Rollen som kommunal tovholder

skoleidraet.dk

Rollen som kommunal tovholder

Rollen som kommunal tovholder

Tovholderen i Skolesport er en kommunal ansat person fra fx skoleafdeling, kultur/fritid,

sundhed e.a. Også idrætslærere, skoleledere og ledere i ungdomsskolen optræder som

tovholdere i Skolesport.

Tovholderen er det kommunale omdrejningspunkt og er dermed ansvarlig for etablering af den

lokale skolesports-kultur.

Overordnet har tovholderen to funktioner:

Eksternt: Kommunens kontaktperson for Skolesports projektledelse

Internt: Koordinator for Skolesport i kommunen med ansvar for kontakt til de

deltagende skolers ildsjæle, til foreningerne og ansvarlig for iværksættelse af

uddannelse af Junioridrætsledere i kommunen

Kontakt til Skolesports projektledelse

Den kommunale tovholder er kontaktperson for Skolesports projektledelse – og bindeled

mellem projekt og de involverede skoler. Som kommunal tovholder forventes det, at du

videreformidler relevant information til de deltagende skoler og dermed sikrer, at skolerne

opfatter sig som en del af Skolesports-netværket og dermed får al den viden og erfaring, som

indsamles.

Derudover forventes det fra projektledelsen, at du som tovholder:

Deltager i det årlige tovholdermøde i dit område

Deltager i det årlige netværksmøde

Etablerer uddannelse af Junioridrætsledere i kommunen

Tager kontakt til lokale foreninger mhbp. samarbejde

Arbejder på lokal forankring politisk/praktisk

Husk også, at projektledelsen altid er til rådighed for de kommunale tovholdere – så kontakt

os endelig!


Kontakt til ressourcepersoner

Ildsjæle

Tovholderen er kontaktperson internt i kommunen for de deltagende skolers ildsjæle, dvs. de

person på skolerne, som er ansvarlig for aktiviteter i Skolesport (idrætslærer/SFO-pædagog).

Tovholderen er her den koordinerende faktor.

Det anbefales, at der er tæt samarbejde mellem ildsjæl og tovholder. Tovholderen skal være

meget synlig overfor ildsjælene for at sikre fastholdelse og gejst for Skolesport – specielt i

starten.

Ift. ildsjælene kan følgende anbefales:

Etabler et netværk for ildsjælene med mulighed for erfaringsudveksling - indkald til

møder 2-3 gange på et skoleår

Husk opbakning til ildsjælene over for skoleledelsen på de deltagende skoler: Deltag

evt. på skoleledermøder en gang i mellem for at give en status på Skolesport

Hold projektet varmt… Husk at informere løbende, følg op på eventuelle aftaler og

tiltag, og besøg evt. skolerne og tag en snak med ildsjælene, når der er Skolesport.

Kommunikation og synlighed er nøgleordet…

Send en kopi af kontrakten mellem Skolesport og kommunen til alle involverede – inkl.

ildsjælene og skolelederne på de involverede skoler. Det skaber forpligtigelse og

medejerskab samt synliggør helt konkret, hvad man er en del af.

Følg op, hvis der er ildsjæle, der stopper, skoler der nedlægges, eller der er skoler,

hvor det ikke fungerer af den ene eller anden grund. Brug gerne projektledelsen som

sparringspartner.

Foreninger

Det er tovholderens ansvar at skabe den indledende kontakt til relevante foreninger i

kommunen vedr. involvering i Skolesport. Gå evt. gennem idrætsråd/idrætssamvirke i

kommunen – brug evt. fritidsafdelingen i kommunen som partner i dette. Husk, at det er en

stor hjælp for ildsjælene, at det indledende ’fodarbejde’ er gjort, så de kun skal lave den

endelige aftale om tid og sted med en forening.

Partnerskabet omkring Skolesport mellem kommune, skole og forening bør ses som en

mulighed for gensidig inspiration og (kompetence-)udvikling. Her er det vigtigt med en

indledende forventningsafklaring, så alle parter er bevidste om, hvad det primære formål er –

hvad parterne hver især kan bidrage med – hvad man ønsker at få ud af partnerskabet. Dette

bør nedskrives og udsendes til alle parter efterfølgende.

Argumentet ift. foreningerne for at involvere dem i Skolesport er, at de får synlighed ift. en

gruppe af børn, som ikke selv opsøger dem, med mulighed for eventuelt at få nye medlemmer.

