Bestyrelsesmøde den 10. marts 2011 - Maribo Kajakklub

maribokajakklub.dk

Bestyrelsesmøde den 10. marts 2011 - Maribo Kajakklub

MARIBO KAJAKKLUB

REFERAT af BESTYRELSESMØDE no 8 – 2010-201110.03.2011

mødedelt.: Britt Aa. Clausen - Boye Hansen - Anders Petersen - Bjarne Ringsing Nielsen - Finn Larsen -

Jan Wandy Pedersen

action:

pkt. 140 : velkomst til best.møde no 8

pkt. 141 : referat af best.møde no 7 – 02.02.2011 – vedlagt på ny – ingen bem.

pkt. 142 : DKF-repr.møde 26.03-27.03.2011 i Silkeborg :

tilm. som delegerede : BH – JWP - som tilhørere: BRN – CWS – derudover FL

AP efteranmeldes lørdag/søndag – fællestransport arrangeres jwp

årsmøde/dagsorden/forslag:

a. lovforslag, som vil ændre DKF totalt (ny og en væsentlig anderledes struktur)

skepsis omkring en så radikal ændring af DKF`s struktur lige her og nu (nej)

b. forslag om flytning af løb (stafet) i.f.m. DM-sprint er ikke vores forslag

c. vi er ikke tilhængere af at begrebet turbåde totalt udgår i DKF-sprog,

der findes rigtig mange turbåde rundt omkring i alle klubber og mange udøvere,

og vi synes bedst om lige konkurrencebetingelser (kapbåde contra turbåde)

pkt. 143 : regnskab 2010 v/BAC :

enkelte spørgsmål og enkelte ændringer til tekst i regnskabet

udviser et driftsoverskud på 70.000, stor tak til Britt for arbejdet – sendes til revision bac

udsendes til klubbens medlemmer sammen med indkaldelsen til Generalforsamling jwp

pkt. 144 : budget 2011 : / ændringer fra sidste møde vedlagt

yderligere justeringer spc. vedr. kaproning ordnes 12.03 kl. 11,00 i klubben fl/bh/jwp

emnet tages med igen på næste best.møde

pkt. 145 : Breddeudvalget v/BRN :

der arbejdes p.t. med en gourmetaften 19.03 i klubben, hvis der er nok tilmeldinger brn

allerede stor respons på kajakskole/voksne til sommer

det bliver måske nødvendigt at afvikle to kajakskoler, hvis søgning fortsætter brn

pkt. 146 : Idrætsudvalget v/AP :

ingen yderligere bemærkninger

pkt. 147 : Aktivitetsudvalget v/BH :

sponsoraftaler : p.t. ca. 60.000 kr. – målsætning ca. 100.000 kr.

fjernvarme : tilbud fra Værket er gratis installation, hvis vi graver selv og bekoster dette

derudover følger et varmtvandsanlæg i klubhuset (klublokaler/VT-rum/omkl.rum mm)

mistede hænder : lidt ærgrelse omkring nogle ”mistede hænder” i klubarbejdet

vi har faktisk brug for mange flere hænder for at fastholde aktivitetsniveauet

klubbussen : ødelagte streamers på bussen i.f.m. trafikuheldet 29.01 skal genetableres

bussen skal ned på Reklameværkstedet – og en ekstra anmeldelse til forsikring jwp

pkt. 148 : Kraftcenteret v/FL :

Sevilla : en rigtig god træningslejr med et stort udbytte træningsmæssigt

Silkeborg : netop afviklet samling; vore roere ligger flot sammenlignet med andre

Egne samlinger : løbende under planlægning – datoer er fastlagt

Tyn : træningslejr/påsken (15.04-30.04) under planlægning (ledere: KHO-FL-måske også CWS)

ikke kalkuleret med noget klubtilskud til træningslejren i Tjekkiet

Roer-status : en gennemgang af de enkelte KC-roeres status p.t.


pkt. 149 : klubbens forsikringer : (fra sidste møde)

transportforsikring/både/exist. : sum max. 150.000 kr. / udgift 4.000 kr./år

(sum max. 200.000 kr / udgift 5.333 kr. – sum max. 250.000 kr. / udgift 6.666 kr.)

forhøjelse af transportforsikring pr. 01.04.2011 – max 250.000 kr. jwp

transport af både (klubejede og private) på klubbus, bådtrailere eller privatbiler,

dækker Vesteuropa, Polen, Tjekkiet og Slovakiet – dækker 1/1 år – 3.103.2012

erhverv/indbo/løsøre (både+inventar) sum max. 1.115.000 kr / udgift 3.775 kr/år

(sum/max. 1.500.000 kr. – udgift 4.485 kr./år – sum/max. 2.000.000 kr. – udgift 5.410 kr./år)

forhøjelse af indbo/løsøre pr. 01.04.2011- sum/max. 2.000.000 kr. jwp

brand og tyveri af inventar, udstyr, kajakker/pagajer/mm (private/klubejede)

pkt. 150 : sikkerhedsregler v/JWP : (lidt materiale udleveret på mødet)

egne regler revideres i.h.t. DKF`s regler, herunder langtursreglement og vinterroning jwp

