Læs mere - Beierholm

beierholm.dk

Læs mere - Beierholm

Undgå grublerier

- få et Beierholm Skattetjek


2

Vi skal alle betale skat, når vi har indtægter.

Vi skal også betale afgifter. Det

gælder for alle typer virksomheder. På

tværs af brancher, sektorer, størrelse

og geografi sk beliggenhed. Det gælder

naturligvis også for alle privatpersoner.

For det er forudsætningen for, at vores

samfund kan fungere og udvikle sig.

Skatter og afgifter udgør under alle omstændigheder

en udgift for virksomhederne

og deres ejere. Når det nu engang

er tilfældet, er det naturligt, at virksomhederne

ønsker, at udgifterne til skatter

og afgifter - og administrationen heraf

- bliver holdt på et minimum.

Når det så er sagt, er det virksomhedens

pligt at overholde de gældende regler

for skatter og afgifter, også selv om det

koster penge, og der er tale om ofte

komplekse og store mængder af love,

bekendtgørelser, cirkulærer, undtagelser

og forbehold.

Sker det ikke, er det under alle omstændigheder

ledelsens ansvar - og kan udløse

store omkostninger og administrative

byrder i form af efterbetalinger og bøder

for både ledelsen og for virksomheden

og dens ejere. Det er naturligvis en risiko,

som alle ønsker at begrænse mest muligt.

Få ro og sikkerhed med Skattetjek

Fordi skatte- og afgiftsområdet er svært

at forstå og agere i, vil det være en stor

hjælp for langt de fl este virksomheder –

uanset størrelse og branche – at få hjælp

til at se på virksomhedens skatteforhold.

Det er baggrunden for, at Beierholm har

udviklet Skattetjek, som er et servicekoncept

og værktøj til danske virksomheder.

Skattetjek skal således være med til at

sikre, at virksomhederne betaler den rigtige

skat. Hverken mere eller mindre. Det

er netop derfor, at Skattetjek skal være

med til at skabe balance.

Bag Skattetjek står Beierholms statsautoriserede

revisorer og Beierholms

Skatteafdeling, som beskæftiger nogle af

Danmarks dygtigste og mest anerkendte

specialister. De kender og forstår det

komplekse skatte- og afgiftsområde.

I mange tilfælde har de deltaget som

rådgivere eller særligt sagkyndige for

regering, Folketing og diverse udvalg i

forbindelse med formuleringen og implementeringen

af mange af de gældende

love og regler.

Det er disse ressourcer og kompetencer,

som Beierholm stiller til rådighed, når

virksomheden ønsker at gennemføre et

Skattetjek.

I det følgende vil vi orientere lidt mere om

Beierholms Skattetjek.


Skattetjek

– et strategisk ledelsesværktøj

For at udnytte Skattetjek optimalt tager

Beierholm udgangspunkt i virksomhedens

forretningsstrategi på kort og langt sigt.

Der vil specielt være behov for at vurdere

virksomhedens nuværende strategi og

daglige praksis for behandling og håndtering

af 1) Skatter og afgifter og 2) Afregningspriser

og indkomstfordeling samt 3)

Oplysnings- og indberetningsregler – som

alle tre hører til de forretningskritiske

områder, som ledelsen skal have fokus på i

strategiarbejdet.

1. Strategi for virksomhedens skatter

og afgifter

Udarbejdelse af en egentlig skattestrategi

for en mindre eller mellemstor dansk

virksomhed er måske at skyde over målet.

Her er det ofte anderledes for de helt

store virksomheder og koncerner.

Men hos Beierholm anbefaler vi, at alle

virksomheder forholder sig til og indretter

sig efter de gældende regler for

betaling af skatter og afgifter. Først og

fremmest for at sikre orden i eget hus,

men bestemt også fordi vi af erfaring ved,

at virksomhederne kan spare penge. Hvad

der er sparet, er som bekendt tjent.

