Stokkemarke.dk

stokkemarke.dk

Stokkemarke.dk

STOKKEMARKE

SOGNS KIRKEBLAD

September, oktober

og november 2012

Kirkens legatuddeling til børn og unge

(Frøken Agnes Aages Legat)

Her ved begyndelsen til et nyt studieår, er det en Såfremt der et år ikke er kvalificerede legatmodglæde

for menighedsrådet at kunne modtage tagere, kan der ydes støtte til en videregående

ansøgninger til og dele ud af overskuddet fra Frk. uddannelse for andre (mindrebemidlede) børn, der

Agnes Aages Legat. er født i eller har tilknytning til sognet!

Gennem årtier har en sum af forskellig størrelse Bemærk, at ordene: forældreløs, uformuende og

kunnet komme enkelte unge i sognet til glæde og videregående uddannelse er af stor betydning, når

gavn, medens man var under uddannelse. (Som det bestyrelsen skal følge legatydernes bestemmelser!

fremgår af legatets fundats - især under et videre- De senere år har – mærkeligt nok - vist, at kun få i

gående studium). sognet har søgt om en legatportion! Bliver det

Det er det altid siddende menighedsråd, der er anderledes i år?

betroet at være legatbestyrer. Men det er fortsat Ansøgning fås hos sognepræsten,Tjennemarkevej

gældende, hvad giverne/ legatets oprettere i sin tid 6. eller hos rådets formand Hanne Eliassen, Vestre

har besluttet, der skal ydes hjælp til. Landevej 193, 4952 Stokkemarke, hvortil også

Søskendeparret Aage levede i sin tid et meget denne sendes/afleveres i udfyldt stand, senest den

nøjsomt liv som ugifte i det lille hus på Vestre 15. oktober 2012

Landevej 322. Her drev de deres systue i de små

rum. Husk Høstfesten !

Indtægterne var små. Men de passede på, hvad de For tiden ser det ikke ud som om, at der just er

fik ind og havde! Efter deres død viste det sig, at være overtegnet til sognets forskellige arrangementer.

blevet til en pæn sum penge. Den skulle være til gavn Det kan da ikke passe, at man har nok i sig selv, eller

for eftertiden, og for lokalområdets (sognets) mindre- er for travl til kunne dele fællesskab med hinanden,

bemidlede børn, så en uddannelse kunne blive når andre(!) endog arrangerer samvær og oplevelmulig.

ser for en?

Inden man giver sig i kast med at søge en portion fra Vi ved, at det går ”op og ned” med tilslutningen, men

legatet, kan det være nyttigt at læse følgende uddrag når vi nu her i sognets midte - og andre steder - har

fra fundatsen: rigtig gode lokaler, bør de vel også benyttes?

§ 2 Legatets formål er at hjælpe forældreløse I al fald byder kirken til festlighed påny med årets

uformuende børn, der er født i eller er hjemmehøren- Høstgudstjeneste og høstfest - der finder sted

de i Stokkemarke sogn, til en uddannelse. søndag den 16. sept. fra kl.14.00. Her mødes


tradition og fornyelse - gamle og unge for at udtrykke Nogen slår sig sammen sognevis. Andre tropper op i

glæde og tak for livet! domsognets rækker, ligesom ved skolegangen!

Som altid er kirken denne dag pyntet i festlige Som bekendt går områdets 7-klasser nu i skole i

høstfarver. Og ligeså gør sognets husholdnings- Maribo. Men det betyder ikke, at de også bør gå til

forening sammen med menighedsrådet til det efter- præst der! Endsige konfirmeres der! For at man

følgende samvær i Beboerhuset overfor. Der er gratis både kan blive undervist og konfirmeret i

kaffebord - sikkert også vanlig flot lagkage, sang, og Stokkemarke kirke, har menighedsrådet sørget for

underholdning! bustransport til Maribo om torsdagen efter under-

Kirkebilen kører gerne. Og man må selvfølgelig visningen i præstegården! Sammenhold du!

huske at invitere naboen med. Også nytilflytteren, så Og en rigtig stor glæde - og tyngde - har det, at 7.

han/hun også mærker sig velkommen i vort lokale klasse på Stokkemarke Friskole med et stort hold

fællesskab! Præsten melder sig til undervisning her på stedet. Her kan vi

rumme dem alle - regner vi med!

