Forløb rettet mod PAU - SOSU Nord

sosunord.dk

Forløb rettet mod PAU - SOSU Nord

Grundforløbet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”

Grundforløbet rettet mod hovedforløbet; Den pædagogiske assistentuddannelse.

1

April 2013

Den afsluttende prøve

Grundforløbet afsluttes med et projekt, der danner grundlag for en prøve, hvor elevens tilegnelse

af de kompetencemål, som eleven skal opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb

bedømmes.

Fælles kompetencemål

Eleven skal opfylde følgende fælles kompetencemål for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb

inden for fællesindgangen –

1. Møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen

faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker

2. Medvirke ved sikkerheds-­‐ og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker

systematisk svarende til grundfaget arbejdsmiljø (modul 1)

3. Indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og

uden hjælpemidler

4. Deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer,

herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed

5. Forholde sig til sine lære-­‐ og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer og

6. Anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og

informationsindsamling på grundlæggende niveau.

Særlige kompetencemål

Eleven skal opfylde følgende særlige kompetencemål for at påbegyndes skoleundervisningen i et

hovedforløb inden for fællesindgangen –

1. Forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion

betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv,

2. Anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers

forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger,

3. Medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers

sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et

aktivt liv,

4. Forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der

understøtter anerkendende relationer,


Grundforløbet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”

Grundforløbet rettet mod hovedforløbet; Den pædagogiske assistentuddannelse.

5. Forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering,

2

April 2013

6. Identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det

pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker

menneskers sundhedsstilstand,

7. Finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde

sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til

grundfaget idræt, niveau F og

8. Vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og

deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget

samfundsfag, niveau F

Prøvens form

Prøven følger reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. På

SOSU Nord vil bedømmelsen af den afsluttende prøve ske efter 12-­‐skalaen.

Eleven udarbejder alene eller sammen med andre elever et projekt, som danner grundlag for den

individuelle prøve.

Prøveafholdelsen skal i almindelighed vare 30 minutter inklusiv votering, heraf er de første 15

minutter elevens oplæg.

Elevens mundtlige oplæg, der udover at indeholde en redegørelse for og problematisering af det

valgte emne, skal også omfatte oplæg til den efterfølgende samtale. Under elevens oplæg stilles

der ikke spørgsmål, udover eventuelle enkelte afklarende spørgsmål. På baggrund af elevens

oplæg føres en samtale, der også omfatter vurdering, perspektivering og omsætning til praksis.

Samtalen føres mellem eleven, eksaminator og censor. I forbindelse med samtalen, der reelt bør

være en samtale og ikke en systematisk udspørgen af eleven, skal denne være af sådan en

karakter, at eleven kommer til at redegøre for indhold i grundforløbet, der ikke umiddelbart er

forberedt i fremlæggelsen. Samtalen skal naturligvis også føres ind på problemstillinger, der har en

logisk forbindelse til elevens indgangsvinkel.


Grundforløbet ”Sundhed, omsorg og pædagogik”

Grundforløbet rettet mod hovedforløbet; Den pædagogiske assistentuddannelse.

Votering

Eleven forlader lokalet under voteringen.

Tre kriterier skal indgå i bedømmelsen:

1. Elevens redegørelse

2. Elevens perspektivering til uddannelsens formål, fagenes mål og indhold

3. Elevens vurdering og personlige stillingtagen

De tre bedømmelseskriterier skal anvendes, så der foretages en helhedsvurdering af elevens

præstation.

Sprog

Ved prøven er det anvendte sprog dansk.

Særlig tilrettelagte prøver

Elever med særlige forudsætninger, der er bevilliget specialpædagogisk støtte, skal have de

fastlagte prøver tilpasset, så de imødekommer elevens faglige forudsætninger.

Omprøve

Elever, der ikke opnår en bestået karakter i forbindelse med den afsluttende prøve, vejledes

individuelt. Der kan være mulighed for:

• Vejledning til forlængelse tilrettelagt ift. de manglende kompetencer

• Vejledning ift. at søge anden uddannelse

• Eleven kan ifølge bekendtgørelse 1016 § 6, stk. 3 deltage i samme prøve to gange.

Uddannelsesinstitutionen kan tillade deltagelse i en prøvegang mere, hvis det er begrundet i

usædvanlige forhold.

Sygeprøve

3

April 2013

Ifølge bekendtgørelse 1016 § 7 skal en eleven, der har været forhindret i at gennemføre en prøve

på grund af dokumenteret sygdom eller af anden uforudseelig grund, have mulighed for at

aflægge prøven snarest muligt. Retten til en sygeprøve er betinget af at der foreligger en

lægeerklæring.

More magazines by this user
Similar magazines