Erfaringerne fra de store virksomheder

Som udløber af reglerne om god selskabsledelse

i større virksomheder er

der stigende opmærksomhed på virksomhedernes

vilje til at betale skatter

og afgifter i Danmark. Samtidig har SKAT

igangsat en særlig indsatsstrategi, som

netop fokuserer på at afdække virksomhedernes

vilje og evne til at efterleve de

gældende regler.

Her er det Beierholms erfaring, at

virksomhederne får en fair og korrekt

behandling af SKAT, hvis de er åbne for

dialog, eksempelvis i forbindelse med ansøgninger

og henvendelser fra SKAT.

Derfor er det vigtigt, at virksomhedens

ledelse har besluttet en strategi for

håndtering af skat og afgifter – en strategi,

som er forankret hos ledelsen og

andre nøglepersoner i virksomheden.

2. Strategi for afregningspriser

– transfer pricing

Der er specielt mange faldgruber og

særlige regler for beregning af skat og

afgifter ved handler mellem to eller fl ere

selvstændige selskaber, som har sammenfaldende

interesser. Det kan eksempelvis

være tilfældet i handler mellem en

hovedaktionær og eget selskab - eller

mellem et moderselskab og dets helejede

datterselskab(er).

3


4

For større selskaber er det et lovkrav, at

de skal udarbejde en skriftlig dokumentation

for den samhandel, der sker mellem

koncernselskaberne.

For alle virksomheder og deres ejere

gælder det generelt, at de skal kunne

dokumentere, at den interne samhandel

er sket på markedsvilkår. Derfor er det

Beierholms anbefaling, at alle væsentlige

dispositioner er dokumenteret i form af

en oversigt med de gældende markedspriser

og handelsvilkår på helt sammenlignelige

produkter, varer og serviceydelser.

Manglende håndtering af afregningspriser

vil erfaringsmæssigt udløse en

betydelig skattebetaling, store rådgiverudgifter

og usikkerhed om den fremtidige

struktur. Hertil kommer bøder og et

belastende forhold til myndighederne.

3. Oplysnings- og indberetningsregler

Virksomheder er i stigende grad pålagt

pligter til at oplyse skattemyndigheder

om virksomhedens økonomiske forhold,

herunder at oplysninger løbende indberettes

til SKAT. En betydelig del af SKATs

indsatsstrategi er baseret på, at virksomhederne

overholder lovgivningen og

dermed er med til at sikre, at indtægter

medregnes i medarbejderes skattepligtige

indkomst.

Med virkning pr. 1. januar 2010 er dette

yderligere skærpet. Det skaber en særlig

udfordring for en virksomhed at sikre balancen

mellem, at lønudgifterne i virksomheden

er lavest mulige, eksempelvis ved at

kunne tilbyde attraktive lønpakker, og at

alle skattepligtige indtægter er korrekt

indberettet til SKAT. En manglende overholdelse

af reglerne medfører økonomiske

konsekvenser for såvel medarbejder som

virksomheden, og ledelsen bør derfor hele

tiden sikre, at risici for skattesager er

begrænset mest muligt.


Skat i virksomheden

Alle dispositioner i virksomheden har effekt

på skatte- eller afgiftsregnskabet

og beregningen af den skattepligtige

indkomst.

Her er der imidlertid en række valgmuligheder,

som kan være med til at optimere

indkomstopgørelsen og eventuelt udskyde

virksomhedens skattebetalinger. Det kan

have stor indfl ydelse på virksomhedens

cash fl ow (pengestrømme) og likviditet.

Endvidere er det naturligvis vigtigt, at

virksomheden ikke utilsigtet får en anden

risikoprofi l end ønsket - eksempelvis ved

manglende overholdelse af gældende

lovgivning.

Nye regler – nye muligheder

Hvis virksomheden er et selskab med

datterselskaber, kan der være behov for

at optimere sambeskatningen. Er der

aktiviteter i udlandet, kan virksomheden

vælge international sambeskatning. Reglerne

herfor er komplicerede, og det er

vigtigt at følge de gældende regler i såvel

Danmark som udlandet.

Der kan også være forpligtelser fra tidligere

sambeskatninger med udenlandske

selskaber, som virksomheden skal håndtere

korrekt. Det gælder også opgørelsen

af beskatningen af indkomst fra udlandet.