regelsæt omkring søen (bekendtgørelse) – tages med på næste best.møde

pkt. 151 : klubbussen / regelsæt mm : nyrevideret / (fremsendt)

placeres/udskiftes i klubbussens håndbog jwp

pkt. 152 : Stormøde 23. marts kl. 19,00 : (tovholdere FL-BH) fl/bh

indbydelse sendes ud til alle klubbens medlemmer incl. forældre jwp

gennemgang af sæsonen 2011 – hvor er behovet for hjælpende hænder fl/bh

løsning af ad hoc opgaver – udvalg – budget 2011 – klubbens ledelse fl/bh

pkt. 153 : Generalforsamling fredag 08. april kl. 19,00 : (udkast fremsendt)

indkaldelse m/dagsorden sendes ud senest 14 dage før (ca. 22.03) jwp

sammen med regnskabet for 2010 samt ændringer til budget 2011

formandens beretning til gennemsyn hos best.medlemmer jwp

valg, herunder valg af formand, kasserer og suppleant

der skal vælges ny formand for klubben – fortsat efterlysning

desværre skal der nu også vælges en ny kasserer, idet Britt har valgt efter 2 år at

forlade posten (mere tid til familien), hvilket resterende bestyrelse beklager meget

der er også en ledig suppl.post (elite) til rådighed

pkt. 154 : Standerhejsning / Bådedåb lørdag 09. april kl. 11,45-12,15 : (udkast fremsendt)

indbydelse sendes ud til alle medlemmer senest 14 dage før (ca. 22.03) jwp

der døbes de to turbåde fra Vennerne – (gudmoder og navne vælges af Vennerne)

resterende bådedåb gennem til senere på sæsonen (evt. en klubaften)

pkt. 155 : Nordic Open Marathon lørdag 09. april : (indbydelse fremsendt)

kl. 11,30 – 11.45 : Samlet instruktion v/klubben – udlevering af bådnumre fl

kl. 13,00 : Samlet start v/Domkirken i Klostersøen – stævneleder/tovholder: Finn Larsen

pkt. 156 : Maribo-Marathon og Maribo-Regatta lørdag/søndag 21.-22. maj : (udkast til indb. fremsendt)

FL oplyste at DKF vil bruge Maribo-Marathon til iagttagelse vedr. World Cup/Rom 25.-26.06

stævneleder/tovholder kunne være Finn Larsen, fordeling af opgaver ved stævnet mangler,

AP kigger på annoncedelen vedr. programmet, opgaver medtages på Stormødet,

tilmelding og løbsprogrammet/indtastning (youpaddle) mangler at blive afklaret

afventer udsendelse af indbydelse – tages med på næste best.møde

pkt. 157 : ad hoc opgaver : (fremsendt på ny)

tages med på stormødet 23.03 og på næste best.møde

pkt. 158 : jobbeskrivelser / jobindhold : (fremsendt på ny)

tages med igen på næste best.møde


pkt. 159 : aktivitetskalender / opstart 2011-sæson : (fremsendt på ny)

BH : lørdag d. 19. marts kl. 08,00 – Arbejdslørdag i klubben bh

morgenkaffe – tilm. til Boye a.h.t. planlægning og materialer mm

indbydelse/anmodning sendes ud til alle klubbens medlemmer jwp

FL : onsdags-aftner m/spisning – forslag om månedlige aftner

aktuel info til alle medlemmerne som en del af disse aftners program

og speciel bedre info til de nye medlemmer – (god ide`)

BRN kigger på opgaven (kunne det være en opgave for BU) brn

pkt. 160 : en runde :

BAC : fællesmail fra mk`s mailboks giver en del spammails

BH : arbejder på en anden tovholder omkring crew-opgaverne i Parken

AP : kan påtage sig kasserer-posten (så en ledig post i IU)

BRN : ingen bem.

FL : forslag til projekt: ”udvidelse af klubben” – fase 1 og fase 2

fase 1 : større VT-rum (bygget ind i gl.bådehal – og gl.bådehal ændres

så antal pladser til både forbliver uændret, port flyttes, mmm)

fase 2 : større bad og omklædningsfaciliteter hos både herrer og damer

større kontor/mødelokale/depotrum – en udbygning bagud

ud over vejen mod det grønne område

projektet luftes på det kommende stormøde 23. marts fl

der er ikke kigget på økonomien i fase 1 eller fase 2

JWP : Natura 2000 / planer

en generel opmærksomhedsskrivelse / ”indsigelse” inspireret af DKF sendes jwp

pkt.161 : eventuelt :

JWP: Vinterbadere/problematikken tages op igen til næste år

FL : Sportigan/Maribo lukker (der mangler p.t. levering af ny tr.dr. til KC-roere) fl

FL/BH : der kigges på edb omkring km-statestik i klubben bh

FL : tilbud om nogle møbler (skabe og stole)

pkt. 162 : næste best.møde : onsdag d. 30.03 kl. 19,00 i klubhuset – indkaldelse følger jwp

fremsendt til mødedeltagere og andre samt ophængt på klubbens opslagstavle

og placeret på klubbens hjemmeside: www.maribokajakklub.dk

således forsøgt refereret 17.03.2011 Jan Wandy Pedersen

More magazines by this user
Similar magazines