Desuden er Junioridrætslederne interessante for foreningerne: Foreningerne har mulighed for

at få kontakt til uddannede unge mennesker, som kan rekrutteres som

foreningsinstruktører/trænere.


Ift. foreningerne kan følgende anbefales:

Lav en liste over alle relevante foreninger, som tovholderen har haft kontakt til som

partnere i Skolesport – sendes til ildsjæle og foreningerne selv

Hvis der i forvejen er idrætsguider i kommunen, kan de med fordel bruges i forbindelse

med Skolesport

Brug Skolesports officielle partnerskabsforbund under Danmarks Idræts-Forbund – se

www.skolesport.com – og deres tilbud. Kontakt dem evt. for at høre, hvilke muligheder

der er lokalt og tilføj til listen over relevante foreninger.

Skriv om Skolesport i nyhedsbrev fra fritidsafdelingen til foreningerne i kommunen

Brug evt. foreningernes instruktører til kurser for ildsjælene og/eller

Junioridrætslederne – dette skaber også grobund for et efterfølgende samarbejde i

Skolesport mellem skole og forening

Junioridrætsledere

Tovholderen er ansvarlig for at igangsætte og evt. koordinere uddannelsen af

Junioridrætsledere i kommunen. Dette kan gøres i samarbejde med fx Ungdomsskolen, som

valghold på de enkelte skoler, som et kursus, decentralt på skolerne, i samarbejde med

foreninger – mulighederne er mange, men vigtigt er det, at tovholderen skal sørge for, at

uddannelsen struktureres og sættes i gang.

Ift. Junioridrætslederne er tovholderen desuden ansvarlig for at videreformidle og være

kontaktperson ift. Skolesports tilbud om kick off-dag samt inspirationsdøgn.

Når Junioridrætslederne er uddannede, bør der følges op på deres virke i Skolesport, og

samtidig bør foreningerne informeres med mulighed for at kontakte/rekruttere de uddannede

Junioridrætsledere. Send evt. en liste til foreningerne med kontaktinfo på alle de uddannede

Junioridrætsledere.

Ift. Junioridrætslederne kan følgende anbefales:

I forbindelse med tidligere nævnte forventningsafklaring bør Junioridrætsledernes rolle

også tages op – hvad er deres rolle, når der er foreningsinstruktører ’på besøg’ i

Skolesport? Har de fri? – Hjælper de med de svageste børn? – andet?

Husk altid at signalere til både ildsjæle og foreninger, at Junioridrætslederne bør

betragtes som en ressource i Skolesport!

Som tovholder er det vigtigt at bakke op omkring Junioridrætslederne ift. deres

uddannelse overfor skoleledelsen, så det prioriteres, hvis de evt. skal fritages fra

undervisning. Der er også læring i uddannelsen som Junioridrætsleder!

Husk at indhente børneattester på de Junioridrætsledere, som er gamle nok til

at skulle udfylde dem!


Dokumentation/skriftliggørelse

Strukturen i Skolesport med en ansvarlig tovholder og en ildsjæl på den enkelte skole kan

være skrøbelig i tilfælde af sygdom, udskiftning m.m. Det anbefales derfor, at man sørger for

at skriftliggøre alle aftaler – mellem kommune og skole/ildsjæl, med foreningerne og alle

andre aftaler, fx ift. ovennævnte forventningsafklaring.

Derudover kan man med fordel tage notater fra møder, så aftaler og deadlines synliggøres for

alle involverede.

Dokumentation og skriftliggørelse kan være med til at sikre en eventuel overdragelse til nye

nøglepersoner - uden at informationer går tabt.

Synlighed

Internt i det kommunale system

Det er den kommunale tovholders ansvar at orientere om Skolesport internt i kommunen – en

vigtig opgave i forhold til også at muliggøre, at andre interessenter kan komme i spil: Det kan

være relevante forvaltninger, idrætsråd, PPR, sundhedspleje, osv. Måske er der andre, som

kan indtænke Skolesport i deres daglige arbejde?

Lav evt. et nyhedsbrev om Skolesport til ildsjæle, foreninger, relevante folk i de involverede

forvaltninger, politikere osv. Det skaber både synlighed og har et informativt formål.

I forhold til forankring af Skolesport efter endt projektperiode er der bevist større mulighed for

at få støtte til processen – også politisk, hvis man i forvejen har skabt kendskab til og viden

om Skolesport i kommunen. Formidling af erfaringer, gode historier og dokumentation

vedrørende Skolesport kan med små ringe i vandet starte processen mod forankring af

Skolesport som et permanent aktivitetstilbud, og jo før at man starter processen, jo bedre.