Tilsvarende gælder der særlige regler for

bl.a.:

- Lempelse af skat for udenlandske skatter

- Håndtering af udenlandske aktiviteter

- Kapitalforhøjelser og -nedsættelser

- Skattefrie omstruktureringer og skattepligtige

overdragelser

- Gældseftergivelse og akkord

- Tilskud m.v.

- Udnyttelse af underskud.

Det er Beierholms erfaring, at kun få

virksomheder kender disse regler fuldt

ud. Derfor er det oplagt at anvende Skattetjek

til at skabe det nødvendige overblik

og beslutningsgrundlag for virksomheden.

Indberetning til det offentlige

Selv om virksomhedens egen skattebetaling

kan udgøre en meget stor udgift, er

der dog en række andre poster i virksomhedens

regnskab, som udgør langt større

beløb.

Der drejer sig bl.a. om indbetaling af:

- Indeholdt skat for virksomhedens medarbejdere

- Afregning af moms og afgifter

- Afregning af told, etc.

Her er der tale om afregninger, som

virksomheden skal foretage hver måned,

hvert kvartal eller halvårligt.

5


6

Vær forberedt på digital indberetning

Det er besluttet, at al indberetning til og

afregning med SKAT skal foregå digitalt.

Det betyder samtidig, at virksomheden

kun kan komme i kontakt med SKAT via

internettet (TastSelv).

Derfor er det vigtigt, at virksomheden

forbereder sig ordentligt til at kunne

håndtere disse data og indberetninger

digitalt. I mange tilfælde vil det betyde,

at virksomheden skal foretage nogle

systemtilpasninger.

Også her vil Skattetjek være det effektive

værktøj, som hurtigt vil kunne afdække

virksomhedens status og behov, når det

gælder digital indberetning.

For SKAT er det nemlig helt afgørende,

at virksomhederne er forberedte på og

parate til at udnytte de effektiviseringer,

som følger med digitaliseringen af

div. indberetninger. For det er samtidig

besluttet, at SKAT – som følge af digitaliseringen

– får allokeret ressourcer og nye

beføjelser til at foretage stikprøver og

kontrol af de informationer, som virksomhederne

indberetter og afregner via bl.a.

eIndkomst og TastSelv.

I den forbindelse anbefaler Beierholm

virksomhederne at skærpe opmærksomheden

og præcisionen i forbindelse med

følgende indberetninger:

1. Løn og personalegoder

Manglende eller forsinket indberetning af

løn, indeholdt skat m.v. kan udløse ekstra

omkostninger.

Husk at indberette de nye beskatningsområder

– herunder multimedieskat,

kantineordninger og andre skattepligtige

personalegoder – korrekt og rettidigt.

Det kan i den sidste ende spare både tid

og omkostninger for virksomheden.

Husk også korrekt og rettidig indberetning

af skat for eventuelt udenlandske

medarbejdere ansat i Danmark og for

aftaler med udenlandske firmaer, som

sender deres medarbejdere til at udføre

arbejde i Danmark.

Disse medarbejdere kan i visse tilfælde få

glæde af en særlig lempelig beskatningsordning

i de første 3-5 år af opholdet

under forudsætning af, at de opfylder

reglerne herfor. Herved kan selskabets udgifter

til lønninger nedsættes væsentligt.

Skattetjek kan være med til at skabe

klarhed om disse forhold.

2. Moms og afgifter

Brug Skattetjek til at skabe klarhed over

angivelse og indberetning af moms og

afgifter i forbindelse med samhandel med

udlandet. Det er vigtigt, at virksomheden

ikke mister muligheden for at afløfte

momsen i sådanne tilfælde.

3. Told

Brug Skattetjek til at lære om de særlige

regler, som gælder for beregning af told

i forbindelse med import af varer fra

lande uden for EU. Også her er der mange

penge at spare, hvis man kender de gældende

regler.


Skatteforhold

for medarbejdere

I de fl este virksomheder er løn og andre

vederlag til medarbejderne blandt de

største udgiftsposter.