Orienteringsmøde - Opstillingsmøde Mere end nogensinde er der brug for kirkelig under-

Kom til orienteringsmøde og hør om menighedsråds- visning! Så mange skoler er vist optaget af så meget

valget! Har du lyst til at gøre noget ekstra for kirke- i timefagene, at der ikke levnes megen plads til

livet? Vil du bruge dine kompetencer og have indfly- oplysning om vores kristne kultur- og livsgrundlag!

delse på fremtidens kirke i Stokkemarke Sogn? Så er Ligeså ivrer både pressen og landspolitikere med at

det nu, du skal stille op til menighedsrådet. Vi skal fortælle løs om andre livsopfattelser, og kirkens

have valgt 9 kandidater. Er du interesseret eller vil du nedgangstider! Sjældent falder en ide om veje til

bare gerne høre om menighedsrådets arbejde, så styrkelse af vor kristne kulturarv!

kom til Orienteringsmøde med efterfølgende opstil- Således bør ”kirken”: Ansatte og hele folkets døbte

lingsmøde tirsdag den 11. september 2012 kl. 19.00. være åbne og aktive med kristendommen og bakke

Mødet holdes i beboerhuset, Stokkemarke op om fællesskabet her! Lad os f.eks. vise lidt heraf

Aftenens program: ved som menighed, konfirmander og deres forældre

1. Velkomst. at slutte sig til livsnerven: Gudstjenesterne!

2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer Nye ideer til sammenhold og samvær efterlyses!

3. Menighedsrådets arbejde siden sidste valg. Gerne også med tilbud om en hjælpende (h)ånd!

4. Kommende opgaver for menighedsrådet Evt.kommende koncerter, sangaften, foredrags-

5. Redegørelse for regler vedr. opstilling af kan- aften: Se dags- og ugepressen.

didater til menighedsrådsvalget

6. Afslutning.

Herefter vil der være opstillingsmøde til forestående Studiekreds: Livet er et mirakel !

valg. Med venlig hilsen Efter lidt pause prøver vi igen: Der indbydes til

Stokkemarke Menighedsråd studiekreds i konfirmandstuen: Den finder (som

udgangspunkt) sted tirsdagene den 25. sept., 30.

Nye Konfirmander oktober og 27. nov. kl.19,00 - Antal deltagere:

Medens disse linjer skrives, foregår tilmeldingen til minimum 8; maximum 15 (Tilmelding, helst senest

det kommende konfirmandhold. Efterhånden er det 20. sept. til præsten).

blevet en glæde, at kunne skrive sådan! Flere og flere Det er tænkt, at vi samles om den nyudkomne let

sogne har ikke elever nok til at bære en klasse. læselige bog: ”Livet er et mirakel” udkommet på


Politikens forlag 2012. tændes der et for hver og af dem, der døde/blev

256 sider. bisat/begravet i vores sogn.

Pris kr. 250,00,

Denne bedes gerne indkøbt til

første møde-aften.

Hvad sker der, når man sætter

en fysiker og en præst til at

tale sammen om store

spørgsmål, som Guds Skabelse, ondskab, kirken

og troen? I al fald satte ovennævnte sig sammen i

kirken og i observatoriet til samtale, så der kom en Lystændingen sker, mens den afdødes navn

bog ud af det ved en journalists hjælp.

nævnes foretaget af konfirmanderne på skift.

Astronomen og astrofysikeren og teologen er Det plejer at fremkalde en ekstra højtidelig stund i

nysgerrige på hinandens fagområder, så samtalen vemodighedens og taknemmelighedens skær;

kommer vidt omkring; fra fysikerens svimlende især ved fremmøde af et stort antal af afdødes

teorier om universets ormehuller til præstens pårørende, slægtninge og venner.

erfaringer fra et dødsleje. Nogle bliver svimle, når de De nærmest pårørende, der har mistet kære fra

kigger ud i himmelrummet, andre bliver nysgerrige. allehelgen til allehelgen får forud tilsendt en

Hvad gør du og jeg? Nogle ser mange glimt af Gud. invitation til at deltage, også denne højtidelige

Hvad gør du og jeg? Hvad skabte det enorme aften! Enhver er velkommen!

univers? (vi kigger i bogen, som gennem en enorm

Husk lige:

