Kapitel 10 – Udarbejdelse af studieprojekt - trojka.dk

itrojka.dk

Kapitel 10 – Udarbejdelse af studieprojekt - trojka.dk

Udarbejdelse af studieprojekt

10

K A P I T E L


Elementer og indlæringsniveauer i et studieprojekt

Element Indlæringsniveau

Forside

Forord

Indholdsfortegnelse

Problembaggrund

Problemstilling

Problemformulering

Metode

Afgrænsning

Dataindsamling

Databearbejdning

Dataanalyse

Datafortolkning

Vurdering

Konklusion

Perspektivering

Beskrivende

Referere

Karakterisere

Redegøre

Analyserende

Sammenligne

Nedbryde i enkeltdele

Vurderende

Bedømme

Diskutere

Fig. 10.1 Elementer og indlæringsniveauer i et typisk studieprojekt.


Vigtige forhold ved en problemformulering

Projektets omdrejningspunkt

Skal kunne styre din indsamling af data

Skal kunne målrette dit valg af teori og modeller

Projektet skal give svar på alle de spørgsmål, som problemformuleringen

stiller

Skal kunne rumme hele projektet

Ofte en god idé at benytte læringsniveauerne beskrive, analysere og

vurdere i selve formuleringen

Kort og præcis. Evt. suppleret med delspørgsmål

Skal nævne formålet med projektet

Fig. 10.2 Nogle vigtige forhold ved en problemformulering.


Kvantitativ og kvalitativ metode

Kvantitativ Kvalitativ

Formål Forklaring Forståelse

Dataindsamlingsmetoder

Spørgeskemaer

hvor svarene kan

optælles

Statistik

Matematik

Fig. 10.3 Kvantitativ og kvalitativ metode.

Kilde: Ib Andersen, Den skinbarlige virkelighed, Samfundslitteratur, 2003.

Interviews

Observationer

Fokusgrupper


Sammenhænge mellem metode, perspektiv og teknik


Analytisk

tankegang

Kvantitative metoder


Objektiv

( distance)

Analytisk

tankegang


Stigende grad

af strukturering

(set udefra - objektivt)

System-

tankegang

System-

tankegang

Kvalitative metoder

Spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema Spørgeskema

Interview (struk.) Interview (struk.) Interview (struk.)

Analytisk

tankegang

System-

tankegang

Aktør

tankegang

Subjektiv

( engagement)

Aktør

tankegang

Aktør

tankegang

Interview (ramme) Interview (ramme) Interview (ramme)

Observation Observation Observation

Workshop Workshop

Aktørens egne

oplevelser

Stigende grad

af subjektiv forståelse

(opnået indefra - subjektivt)

Fig. 10.4 Sammenhængen mellem valg af metode, valg af perspektiv og valg af dataindsamlingsteknik.


Dataindsamlingsteknik

Faktorer Spørgeskema Interview

Tidsforbrug Lille Stort

Analyse af svar Let Sværere

Faste svarmuligheder Ja, ofte Nej, sjældent

Åbne svarmuligheder Nej, sjældent Ja, ofte

Kommunikation Envejs Tovejs

Mulighed for anonymitet

Ja Nej

Fig. 10.5 Forskelle mellem spørgeskema og interview.

More magazines by this user
Similar magazines