Derfor er det vigtigt, at virksomheden har

fuldstændig styr på, at afl ønning, tilbageholdelse

af skat, udbetaling af skattefrie

godtgørelser m.v. bliver håndteret

korrekt og præcist, både af hensyn til

SKAT, indgåede ansættelsesaftaler og de

gældende regler på arbejdsmarkedet.

I den forbindelse skal virksomheden

også løbende huske at tilpasse eksisterende

aftaler med medarbejderne til

de gældende regler fra SKAT og evt. ny

lovgivning. Det gælder f.eks. i forhold til

reglerne om multimedieskat, bortfald af

medarbejderobligationer, generel frynsegodebeskatning,

nye regler for befordringsfradrag

etc.

Ved at sikre en optimal sammensætning

af bruttolønnen kan virksomheden generelt

opnå besparelser på lønudgiften – og

medarbejderne vil altid opleve sådanne

tiltag og tilbud positivt.

Medarbejdere i udlandet

Arbejder nogle af virksomhedens medarbejdere

i udlandet, er reglerne for beregning

af skat og fradrag ofte meget komplicerede,

og regler er forskellige fra land

til land i forhold til reglerne i Danmark.

7


8

Finansiering og investering

Brug Skattetjek til at få kendskab til beskatningen

af investeringer. Det drejer

sig om beskatning af det løbende afkast i

form af renter, udbytter og kursgevinster

og om realisationsbeskatning.

For efter skattereformen er reglerne for

beskatning af aktieinvesteringer blevet

ændret væsentligt, og Beierholm anbefaler

derfor virksomhederne at revurdere

deres investeringsstrategi.

I forhold til långivere er det vigtigt, at

virksomheden kan demonstrere at have

orden på skatte- og afgiftsområdet,

således at der ikke opstår uventede udgifter

eller likviditetstræk.

Det er naturligvis også vigtigt at sikre, at

virksomheden har den billigste finansiering

efter skat. Men det forudsætter, at

virksomheden er bekendt med den skattemæssige

behandling af de forskellige

finansieringsomkostninger.

Særlige forhold for ejere

Det siger sig selv, at virksomhedsejere og

aktionærer i selskaber har stor interesse

i at sikre, at de kan trække deres overskud

fra virksomheden ud til den lavest

mulige beskatning.

Da skattereglerne løbende bliver ændret,

ligesom virksomhedsejernes personlige

forhold og behov også vil ændre sig over

tid, er det vigtigt regelmæssigt at vurdere,

om de indgåede aftaler er optimale.

Eksempelvis var det tidligere en god idé

for en virksomhedsejer at spare op i

virksomheden eller i en pensionsordning.

Med reglerne i den nye skattereform kan

det i dag være mere fordelagtigt for en

virksomhedsejer at spare op privat. For

det er måske blevet billigere at hæve løn

frem for udbytte fra et selskab.

Et andet eksempel: Hvis ejerne (flere end

7 ejere) af et holdingselskab vælger at

videreføre denne aktivitet som et finansielt

selskab, risikerer ejerne nu at blive

beskattet straks af hele den oparbejdede

formue. Det er sådanne faldgruber, der

kan ødelægge en ellers god strategi og

formueplanlægning.

Ejerskifte og generationsskifte er helt

centrale forhold for en virksomhed, og

der er typisk behov for lang tids forberedelse

og planlægning. Eksempelvis vil en

skattefri omstrukturering ofte medføre

en planlægningshorisont på mindst tre

år, inden ejeren kan sælge sine aktier

skattefrit. Det bedste er naturligvis at

vide, hvordan man bedst tilrettelægger

sin ejerstruktur, inden man etablerer

virksomhed, så kan mange omkostninger

og ærgrelser undgås.

Også her vil Skattetjek kunne være med

til at afdække de konkrete behov og tiltag

for at reducere skattebetalingen.


Skattetjek i praksis

Med Skattetjek tilbyder Beierholm igen

et nyt servicekoncept og værktøj. Denne

gang med fokus på at give virksomhederne

et aktuelt overblik over de gældende

muligheder og risici på skatte- og afgiftsområdet.