(utilstrækkelig) kikkert). Hvad holder liv i det, når det

hele ændrer sig - ja også dig og mig med? Børne- og familiegudstjenesten

Faglig viden følges op af personlige historier i For 31. gang i træk, finder den sted den sidste

samtalebogen, gjort selvfølgelig ved nattetide enten i lørdag i kirkeåret (1. december kl.14.00), som

Holmens kirke eller i det gamle observatorium i optakt til den kommende advent og jul. Her

København. Kapitlerne igennem følger vi deres dial- tændes børnenes adventskrans. Her synges nye

og, hvor det viser sig, at tro og viden også hænger og gamle adventssalmer. Herefter er der juleklip

sammen her og der! Men det er en udfordring både at og traktement for alle i præstegården.

kunne rumme tro og videnskab. Tør du tage denne Velkommen børn og voksne!

udfordring op for at dele synspunkter med udgangspunkt

i nævnte bog? Så er du velkommen til livlige

aftener i din kirkes præstegård! Alene bogen vil sørge

for, at det ikke bliver til ligegyldig smalltalk , men til

rummelige tanker til deling!

Præsten.

Alle helgens Dag

Ved aftengudstjenesten søndag den 4. november, er

der levende lys tændt på kirkebænkene. Denne aften


GUDSTJENESTER

--------------------------------------------------------------

Søndag den 9. september - kl. 19.00

14. s. e. Trinitatis - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 16. september - kl. 14.00

HØSTgudstjeneste med høstfest - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 23. september - kl. 10.00

16. s. e. Trinitatis - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 30. september - kl. 19.00

17. s. e. Trinitatis - Maaløe

--------------------------------------------------------------

Søndag den 7. oktober - kl. 10.00

18. s. e. Trinitatis - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Tirsdag den 9. oktober - kl. 14.00

Pensionistgudstjeneste - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 14. oktober - kl. 10.00

19. s. e. Trinitatis – Maaløe

--------------------------------------------------------------

Søndag den 21. oktober - kl. 19.00

20. s. e. Trinitatis - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 28. oktober - kl. 10.00

21. s. e. Trinitatis - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 4. november - kl. 19.00

Alle helgens dag - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 11. november - kl. 10.00

23. s. e. Trinitatis - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 18. november - kl. 10.00

24. s. e. Trinitatis - Maaløe

--------------------------------------------------------------

Søndag den 25. november - kl. 19.00

Sidste søndag i kirkeåret - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Lørdag den 1. december - kl. 14.00

BØRNE-OG FAMILIEGUDSTJENESTE

med eftf. juleklip i præstegården

--------------------------------------------------------------

Søndag den 2. dec. - kl. 10.00

1. s. i advent - Kistrup

--------------------------------------------------------------

Søndag den 9. dec. - kl. 10.00

2. s. i advent - Maaløe

--------------------------------------------------------------

Gudstjenester i Stokkemarke Plejecenter:

Tirsdagene 4. sept., 2. okt., 6. nov. og 4. dec.

Sognepræst

Peder Riis Kistrup

Stokkemarke Præstegård

Tjennemarkevej 6, 4952 Stokkemarke

Tlf. 54 71 10 76 / 40 21 10 76

Email: prki@km.dk

Træffetid: Ingen fast, men vil man

undgå at gå forgæves, kan man ringe

i forvejen og træffe aftale.

Mandag er fridag

Her passes embedet af sognepræst

Hans Maaløe, Østofte Præstegård.

Tlf. 54 78 66 67

Graver

Laila Wriedt Hansen

Bjerreskovvej 14, 4920 Søllested

Tlf. 29 40 88 91

Mail: stkm.graver@live.dk

Organist

Ingrid Hansen

Oddevej 155, Købelev

4900 Nakskov

Kirkesanger

Svend-Erik Lohse

Kattesundet 28

4900 Nakskov

Menighedsrådet

Formand: Hanne Eliassen

Vestre landevej 193

4952 Stokkemarke

Tlf. 54 71 21 13

Kirkeværge: Karen Hansen

Vestre Landevej 248

4952 Stokkemarke

Tlf. 54 71 11 56

Kirkebilen

Bestilles forud hos vognmand Juul

på tlf. 54 71 10 82

More magazines by this user
Similar magazines