Eksternt i lokalområdet

Skolesport kan være med til at profilere en kommune som en kommune, der gør en specifik

indsats for de inaktive/idrætsusikre børn, og derfor er det vigtigt at ’sælge’ de gode historier i

Skolesport eksternt.

Ildsjælene, som oplever de positive historier med børnene på nært hold, skal videregive disse

til tovholderen, men i forhold til at sikre den eksterne omtale af Skolesport, er det i sidste ende

tovholderens ansvar at videreformidle til presse o.l. Her bør der først og fremmest fokuseres

på de lokale medier, hvor der erfaringsmæssigt er større sandsynlighed for, at man vil omtale

aktiviteterne. Så invitér pressen, når der er lokale arrangementer for at højne synlighed og

bevidsthed omkring Skolesport.

Desuden er projektlederne i Skolesport meget interesserede i at høre, hvad der sker rundt

omkring og hjælper gerne til med pressemeddelelser. Gode historier modtages også gerne, da

der også arbejdes på at forankre Skolesport på projektlederplan, og her er indsamling af

dokumentation og erfaringer vigtigt.

Synlighed til alle parter

Skolesport sætter af gode grunde stor fokus på skolen – og dermed er det de involverede


skoler, som vil få meget opmærksomhed, når Skolesport omtales i de lokale medier. Det er

derfor en god idé at sikre, at eventuelle involverede foreninger og deres involvering i

Skolesport også får bevågenhed og synlighed.

Evaluering

Ved deltagelse i Skolesport forpligtiger man sig som kommune til at deltage i den overordnede

evaluering af projektet. Det involverer i forskellig grad både ildsjæle, foreningsfolk og

tovholder og koordineres af projektledelsen i samarbejde med SDU som evaluator.

I forhold til en intern evaluering af Skolesport i kommunen, er det op til kommunen selv at

foretage en sådan. Skolesports projektledelse kan vejlede ift. evalueringspunkter og

videreformidle evalueringserfaringer fra andre kommuner, men gennemførelse af en eventuel

intern evaluering er kommenens eget ansvar.

Den overordnede anbefaling fra Skolesports projektledelse er dog, at den kommunale

tovholder er ansvarlig for, at der sikres en form for effekt-dokumentation med henblik på at

sikre skoleledelse og kommunale politikeres velvilje over for Skolesport.

Derudover er det vigtigt at huske, at dokumentation/evaluering ikke bør overbebyrde de lokale

ildsjæle på skolerne – deres primære opgave er fortsat at bruge tid på aktiviteterne i

Skolesport.

Finansiering

Efter projektperioden er det et mål at forankre Skolesport i kommunen som et driftet projekt.

De økonomiske vilkår i projektperioden har stor indflydelse på de involverede parters

forståelse af, hvordan Skolesport kan og bør finansieres også på længere sigt, og derfor er det

vigtigt, at man i den enkelte kommune på et på et tidligt tidspunkt overvejer, om Skolesport

kan forankres med fortsatte kommunale tilskud til skolerne, med puljemidler, i SFO’erne, med

midler fra skolernes egne budgetter – eller på en helt anden måde.

En eventuel udmelding vedrørende fremtidige økonomiske muligheder – eller mangel på

samme – kan sikre, at man på den enkelte skole/SFO fra starten kan arbejde for mulige

forankringsmodeller.

Gode råd/idéer

Vær synlig som tovholder – både over for ildsjæle, foreninger og skoleledelser

Opret nyhedsbrev for alle de deltagende skoler og andre relevante personer.

Opret et skolesportsnetværk i kommunen – for ildsjæle, involverede foreninger og

andre interessenter


Søg inspiration og nyheder på skolesport.com, så du er opdateret omkring projektet

Tilmeld dig Skolesports elektroniske nyhedsbrev (se skolesport.com), så du får de

nyeste informationer fra projektet

Deltag i netværksmøder, tovholdermøder o.l. arrangeret af Skolesport – hvor der er

mulighed for at netværke og erfaringsudveksle med tovholdere fra andre kommuner

Brug Skolesports projektledelse – vi er altid klar til at hjælpe…

Find Skolesport på Facebook: www.facebook.com/skolesport

Kontaktinfo:

www.skolesport.com

skolesport@skoleidraet.dk

Projektledelse:

Lise Sohl Jeppesen – tlf. 6331 1058

Rikke Lindskov Simonsen – tlf. 6331 0064

More magazines by this user
Similar magazines