I et samarbejde mellem Beierholms medarbejdere

og virksomheden vil Skattetjek

resultere i en overskuelig rapport, som

beskriver og afdækker de muligheder og

risici, som virksomheden skal forholde sig

til, når det gælder skatter og afgifter.

Ét er rapporten og dokumentationen, men

vigtigst for virksomheden er naturligvis

de konkrete, fremadrettede handlingsanvisninger

og anbefalinger, som kan være

med til at optimere virksomhedens strategier

og forretningsgange på skatte- og

afgiftsområdet.

Beierholms anbefalinger kan eksempelvis

omfatte:

- Konkrete forslag til justering/tilpasning

af virksomhedens strategier og mål på

skatte- og afgiftsområdet

- Konkrete anbefalinger til tiltag, som

kan reducere eller udskyde skatte- og

afgiftsbetalingen

- Afdækning af hidtidig praksis, hvor

SKAT med udgangspunkt i ændret lovgivning

eller nye regler fremadrettet vil

kunne tilsidesætte hele eller dele af de

historiske opgørelser eller indberetninger

til SKAT

- Etablering af et beredskab, som kan reducere

virksomhedens risiko for at blive

belastet med uforudsete omkostninger

på grund af manglende tilpasning til

ændret lovgivning og/eller SKATs håndtering

af det berørte område

- Anvisning af konkrete muligheder for at

forbedre den nuværende virksomhedsstruktur

- herunder evt. også ejerstrukturen

- for derved at reducere

eller eliminere risikoen for uventede

skattebetalinger

- Gennemgang af de konkrete muligheder

og planer for ejer- og generationsskifte

af virksomheden – og de tilhørende

risici

- Rådgivning om og hjælp til at udarbejde

realistiske og konkrete handlingsplaner

– og valide beregninger/analyser, som

afdækker de økonomiske og skattemæssige

konsekvenser af de ønskede

eller anbefalede tiltag og tilpasninger.

9


10

Tjek her, om Skattetjek

er noget for din virksomhed

I det følgende skema præsenterer vi

en lang række generelle spørgsmål og

svarmuligheder, som omfatter forhold,

som både kan være aktuelle og relevante

i den lille, nystartede virksomhed og i den

internationale koncern.

Gennemgå og vurder hvert enkelt spørgsmål

meget nøje – og vælg herefter blandt

de forskellige svarmuligheder.

Skattetjek - har du behovet?

1 Er der udarbejdet en egentlig strategi for skatter og

afgifter?

2 Er din virksomheds registreringssystemer tilstrækkelige

til at udarbejde en hensigtsmæssig skatte- og afgiftsafregning

og foretage korrekte indberetninger?

3 Har du sikkerhed for, at gældende lovgivning er overholdt,

og at virksomheden opnår de mulige fordele og lempelser?

4 Har du fuldt kendskab til moms og told vedrørende virksomhedens

grænseoverskridende køb og salg?

5 Er virksomhedens skattepligtige indkomst opg jort optimalt?

Har du eksempelvis en oversigt over valgmuligheder

og deres konsekvenser?

6 Skattemyndighederne har anlagt en særlig strategi for

kontrol af virksomheder. Ved du, hvor din virksomhed er

placeret i SKATs vurderinger, eller hvad der skal til for at

blive ratet højst muligt? Kender du konsekvensen af en

forkert placering af din virksomhed?

7 SKAT har lempet fremgangsmåderne for indberetninger.

Har din virksomhed valgt den mest hensigtsmæssige

måde for indberetning, og vil en kontrol fra SKAT

bekræfte, at indberetningerne er korrekte?

8 Der er indført væsentlige stramninger for indberetning

af personalegoder fra 1. januar 2010. Har din virksomhed

overblik over ændringerne, og har I fået tilpasset forretningsgange

og arbejdsrutiner?

Et svar i det farvede område indikerer, at

virksomheden (eller dens ejere) med stor

sikkerhed kan få glæde af at få foretaget

et systematisk Skattetjek i samarbejde

med en statsautoriseret revisor fra

Beierholm.

