

Der er snart ordinær generalforsamling i Odense Lærerforening.

Den finder sted fredag den 16. marts 2012, og

på dagsordenen finder man bl.a. valg til formand, næstformand

og styrelse.

Hvis du vil præsentere dig som kandidat til dette valg,

tilbyder vi plads i LærerBLADET nr. 2, som har deadline

11. februar 2012.

Dit indlæg skal i omfang svare nogenlunde til en side og

skal fremsendes til redaktionen på mail: 082@dlf.org

Du må meget gerne medsende et foto som jpg-fil. For din

egen skyld er det vigtigt, at denne er i høj opløsning, så

kvaliteten bliver bedst mulig.

Er du i tvivl om noget, er du meget velkommen til at kontakte

Odense Lærerforening på tlf.6612 6890.

Med venlig hilsen

Redaktionen

og her formåede hun også at lægge en stor arbejdsindsats.

Karen var et meget venligt og deltagende menneske.

Hun havde stor omsorg for andre, og man kunne tale

med hende om alt.

Vi vil savne hendes smittende latter og gode humør,

hendes arbejdsindsats og hendes altid positive og

ordentlige tilgang til livet og til mennesker omkring

hende.

Æret være Karens minde.

Odense Lærerforening

Styrelsesarbejdet:

Ida Holm Clemensen

indtræder i styrelsen

Af fL e M M i n g An d e r s e n

Med baggrund i Karen Havelunds pludselige dødsfald

kort før jul blev det nødvendigt at indkalde en

suppleant til styrelsen.

Ida Holm Clemensen blev på generalforsamlingen

i 2010 valgt som 1. suppleant.

Hun indtræder derfor i perioden januar - april

2012 i styrelsen.

Ida Holm Clemensen har tilkendegivet, at hun er

kandidat til styrelsen ved det kommende valg på

generalforsamlingen.


MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING · NR. 1 · FEBRuAR 2012

Til fraktion 4

Generalforsamling 16. marts:

Lad os mødes ved pensionistbordet til spisningen - en god tradition, som vi håber, mange vil slutte op om.

Udflugt til Sydsjælland tirsdag d. 24. april:

Spændende tur, hvor vi bl.a. vil besøge Herlufsholm og

Præstø, samt komme forbi flere af de store sjællandske

herregårde. Morgenkaffe med rundstykker, frokost og

kaffe med lagkage er inkluderet i prisen.

Kl. 7.30 afgang fra Dannebrogsgade.

Hjemkomst ml. kl. 18 -19.

Pris 650 kr. Udførligt program kommer på hjemmesiden

Tilmelding senest 15. marts.

6-dages tur til EU’s hovedstæder

Strasbourg og Bruxelles d. 20. – 25. maj:

Turen omfatter 3 nætter i Strasbourg med panoramatur

i Alsace med vinsmagning, besøg i Europa-parlamentet

og derefter nordpå gennem Ardennerne, måske med en

afstikker til et ”ølkloster”, og de sidste 2 nætter overnatter

vi i Bruxelles.

Vi vil få en byrundtur i de to spændende byer, men der

bliver mulighed for også udforske byerne på egen hånd,

idet der er afsat en ”frieftermiddag” begge steder.

Pris 4600 kr. Tillæg for enkeltværelse 1835 kr.

Udførligt program kommer på hjemmesiden.

Bindende tilmelding senest 15. marts.

8-dages tur til Irland d. 4.-11.september:

Turens pris omfatter fælles bustransport til Kastrup,

samt rundrejse i Irland med morgenmad og halvpension.

Vi skal flyve med SAS, og de forlanger 10 % forudbetaling

allerede d. 7. marts. Derfor er tilmeldingsfristen

her allerede d. 1. marts.

Vi skal opleve den smukke irske natur, samt deres

dejlige musik. Der overnattes i Galway (2 nætter), Lisdoonvarna

(1nat), Killarney (2 nætter), og vi slutter af

i Dublin, hvor de, der har lyst kan opleve en irsk aften

med riverdance og god mad til en pris af 350 kr. Dette

arrangement er ikke inkluderet i prisen, og det skal

bestilles sammen med tilmeldingen.

Vi vil komme til at opleve Aranøerne, Connemara, The

Burren, Cliffs of Moher, Shannon-floden, Ring of Kerry,

bare for at nævne de vigtigste naturoplevelser. Derudover

er der besøg på Clonmacnoise, Muckross House

og Powerscourt Castle, samt byrundtur i Galway og

Dublin.

Pris 8998 kr. Tillæg for enkeltværelse 1185 kr.

Udførligt program kommer på hjemmesiden.

Bindende tilmelding senest 1. marts.