På den måde ønsker Beierholm aktivt

at være med til at skabe balance i din

virksomhed.

Ja, helt

bestemt

I store

træk

I mindre

grad

Nej

Ved ikke


9 Kender du alle betingelser for at udbetale skattefri

godtgørelser til medarbejdere, og overholder din virksomhed

altid disse regler?

10 For medarbejdere fra udlandet gælder der særlige skatteregler.

Har din virksomhed overblik over og styr på

disse regler?

11 Udsender din virksomhed egne medarbejdere til arbejde

i udlandet. Har din virksomhed tilstrækkelig viden om og

styr på disse forhold?

12 Virksomheders opgaver i udlandet kan medføre skattepligt

i udlandet. Har din virksomhed tilstrækkelig viden om

de lokale regler?

Har virksomheden sikret, at etableringen i udlandet er

optimal under hele forløbet?

Har din virksomhed kontakt til myndighederne i det pågældende

land, og fungerer samarbejdet uden problemer?

13 Kender du forskel på arbejdsudleje og entreprisekontrakter?

Der er skattemæssigt stor forskel på dine

forpligtelser og risici i disse to aftaletyper.

14 Det er vigtigt, at virksomhedens aktiviteter er placeret

i de rigtige juridiske enheder. Ved du med sikkerhed, at

den nuværende selskabsstruktur i din virksomhed er

optimal på sigt?

15 Der er regler for, at transaktioner mellem koncernselskaber

skal ske på markedsvilkår. For større virksomheder

skal der udarbejdes skriftlig dokumentation. Har din

virksomhed overholdt disse regler?

16 Er ejerskabet i din virksomhed/koncern optimal på kort

og langt sigt – eller kan der komme uventede omkostninger

eller skatter ved et salg?

17 Har I vurderet, om ejerkredsens hjemtagelse af overskud

er optimal i forhold til de gældende regler?

18 Din virksomhed kan have en skattesag. Håndterer dine

rådgivere sagen optimalt efter din vurdering?

19 Er der udarbejdet en konkret plan for gennemførelse af

et ejerskifte, hvis der indtræffer en uforudset hændelse,

eksempelvis et pludseligt dødsfald i ejerkredsen?

20 Er der i øvrigt noget vedrørende skatte- og afgiftsområdet

i din virksomhed, som du er usikker på?

Ja, helt

bestemt

I store

træk

I mindre

grad

Nej

Ved ikke

11


Har du spørgsmål om Skattetjek,

er du naturligvis til enhver tid

velkommen til at kontakte din faste

revisor hos Beierholm eller til at

kontakte Beierholms Skatteafdeling.

Hjørring

Læsøvej 5 A

9800 Hjørring

Tlf. 98 92 18 11

Frederikshavn

Suensonsvej 75

9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 22 66

Dronninglund

Slotsgade 29

9330 Dronninglund

Tlf. 98 84 12 33

Aalborg

Voergaardvej 2

9200 Aalborg SV

Tlf. 98 18 72 00

Farsø

Frederik IX’s Plads 4

9640 Farsø

Tlf. 98 63 14 44

Hobro

Smedevej 1 B

9500 Hobro

Tlf. 98 52 09 99

Hadsund

Ringvejen 2 A

9560 Hadsund

Tlf. 98 57 24 44

Viborg

Gl. Skivevej 73

8800 Viborg

Tlf. 86 61 18 11

Århus

Guldsmedgade 3

8100 Århus C

Tlf. 87 32 57 00

Haderslev

Gåskærgade 32

6100 Haderslev

Tlf. 74 52 18 12

København

Gribskovvej 2

2100 København Ø

Tlf. 39 16 76 00

Haslev

Bregentvedvej 22

4690 Haslev

Tlf. 56 31 27 90

- et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Næstved

Handelsskolevej 1

4700 Næstved

Tlf. 55 77 08 77

Slagelse

Industrivej 1

4200 Slagelse

Tlf. 55 77 08 77

www.beierholm.dk

More magazines by this user
Similar magazines