TILMELDINGSKUPON til Sjællandstur d. 24. april:

Navn:_____________________________________ Medlemsnr. ___________________

E-mail: ____________________________________ Tlf.nr. _______________________

Adresse: _______________________________________________________________

Ledsagers navn: ___________________________ Medlemsnr. ___________________

Ikke medlem: ❏ (sæt X)

Sendes til Odense Lærerforening, Klaregade 19, 2.sal, 5100 Odense C

NB: Tilmeldingen skal være kontoret i hænde senest torsdag d. 15. marts.

TILMELDINGSKUPON til EU's hovedstæder d. 20. – 25. maj

Navn:_____________________________________ Medlemsnr. ___________________

E-mail: ____________________________________ Tlf.nr. _______________________

Adresse: _______________________________________________________________

Fødselsdato: ____________________________________ (skal udfyldes)

Ledsagers navn: ___________________________ Medlemsnr. ___________________

Ikke medlem: ❏ (sæt X)

Fødselsdato: ____________________________________ (skal udfyldes)

Ønsker enkeltværelse (tillæg 1835 kr.): ❏ (sæt X)

Sendes til Odense Lærerforening, Klaregade 19, 2.sal, 5100 Odense C

NB: Tilmeldingen skal være kontoret i hænde senest torsdag d. 15. marts.

TILMELDINGSKUPON til Irlandstur d. 4. – 11. september

Navn:_____________________________________ Medlemsnr. ___________________

E-mail: ____________________________________ Tlf.nr. _______________________

Adresse: _______________________________________________________________

Ledsagers navn: ___________________________ Medlemsnr. ___________________

Ikke medlem: ❏ (sæt X)

Ønsker enkeltværelse (tillæg 1185 kr.): ❏ (sæt X)

Ønsker at deltage i irsk aften (tillæg 350 kr.): ❏ (sæt X)

Sendes til Odense Lærerforening, Klaregade 19, 2.sal, 5100 Odense C

NB: Tilmeldingen skal være kontoret i hænde senest torsdag d. 1. marts.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

ved nedenstående datoer:

Uge 33: Fanø

27


ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82, Klaregade 19 2 , Postboks 1150, 5100 Odense C

ODENSE LÆRERFORENING KREDS 82

Klaregade 19 2 DLF / A Fyn:

Postboks 1150 Klaregade 7 1

5100 Odense C 5000 Odense C

Tlf. 6612 6890 Tlf. 7010 0018

Fax 6591 8560

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 9.00-15.00. Fredag: 9.00-13.00

Formanden træffes efter aftale.

Formand:

Anne-Mette Kæseler Jensen

Åløkkevænget 34

5000 Odense C.

Tlf. 2330 1268

Næstformand:

Charlotte Holm

Fraugde Byvej 3B

5220 Odense SØ

Tlf. 5071 0984

Bent Th. Hansen

konsulent

Bo Tryggedsson

konsulent

Flemming Andersen

konsulent

Ulla Krusaa

sekretær

Tine Skov Hansen

sekretær

Generalforsamling:

Færre medlemmer

af styrelsen

Behov for besparelser får styrelsen til

at fremsætte forslag om at reducere sig

selv fra ni til otte medlemmer.

Af fL e M M i n g An d e r s e n

Udsigten til et forventet underskud på de

kommende års budgetter har fået Odense

Lærerforenings styrelse til at se nærmere

på, hvad der kan gøres for at trimme

balancen mellem indtægter og udgifter.

Ud over en række mere interne besparelser

i foreningen betyder styrelsens drøftelse,

at der til den kommende generalforsamling

stilles forslag om, at antallet

af styrelsesmedlemmer nedsættes fra de

nuværende ni medlemmer til otte.

Forslaget skal, inden det forelægges generalforsamlingen,

godkendes af Danmarks

Lærerforening Hovedstyrelse. Og endelig

kræver det en ændring af de nuværende

vedtægter, hvilket betyder, at der skal

være 2/3 flertal for forslaget.

Desuden har styrelsen besluttet at nedsætte

antallet af udgivelser af LærerBLADET.

Fremover udkommer bladet seks gange

årligt mod de nuværende otte gange.

E-mail: 082@dlf.org

www.odenselaererforening.dk

Lærerb l a d e t

Redaktionen:

Flemming Andersen (ansvh.)

Tlf. 66 12 68 90

E-mail: flan@dlf.org

Foto:

Niels Nørgaard

tlf. 65 95 51 26

Indhold i dette nummer:

Leder: Ordentlighed ............ 2

Medlemsmøde: Uhørt personalepolitik 3

Jobrotation: Nej til 36 ledige ....... 5

Generalforsamling 2012 .......... 6

Den skriftlige beretning 2012. ...... 8

Fokus på TR ................... 13

Den skriftlige beretning 2012 (fortsat) 17

Mindeord ..................... 26

Styrelsen ..................... 26

Fraktion 4. .................... 27

Redaktionen er afsluttet 23. januar. Deadline til næste nummer: 11. februar 2012. Oplag: 3400 stk. Tryk: Rosendahls A/S - print.design.media

B

More magazines by this user
Similar magazines